Goudsche Courant, vrijdag 30 augustus 1878

iu bet Tootbijgann een blik te werprn op de fontein w hei midden ran d pl iats verrezen die Zaterdag h ire straleD z l werpen en een dtiarumheen aangelegd bluemperk verfiisschcn Ia de stad ztUe ml men op deu feestavond ook freeu dvistsre plek Ain onderscheidiHie officieren der marine is op hun daartoe gedaan verzoek vergund de eerdaags iu Zuiden Noord Holland te houden legermanoeuvres bij Ie wonen ah toesohouiver By koninklyk besluit ia dut lot regeling der opleiding van oiider ofiUcteren en mindere militairen tot officier wal deu tyd der oprichting van die eholeu bttreft uewijzigd als volgt Aan de ouderoffieieren die zioh voor het gewone examen voorbereiden wordt lu l TS en 1879 en aan de zoodanigen welke volgens de uu bestaande bepalingen in de termen vjllen om voor het lifehter examen in aanmerking te komen wordt in 1878 nog gele genheid gegeven een examen ter verkr ging uu den rang van 2eu luitenant op den bestaanden voet f te leggen Het getal 3e luitenants plnatsen in Ï emelde jaren voor die onder olScieren open te stelen wordt door den minister van oorlog bepaald Alle vroegere beschikkingen en besluiten betreffende het zoogenaamd Ijchter examen zijn met lo October a s vervallen Te Oudewater is door den heer W Cf liman by het verwerken van Noord Amerikaansobe tab ik een doode Colorado kever gevonden Onder de op de VVoerdeusche Landbonw tentoon teUiug ter m edinging aangegeven voorwerpen ten getale van 198 die zeker tairgker zouden geweest iqn zoo niet de tougblaar opder het rundtee zich in dezen omtrel meer en meer verspreidde bevinden zioh 3 dekhengsten 12 veulenraerrien metveulen 11 merne s geboren 1872 of 1878 9 ditogeboren in 1874 28 dito geboren in 1875 of 1876 8 melkkoeien 2 nielksoholteu 4 melkvaarzen 8 kalfTaaneu 4 kuiskalveren 14 pink en rqstieren 4 vette koeien 2 vette schotten 62 stuks wolvee en Tarkdas 4 nrs gras en weiboter 6 nrs Eiigelsche Ooudsebeen Noord UolUndsche zoetemelksche kaas 17 nrs cluimgedierte of verzameling gevogelte 8 nrs of oombinatien land of tuiubouwwerktnigen engereedsebappen 5 nrs bloem of sierplanten benereus een getal van 84 verschiHende voorwerpen of vertamelingen daarvan ter opluistering De commissie van beoordeelaars is dus samengesteld voor de paarden de hoereu D Boer te Oudewater H Vermeulen te Utrecht P Hillebrand te de Bildt ca Veelenturfj te Bodegraven voor het rund en ander ree de heeren P F vou Gappellen te Capelle P Vroomensteyn te l yderdorp en F van Dam te IfToerden voor de werktnigen enz de heeren O 1 W de Jongh te Oudewater en L Scholten te Woerden Toor de zuirelbereiding de heeren H Qoebel te Bodegraven £ C JLangerak te Oudewater en 1 W Schouten te Oonda voor plnimgedierte en de heeren H ran der Lee T Yisscher en N C Van der Ka te Woerden Het minder gestadige weder schijnt geen nadeeligen itivkwd op de massa bezoekers te hebbeu uitgeoefend althans van het tegendeel is alleszins blijk en het rapperen der drieUenr vaa vele woningen getnigt made van eene feestelyke stemming £ renals rroeger verleent het rersterkt plaatselijk harmonie gezelschap Cmetnio z ja rerdienstelqke hnlp De harddrarerg roor paarden van zessenklaar by mlegenheid der tentoonstelling gisteren gebonden bseft tot oitalag gehad dat ran de ingeaehreren t aarden de pr zynde een zilverenJmilien de table Wet frttilsehalen op ijlveren voet behaald werd door la fUtue van den heer J Smits te Dubbeldam bereden door A de Koning en de premie een zilveren feeatbokaal met deksel door de Sofkia van des heer A A Schonten te Dabbeldam De Amhemaehe postduiven gisteren ie Woerden opgehtcn ten 11 nre 5 min zya t Arnhem aan ektmen de eerste ten 12 nre O minaiea deItreede ten IS aie 6V en de derde ten 12 m 7 min Op de nienwgeboavde brag ten N van het Wceterkaruof ie Anwiüdam vrdt eene proef genomen met eae nienwe bontbeatrating de voegen ran de blokje kont wolden voor een gedeelte met eemeot geruid tarw l voor eca ander deel asphalt gebezigd wordt De Boardxgde van den Daai wordt van een verhoogd irotloir net aii t voónien Het OO jarig bestaan der Maatschappij van i eldadigheid werd Zondag te Frederiksoord op feestslyke wy r herdAoht Het terrein fc feestviering roor en by het logement wns op zeer doeltreffende wijte versierd twee nette eerebogen waarop toepassi lyke spreuken verleenden tot dit terrein toegang Daar voud men o a nog 14 oude lieden gezeten di met hun ouders iu 1818 hier werden opgenomen en die nu door commissarissen u deu directeur op zeer minzame wyze werden toegcspioken en onthaald Iu den loop ran den dag werden verschillende volkispelen gehouden voorul ten behoeve va de jeugd ook werden al de schoolkinderen onthaald en des avonds met rytnig naar de verschillende gestichten teruggebracht Pe driuiimolen drs daags voor het gebruik van de schooljeugd bestemd zou des avontls ter beschikking van jongelieden blijven doch nauwelijks hadden eeii paar tochten plaats gehud toen de molen onder het gewicht van kracht van volk door midden brak zonder ongelukken te veroorzaken Verlichting van het terrein eu het afsteken van ceuig vuurwerk besloot het feest dut geheil roor het genoegen der bcvQlking was ingericht en orerigcua door eene menigte rrecmdelingen weid bijgewoond De muziek van het iiistruclie b itnillon ouder leiding van den heer fischtr kutet zioh roortreffelyk van hare Inak Gisteren trad iu werking een Koninkl besluit houdende nadere bepalingen tot beteugeling der longziekte onder het rundvee Deze bepalingen komen in hoofdza k neer op bet navolgende Het is rerhadcu uit de aangewezen kringen rundjee te rerroeren zonder de verdunning van den betrokken burgemeester de aan yziiig dier kringen wordt openbaar gemaakt de vergunningen tot vervoer worden door de burgemeesters i iet afgegeven don na overleg met deu distriotsveenrts die een verklaring moet afgeven dat hij tegen het vervoer geen bedenkingen heeft eerst op die verklaring geeft de betrokken liurgemeester een ver oerbiljel af dat biljet moet binnen twaalf uren na aankomst der bestemming aan den Burgemeester aldaar worden ingeleverd bet aldus vervoerde vee mag niet met ander vee in aanraking komen en zonder schriftciykc toestemming van den burgemeester niet levend van het erf waarop het zich bevindt warden verwyileril binnen drie maanden na aankomst aldaar Bij deu dood of na verloop der drie maanden wordt het rervoerbiljet door den Burgemeester Vernietigd het verroer per as mag niet geschieden dan in gesloten wagens zoodut Ivet vee uiei iA t goederen of ander vee in aanraking komt het inng niet gelust worden dan ter ptakise vnn bestemming en onder politietoezicht het rerroermidilel mag ran de plaats niet terugkeeren dan na ontsmetting overeenkomstig het Kou Besl van December 1870 uitroer van het ree uit afgesloten kringen naar buitenslands kan behoudens bet bepaalde liij Kon besl ran 28 Mei 1871 zouder vergunning geschieden al het randvee dat zioh iu afgesloten kringen bevindt wordt door daartoe aangewezen veeartsen ingeënt ook wordt het van een brandmerk met de letter V voorzien al Jet rundree in die kringen ingeroerdi wordt mede ingeënt en tnsscheu den 7n en lOn dogna de inenting gemerkt Vóór de merking mag hetniet met gemerkt vee in aanraking komen indien vergunning tot rerroer wordt gegeren ran ree niet bestemd voor de slachtbank wordt het voor den nitroer ten tweedenmalé met een V gebrand het is verboden de merken onkenbbar of minder daidelyk te maken bq de opheffing det afgesloten kringen wordt al het zich daarin bevindendende ree door tusschenkomst van den burgemeester gemerkt met een omgekeerde V naast het eerste merk het aldus gemerkte veemag rry worden verroerd kalveren worden niet ingeënt vóór zy den leeftyd van drie maanden hebben bereikt Prins Hendrik der Nederlanden zegt de KöIh Ztit heeft aan zyne bruid prinses Maria van Pruisen all huwelijksgeschenken znlk een rykdom aan bril n i n en andere edelgesteenten geaohonken als zelb bq vorstelijke eehtvereenigingen zelden geschiedt Der Berlyneche industrie ia daarbq de eer te beurt gevallen deze sieraden ie vervaardigen welke door den hafjuwelier 8 Friedberg Sohne geleverd zyn De korf bestaat nit een diadeem een oonage groote broche een eollier met 11 pendeloques en een veriengstnk om de oorsage als zoogenaamde esolarage te dragen welke in tsreeschoaderbroches eindigt Dit sieraad hetwelk naar teekeniugen ran Holbein vervaardigd is kan op tweederlei wyze gedragen worden al geheel met sapbiren of wel met brillantcD De door prins Hendrik daartoe geleverde sapbiren en brilUntea bebooren tot de grootste zeldzaambeden zoo als e nanwel ks io de beroemzte schatkamers ti vinden zqn De groote apUr ia corsage wegenda 200 karaat is van bet zoivente blaanw en beeft eene waarde vaa 100 000 mark niet minder schoon is een tweede saphir Cabocton ran meer dan 100 karaat welks tot de grootste sapbiren ran het diadeem behoort De brillanten die de plaats der sapbiren kunnen rcrrangen solitairen ieder ran 10 30 karaat znn van het zuirerste water zoo als Brazilië ze slechts iu de oudste tyden oplererde De geheele collectie wordt op eene waarde Tan een milUoen mark gesekst Op eeite plaats in Geld land naam der plaatsen ran deu persoon willen we thans niet noemen heeft een boofdondervyzer van een openbare school op het petitionnement geteekeüd Toen hem in derorige week naar de reden hicrran gerroagd weidgaf by ten antwoord ik heb het nu dikwyls têIcwasd met mijn eenigen hulponderwyzer boe zal het dan gaan ak er my 4 5 toegeroegd wordenf Arnh a Men berekent dat van Beverwqk en Omstreken alleen dit jsat roor rnim 30 000 aaa aardbeciêa zyn uitgeroerd Nadat aan den gemeenteraad van Roermond mededeeling was gedaan ran het koninklyk besluit waarbii de schorsing van den hoofdqnderiryzer r d Kaiip is rernietigd gaf het oudste raadslid de heer Sohrenrs zyn rerwondering er over te kennen dst de vernietiging berust op de overweging dat art 23 der onderwyswet verkeerd is uitgelegd ofschoon de chorsing geschied ia vegens overtreding van art 14 der instructie van den hoofdonderwyter rerbod om deel ie nemen aan de ledaetie ran sen blad De bnrgemeeater atemde daarmede in trachtte in t breede aan ie ioonen dat art 23 geenszins was aangehaald als uitdrukkelyke grondslag ran de schorsing Bovendien al was art 23 verkeerd toegepast dau bleef nog de overtreding der instructie bestaan Daarom zullen B en W zich tot den Koning en den Minister wenden om hun aandaobt te vestigen op deze ernalige dwaling in de feiten De Smriiuamtci Cour van 1 Aug bericht Met de aankomst op heden ran de Engebehe schoeners Toêemtte kapt Cummings ran Demcmry eu nuie Lauru kapt Cox van Barbados vernemen wq het treurig bericht dat de koloniale schoener Surinvrnt op zyne terugreia van Demeraiy naar herwaarts is vergaan 2 passagiers en 2 schepelingen zyn gered terwyl de gezagvoerder verdere bemanning en eeiiige p ksogiers daarbq net leren hebbeu nrloren Te Paramaribo is o 22 Jidi dooT de GrangelisUle Morarische broe rergemeente bet feest gerierd ter herdenking van het honderd jarig bestaan ran het kerkgebouw dier gemeente Het kerkgebouw wss smaakrol met guirlandes en kransen versierd erwgl toepasselijke opschriften róór rechts en links i liturgietafel waren geplaatst De toerloed der fetstriereuden nit alle rangen en standen was zóó groot dat het ruime gebouw niet alten kon berstten Buiten eene menigte die zioh op de plaats ran het erf verdrong wss zelfs de straat bezet De plechtigheid wei d door den gouverneur de leden van den raad van beatnur de kerkeradeu der Herr en Loth gemeenten en ander genoodigden bqgewoond Ter bevordering van het geregeld verkeer verhingt de Haagaohe 4ramwa r maatschappy telegraafdraden te leggen onder den grond lo rsn het Tolhek aan den Soheveningschen weg naar de Jaraatraat 2o van het Voorhout tegenover de Parkstraat naar het atation op den Vqrerberg Burg eu Weth hebben deu raad voorgesteU genoemde maatsehappy vergnnning ie rerleenen tot het leggen ran bedoelde Ignen alsmede lot bet plaatsen van drie wachthuisjes by het Tolhek aan den Scheveuingsohen weg in de Jaraatraat en in het Voorhout t enorcr de Parkstraat Alweder heeft een militair misbruik gemaakt van zqn wapens Zondagnacht namelijk is in het gasthuis te Amsterdam een 17 jarig jongeling binnengebracht die in de Plantage door een infonteilst met d sabel aan het hoofd is gewond Ook bq ons te lande heeft zioh wel eens de rraag voorgedaan welke echter nimmer tot een proces sanleiding gaf of Beuter of welke telegraal msatschapp ook aansprakelijk is voor de vergissingen die hy maakt wanneer daaruit Oor den ontvanger van het telegram schade is voortgevloeid De Engelsohe Horen en Beohtbauken stelden SeUter steeds in t lyk Maar de Amerikaanaohe Hoven en Rechtbanken denken er toch anders over In de zaak Me Nno Tort and fTtutHfUm Printing Tel Comp oontra Drjbnnh korten tyd geleden beslist was een telegrfim gezonwn aan een bloemist met verzoek ttoo kma iouqtuh over te zenden De ahwder had goed geseind maar de telegrafist veigisis xich en bestelde im hmifii houqiuii De twee honderd bouijaetteB wsrdeB door de bruid naluurlyk geweigerd Zooveel geur was niet verlangd I Het Hof ran Penns lvauie veroordeelde it Maatschappij tot schaderergoeijiog wegens de onvoorzichtigheid van haren agent il v i R Der Baiar bevat o a de volgende bijzonderheid omtrent de jeugdige gemalin van Z K H prins Hendrik In het stadslot te Potsdam ontving op 14 September 1855 den geboortedag van hare toen 18 jarige moeder de rijkversierde rieg hei met vurig verlangen verwachte en toch eenigermate 90k onverwachte geschenk men had zich algemeen voorbereid op bet verschijnen van een kleinen prins Toen in de naaste omgeving zich onder den eersten indruk eenige teleurstelling openbaarde zei de oude vertrouwde vroedvrouw terwyl zij bewonderend het schoone krachtige kind beschouwde Dit kind hier wordt nog eenmsal eene koningin Herinner n wat de oude a gezegd heeft Zal deze profetie bewaarheid worden In hel Nieuwe Paleis van Potadam werd eenige dagen róór de feeaten een onderlinge danspartq gegeven Hen wilde de proef nemen of de groote zaal solide genoeg was qm den lost van de buwelyksfjeesten te totschen Daartoe werden eenige dozijnen sojdaten van de garde gerequireerd die order kregen onder elkander eenige dansen uit te voeren op het zorgvuldig met eefi planken vloer overdekt mozaïckpatketr De manschappen stonden in t eerst wel wat verbluft over dit consigne om te dansen maar aangemoedigd door de officieren die hen begeleidden walsten eu polkeerden zy weldra de zaal door dat het een lust i as om te zien De zaal doorstond deze zware proefuitstekend Oji een aanmerking van een def militairen waarom zg hun mei ea niét hadden mogen meebrengen Ittiddie het antwoord dat de proef dan uiet solide genoeg zou zqn geweest Naar aanleiding van k t rervfyt in de Delfii Ct dat bq bij 4e eindstemming orer de ondet wqewet afwezig was omdat bq rreode ie stemmen zooals zqn hart het hem ingaf schryft de beer Van Houten aau dat blad een brief wbarin w i lezen Ik zou zeer gewenscht hebben dat het lot der wet Tan mq bod afgehangen en zon iu dat geval elk privaat belang achter gesteld hebben Nu echter met da aanneming van art 45 het lot rau het ontwerp wa besliat en ik geen aanUsiding vond een vworstM ver dee laoplicht ia id dienen achtte ik mij niet gareohtigd het rervitUen van een ver pKobting van myn bqzonder leren achter te stellen en ben ik de 3 laatste zittingen afwezig geweest Na myn ondubbelzinnige verklarin n ia het niet onzeker of het getal tegenstemmen zon als ik aanwezig ware geweest met éétx zqa vermeerderd Het Engcisch blad Tke Hornet heeft een probaat middel tegen apoorwegongelukken uitgedacht het wil in geral ran botsingen waardoor menschenlerens Terloren gsan de betrokken spOorwegdiieotenren ter dood doen reroordeelen I Het blad bereelt den vriendelyken maatregel ook aan ter bevordering van mniatiên onder het personeel De heer W H van Bergen Henegouwen broodbakker in Den Haag beeft in a n bakkery aangebitebt een heetwatenven era uitvinding welke vele voordeelen oplevert Bij den beetwater oren is de rerhittingsruimte Tolkomen van den kalkoven gescheiden De verhitting geschiedt door nagenoeg 60 buizen van ameedyzar die geruid met water aan beide einden dicht geapldeerd z n Deze buizen zqn gelijkmatig geploatat epaa en boven den beweegbnren qseren bak waarin list btood gebakken wordt zyn eren lang als de oven en worden aan het eene einde in den met ohamotsteen bekleeden vuurhaard rerhit De warmte is in den oren gelijkmatig verdeeld en wordl door een vóór aan den oven aangebrachten pyrometer aangewezen De spanning van den stoom in de buizen wordt door een manometer aangetoond Pyrometer ca manometer geven dua een dubbele controle over de hitte in den oven en de stoomdrukking in de buizen De oven is door muurwerk omgeven en daardoor voor afkoeling beveiligd Het uitstroomen der wamta wordt bovendien verhinderd door een aan den oven aangebrachte schuifdeur die door tegenwicht gebalanceerd gemakkelijk te behandelen en als slechte warmtegeleider samengesteld is De bovengenoemde beweegbare üzeren bak wordt op zes rollen uit den oven gebaald en met het te bakken brood beladen Det OTCni lethen onder meer de volgende voordeelen lo dinnkkelljke goed te oóntroleeren verhitting ei g ri i verbruik van brandstoffen 2o aanhoudende aibeid daar staken en bakken tonder elkander in het geringste ie hinderen tegelqkeriqd kunnen plati b bb n 1 3o groote weritkncht 4o gelijkmatigs btkking j 5o d mogelijkheid om alle eoorieu van baksels roggebrood l rwebrood wiltebrood en fijne bakkerswaren van gelijke deugd te bakken 60 buitengewone zindelijkheid van het bakken 7o gemakkelqke wyze om het brood in den osren te brengen 80 goedkooper bukken Omtrent het ongeval op den Gletscher in de Tiroler Alpen dat lu de rorige week den heeren dr Sachs Heiuitz en dr Salomon overkwam eu aan de beide eersten het leren kosste wordt nog het narolgende medegedeeld Het gezelschap dat door een touw woa verbonden besteeg met twee gidsen de gletschers terwyl een der gidsen met zyn byl een gat iu bet qs hakte om èr den voet in te zetten gleed dr Sachs uit eu viel naar beniKlen iu zyn val zijn beide tochtgenooten en gidsen medeslcepende alle vqf rolden van de bevroren sneeuw de diepte iu zouder dat zy ergens een steunpunt vonden op 200 roeten diepte bleven zy een oogenblik liggen in een soort run holte in de sneeuw zuudat de toeschouwers reeds dachten dat zij gered waren een der gidsen en dr S ichi hingen echter builen de holle orer den afgrond het touw brak eu terwijl de andere gids dood in de sneeuwhoite bleef liggen stortten de rier overige personen met blijcsemsiii Iheid orer sneeuw eiï ijs in den 2000 vuet diepen afgrond Aan hel liiagste gedeelte van den gletscher is een groote scheur de gids en dr Salomon vliegen er over nogmaals breekt het louw én dr Sadis en Heiuitz verdwyneu spoorloos in de opening van den gletscher Kindulgk bleven de gids en dr Salomon aan deu voet van den gletscher liggen en iu Bllejrql snelde men naar hen oe Dr Salomon was bewusteloos maar bq leefde nog de gids was dood Toen ylde iedereen naar de Baastbijzyude plaatsen om hulp Ie halen toen deze kwam waa dr Salomon weder tot zich zalven gekomen en had hy recda bemerkt dat bij een zijner beenen had gebroken Eerst s avonds te zeven uur kon men hem met een voertuig bereiken en werd hy naar S Catharina overgebracht het is ecu wonder dat hij het er na zulk een rerschrikketyken val nog leveud helft afgebracht Van dr Sachs en den heer Heinits beeft men niets kunnen ontdekken De aardbeving die zoh Dinsdagmorgen in sen gedeelte ran ons land beeft doen geroelen rerrulde ook in een gedeelte van Uuitschland de gemoederen met angst en schrik Te Keulen was het rxia erg dat de huizen schenen te wankelen de kleinere klokken van den Dom beKijniten een oogenblik te luiden de stoelen eu andere voorwerpen lu de huizen werden verschoven scfaoorsteenen stortten naar beneden en richtten schade aan kortom de bevolking rerkeerde gedurende eenige oogenblikken in den graatsten angst Te tien m1nnteu er eiren geroeide men nog een sohok die echter reel onbeduidender was dan de eerste De golvende beweging van den grond kwam nit het ZZW en ging iu de richting van bet NNQ de dunr varieerde op verschillende plaatsen tnasohen 6 en 8 seconden Ook ie Nippea Kalk Lövenioh Röhndorf Norf Bonn Bemagen Neuae Dflren Juchen Hitdorf Neuenahr Duimen Dortmund Osnabruck en Eiberfeld nam men hetzelfde natuurverschqnsel waar Te Hilden zyn mnren van in aaubonsr zynde huizen omgevallen Gepaaseerde week kwam in eene herberg even bniteu Brammen gelegen een onbekend persoon die aldaar eenige vertering maakte toen hy die wilde betalen zeide hij geen ander geld te hebben dan een iienguldenstttk en vroeg om dit te wisselen De vrouw van den herbergier dit aannemende liet het bq ongeluk vallen en het muqtaluk viel in drieën het waa zoo het acheen zeer zuiver van glaa vervaar digd Dadclyk ging zy iemand roepen die in denabqheid van het huis aau het werk was in welken tyd de onbekende persoon zieb uit de voeten maakte Qoi ia reeds by een ander ingezeten aldaar een ralsehtiengnldenst uk ontvangen Betreffende de arrestatie van den te Amsterdam betrapten volschen munter wordt nog het volgende gemeld Reeds geruimen t jd had de politie lucht gekregtn dat er valsohe guldens gefabriceerd werden tot dat eindeiyk Zaterdag de heer Steenbergen commis saria van politie in de 5e aeetie onverwacht een woning op de Westerstraat binnentrad en in een achtervertrekje daarvan een persoon vond die blijkbaar het bezoek van den commissaris niet verwacht bad De man wat druk aan den arbeid en op de vraag van den heer S vat door hem werd uitgevoerd antwoordde deze koelgea bakken D man v erd onmiddelyk gearrealeerd en allea at zioh op de kamer bevond in beslag genomen De valscbe munter die een oampaguon heeft dodi die tot heden nog niet gearresteerd is moet een spedalittit ia lyn rik i n a d door hem vervaardigd guldens zyn alleen door deu klank van de echte guldens te onderscheiden Naar men beweert zouden reeds op drie plaatsen guldens in beslag genomen zijn door hem ij d wandeling gebracht STAAT VAN BRIEVEN geadresseerd asn onbekendicn jp de 2e helft der maand Juli 1871 uit Gouda verzonden welke aau het Postkantoor aldaar zijn terug te bekomend Magjon Alphen I W P S Middelbeek en J Blonk Amsterdam H S van Dyk Harlingeu Q van Wijnen Ommerachans Boa Overtoom BRIEFKAART H Scheepers Soetermeer Oouda deu 29n Augustus 187 De Directeur r h Postkantoor te Goada VAN KBUUNE HARETB£BICHT£ I Gouda 29 Augustus 1878 By kleinen omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike 10 25 H 10 76 Minder ƒ 9 50 i 10 Rogge puike 6 50 i 7 Mindere 6 50 i 6 Voer ƒ 4 75 i f 5 20 Gerst puike 7 i ƒ 7 60 Hinder 6 f 6 79 Harer zwi re S 5 40 Ligte 3 76 a ƒ 4 25 Koolzaad i De reemarkt met Weinig aanroer den liandel traag de prijzen echter enorm hoog magere rarkens en biggen traag te r erkoopen rarkens roor Londen ran 19 i 21 cent r half kilo schapen ring rerkocht Aangeroerd 123 partyen kaaa prüzeuTaa ƒ i 30 i 30 Goeboter 1 461 1 ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand 1 I Gouda GEBOREN 27 Aaé Cslhsrios oneen C je Tmna n E VSD der ZuD St Adrisani ouden A vsn £ co M J van KMiliergea 2 Genrdsa oaderi W na den Eag ea L Kielveld OVERLSDEV 26 Aog O Haiuaan M j 11 m 27 C LeeriDtxld ll j W HarK 4n GEHUWD 28 Aa H vao de Water en A C Jongerbeld J Huumaa en A G vaa klealf Burgerlyke Standi van onderstaande gemeenten ran 21 tot 28 Aug 1878 Moordrecht GEBOREN Patronclla onden k Blool n L van Tlaardinpa ONUËRTttOUKD H Un Zgtholi 37 j van Waddiaiveen en S Hoourndèorn 88 J GbHLWD C van Vliet 11 j en K Votk 23 j Gouderak GEBOREN Tennis oadera A blifter en A van Dyk lïcmgje ondm W Verhoeven en J van Lecnwen OVEKLEDEN N Sinyt 2t m H Blom 17 m ON UEBTBü L W D A v Triet Söj N vas Vliet S3j Stolwijk GEBOBEV Bfrnardoa Flurui oadera F H Sloof en F Slam Hendrika Maria ouder W Sloof en H van Bgli Aaltje Jauna onden J l Dgerak en A beheer Huig W QnVeland ea A da Jong Dirfc osden D Anker en A Aaker OVERLEDEN i Tenw 76 j M vaa Oaai a M laktrveld lini ONDERTROUWJk i Bugsr L Teikaik Haastrecht GEBQREN Wil en onden B a ZijU es k Varhir EUiahelh onden £ Boere en G A Zgerreld Harri je onden L van E k 1 If vaa Vnlpea iaaraaa oadera H Stnnc en M da Graaf GEHUWD J Van Dijk 28 j en A H Smit IS j Beeuvrijk GEBOREN Ueraanna oadan T van Bemrt ei K vaa der Stam Ane oaden W vaa Itaia en W Reiekard Gemt onden I Anker ca F van Dyk ONDIOtTBODWO W our 39 j ea T Brandenhsi 3 j C W Poëten raa Leenw Mj ea 6 bnueltOj WaddinxTeen GEBORE V Adriaas Johanna onden H Venloot en D G vnn Rogea Jaonstje oadcrs K Bakker en W ds Brnio Maria ouden B Karvcr co N Tiaame Katkanoa onden i EykeUatam en H Kaaina OVGRLEDKN l ttil Ma ak M W Lwaene 1 n A Kya 13 d C W Baaiaaaa ni V M Tnler 18 J O NDERTKOCWD W OmsiMvdd aa M f llaarta GEHUWD B d Ruiter e H K fnoosl a HoSfeadoorn en G Hngarhmgge ADVERfEHTPBN De Heer en Merroaw SAUSBBIER betuigen luurtelgkea dank tooi de bdamgstelBiig btin betoond 1 19 dewr f Eteden werd ons door den doodi ontnomen ons emügste kindje WILLE n m vier maanden ood 1 h J MAREE A MABEB YiRDun l oiMfa 27 kat l