Goudsche Courant, zondag 1 september 1878

ê rooH Koiiiiiklljke Arnlicmsclic EÜU SE OOME FABRIEE PHtk MjiTs A irC ÜDvT lEoI S jcs lL De EAU DE COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken v krijgbaar bg B SCHOLTEN Gebr de RAADT en verder bjj alle voorname Winkeliers en Coiffeurs iji het geheele rgk Zogilag I SeiMeoilicr 1878 N 2187 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken V Onze lieveling DENDRIK JACOBÜS geb 16 Juni jl is ons heden door den dood ontnomeD H W OTTO J A ÜTTO Gereitsen Gonda 29 Augustus 1878 vf Voor de betrekking van DIRECTRICE aan eeue KïxN DERBE WA ARPL AATS wordt met 1 NOVEMBER gevraagd eene BURGERJUFFROÜW of Weduwe zonder kinderen Het salaris bedraagt 150 benevens KOST en INWONING Vóór den 8sten SEPTEMBER adresseere men ïich met franco brieven of in persoon bg Mejuffrouw t n ITERSON te Gouda Westhaven B 162 Men vraagt tegen half SEPTEMBER oen m niet beneden de 15 jaar om m een Goudsmidswinkel en Fabrikaat opgeleid te worden bij W BEGEER BOTER EN KAAS Eene hoUandscfae firma in London wenscht aldaar in bovengenoemde artikelen een goed huis te vertegenwoordigen Beste referentiën Adres met Iranco Brieven ouder letters RH aan het Algemeen Advertentie Bureau van NIJGH k ViN DITMAR Rotterdam Men verlangt tégen SEPTEMBER een net Dag meisje niet beneden 15 jaien en gewend met jonge kinderen om te gaan Adres bg den Uitgever dezer Courant onder No 131 Tiiisfiiiïïr gevraagd tegen begin OCTOBER of NOVEMBER die een goeden Bnrgerpot kan koken lioon 100 buiten verval zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Brieven franco onder letters A X Bnrean Handelsblad te AmstertUim Mejnfvroaw BAAUMAAEERS Haren B 17 Traagt om dadelgk in dienst te treden een fatsoenlgke WËREVBOUW voor de geheele week BiEKSTEoiiE mm i Mejuffrouw POSTHUMUS Plantsoen by de Gonwe vraagt zoo spoedig mogelyk of tegen N T ember een FLINKE DIENSTBODE Let Wel s v p TB HDÜR gevraagd in deze stad of in een der plaatsen van Zuid Holland een iVKELHÜIS tM uitoefening eener Tabak en Sigartnafaire Ook is men niet ongenegen dergelgke zaak tegen billyke voorwaarden over te nemen De Boliedste referentiën staan onmiddellgk ten dienste Adres met franco brieven onder letters PH aan het Algemeen AdvertentieBnreao vin NUGB van DITMAR Rotterdam Gr L A C É HAi DS IIOFi Ei met 2 Knoo jes 9S CEnJT D SAMSOM AGENT gevraagd te GOUDA voor den verkoop van EERSTE KWALITEIT ZUIVER LMNKOSKMEEL Franco brieven onder No 129 aan het Bureau dezer Courant Op het Atelier van D SAMSOM worden direct WERKSTERS gevraagd tegen Flink salaris MEISJES uit de fatsoenlijke stand r eds eenigszins in het Naaijen ervaren kunnen als Leerlingen geplaatst worden Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Ztjn zeer naltig in ongeaipidbedeo der MAAG en werken heilzaam op de Sl IJSVERTEIUNü Zij zijn uiiranntend tegen de GAL 8CHERITE ia het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LaXEKEND en SLIJ VIAFDUIJVEND Verzegelde doozin van 37Vj t enl en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de bb Anuterdam M Clébau b C drog bedige weg D 182 Botioop 3 A van t Woudt M t H W de Kruijff Gouda L Sobenk op de Hoogstraat HaaitreM K Oosleriing Uage J L F C Suabilic Buitenhof Leyden J T Terbargh Haarlem hoek Bukkerateeg Moordrecht G H Po t Nuuk Lekkerland A Stam Oudewater Pr Vree Rotterdam v d Toom Ji Beker Weste Wagenstraat Schoonhmm A Wol6f Utrecht Alleua c Kroon op bet Steenw over deo Dookerstr n 872 Woerden J F Sweerman Zevenhuizen A Prina Bodegraven B Verstout Het depdt deter ecbtO Urbanns Pillen sinds zoovele jaieu met roem bekend en in algemeen gebruik IS door ons te Oouda alleen en Uit sluitend geplaatst by den beer L SCHENK op de Hoogstrodt WAARSCHUWING Men wordt instantelyk verzocht wel allent te willen zyn dat door ons bij niemand anders de UrbanusPillen bereid volgens bet oade en echte Recept m Dépót zijn verkiijgboar gesteld i di hierboven opgegeven Steden en flaalten dan by de hierbovengenoemde Dépóthoudere In eik doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekeuing van de vervaardigers Wed Kïunen k Zoon Apothekers welks Handtcekeniog zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosje verzegeld zijn Wg verioeken de gebruikers imtantelyk dair wel op te letten en raden hnn aan wel tOe te ZleU by wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met on e Ilandleekenjng is zich aan te schaffes en zich te wachteo voor het gebmik van de v e namoakMls EUZS HOOGEEE BUEGEESCHOOL TE O OTJIDA De LAATSTE INSCHRIMnG voor het Schooljaar 1878 1879 heeft plaats op ZATERDAG 31 AUGUSTUS e k des namiddags van 1 2 uren in het schoolgebouw Het T0ELATING8 EXAMEN en de HEREXAMENS worden MAANDAG 2 SEPTEMBER om 9 uur s morgens aangevangen De ondergeteekende blijit intusschen bereid tot het geven van verdere inlichtingen De DirecfeuT Da W JÜLID8 Openbare Verhoopinq te GOUDA op DING8DAG 3 SEPTEMBER 1878 de voormiddags tan 9 ure aan het Veerital aldaar van EENE PARTIJ bestaande in RAMEN DEUREN KOZIJNEN BINTEN JUFFERS BRANDHOUT enz Daarna aan het Lokaal Wak K Nr 237 aar de Peperstraat a daar van eenen INBOEDEI waaronder GOUD en ZILVER En des namiddags ten 2 ai aan het Pidchuis Wjjk H 116 in de Dwarsstraat aan de Turfmarkt aldaar ran Wijnkoopersgereedschappcn KRUIKEN FLESSCHEN MANDEN WAGENS enz Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FOETÜUN DROOGLEEVER te Gouda Tegen JICHT Rhumatiek verkrijgbaar te Gouda Wed Bosmam Alphen L Vabossiad k Zn Bodegraven P VBBSi oa r Boihoop 3 GouDKAoa Harmeien W G Kübvüm Hazertwoude J Gaarkeuken Monlfoort J A Jacobi Montfoorl Wed RuNïNBBEg Oudewater 3 Libflahd Schoonhoven WeA Wolïï Z Waarder BoriHOOïN Woerden Gebr PïmraiHe Zegwaard db Oddbh QoTOA Deuk var A Bbimkhan Kennisgeving INRIOTINGEN WELKE 0E7AAB SCHADE OF NADEEL KÜNNËX VEIUXJUZAKKX BUBGEMEESTEE eu WLTUOüDEltó der gemefule Gouda Gelet op artt 6 eu 7 der wet van deu Zn J uny 1875 SlautMad u 95 Brengen ter algemeene keunii dat op de Secretarie ter visie zgu gelegd lo Een veraoek mei bijlagen van P W van Duin om rergouuiug tot het oprichti ii vou eene Smulerü iu het perceel gelegen aau de Bugeu wgk O u 1 3 kadaster Sectie D n 1311 2a Eeu verzoek met bylagen van H Vermeulen om rergunuiug tot het verplaatsen van zyuen Oven iu het perceel gelegen aau den Tiendewrg wijl D B 49 kadaster Sectie C u 1060 3o Bea venuek met bylngeu van P van Hofwegen om verguuuiiig tut het oprichten vau eeuf Slaohtery iu het perceel gelegen ia den Vogeieniang wyk O u 26i kadaster Sectie O aO 2US8 Dat op Zaturdag den 14u September 1878 des namiddags teq 1 ure op hi t Baadhuis geibgeuheid ia om brzwaiïu tegeu het erleeueu van de gevraagde vergnaningen in te breugrn eu dat gedurende drie dagm vdór dien dog op de iiccretarie der gemeeute vau de ter lake iugekomea schrifluren kan worden keuuls genoraeo Oouda den Sin Abgustua 1878 Bnrgemeeatrr en Wethouder voornoemd VAN BEKGEiN IJZKSDOOllN De SeciebirU VON StBBNBACB L 8 EEU TECEUStELLING Nadat maanden lang de aandacht gespannen ffehonden was door de oorlogsbenchten van het schiereiland van den Balkan was het een verademing toen eindclgk de berichleii omtrent de vredesonderhandelingen van alle zgden bevestigd werden en het vredescongres teBerljjn bijeen kwam Nu ion zoo hoopte men verbetering in den algememén toestand komen de malaise soa ophouden en handel en industrie xonden zich in een nieuw leven mogen Hee jammerlgk is men teleurgesteld Wel is aan den strgd tusschen Rusland en Tnrkjw een einde gemaakt wel is de macht van de halve maan voor goisd in Europa vernietigd maar toch heeft het werk der diplomatie geen onverdeelden b val gevonden integendeel de lofredenaars zfln slechts gering in aantal en de beurzen geven geen teekenen dat de geldmannen in Tiet werk der vredestichters vertronwea stellen Wat is over gebleven van Engelahds onbaatzuchtigheid en üostenrgks belangstelling in Turkfle s toekomst l e bezetting van Cyprus door Engelands troepen en het oppergezag in Klein Azië ifln de beloonin ran Ënoelands dubbelhartigheid en Oostenrgk tracht zgn aandeel in den buit door wapengeweld fe verkregen Men roemt een volt wanneer het prjjs stelt op z n onafhankelgkheid met de grootste minachtina wordt hy bejegend die durft beweren dat de zucht om dr zelfstandigheid te handhaven een yolk niet geheel moet nitpntten en toch beschouwt men de Bosniërs algemeen als opstandelingen omdat zg zich niet goëdwillig willen onderwerpen aan de bepalingen van het verdrag van Berlgn waarbfl hnn huüd aan Oostenrflk wordt toegewezen ZÖB de Bosniërs opstandelingen dan moeten allen zoo heeten die hun onafhankelflkheid tegen een machtigen geweldenaar trachten te verdedigen dan zonden wfl ook zoo genoemd worden indien eens de legers van den vreemdeling krachtens het een of ander traktaat de Snnejatie hetzij met geweld hetzfl op vrede lievende wijze trachten te bewejdcstelligen Maat het recht van dea sterke het vuistrecht heerscht nog hoe i het anders mogelyk dat het machtige Rusland een deel van Bouraanië onder goedkeuring der ntogendbeden annexeert en het zwakkere Griekenland te vergeefs aandringt op een wijziging zijner grenzen ten behoeve zynet gdoofsgenooteu in het zuiden van Turkge De brandende dorpen in Bosnië getuigentegen het werk des vredes ïg geven aan geheel Euroua hetbewgsdatook ditvredestractaat op geweld rust en wjj weten b et wat door het zwaard tot tand komt zal door het zwaard vernietigd worden Nn m e een soort wapenstilstand gesloteft zgn voOr eenige jaiteu moge de Oostergc e qnaestie binven rusten de eindbeslissing komt late zg heeft nog geeit bloeden tranen genoeg gekosit Wanneer zttllen vorsten en volken leeren inzien dat door geweld fiiets van duur verkregen wordt Aap lessen heeft bot in de laatst jaren w tarlijk niet ontbroken Met geweld had Oosteurgk zich van het bestuur iki Italië meester gemaakt in weerwil ran alle krachtsinspanniog heeft het zj n 6ppermacht n oeten opgeven na millipeijen aan het behoud verspild te hebben Kal Busuiê een nieuw Lombardge zgn y Met geweld heeft de Dnitsche regeering de stoutighedeu der gees ijkheid trachten te keer te gaan doch een vermeerderd getal leden in het centrum verplicht om op d eene of ade irip iA aa ié g i ip taittroa Warden na reeds ouderfaaudeiingen met denpauseIgken nuntius gevoerd ook met de volkspartg zal men eenmaal moeten onderhandelen al wordt thans door maatreaelen van geweld die party tot zwggen gedoemd Met geweld trachten de oude partijen zich in Frankrgk staande te houden en zich zoo mogelijk vau het gezag meester te makeu op geweld was hun gezag gegrond zg zun verwgderd en knunen nu de vroegere geweldenarijett betreuren Maar waartoe meer voorbeelden Door geweld is nooit iets goeds iets dunrzaame tot stand gebracht Welk een tegenstelling indien wg met die tooneelen van bloed en gewelf de feesten vergelgken by ons en in het naburige België gevierd die leesten toch getuigen van geheel iets andnrs dan dwang zg geven getuigenis van de oprechte vriendschap die tusschen de regenten en het volk bestaat Belle s vorst vierde het zilverfeest van zgn huwelgk en het geheele volk neemt deel in de vreugde van zgn vorstenhuis Mannen vrouwen kinderen scharen zich om den troon om den feestelingen hun hulde te bieden Is Bol f ië verdeeld in twee partijen die binnen de per en der wet een strgd op leven en dood voeren de constitutie wijst het punt aan waar alle partgschap ophoudt de constitutioneele vorst kent geen partnen hg is aller koning en allen naderen dan ook den troon met hun bewgzen van hulde Daar heerscht de wet die voor bet mw geweld geen plaats laa De broeder van onzen geëerbiedigden koning voert zijn gemalin in ons midden en het Hg leve klinkt hem tegen waar hg zich op zjjn reize naar de hofstad vertoont Duizenden zijn opgegaan om de vreemdelinge daar het welkom toe te roepen om haar te toonen welk een achting haar doorluchtige gemaal geniet f Dicht aaneen stond men geschaard om den prins te ontvangen en niemand vreesde voor eenig onheil geen wacht omringt ons vorstenhuis Hendrik s gemalin heeft reeds terstond g ezien indien zg het niet mocht geweten hebben dat zg zich vrjj ia ons midden kan be wegen dat zg geen slaaische onderdanif eid behoeft te verwachten maar ook geen vrees behoeft te koesteren Moge door die feesten de band zoo mogelgk nog versterkt worden die Oranje en Nederland vereenigt een vereeuiging die niet steunt op geweld en dwang maar door wederzgdscb vertrouwen bestendigd wordt Becht en wet zgn de hechtste banden die vorst en volk kannen vereenigen Ach mochten alle volken dit hegrgpen mochten alle vorsten spoedig overtuigd worden dat de liefde der onderdanen de krachtigste steno derdynaetie is Nu helaas moet men nog twgfelen of de lessen der geschiedenis niet te dikwgls vodr de o ren der machthebbers verloren gaan t L BUITENLAND Uiiitcolandscli Overzicht De Dnitsche Bondsraad beeft naar nwn verneemt de sooinlisteuwet aangenomen hoedanig dit i geschied met veil afkeuring wijiiging of verbetering van het oorspronkelijke outwerp laat sich tot heden niet broo rdetleu zegt de Weier ZeUung Eigeolijk g eegd heeft dit naar deu sedert lang ge volgde regel bij Ae behandeling Van wctsoiilwerpcu voor den Byksdag bestemd niet veel te beteekriien Htt oudrrzoeken van voordrachten door den Bondsraad bt perkt zich in den regel tot dize punten waiinnisschieu de reebtea der bomlsa geeruig gekreukt zonden kpaaen worden alle andere wgzigingeii waardoor de wet aau haar doel zid kunnen beanlwoordeu Iaat de Bondsraad over oao den Kgk dag Voor zooverre zich de zonk l iat beoordeelen naar hetgeen te dezen aanzien is vernomen mag men aannemen dat de voordracht niet ia verbeterd maar miu der doeliniflig ia geworden door de wijziging die de rechtsgeleerde cuiuiuis ie lUiriii beeft gebracht Het sli llcu van deu lioudsrojil ui de pliiats van de rgks commissie door de drukpers enz heeft de voordraoht nader gebr icht tot deu vorm der Dat de werking der wet nit den aard der zaak de openbare agitatie der socialisten zal doen overgaoa in heimelgke pogingen tot nilbrtiding der partgbeginsilen is zeer natuurlijk Maar daarvan maken wij ons geen schrikbeelden Wy zijn overtuigd dat de vrees voor samenzweringen waar dolk en vergif een hoofdrol spelen niemand behoeft te beangstigeo Onder de massa dwazen en verblinden die de sooia lislische partij ouder hare leden telt zullen de alawi leiders stellig zeer weiuigen vinden die zich tot nodanig gevaarlijk handwerk zullen laten gebruiken Voor hel overige zal op deu Bijksdag de taak rusten oin van de voordracht een dcogüelyke doeltreffende wet te maken eeu arbeid reeds vroeger herhaaldelijk door het Huis met goed gevolg verricht Nobiling zal waancbyulijk naar een krankzinnigengesticht worden overgebracht het blijkt meer en meer dat de woudnijhet hoofd zijn rerstondclüke vef mogens beeft gekrenkt Sommigen gelooven eister d de krankzinnigheid slecht voorgewend is Ook vap andere zgde wordt het bericht omtrent zque gerond heidsloestand geheel tegengesproken Hg moet Mtgeiis die leziug steeds vooruitgaan Uit Rome ontvangen dezer dagen versohillspde dagbladeu belaugwekkeude bijzonderheden over dèu atrgd wtlke in het Vatikaan geroerd wordt tusschen de Jezuieitu eu hen die de staatkunde van deu nieuwen Paus voorstaan Volgens een teli grara Rün de i ttU Mail heeft de Fnoa zich rechtstreeks tot deu Duittcbeu Kroonprius gericht onidiit de oudcrhaudelingea tusschen het Vatikaan en Duilschlaiid telkow verhiuderd worden door de kuiperijen der Jezuïeten Hetzelfde deelt het Eugelsche regjeringsklod de Standard mede De indruk op de massa gemaakt door de besluiten welke de Nationale raad eu de Stendeurand bttreffende het vraagstuk der subsidie ten behoeve van du Oolt hardspoorwegmoalsohappg hebbeu geaomeo is by