Goudsche Courant, zondag 1 september 1878

ender gunstig Dit is io twdHuige aiate het gfOiA Ut iiMr het al oKen gevoelen de zaak niet voor èet rolt tal ward B gebracht Kaar de gemaakte verdteling tui door Zurich woraleit mgetlragea ten behoeve van de estra subsidic 200 0U0 franken Bern Aargau on Hiief stad elk 400 009 fr B izel land 60 000 fr ca Tliurglin 40 000 fr terwijl de vo n endé kimtoiis Lucern Zug JSohwHz Ob en Hederwalden eu Uri gezaincidijk 100 WO fip nllen opbrenijen uttmnkende de 3 niil lioeu btiiteiigewoiie enU itlie door de betrokken kantons te dragen behalve de buitengewone subsidiq door de Boudskas te verschaffen Het knnton Tes ino is vrggesteld i a h t fpbr n gen van ecu gedeelte dezer gddsn Uit de Zuidelyke StaM van de Amcrikaansclie ü ie komen voortdurend de treurigste berichten Heden deelt een telegram opnieuw mede hoe de gele Jtoorls ia New Orleans in Memphis en io het ge heele dal van de Mississippi woedt Steden als Grenada zijn ontvolkt daar de gezonden personen hen iu overhaaslingl veriateD gehoorzamende aan de wet van zelfbehouit doch de besmetting tevens uaar andere strrjcen met zich voereiide heEjgpt ucie Moniteur maakt een brief openbaar van i n Ktiedive aan Nubar paoha betrilfende de nieuwe regeling van het Gouvernement De Khedive ver klanrt dat hij de zaken besturen wil met en door den raad der ministers en de dwalingen van het t ade stelsel wil afzweren De attributen der ministers die solidair aansprakelijk zijn worden door hem omschreven Het Kabinet is samengesteld als Tolgt Nubar pncha voorzitter buitenlandsche zaken en justitie Biaz paclia binnenlaudsche zaken Ilatebjaoha oorlog In cene circulaire van Nubar pacha wordt gezegd dat de nortefeuile van fmancien weldin zal toevertrouwd wortleu aan een persooii die algemeen achting u vertrouwen getriet Uit Alexandrie verneemt Reuiera OJÏce van gisteren dat de Khedive In zga brief zegt vast besloten te ziju de Europecschc regeeringsbeginselen in de plaats te stellen van de tot dusver geldende perloonlgkc macht hg wensoht in het bewind door den raad van ministers een evenwicht te brengen u is vast besloten met en door dcze raad te regecren welks ledeu solidair en qollectief verontwoordelijk zgn Over alle eenigszins belangrijke aken zal de ministerraad geraadpleegd worden en bij meerderheid van stemmen beslissen Daardoor zegt de Khedive zal hij dechtt sanetioneeren wat reeils olgemeeu heersohende meening was De benoemingen der ambtenaren eti de aanwijzing van hunnen werkkring zullen geschieden door den president van den minister jaad en den ressort minister met zijne goedkeuring uilen de ambtenaren slechts gehoorzamen aau het boofd van hun departement In een brief aan de Khedive doet Nubar Facha ine4edeeling van de samenstelling van liet nieuwe ministerie BINNENLANlT GOUDA 31 Augustus 1878 Aan het Station alhier wareI heden morgen de Ie Koropagnie dd schutterij met de officieren eu liet muziekcorps alsmede het dagelgksch Bestuur vele Baadsleden en andere autoriteiten tegenwoordig bij Jiet passteren van den trein die den Koning met Prins en Prinses Hendrik naar de residentie roerde Hoewel werd medegedeeld dat de trein langzaam coude passeeren was de voart vrg snel t is evenwel wsarschijnlgk dat dit aan eene vergissing moet irorden toegeaehreven daar de trein op korten af tand van t station enige oageublikkeu stil hield looh weldra de reis vervolgde Onze lezers herinneren zieh zeker met ons de verandering die een paar jaar geleden in de Nederland ohe tooneelwereld plaats had Tot dien tijd had Botterdam twee a nderlgke tooneelgezelsehappen Amsterdam behalve de kleinere eveneens wee die op kunstgebied ieta beteekenden en ook de residentie tdde een goede bestanddeelen bevattend gezelschap in haar midden De goede acteurs en actrices waren derhalve verdeeld In dien toestand is verandering wij schromen niet ie zeggen verbetering gekomen Men weet het de goede krachten werden vereenigd in twee gezelschappen en Je Botterdamsche s Gravenhaagsche en Amslerdamache Schouwburgen werden in den laatsten tgd bespeeld door twee vereenigingen die der heeren Ie Ortu van Zuijln en Bupelt en die van het KedtrlmiKk Tooneel Werd uit een oogpunt vSn kunst die verandering ioegrjuieht ook door ons al daddgk spraken wg toentert ome vrees uit dat hoeveel reden er ook bestond voor gejuich io t algemeen voor de minder groote gemeenten in ons land gevaar bestond slechts zelden meer een joeik tooneelvoorstelling te zullen kunnen genieten Ook voor Gouda bestond dat ge vaar dat echlef tot heden gelukkig is afgewend dank zij den Ic l en kunstzin der ISrtctie van de Sociëteit Ons Genoegen Deze openbaarde zioh in het engageoren van een waar kuiiEtcnaars gezelschap huiiue eervoUa pogingen w rden btgkbaat gewaardeerd ook da ingizoieneii v in Gouda en omslrekeu toonden goeden smaak eu v ilbaiirheid voor ksuitgeuot door telkens in grósten getido op Ie komen w iuiieer een toonedvooratsliiijg pl iots bad De möeilykheid om ceu goed gezelschap geregeld hier te doen optreden wordt echter met ieder ja ir grooter Het liet zich al dildelijk aanzien dat de twee goedegezelscbafuwi Mraaropon land thans kan bogen in hunne eiachen on elders op Ie treden niet gem ikkelijker zouden worden maar veeleer moeilijker en nog is het gevaar om hët genot te moeten missen een van hen hier te zieu optreden niet voorgoed geweken Voor het aanstaande seizoen echter het is ons hoogst aangenaam deze tijding aan onze stadgenooteii te kunnen medcdeelen is de Directie van Ons Genoegen er in gislaagd oii3 ederom goedo tooiieelvoorstellingen te bezorgen en mocht het iju dat ecnu kleine erhoogiiig iu ilcn entreeprijs iiooilig werd geacht wat ons met het oog op de steeds liooger wordende eischeii der tooiieel directieii uiet verwonderen zou wij zijn zeker dat do schouwburgbezoekers te dezer stede zich die kleine opoü eriiig gaarne zullen getroosten Was het de vorige jarcD het Botterdamsche Toonetlgezelschap der heeren Ie iras van Zuglen en llasp ls dat hier optrad gedurende het a st seizoen zal de vereeniging Iltt NederlauducU Tuonettl hier voorstillingen geven Het zal zeker velen met ons spijten dat wij de Botterdamsche kunsteflnirs dit jlar uiet geregeld hier zullen zien en het is ongetwijfeld jammer dat wij een Hoepels vanj wjteti noch Faassen een mej Beeramans noch mevr de l riea hier zullen zien optreden in dien onvergelijkelijk lassen speeltrnnt op dien zoo re ht gezelligen toon doch laat ons er aanstonds bgvoegen het zijn evenzeer kunstenaars vau goeden hiiizu die wij in hun plaats zien treden VVij weten toch dut de vereeniging i Uet Nec erlandach Tooniel mevr Kleine onder hare leden tilt Jat de heeren Albrrgt Moor Veltinan eu Morin benevens de dames felleiiberger Kapper Albrrgt Poolman en Yerwoert en meer aiiifire daartoe behooren en wg verhcngeu ons reeds op het kunstgenot dat ons in het a et seizoen wa ht Hoe hoog hetBotterdamsche gezelsobnp waardeerendc wij hebben ook oog voor de waarde van het Ainsterdamsche eu sj pipathle voor vele zijner leden I Versoheidenedaarvan zijn ook hier ter stede goed bekcndeu en zg kunnen in Gouda voorzeker eveirirts elders op een hartelijke ontvangst rekenen Do intcekeuUjstcn zullen dan ook voorzeker spoedig bedikt zijn met tal van namen De hoofdstukken der bfgrooting dezer gebeentevoor 1879 zijn wat de ontvangsten betreft troorgesteld tot de volgende bedragen I Ontvangsten wegens vr diensten 23055 12 II Opbrengst van bel en heffingen 186666 34 III Baten en opkomsten spruitende uit de gemeente eigendommen en bezittingen 32183 40 IV Ontvangsten van verichillcnden aard en toevallige baten 4972 76 V Buitengewone ontvongsten 26940 Totaal der inkomsten 272S17 63 De uitgaven zijn aldus voorgesteld I Huishoudelijk bestuur ƒ 29588 II Kosten voor werken en inrichtingen tot openb dienst bestemd 82481 III Kosten voor eigendommen welke de gemeente naar het burgerlijk regt bezit met de deswege verschuldigde lasten 24626 IV V VI VII VIII Kosten van invordering der pi belastingen of middelen 1890 Kosten der openbare veiligheid en van de brandweer Ï2992 11 Kosten d pi gezondheidspolitie 4396 Kosten voor het ondcrwgs en ter bev V kunsten en wetenschap 68960 91 Kosten voor het armwezen mitsgaders subsidien en bgdrogcn aan onderscheidene daarmede in verband staande instellingen 3T228 62 IX Benten en aflossingen v geldleeningen mitsgaders alle verdere opeischbare snbeidiën dergera 23477 80 Andere uitgaven niet onder de vorige hoofdstnkken begrepen 33742 XI Onvoorziene uitgaven 8936 18 Totaal der nilgaren ƒ 272817 63 VEBGADEEINO VAN DEN GEMEENÏEBAJ D Dinsdag den 3 September de namiddagr teji ï ure ten einde te behandelen De begrootiug der Schutterij dienst 1879 ïc benoMseni i il Eeu Wéthouder B Omtrent het huwrigksplan tran Z lÖ ef KonJne wijzigt ouz berichtgever zijn mededeeling in zoover dal de aanstaande bruid niet zoo zgn prinses Paulineoudste dochter van den Vorst van Waldeck maar d derde doehter prinses Adelaide Emrait Wilhelraiia Tharisia geboren 2 Angustn 1858 N R ct De gemeenteraad van Berg Ambacht heeft besloten tot stichting eener lagere school iu U9Sl 8it deel der gemeente aan den Hoogendijk In den Krimpeneftvaaré begint de vafkenszidtt zich al meer te vertoouen verscheidene varkens ziju reeds aan de ziekte bezweken De verpachting van de tweede snede van let grasgewas iu den boezem te Stolwijkersluis bncbt ƒ 327 op De opbrengst van de eerste sueda bedroeg ƒ WU8 Te Alphen is Donderdag een schoon paard van den landbouwer G de Bree in het land door im bliksem doodgeslagen de eigenaar bud zich jiriat met een kooper voor het paard derwaarts op rg willen begeven IIH KK HU Prins en Prinses Hendrik ip Donderdag II bij hunne komst op vaderlandsdkea bodem overal niet hartelijke vreugde en op feestelike lygze ontvangen Te Oldenzaal alwaar liet station in en uitwendig smaakvol was versierd werden zij begroet door den Commissaris des Koning iu Overijssel en den bevelhebber der 2e militaire afieeliiig alsmede door het gemeentebcsinur Het niuzkkoorps der dienstd schutterij liet zich bij huumi iiankoinst hooreii Aldaar bracht ook de kier C Stülk namens de industrictlen van Twente ilcii prins hulde als bevorderaar van handel eii iiyveriieid Aan de prinses werden twee bouquetten laugcbode terwijl 16 jonge meisjes het vorslelgk echtpaar met bloemen bestrooiden Te Zuiphen wevden de prins en prinses mede door verschillende asturileiten begroet De Commissaris des Konings iu relderland heette het eehtpaur welkom op tielder schen bodoni eu Ireule Coeuen bood de Prinses eeu bloemruiker Te Apeldoorn eu op het lioo waren de toebercidseleu voor de ontvangst nietlegeiutaande het hoogst ongunstige weder des middags eii einde gebracht Ten 8 ure vepwhenen Z M de koning eu de groothertog van Saksen Weimar met gevolg op hst perron lan den spoorweg Jammer was het dat er steeds een stroom van regen viel Bij de aankomst van din trein waarmede prins en prinses Hendrik aankwamen werd er electrisch licht on beiigaalseh vuur ontstoken terwgl de muziek van bet 8e ttfi infanterie de volksliederen speelde Met de meeste hartelgkheid werd het echtpaar door Z il bg het uitstappen uit den trein begroet Alle aanwezigen juichten den koning eu Hl KK UII met volle borst toe een daverend hoera I liet zich hooren De prins en de prinses werden vervolgens verwelkomd en toegesproken door den burgemeester van Apeldoorn en den directeur der inrichting voor lager onderwijs aldaar school van koning Willem lil waarbij de kinderen der school die op het perron stonden de prinses bloemen aanboden Door de provinciale staten van Overijsel is fekozen tot lid van de eerste kamer der Staten generoal de heer A J Blgdenstein te Ensched S met 27 stemmen De heer mr J II van Bogen verkreeg 16 stemmen De commissie van beoordeeliog vnn paarden hoornvee varkens zuivelbereiding pluimgedierte en andere voorwerpen tot oplnistering voor de tentoonstelling der afdeeling Woerden en Omstreken van de Hollaudsche Maatschappij van landbouw heeft o a de volgende prgzen toegekend No 1 Voor den besten Dekhengst van inlandsch ras Ie prgs A Spithoven te Werkhoven 2e prijs C Oudgk te Waddinxveen 3e prgs C Van Schaik te Houten No 4 Voor de beste Merrie geboren in 18T4 Ie prijs A Verweg te Langeruigeweide 2e prgs A W De Wit te Linschoten 3e prgs B 0 Boele te Linsohoten No 11 Voor den beaten Bgstier 2 jaren oud Ie prgs D Van den Broek te Kockengen 2e prgs met het lot J De Koning te Langeruigewgde 8e prgs J Van den Akker te Bodegraven bg loting No 12 Voor den besten Pinkstier Ie prgs J Brunt PJz te Woerden 2e prgs H Brunt te Waarder 3e prgs H Hoogendoorn te Portengen No 25 Voor de beste Qoudsohe Zoetemelksche knas Ie ftiff C nsliRfn tè Kai erik 2c j J Ten Bruminelcu te Bodegraven 3e prgs aiet toegekaid Ti xtn vun hef BesHiuf Verguld ailv M d C Oudijk Waddinitveen G P aeliie Kamerik C Kasteleijn idem J Sterk Vroege Iliet veM M Va rde Kamer Woerden J Olteii Dronrijp W Gestel Woerden Cohen Van ler Laau HunrIe vpor No 2 j Méïr de Wed Earn pe Meeru A Vis Waddiuxveeu J Bi uut PJz 0 Vreedcnburgh Joh Wassenaar B Kemp C De Hom allen Woerden Zilv Med B Blok Vleuten C Van Zijl Gie enNieuwkerk Bruno Tideman Apeldoorn L Harlewijn Giesscn Nieuwkerk O Boelhouwer Maarsen O Verlee Wo r4eu J Frankrijker Harraclen A Van Dgk fi oerden A C VaU Vuaren Montfoort H Van Wijiigftrden Woeiflen Oet4ig brift H Reigers Viaiipu J T Bos Woerden C Tolk Woelden D De Vos ll umelen l De Leeuw Woerden G Meijer Wot tden A V der fm ttidderkerk D Van Ooi Woerden G Vau der Laon Wnorder J Bruut Jz VVoer leu B Van der Hel WiSerden i W dewijii Hannelen J Nieuwenhuizen Gouda I G ins Woerden Behalve de reeds genoemde heeren Kcrdijk en liieftiack komen voor de v ic i are voor een lid der Tweede Kamer in het kiesdistrict Dockuin nog in a iiiiHerkiiig de heeren rar Fockcnia lid der i roviucialc Stotcu van PrieSluud vtin Uorkuin die oiilaltgs lit do transvaal liïer te lande is terugge keerd en D J b iron Sytsama te Diersuni oudburgeineester vau Danluinadeel Den hooggeachten inspecteur van het middelbaar onderwijs dr I J Sliyu Pnrvtj werden gisteren ter gelegenheid van een huiselijk grdenkieest zgno 3 5 jarige chtvcreeniging door leeraren bj het middelbaar onderwijs geschenken onngeboden bestaande lu eene gebeeldhouwde boekenkast met praohtwerken benevens eeu tweetal staalgravures Blgkens het ezer dagen verschenen verslag aan dm Koning van de bevindingen en handelingen van het veeartsengkuiidig staatstoezicht ir het jaar 1877 kwamen toen voor 956 gevallen van longziekte ouder het rundvee waarvan in Noord Brobont 10 Oelderl iiid 4 Zuid Holland 717 Noord Holliud 29 Zeeland 1 ütreoht 26 Vriesland 168 Limburg 1 Het totaal in 1876 was 1723 Het getal besmette gemeenten was 78 tegen 110 in 1876 Bovendien werden als verdacht van longziekte afgemaakt 3318 runderen in 179 beslagen in 67 gemeenten alleen in ZuidHollnnd 1399 iu Friesland 1378 Voor de onteigeuing van deze verdachte rnudercn tegen de volle waarde is betaold ƒ 678 784 of gemiddeld pir rund ƒ 174 12 Het vcrkoopeu v het vlctseh en de huiden dezer ofgcmaiikle ruuderet beeft iu de ehulkist de som vnn ƒ 243 692 92 doen terugvloeien lift gelat gev illeu van kwaden droes of huidworm bij paarden wa 139 waarvan 19 paarden in het leger Het getal dolle of verinoedelgk dolle bonden was 14 legen 55 iu 1876 De volgende hoeveelheden vee werden voor da inladiug iu tohepen gekeurd runderen 18 482 kolvereo 85 550 schapen 266 662 varkens 11 316 paardeu 2366 Te Leeuwarden beeft de door het gemeentebestuur plaats kebbeade exploitatie der stads reiuiging in 1877 weder zeer gunstige reaultateu opgeleverd Buiten den directeur waren 60 beambten en bedienden daartoe werkzaam De invoering van het verbeterd tonnenstelsel ging geregeld voort In 1877 werden gemaakt 5585 last van 1770 kilogram compost of zoogenaamde straatvuiluis en 1268 lastier opgevangen eö afgeleverd De aanvraag overtrof steeds den voorraad op 4 Dec 1877 was reeds alle asnwczige en nog in Bet voorjoar van 1878 te verzamelen mest verkocht De prijs in het voorjaar 7Ji0 ira in December geklommen tot ƒ 9 perlast Het totaal der ontvangsten was ƒ 62 611 08 j dat der uitgaven ƒ 32 624 79 dus meerdere ontvangst ƒ 20 086 29 Vj Donderdag werd in Mligentia te s Gravenhage de j4arlijkBche algemeene vergadering gebonden van den anti dieDstvervangingbontl De bijeenkomst werd voorgezeten doo den president van den bond den gepens generaal mojoor M D an Limburg Slirum end minister die de werkzaamheden inleidde met eene uitvoerige reden in den aanvang waarvan eeuige mededeelingen omtrent de ontwikkeling van deo bond voorkomen De ligue is nu meer dan 3 jaar oud 29 Augtntni 1875 was bet hoogste stamnummer reeds 3181 thans is het 8667 Verder bevatte de inleiding eene verheffing van het beginsel der OQvervreemdheid vnn weerplioht en werd de taak in ligne nader kortelijk omschreven Deze is nog de uaestie meer bevattelgk te maken en het bekrijmpeu egoïsme der bemiddelden dat alleen de heilzame hervorming tegenhoudt door ruimer opvatting pn iRcnbil ilig te tempiren Pe president gewaagde Wijdeis van den guusiigpi ujiomst vjil de opbrengst der boudschriflen en vermeldde met leedwezen dat noch Of de adressen aan den Koning van 1876 onder het vorig liswiud uosb op die van November 1877 deregeeriiig eesjig teekm voor of tegen heeft gegeven DouMkii secretaris weid het verslag van het hoofd bestafir over het derde dienstjaar overgelegd D it stukl behelst de uitwendige gesohiedeuis van den boiuAi eii van het beginsel der persoonlijke dienst vooral op politiek gebied en geeft ervotgens overzichtci van de werkzaamheden van het bestuur eu van deJSfdieliiigeu DÉ Minister van W itctstaat beeft af ijzend beschikt op het door de Kamer vnn Koophandel te Bergen o Zooin ged iaii verzoek dat op de qmsl igeu van telegrainmca de plaats vau herkomst worde vermeld daar dit z i zou zgii een inbreuk maken op het telegmi ehetfli terivijl verder gewezen wordt op het Kon besluit jan 2 Nov 1877 SM No 193 hetgeen biuueusluiids aan de afienders de bevoegdheid geeft hun t legr iininen open te doen bestellen De Minister voegde d iarbij de inededeeling dat de Nederlaiidsclie udiiiinislratie aan de iu het volgend Jiar te houden internationale telegraaf couferentie Iu t voorsti l heeft gedaiiii om ook in lat bOkvUndsch ïirketr opi u bestelling toe te lalen Tb Pal ijs zjI binnenkort in eene zeer interessante e a Ksti de bisbMiiig vau deu recht r ing roepeii vorden De z i ik die li t geldt ia deze Emile Perrui adminislmteur v iii de Came die Fratu ame heeft een naukljcht ingnlieud tegen Mile S irah Bernhardt onid it zij iu den hallon Itóre is opgestegen Volgens contract mag illle S ir ih Be rilhardt zich niet verder d iii twee kilometer va i het Tliéalré Fran iua verwijderen of zij uioct de phiats opgeven waar zij lu viiideu is om in geval van veraudenng der voorstelling gereed te zijn op te treden Da ir lat nu bij oiiverhoople ongesteldheid eener artiste wikirdoor het optreden van Mille Sara Bernhardt noodig zou worden oiimogi lijk is een tooueelkiiecbl n iarde wolken te zenden om haar te ivaarschuwen dut de voorstelling een aanvang zal iieineu wil de heer l crriu haar beletten verder met den iaiUm libre op te stijgen Te Luik waren Maandag namiddag vier werklieden iu eene boot op de Maas aan het visschen tegen du uui St Léumtrd zg lieten hun vaartuig door deu stroom mtevoeren ËeiiskU werdt de stroom sterker en werden zij meegesleept naar de stortplaats van de afdaiiiiiig der kanongicterij Ondanks al buiie pogingfu slaagden zij er niet in deu oever te bereiken liune boot werd meegesleept uaar de vertclirikkelijLc plaats CU kantelde aldaar om De vier oiigelukkfgen vitlen in liet i aler en Verdwenen l e slaclitulfers waren allen gehuwd eu vaders van huisgezin iien De Jiiuterd CV verucemt dat Z M de Koning afwgzeud beschikt heeft op bet verzoek van mevr Bruyn om vermindering van gevangiAisstraf voor haren echtgenoot voormalig secretaris der Amsterdaiuscbe Knnaalmaatschappg Mejuffronw De Groot eene 20jarige kunstenares die als peiisionusre van Z M de Koning hare opleiding genoot oau het Conservatoire te Brussel wcnscht zich te wgdeu aan het Nederlandsch tooneel In weerwil van hare geheel Fransche opleiding bleef zg steeds eene groote liefde aan deu dag leggen voor onze taal en voor onze dramatisohc knust Naar wij vernemen zal de genoemde dame Vrgdag a s in de Stadsschounburg te Ainsterdnm voor eenige weinige geuoodigdeu eencn proef van haar talent afleggen Zg weuscht zioh bg voorkeur aan het treurspel te wijden waartoe d n ook hare gestuite eu stemmiddelen zich bijzonder moeten kenen De Wurtembergscho Vereeniging voor kunstindustrie heeft als prgsvraag uitgeschreven ontwerp voor bet uitzet eener bruid uit de burgerlijke kringen Demededingers moeten inzcuden teekeoingen van meubelen gordgnen en andere voorwerpen beboorende in eene voor en eetkamer eene visitekaoier en een slaapvertrek Teekeningen of modellen van tafelkleeden en tapijten worden uiet vereischt Alles moetzijn in renaissancestijl van de tweede helft der 16 de eeuw De gezamenlgke kosten voor de aauschaffing van een daarnaar verveardigd uitzet mogen niet moer bedragen dan 2850 mark Voor het beste ontwerp wordt uitgeloofd eeue premie van 600 mark De Internationale Vereeniging tegen verontreiniging van rivieren bodera en lucht ten vorigen jare in October te Keulen opgericht zal den 9 en 10 September aanslaande te Kansel eene olgemeene vergadering houden Onder de punten van behandeling die aan de orde zijn gesteld vindt men Het geneeskundig toezicht in Nederland waarover de onder voorzitter dr L J Egeliug uit Il ige het woord zal voeren voort over de verontreiniging van den Bgn door dr Waldorf Jta ienaijia uui Mediaicalralb e Cublentz oïc r aanleg van straten en steden door prof Bieolam uit Leipzig over ie gczondheids puhtie iu Zwitseriand door prof VogI uit Bern en auderu gewichtige onderwerpen van algemeen belang Door den hoofd iutendaut van ons leger is eenbewijs vnn zelfopoffering gegeven zooals er nietdikwijls een vau den krijgsman gevorderd wordt Men was namelijk met het oog op de heerscheudevarkensziekte ongerust over de varkenswoist bestemd voor de troepen die aan de oefeningen langs dokust zullen deelnemen waarvau de levering door den slachter die er aannemer van was weder oau verscheidene andere slacht er3 was overgedragen De hoofdintendant heeft nd te Haarlem uiet alleenpersoonlijk eeu onderzoek naar ae soliditeit der bedoelde slachters ingesteld maar ook de proef op desom geleverd door zelf van al de geleverde worstsoorten een stUK op te eten Daar er nog 14 dagen zouden verloopen alvorens de worst door de soldaten gegeten zou werden behoefde men slechts gedurende dien tijd nauwkeurig den gexondheidstoestaud vendeu hoofdiuteudant na te gaan om uit te makenof er al dan niet reden tot ongerustheid voor de uiouschappeu bestond I i M Ct r h De negeu IgWKeue virgadering der N dM jaristenvereeuiging is Donderdag te s Gravenhage in te Trcveszaal geopend door deu heer mr G de Vlies A lid van deu raad van atate met een welkomstgroet aau de leden Hg herinnerde dat sedert de eerste algemeene vergadering ook te s Gravenhage gehouden de kunst om t aangename dezer bijeenkomsten met bet nuttige Ie verbinden niet was achteruitgeg uiu maar geen vooruitgang was to bespeuren geweest in de trouwe opkomst der leden Dit betrtnirde hij zeer Hoe grooter aantal ledeu tot de besluiten medewerken hoe meer kracht diü toch ulteu Ijfbben Lag de ourzaajf iu e lijks verschillende pliats van bijeenkomst Zoo ja dan moest de thans gekozen gemakkelijk erbeteikeu plaats tot eeu troune opkomst hebbeu aangevuurd Of was de reden geleden in verfl iituwiug der belangstelling Hoe zou dit mogetijk zijn waur juist do loop der zaken tot dubbele inspanning aanspoort om de belemmering en teboven te komeu die bet gewenschte doel de herziening onzer wetboeken in dCn weg taan Bceds bad men een hinderpaal weten te overwinnen namelgk het parlementair voorschrift dat sluiting der zitting sluitiug der erkzaamheden medebracht Het streven moet zgo de herziening der wetboeken onafhankelijk te maken van de afwisteling van het hoofd van het departement De voorzitter vertrouwde dat de thans te nemen besluiten op nieuw zouden brwg en dut onze wetboeken niet meer beantwoorden anii de behoeften van den tegeiiwoordigec tijd Het bureau wird s tmeiigesteld uit de leden vau het bestuur aangevuld door de heeren mrs Knottenbelt Lohman H P de Kouter en M de Piuto Op voorstel van het bestuur weid besloten Zaterdag geen vergadering te houden met het oog op deu feestelgken intocht van prins Hendrik eu zijne gemalin in de residentie Het onderwerp vau strafrecht voor dien dag aan de orde gesteld is verdaagd tot bet volgend jaar Voor dezen dag was aan de orde de volgende vraag Moet het verhoor op vooraf medegedeelde vraagpunten behouden blijven Zoo neen door welk beter middel iou het kunnen worden vervangen Is het in elk geval wenscbelijk dat de rechter de bevoegdheid hebbe partgeu voor zich te doen verschgaeu ten einde over eu weder te worden gehoord De uitslag der uitvoerige discussien was dat de vereeniging met 58 tegen 4 stemmen het behoud van het verhoor op vraagpunten volgens onze wetgeving afkeurde eu met 62 tegen 8 stemmen voorstond de ittvoeriilg van het Èngelsche stelsel van crossexamination De tweede dag der Juristen vergaderiug was gewgd aan eene gedachtenwisseling of onze wet audere dan de bestaande voorschriften moet behelzen voor papier aau toonder De voorgestelde nieuwe wettelijke bepalingen werden verworpen Wel werd de wenschelijkheid nitgesprokeu om het grouddeukbeeld der amortisatiewet op papier aan toonder toe te passen Als nieuwe bestuursleden werden gekoleu mrs E H Karsten J C Beepmaker H J Kist Als plaats van bijeeukomst in het volgend jaar werd Amsterdam ge kozen Vergaderins van den Gemeenteraaa VRIJDAO 30 AUQUiiTUS Tegeowoordig de hli vaa UergoD IJseodaorD voori Rornij PriDcc Kraaeobarg Nootfaovea vaa Gooi Oiidl k Soi t Muller Pust Dro8t Saintoii Stravei eu da U tte Dd aotultis der vurige vergadering worJeo geïczaj ea gearresteerd T logekoilKa zijn ecae nnanve van bli Gedepotaerde Sfatan ddzar pro inei