Goudsche Courant, woensdag 4 september 1878

Woensdag 4 Scplemher mm mmi en anbese wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bironder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEADXWUNT Tan f m er Anker met aooijns Steeds belogen voorradig Ook b proeflDtewoh wart en half ankers Prijscouranten worden gratis en fcinko votmS Alles wordt franko huis g eleverd 1878 N 2188 GOUDSCHE COURAKT Wmm en Adverlentieblad voor Gonda en Omstreken Opgperig t in den Jal e 1807 te Amsterdam KAPITAAL BBNHILLIOEH GOLDEN voigeroarnecni iWrecteur Jlir Nr V HAKTME JbM Tweede Direeteur Mr I P PORTIEUE Kantoor Reguliersdwarsstraat bij het Koningsplein X 12 DOORLOOPENDË en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDCWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OF ZONDER HERVERZEKERING VAN BETAALDE PREMIEN OP STORTINGEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN GElRAAL AfiENT DE HEER T DKAIJËR TE S GRAVËi HAGE REEREKGRACHT i Correspondenten in de Provincie Zuid Holland Ta Gouda de Heer W J Fortugn Droogleever Notaria Brielle Heeren de Kouter Veegens Delft Heer Mr C E Overgaauw Pennia Dordrecht H Vriesendorp Gorincltem Heeren C de Geselaar tiüo i Gravenliagc Heer P J Laudrg Leiden Heeren Leüwjjn Eigeman Oudeipater Heer U VV Haentjeus Dekker Burgemeester ItoUevdam Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopuijt o V Vletardingen Heer Paiilus Kikkert Woerden O GroeneveW JwndMide geeAkcariiig nn h t rud bes ait toi bet nitgeven vu geriolMFd D grond ud de l niDgstr at n tot bet itfgtü Mn bmatea door L Erberftld co C P V Dessin ia d nair van di R kt Iloogtre Bargerschool Nolificattn eep aiaiife vu d n hcrr A C Cmijh zich krklieende Mj bet opdorn van tleeokiUcn in lyn mkhai aan de Üoftett ovrr het aa eitcr van d houiKlir iea aan de Slootkade cii versockeade de Hoo kaJe la verltwru naar de Hüutoiaiisfpicht of KiittcnaiBftfl ordt pesIvIJ in haudco an ü en W ter fine van btricht en raad Aan da orde is de rt krBiii t der gemeente over het dienitjaiy 1877 dau wordt inti algeaeeiie stemnun goedgekeuH B en VV nemeu aan deie steiDffliuK geen deel Tul hulf oiidcr uzensaau de ofeobhre TuasoSeosehool mordt benoeind nicjur r niw J I hug te Divren met alg Bteatntfo Na mecbiiging om ann Aa grnomea btsluiten uttfoering ta geien londer reanrnphr ciudigt du pr tadeiiog 71 Burgerlijke Stand CKBOREN 98 Aug Matje anirn J de Rotte en P de Mol l nd l ouder J koren en M de Held 2 Adninns oudere J de Vo en J Slolwijk Anna Anlhonina oodtrs C GroeueuduI en U Juiisku Ciitliarun Mana oudrra C P Ctemena n A A aii Lnyk OMUILEDFN iS Ang J J an der Spe 17 A Ltcfsma 17 m 29 M K roniloen 9 in H J Otio n w 80 A He 71 J A de Jong 23 M O Ouaterkeek 11 w 0 DKRTBOUV D 30 Aag F Sehcniienberg van Miirop te Haarlem 41 J en A L J Sikkens 33 j L J P JeckLl 21 J en H J M Silkent 30 j M J van HülkNia Hoiiaema S4 j en A J Lucia Ie Amstirdam 41 J A Hula 24 j en M Ksrabergtn te Rteowijk 19 j APVERTENTIËM Heden overleed tot onze diepe droefheid ons eeaigtt kindje FKEDERIK HËMDRIK in den nog jeugdigen leeftijd van rnim vier maanden B BDSSEMAKER J a BUSSEM iKER T D Ma S Kampen 29 Aug 78 TSSSMH TE nUÜI een HUIS met TUIN bevattende 2 KAMERS KEUKEN SCHUUR en BLEEKVELD gelegen nabg het Station van de Rhgnspoorweg ïQor 2 75 per week te bevragen bvj P W J VAK LUENEN alhier TEESTÖITD TE HUÏÏE BEN NET BOVENHUIS voorzien van velegemakken met vrgen opgang aan de Westhaven alhie Haarprgs f160 te bevragent g den Eigenaar J 6 van dee LAAR Oosthaven B No 3 7 De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONDERDAG 5 SEFTEMBKR as Gouda met ziJne Artikelen zal bezoeken en Isdan te spreken of te ontbieden ixX zgn bij Mejnfvrouw d Wed A HARDUZER Sociëteit Vredebe8t op de Markt s Haob Opticibs TE KOOP een zoo goed als bgna nieuw nog weinig gedragen ONDEROFFICIERSUNIFORM compleet Inlichtingen te bekomen bg den Boekhandelaar Ut A VERZUL Eorte Tiendeweg alhier De aangekondigde VERKOOP van eene partij AFBRAAK op DINGSDAG 3 SEPTEXIBER 1878 des voormiddags ten 9 ore gaat niet door zoodat nu op dat uur wordt overgegaan tol den OPJSJVJï JÏJSJV VBRKOOP van eenen waaronder GOUD en ZILVER aan het Lokaal Wgk K N 237 aan de Peperstraat te Gouda en op dtenicelfden doff des namiddags ten 2 ore aan het PAKHUIS Wgk H N 116 in de Dwarsstraat te Gouda jran IViJnkoopersgereedscliapiNio enz AGENT gevraagd te GOUDA voor den verkoop van EERSTE KWALITEIT ZDITER UJNKOEKMEBL No 129 aan het Franco brieven onder Bureau dezer Courant WOEDT GEVEM D offerte met nauwkeurige opgave van kwaliteit VAN ECHTE lt X JVVK KJU UlVi UXK Adres onder Letter G aan den Boekhandelaar WILLEM VAK GORCÜM te Aiêen NORWICH UNION Brandverzekering Maatschappij oj ericht in 1797 De ondergeteekende gevolmachtigde voor Nederland heeft de eer te berichten dat tot Agenten zgn aangesteld de Heeren LAFEBER Co ie Gouda alwaar informatiën te bekomen zgn Amtterdam Aug 1878 H REINEKE Depot van THEE DIT HET Magazijn va n M Bavenswaay Zonen OORINCHfiM Deze THEEËN worden afgeleverd ia verzegelde pakjes van vij twee en ten half en een Ned ont met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot da uitvoering van geëerde order bevelende j brEEBAART LZ Botarmarkt te Gouda l Mevroow vak HOUWENINGE te Waddiwf veen op tien Huize iVbidie kbcso verlangt tegen NOVEMBER eeae bekwame KEUKENMEID tegen hoog looü ep veel verval JlKIEBERT iiABtT Goin i Fbotographisoh Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DOi DKRÜAG en ZONDAG 7 Portretten a f I De van ouds gerenommeerde THEEËN nit den Koninklgken Nederlandachen Wnrtembeigschen THEE HANDBL van P W TROUSSELOT ZOO Hoflevelranciers van de Hoven van Nederland es Wnrtemberg te Rotterdam steeds verkrggbaar te Gouda bg J J t d SANDEN Botermarkt ZIRKEIXl binden vertrouwbaren raad in CdlEinUi1 gt beroemde geïUustreerd e werk Dr Airy 8 Natuurseneeswfjze prija Aa Gulden en over SMO bladzgden dik bij Ue Boekhandelaars te ontbieden of rechtsti cks Wj BlCHTfti s boekhandel te Bottrrdani tegen roiwo toezending van 80 Postzegel i Ct die ook vooraf op r aanvrage een uittreksel daarvan hkcd en ffralii veraendt Dit voortreffelpe werk poest in geen huisgezin ontbreken ONTVANGEN eene ruime Sorteering POSTZEGELS van alle landen in pakettenen op kaarten A BRINKMAN QoüD Druk van A Bbisisman BCGROOTING BïE INKOMSTEN en UITOAVEN vak de GEMEENTE GOUDA voorden dienst van 1879 Bevolking 17235 zielen i 5 £3 ÖK 2i f INKOMSTEN TOWK Hoofdst I Ontvangsten wegens vroegere diensten 1 Batig slot der laatst vastgestelde rekening voor zooverre idaaraan niet reeds eene bepaalde bestemming is gegeven 23055 12 Totaal van het Ie Hoofdst ƒ 23055 12 Hoofdst II Opbrengst van belastingen en heffingen Afd I Opc op s Rgks belast 2 40 Opc op de hoofdsom der bel op de geb eigendommen 9176 33 10 Opc op de hoofdsom derbelasting op de ongebonwde eigendommen 349 60 Opc op de hoofdsom der belasting op hët personeel 22 447 89 Totaal der Ie Afd 31993 22 Afd II Aand in s rgks belast 5 gedeelten van de opbrengst der Ugksbelastingop het personeel in hoofdsom en opcenten 35916 32 Afd III PlaaU dir belast f Plaats dir belasting 34000 Idem bg suppletoir kohier Afd IV Heffingen voor het gebruik van openb plaatsen wegen werken en inrichtingen Opbr van brug kaai haven kraan sluis dok boom en veergelden 62000 Opbr der wik weeg meet en kenrloonen 1700 9 Opbr V banken of standplaatsen in hallen op markten endergelgke openbare plaatsen 4400 Opbr voor hel gebmik of genot van openb aemetfitewer ken bezittingen ot inrichtingen en dat van door of vanwege het Gemaentabestuur verstrekte diensten niet bedoeld in de voorgaande art 1 3 10 Oplwengst wegeni de begraafplaatsen o Rechten en inkomsten ƒ 1800 b Veïk ofhnurv graven 100 1900 1686 fTotaal der 4 Afd 83056 80 Aid VT Andere belastingen en Leges en voordeelen der Ge meenteSecretarie en van den Burgerleken Stand 300 Opbrengst van schoolgeld vande Latgnsche school hooger onderwijs 600 Opbrengst van schoolgeld middelbaar onderwgi 308 Opbrengst van sehoolgsld lager onderwgs 9990 Opbrengst van schoolgeld bewaarschpol 172 80 Opbrengst an schoolgeld muziekschool befBngen niet begrepen onder eene der vier voorg afdeelingeii 17 Belasting op de horfden 1700 Totaal der 5e Afdeeling 1700 4e 83056 80 3e 34000 2e 35916 32 Ie 31993 22 Totaal van het 2e Hoofdst 186666 34 UITTREKSEL UIT DE MEMORIE VAN TOELICUTINÜ Indien het tegendeel niet is vermeld zijn de posten tot hetzrlfde bedrag als in het vorige jaar uitgetrokken INKOMSTEN 1 Het batig slot der rekening van 1817 bedraagt ƒ 23056 12 Z jnde ƒ 5240 05 meer dan op de begrootiug van het loopeude dienstjaar is uitgetrokken 2 De opbrengst is ƒ 188 67 hooger geraamd danbij dt vorige begrooling op grond dat de hoofdsomder belnaling volgens het Kohier van 1878 bedraagt 229B0 83 4 De opbrengst is ïtrhoogd met ƒ 173 18 aangezien de hoofdsom dier belasting volgens de Kohieren over hej dienstjaar 1877 78 geklommen is tot 37413 U De post is verhoogd met ƒ 277 02 in verband met het bedrag der hoofdsom en der Rijks opcenten httwelk volgens de Kobierea over het dienstjaar 1877 78 beloopt 44896 41 De heffing dtzer belasting ia tot een maximum van ƒ 85000 goedgetaittr Kon Besluit van 21 Deo 1874 12 Het schoolgeld bedraagt ƒ 60 voor lederen leerling De opbrengst is verhoogt iqet ƒ 100 alzoo bet getal leerlingen in 1878 met 2 vermeerderd thans 12 bedraagt 18 De heffing van schoolgeld bedraagt ƒ 3 voor lederen leerling eu wanneer meerdere leerlingen uit een gezin de school bezoeken voor ieder ƒ 2 Het daarvoor uitgetrokken bedrag ie verhoogd met ƒ 63 in verband met het getal betalende Kerlingen zynde 80 i ƒ 8 en 84 a 2 In 1877 bedroeg de ontvangst ƒ 292 14 De opbrengst is veihoogd met 404 40 op grond van het vermeerderd aantal leerlingen Tot grondslag van de raming is geuomen het getal leerlingen dat op den 1 Joli 1878 ter school ging te weten Op de Tussohenschool 340 leerlingen a ƒ 4 80 ƒ 1632 Op de Burgerschool voor jongens 9 leerlingen a ƒ 80 ƒ 270 301 12 3612 SS82 2566 1920 Op de Meisjesschool 213 leerlingen a ƒ 12 Op de Jongejuffrouwenschool 64 leer lingën a ƒ 30 7 990 16 In 1877 werd voor schoolgeld ontvangen ƒ 9438 40 De opbrengst is verhoogd met ƒ 43 20 Het getal kiuderen waarvoor schoolgeld wordt betaald wordt jteraarod op S6 a ƒ 4 80 sjaars In 1877 was de opbrengst ƒ 107 10 16 De opbrengst is verhoogd met ƒ 226 een gevolg van het toenemend getal leerlingen inverband met het verhoogd schoolgeld De muziekschool wordt door 186 leerlingen bezocht Daarvan betalen er 120 X ƒ 5 600 18 X 10 130 IS X 12 166 40 X 20 800 17 Do opbrengst wordt tot een gelijk bedrag gej raamd als in het vorige jaar lu 1877 bedroeg de ontvangst ƒ 1686 26 U rrordt vor lgi BUITENLAND Buitenlandsch Overzicht Omtrent de gebeurtenissen is Bosnië schrgft de offioieuse Abendpoèt van Weenen In een oorlog die met geregelde legers gevoerd wordt zoekt men natunrl jk zoo spoedig mogelgk een beslissenden slag te leveren Maar al wilden wy in Bosnië en de Herzegowina ook nog zoo y verig zulk een gelegetfheid zoeken wij zouden die niet vinden De opstandehngen kunnen na de geleden nederlagen niet meer hun heil zoeken in een grooten alag maar slechts in het afmatten onzer troepen Vanzelf spreekt dat deze kleine gewapende benden die niets hebben mede te sleepen hier en daar plotseling kunnen verschijnen om het onzen soldaten lastig te maken en achterblijvers te ovarvallen Maar bij een leger waar de velddienst stipt wordt waargenomen kan dit met tot ernstige voorvallen leiden en de versterking maakt het thans gemakkel k de gemeenschap open te houden De Oostenrijkers schijnen iets voor te bereiden om Aan den oorlog in het gebergte zoo spoedig mogeluk een eind te maken Toen te Weenen het gerucht liep dat de afdeeling van Szapary in de pan was gehakt werd dit van regeeringswege tegengesproken met de bgvoeging dat deze afdeeling te Doboj met eene bepaalde bedoeling moet blijven Er worden dus waarschijnlijk door andere afleeliugen bewegingen gemaakt die binnenkort over die bedoeling wel eenig licht zullen geven Indien geen onheil In den weg treedt zal de eerste zitliiig van den Duilsohen Rijksdag worden gepresideerd door den heer von Bonin presidentvan jaren geboren ia 1784 Ook de beide voorgaande zittingen zijn onder het voorzitterschap vandit lid geopend Naar men verzekert hebben alle leden van den Bondsraad min twee zich verklaard ter gunste van de socialistenwet de beide andere leden hebben zich aan de stemming onthouden en deze zgn het groothertogdom Baden en een der vrije steden Omtrent de onderhandelingen tnsschen prins Bismarck en den Fauselgken nuntius wordt gemeld dat zij in volkomen overeenstemming m t den Minister van eeredienst dr Falk hebben plaats gehad zelfs zoa deze indien een basis gevonden was de definitieve onderhandelingen leiden Hoe dit zij nog altijd verwacht men dat een resultaat zal worden verkregen en te Berlgn een Pauselgk vertegenwoordiger zal worden geaccrediteerd l e eigenlgke raddraaiers door wier manoeuvres in de provincie Hannovef de vereenigde Welfeff en ultramontanen in elf districten de meerdei heid hebben verkregen zijn zoo wordt nit Hannover aan de Nat Lib Corr geschreven weder de orthodoxe predikanten geweest Deze vormen daar tegenwoordig een staat in den Staat Met uitzondering van Meppen Osnabruok en de landstreek bij Gottingen waar zy de zaak konden overlaten aan hunne vrienden de ultramontaansche geesteIgken zijn de orthodoxe predikanten overal op het ijverigst werkzaam geweest om de bevolking ten gunste der Welfische candidaten te stemmen Hun strgd was eigenlijk gericht tegen eene gevreesde vereeniging hunner Kerk met gelijk de gebroeders Harms c s het bg de dweepzieke boeren op de Luneberger heide noemen den Pruisischen godsdienst Hun punt van aanval was de minister lalk en de Meiwetten en ofschoon zg lelven niet door die wetten worden getroffen kan geen ultrar montaansoh priester zelfs niet de Paus heftiger er tegen uitvaren dan zg De weinige leden dor middenpartij die inderdaad is opgericht om de orthodoxie te doen samengaan met getrouwheid aan den Staat en nationale gezindheid hebben te en de overheerschende macht hunner tegenstanders niets kunnen uitrichten Vandaar dat er ditmaal tot leden van den Rgksdag zooveel mannen van den adellijken stand zijn gekozeli wier eenige verdienste hierin bestaat dat zg prins Ernst August als hun wettigen Koning besohonwen en bereid zijn om in dei Rijksdag onder leiding van VVivdthorst te Maan