Goudsche Courant, woensdag 4 september 1878

DO CoiAiis e die het Naordainerikmnsche stelsel vui Isbaksbelasting op de plaats ulve moet gaan bt stndeeren is door den Bg benoemd De leden vier in f tal sullen tich op 3 deler te Bremerhiren naar New York inschepen Qeen volk misschien vergeet minder cqn groote mannen dan Fraukrqk en hoe k u het anders of de 8 September 1877 tal steeds in aandenken worden gehouden De eerste verjaardag van het overlijden Tan den grooten burger en eersten president der tweede republiek Adolphe Thiers utl dan ook niet onopgemerkt voorbggaan Van heinde en ver komen de maires van Frankrijk naar Farys om den plechtigen dienst in de Notre Dame bij te wonen en lillen daarby van hunne insignes voorzien zyn De verschillende delegaties zullen heden morgen ten lOVi ure op de Place du Caroussel bijeenkomen £ en diner en receptie bij den Minister van Binncnlandwhe zaken aanvaukelyk op heden bepaald is tot morgen uitgesteld BINNENLAND GOÜDA 3 September 1878 In de hedenmiddag gehouden raadsvergadering werd de heer J A Bemg als wethouder herbenoemd De Midiethurg che en oude Rotlerdavueie CouroHt deelen mede dnt Z M de Koning Zondag aan het galadluer officieel zyn aanstaand huwel k met prinses Adelaide £ mma Wilhilmiua Theresia van Waldeck Pyrmont zou hebben aangekondigd Daar echter noch de Haagsche bladen noch de doorgaans zoo goed ingelichte Nieuici Rotterdamiche CoKrmt daarvan iets melden meenen wg de juistheid Tan het bericht in twijfel te moeten trekken Daar eahter reeds van onderscheiden zijden op bedoeld huwelgk ia gezinspeeld meenen wij het volgende aangaande genoemde prinses mede te moeten deelen Deze prinses is eren als onze beminde rorst doch Tan moedera zgde uit Nassau s bloed gesproten Hart moeder prinses Helene Wilhelmine Henriette Pauline Marianne was de dochter van den hertog Willem van Nassau Toen in 1255 graaf Hendrik van Nassau bijgenaamd de rgke overleden was deelden zijne twee zonen het graafschap in twee deelen Walram kreeg Idstein Wiesbaden en Weilburg en is de stamvader geworden van het huis van Nassau waaruit de moeder van s Konings aanstaande gesproten is Otto kreeg Dillenburg Beilstein en Siegen en uit deze Ign is het over Nederland regeereud Vorstenhuis gesproten De verschillende gebieden van Nassau zijn door de nakomelingen der beide genoemde Graven gedurende vele eettw4i geregeerd geworden tot dat in 1816 geheel Nassau door erfopvolging verviel aan den aUeen overgebleven tak Nassaa Weilbarg uit welke van af dat jaar tot 1839 onder den titel van hertog regeerde Wilhelm zgnde zooals we zeiden Tan moeders zgde de grootvader Tan s Konings Braid De tak van Otto waartoe onze Koning behoort was ol in 1702 toen met Willem III die kinderloos stierf fact huis van Oranje Kassan in de manndfjke Unie eindigde OTergegaan in het huis van Nassau Dietz doordat prins Willem III tot zijn persoonlgken erfgenaam benoemd had Jan Willem Friso van wien jOuze Koning in rechte lijn afstamt In de Toormiddag godsdienatoefening van Zondag werd d nieuw beroepen predikknt bg de Ned Herr Gemeente Ihier de heer J B Swaan bevestigd door dr Tan der Flier predikant te OraTenhage die een rede nitaprak naar aanleiding TIn Epheae 3 nn Si Des aTonds hield de heer Swaan zgn intree rede Wttrtoe hg tot tekst gekozen had I Corinthe 9 vers 16 Uit Alphen a d B l l hriüft men Voor hetKantongerecht alhier stond in de afgeloopen weekterecht de heer P steenbakker wegens overtredingTam de wet op den kinderarbeid De ambtenaar tbu het O M reqnireerde in een klemmend betoog veroordeeliag in een bwte van ƒ 26 onder mededeeling Toorts dat hg uit aanmerking vaa de door den gedaagde bekleed wordende betrekkingen Tan wethotuier en lid der schoolcommissie en de omstandigheid dat ten Torigen jare gelijke orerfreding in dezelfde steenfabriek WIS roorgekomen maar te laat ontdekt rich noode onthield m den eisch tot gcTangeniaatraf maar iiifom jnist bq den kantonrechter ernstig aandrong op conformiteit Tan de op te leggen straf met het reonisitoir uitspraak oTer idit dagen De oBtTuigst en intocht Tan HH KK HH prins B ptiasei Hendrik der Nederlancjen in de residenti hebben Zaterdag ingevolge het voorgcsohrevene bg bet programma in de meeste orde plaats gehad Duizeudeu eu duizenden waren op de been ondanks het ongunstige weder dat echter juist bij den aanvBn r van het vertrek van den stoet van het Biju statiou eeuigzins ophelderde Luide toejuichingen deden zich den geheelen weg hooren zoowel bg het voorbgkomen van Z M den Koning als inzonderheid ook bij dat Tan het jonggehuwde vorstelgk paar dal in Uü paleis afgestapt zich op het balkon vertoonde en de heilgroeten der onafzienbare menigte op de meest welwillende wgze beantwoordde Bij den aankomst van het vorstelijk echtpaar aan het station heeft de heer Burgemeester der residentie jhr Gevers Deyuoot het in de volgende bewoordingen toegesproken en verwelkomd L Geëerbiedigde Koning I Kon Hoogheden Prins eu K riuses Hendrik der Nederlanden t en verdere leden van het vorstelgk huisi De Gemeenteraad van s Gravenhage vertegenwoordigende de gansche burgerij heet u Kon Hoogheden Prins en Prinses Hendrik der Nederianden hartelgk welkom binnen de koniuklgke residentie De gemeenteraad komt u zijne welgemeende en hartelgke gelukwenschen aanbieden bij de voltrekking van het huwelgk van uwe Kon Hoogheden Het is aan n geëerbiedigde Koning en aan Zijne Kon Hoogheid Prins Hendrik der Nederiunden bekend dat de s Gravenhaagsche iurgerg deelt in het lief en het leed dat het geëerbiedigde stamhuis van Oranje overkomt De burgerij deelt thans in de vreugde tsu het vorstelijk huis De burgerij juicht omdat zg weet dat haar hooggeachte prins Hendrik der Nederlanden binnen de residentie terugkeert Tcrgezeld van hoogsideszelfs gemalin die het geluk van Zijne Kou Hoogh zal helpen bevorderen De burgerij juicht te meer omdat zij overtuigd is dat het huwelijk van Uwe Kou Hoogheden op wederkeerige liefde is gegrond en waar liefde woont gebied de Heer zijn zegen Moge het huwelijk van Uwe Kon Hoogheden met den zegen des Allerhoogsten worden bekroond dat is de vurige bede van de gansohe burgerij In het paleis van Z M den Koning geschiedde de ontvangst van prins en prinses Hendrik door prins Frederik prinses Marianne prins en prinses von Wied en de leden hunner hofhoudingen Zg had het karakter eener eenvoudige receptie Het hooge echtpaar heeft zich vervolgens naar HDs paleis begeven waar het tot driemalen toe op het balcon verscheen en et gejuieh der menigte beantwoordde De illuminaiie ging niettegenstaande het ongunstigen weer door doch was uit den aard der zaak niet zoo schitterend als zij bij goed weer beloofd had te zijn Zondag had er een groot diner plaats in het paleis des Konings de groote re ue die gisteren ter eere van het huwelijk van prins en prinses Hendrik zou wolden gehouden is wegens den doorweekten grond van hot Malieveld ni t doorgegaan Het aantal personen dat op den dag der intrede van prins en prinses Hendrik met de spoortreinen uit Tersehilleude oorden des lauds naar s Hage zijn vervoerd wordt op 100 000 geraamd Dat de chefs en het personeel van de spoorwegstations te s Hage drukke en vermoeiende dagen hebben doorgebracht behoeft nauwelgks herinnering De geregelde gang van den dienst en de ordelijke afloop zetten zeker de kioon op hunne doeltreffende maatregelen en onvermoeide werkzaamheid Tot secretaris der vereeniging Hlgm ffulp is door het Hoofdbestuur benoemd de heer J C van Goens gep 1ste luit der infanterie te Breda De patroons bij wie de 12 werklieden werkzaom P dracht van den heer M A Perk op s Egks kosten gedurende 10 dagen naar Parijs zullen gaan hebben zich op één na allen bereid verklaard het loon dier werklieden gedurende hun afwezigheid lo laten doorgaan De minister van waterstaat handel en ngverheid heeft zich onder voorbehdud van s Konings goedkeuring vereenigd met het voorstel van don heer M A Perk president der Nats eommissie om in plaats van 6 werklieden gedurende 14 dagen 12 gedureaJe 10 dagen naar de wereldtentoonstelling te Panjs voor s Bgks kosten te zenden en in dien geest zijn eerste beslifit gewijzigd Ook heeft Z E de toen door genoemden heer aangeboden Toordracht Tan 12 personen uit de op de onlangs te Amsterdam gehouden tentoonstelling met een der eerste prijzen bekroonden bekrachtigd Tc Nieuwe Diep wordt sedert eenigen tgd vermist een kotter toebehoorende aan den lieer M de Wijn aldaar welk Taartnig handel dreef met de Engelsche TisMben op ds Noordzee De kotter is reeds ongofeer twee maanden uil s f V Giateran werd te Bgnsaterwoude hel Tetgelgkend examen gehoudsn voor de betrekking van hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school aldaar De voordracht bestaat uit de heeren L J Linthorst te Gouda J Klinkenberg te Castricum en P Blok Jr te Stolwijk De heer L J Linthorst staat ook No 2 op de voordracht voor hoofdonderwgzer te Genderen Uit Deventer meldi men De varkensziekte heerscht thans langs den geheelen Gelderschen IJsscl eu er blijven bgna geen varkens meer over Inlussoheu worden in di ze streken vele zieke diereu opgekocht die naar elders vervoerd worden zonder twgfel om in consumtie gebracht te worden Volgeus aankondiging werd de nieuwe melkinrichting in de Beguliersstraat bij de Vgzelstraat te Amsterdam op Zondagavond 1 September geopend en op het bepaalde uur waren vele toeschouwers aanwezig om zoo men dacht getuigeu te zgn vu de feestelgkheid Doch dadelijk na de opening werd er van alle kanten met allerlei vuil gegooid en het personeel zoodanig gehinderd dat men ge noodzaakt was oogeublikkelgk weder te sluiten Er hadden zich eenige melkboeren vereameld die op deze wgze wraak schreeuwden orer bet recht van vrije mededinging De heropening kon niet plaats hebben dan nadat ecu vgffal politie agenten tich voor de deur hadden geplaatst Omtrent de Tooneelschool te Amsterdam deelt het iV V d D het volgende mede Het beheer en toezicht over de school is opgcdrageu aan een Commissie van zeven leden twee dezer leden worden aangewezen door het Hoofdbestuur der maatschappij Tot Nut tan t JtgetMn Een Tiertal dames heeft zich bereid verklaard die Commissie te steunen en te helpen in de nele gevallen waarin dameshulp nagenoeg onmisbaar is Gisteren nam de cursus in het nieuwe gebouw etH aanvang Het aantal leerlingen bestaat uit acht meisjes en vijf jongens Het onderwijs is ior lanig ingericht dat in de eerste jaren voornamelijk alles wordt geleerd wat gerekend kan worden tot eene beschaafde opvoeding te behooren terwgl in de laatste jaren het professioneel onderricht meer op den voorgrond treedt In het laatste studiejaar wordt aan dit onderricht zestien uur in de week besteed terwgl het aaiitid leeruren voor elke klasse op twee en dertig is gesald De grootste steun van het professioneel onderwijl is zeker de in haar vak zoo veeligdig ontwikkelde mevrouw M J Kleine Gartinsn die met jeugdigen ijver en kracht bg hare vele werkzaamheden al haat beschikbaren tijd ten beste geeft aan de leiding onzer toekomstige acteurs en actriees En dat het onderwijs van mevrouw Kleine werkelijk leiding en niet africhting is zal ieder erkennen die de proeun der leerlingen heeft aaugehoonl Mej Mina Kru man getuigt daarvan in haar eigeiiaardigen liji dat zy verwacht had bg het examen aan de Tooneelschool jonge merroawljes Kleine te tullen zien optreden doch dat zij erkennen moest dat de voordracht der élèves eenvoudig zuiver van taal en geen nabootsing was Wel heeft mevrouw Kleine den tact om het eens triviaal maar duidelgk uit te drukken tg heeft den tact om er uit te halen wat er in zit Ook reeds bg het eerste studiejaar geeft mevrouw Kleine onderricht doch dan slechts gedurende eeu beperkt aantal uren terwgl de hoogste klasse ouder hare leidiug tot vollrdige opi oeringen komt De heer W J Hofdgk heeft zich welwillend bereid bigven verklarmi aan de hoogste klassen les te geven in de geschiedenis Tad het koslnum Onnoodig is t hier een enkel woord bg te Voegen Elkeen begrgpt dat hg zeker the right man on tit right place it De lessen in dansen mimische en plastische standen binnenkomen groeten knielen eA zullen worden gegeven door den balletmeester Tan het Paleis van Volksvlijt den heer E Wit JClke klasse ontvangt twee uur per week in het teekenen van den heer W Steelink eu wie de prach tige gravures van dien heer bewonderd heeft zal het met ons eens zgn dnt hel teekenouderwijs aan zeer bcToegde handen is toevertrouwd e heer Q L Mattern heeft niettegenstaande zgn tijd nagenoeg geheel wordt ingenomen door zijn uitgebreide muziekschool welwillend toegestemd aan elke klasse één uur per week zangles te geven Mevrouw de Wed Makkink geeft aan de hoogste klassen ee i oonversatieles in vreemde talen Toornamelgk in het Engelsoh De hoop wordt gekoesterd dat de lessen van prof Pierson in mythologie schoonheidsleer en kunstgeaehiedenis ook dit studiejaar door hem zullen gegeven worden Voor het onderwgs in Nederlandsch Fransche Duitsche en Engelsche talen cgferen Taderlaudsoh en algerneene geschiedenis aardrijkskunde en letterkunde zijo twee hoofdonderwgzers voy Tast aan de jahool verbonden de heeren J Baumann eu C H Jdquemel die ook geëxamineerd zijn in moderne talen é leiding van het geheel is opgedragen aau den directeur den heer W C Gotiling Viiiuis Dezer dagen werd door een Duitsch blad gemeld 1st men deu Koning der Nederlanden aan t st ition te libeine 120 mark iu rekeiting bracht voor eeuige consumptie Naar men ons meldt was de restauratichoudster iu h iiir recht daar per lehgrauf vnn een naburig tUilion een diner voor 16 personen besteld was Tc Hheine aangekomen dineerde de Kuning slechts met 3 personen maar de bedienden gebruil£ti n ook verschillende zaken en rrii hunner zeide dnt de rekening niet moest gespicificeerd worden en alleen moest luiden Diner voor Z M den Kouing der Nederlanden Toen later op aanvraag nit Berlgn een gcspecillceerde rekening werd ingediend bleek dat een eu ander zeer matig berekend was Aan anderen dus dan aan de restauratiehoitdster de schuld M v d £ Men schrgft aan de iV R Ct dat te Alfen aan de Maas eene buitengewone bedrgvigheid heerscht bij den vilder Dag eu nacht wordt er het gfluid van het hakmes gehoord Eene menigte zieke varkens worden na afgemaakt te zijn daarheen gevoerd en darmen zijit er in de buurt bijna niet meer te krijgen op zóó groote schaal wordt er de worstfnbricnge gedreven Waar blgft die worst P Voor Buttcrdam krijgt men ten antwoord als naar de bestemming van deze producten der Alfensche ngverheid wordt gevraagd eu deze verkUring wordt op een zekeren toon van geruststelling gegeven als wilde men zeggen behoeven die worst niet te eten Ben persoon als stukadoor verkleed vervoegde zich dezer dagen aau een huis te Amsterdam onder voorwendsel door den hnisheer gezonden te zijn om de kosten van herstelling van het plafond op te nemen De vrouw des huizes liet hem onmiddellijk binnen Toen hg na het plafond gezien te hebben ve I trokken was bemerkte de vrouw dat een gouden broche die op deu schoorsteenmantel gelegen had verdwenen was Zg kreeg dadelijk argwaan in den stukadoorsknecht die een oogeiiblik alleen was geweest Haar vermoeden werd zekerheid toen zij van den hnisheer vernam dat hg dergelgke zending aau geen stukadoor had opgedragen De Ille algerneene vergadering der Vereeniging voor lijkverbranding zal worden gehouden te Arnhem op Zaterdag deu 288ten September 1878 in het Logegebouw Kijnatraat Prof O P Tiele door het Hoofdbestuur nit ziju midden tot voorzitter der vergadering benoemd zal de werkzsamhfden leiden O a zal hel Hoofdbestuur Tcrslag geven over de niitwoorilen die zijn ingekomen op de ten vorigeu jare uilg schreven prijsvraag over de lijkverbranding De Commissie van beoordeeling bestaat uit de heeren prof A P N Franchlmont dr D De Loos prof Th H Mac Gillavty én prof C P Tiele Verder is aan de orde de verkiezing van leden van het Hoofdbestuur en wel a van twee leden te kiezen uit de te s Gravenhage woonachtige leden der Vereeniging wegens de periodieke aftreding van de heeren dr M F A G Campbell en dr L J Ëgeling i van vier leden te kiezen nil alle leden der Vereeniging wegens de periodieke aftreding van de heeren J Hoogkaas Herderschee dr D De Loos dr T J Stieltjes en prof C P Tiele e van een lid te kiezen nil alle leden der Vereeniging wegens hel bedanken van den heer jhr mr J j F Da Jong van Beek en Donk Als plaats voor de algerneene vergadering in 1879 heeft nel Hoofdbestuur voorgesteld Utrecht Het Vaderlandsch Album hetwelk prins en prinses Hendrik der Nederlanden eerlang zal worden aangeboden telt reeds 112 bijdragen van 109 beoefenaars der sohoone kunsten als 49 van schilders 36 van letterkundigen 11 Tan graveurs 11 van toonkunstenaars en 6 van bouwmeesters Verscheidene bijdragen zgn nog toegezegd o a een vaneen onzer beeldhouwers Ook te Arnhem wordt eene melk inrishting gevestigd Eenige vermogende stadgenooten kwamen Zaterdag bij den herr E Bulgers bgeen om het plan voor eene inriehting tot het verkrggen van goede melk te bespreken De zaak is nog wel niet definitief tot stand gekomen maar het is nagenoeg leker te achten dat zij reeds over acht dagen haar beslag zal hebben gekregen Slechts een kapitaal van ƒ l0 000 wordt er voor verjisoht in anndeelen van ƒ 2B0 waarvan vooreerst slechts 10 pol en vcrmoedejgk in het geheel slechts BO pot zal behoeven te worden gestort Dat dil kapitaal spoedig gevonden zal worden of Haver reeds gevonden is waarborgen de nnraen van hen die hel plan opperen In een huis in het middengedeelte der stad met kelders en zoo mogelijk met tuin en sohuur zal de melkiuriohting worden gevestigd Ecu man envronw uit den landbo4wenden stand met het bedrijf bekend zullen door een Als een luffelijk kenmerk van deze inrichting verdient vermelding de wiust die bij toeiiemeuden omzet zal worden verkregen niet ten bate zal komen van hen die het kapitaal saineiibrachtcii Al watmeer ontvangen wordt d iu vojr rente en onkostennooilig is zal strekken tot veraiiudtring van denmelkprijs Iu gehalte en prijs beide zal dus mededinging ontslaan C j De Zut Ct beveelt dun aanleg aan van stoomtramwegen Voor de verbinding van dorpen en steden van spooilgucn oudirliiig heeft dit middel van vervoer in de oogen der Z Ct een groote toekomst Vooreerst om de betrekkelgk geringe kosten van aanleg Aangelegd langs de bermen der bestaande straat of grindwegen Ijopende dmr de dorpen langs de huizcu worden bij medewerking van provincialeen gemeente polder eu dijksbesluren iiidnstriuelrn en partikalieren groote onteigeuiii ska8tcn vermeden Belangrijke kunstwerken behoeven niet te worden aangelegd hier en daar een berm wat verbreed een sloot vergraven een enkel bruggetje gelegd Kostbare stations en ecu uitgebreid beambten personeel zijn niet uoodig Een expeditiekantoor in de dorpen en steden als vroeger de diligence ondi rneming van v Geud Loos had is voleloende Een loods voor bergiug van materieel aan de eindstations eeu kleine rep iraliewiukel aan een der uiteinden van de lijn zouden in den eersten nood kunnen voorzien De spoorbreedte van deze tramwegen zou dezelf4 moeten zijn als die van de gewone spoorwegen opdat de wagens met vee en goederen beladen daarover kunnen gaan Boor zgig nen met industrieelc ondernemingen verbonden kunnen zg zoo noodig evenals de diligence overal ophouden Do snelheid waarmee zij mogen rijden hoogstens 15 kilometer per uur laat dit tue Alen vorelert met deze tramwegen dus niet zoo snel als met de gewone spoorwegen maar daarlegenover staal weder het voordeel dat men veel dichter bg huis kan uitstappen niet zoo lang voor den lijd aan het station moet zgn en op die wijze dus t d wint Welk voordeel de aanleg van een Btoomtramway geeft aan een streek nu van het algemeen verkeer door gemis Tan een spoorweglijn afgesloten welken invloed die aanleg op den prijs der landergen op landbouw en Veeteelt hebben zaf behoeft meent de Z ö geen betoog Ook de spoorwegen hebben belang bg hel lot ftand komen van deze soort van verbindingslijnen die het verkeer op de groote lijnen telve belangrijk ftoeten doen toenemen Van de opbrengst der stoomtramwegen heeft de Ct de beste verwachtingen Het blad hoopt dut de bewoners van bet zuidelijk deel der graafschap Zutfeu Ilie anders kans loopen voordurend van het oniniddelgk spoorwegverkeer afgesloten te blijven het nut dét stoomtramwegeu om hen met het groote spoorwegnet in gemeenschap te brengen zullen inzien Eene lijn van Znifeu via Hummelo Doetiuchem s Hcerenberg Emmerik met een zglak te Hummelo over Keppel eu Doesborgh naar Dieren zou een geheele streek ten zegen zijn Op staatshulp rckene men daarbij niet maar op eigen krachten Een koncessie is licht te verkrggen de rcgcering zal alles doen om den aanleg dee Igneii te bevorderen en zoo arm is de graafschap niet meent de Z Ct of zij zou een dergelijke zaak tot stand kunuC brengen Dikwgls word op IloUandsche bladen geschimpt zegt de Arnh Ct op grond dat zg zoo ver ten achter staan bij die va andere landen t Is mogelgk maar geen Hollandssh blad zou toch van ileii aanstaandéi echtgenoot eener Nederlandsche prinses den oiKsin vertellen dien de Berlgusche Mfirtm Clwrt i jnu van prins Hendrik verhaalt Volgen dat blad is de prins de rgkste vorst der bewoonde aardt Onder zgnc bezittingen zijn ook negen en negentig goederen in Nederland en hij zou er wel meer hebben zoo onze wellen dit niet verbo den Alleen de koning mag honderd eigendomman bezitten Waarschijnlijk was het geheugen van den redacteur eenigszins in de war en zal hem voor den geest hebben gezweefd dat aan het Spnansche hof eie koning allten met acht muilezels niog rijden of iets dergelijks Nog weet hij mede te deelen dal toen de prinsen van Oranje en Alexander tol bijwoning van het huwelijk van hun oom werden uitgenoodigd de brieven als Onbestelbaar terugkwamen daar niemand hun adres wist Zulken onzin lohryven gelildete Deuttchen Franscheu konden het niet licht zoo erg makeu Over hel afscheid dat Prinses Hendrik van hiuir beminde bloedverwanten te Potsdam heeft genomen schrgft de Berlgusche correspondent vau het Fad o a het volgende Heden Donderdag was ik ge uige van een treffend toon l Op het station stond de trein tol vertrek gereed nog slecht weinige oogenblikken eu het uur van vertrek zou slaan Het Kon salonrytuig van buiten en van binnen met groen en bloemen versierd wachtte Prins eu Prinses Hendrik reeds toen tij hun open calèche bespannen met vier paarden op het stationsplein aankwamen De Kroonprins de Kroonprinses Prins Karel Prins Wilhelm de Hertog van Connaught Prinses Cbarlotje de heeren Bochussen van Tets eu sommige anderen wachtten hen op het perron Princes Maria hield drie bouquelten in de hand zij droeg eeu donkerblaauw kleeel Toen de Kroonprins haar waarschuwde dat het oogenblik van scheidtn was gekomen sloeg zij de armen om den hals der Kroonprinses de bouquelten ontgleden aan haar hand eu beete tranen stroomden langs haar wangen Ook de Kroonprinses weende Driemaal omhelsden de beide Vorstinnen elkaari daarna nam Prinses Maria een even hartelgk afscheid van deu Kroonprins en andere Prinsen Toen zij de wachtkamer verliet was haar blik nog door tranen verduisterd ook de Kroonprinses was zeer aangedaan evenals Prins Hendrik Nog eenmaal wierp de Prinses zich in de armen van haar grootvader nog tweemalen omhelsde zij de Kroonprinses Wees gelukkig Vaarwel en laat ons spoedig iets van u hooren toen weerklonkcji de schelle tonen der stoomfluit een laatste groet werd gewisseld en de jonggehuwde Vorstin vertrok naar haar nieuwe vaderland Te Birmingham heerscht verontwaardiging over de gebrekkige iurierhting of de nalatigheid vau de brandweer aldaar welke ten gevolge heeft gehad dat dezer dagen vier personen op jammerlijke wgze in de vlammen zijn omgekomen s Avonds ten half elf w rden er sporen mta brand ontdekt in een suikerbakkerswinkel Men begon met de blinden en vensters van de straatzijde in te slaan waardoor hel vuur zoo snel werd aangewakkerd dat de bewoners niet meer door ü winkel ontauappeii konden Weldra zag men de ongolukkigen vooi de bovenramen staan roepende om hulp De reddingtoestel eTenwel deed zich een vol uur wachten En toen men eindelgk er mee kwam aanzetten werd er zoo onhandig mee gemanoeuvreerd dat het ding zelt in brand vloog De menigte moest he aanzjeu hoe drie vrouwen voor hare oogen verSraudden Een spuitgast die een zuigeling gegrepen had liet bg t afdalen langs de ladder het wicht op de ateenen doodvallen De suikerbakker alleen bragt er met moeite hel leven af E P OLI Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een Lot voor de verloting te Woerden en een Goud Oorbelletje met blauwe steen Burgerlijke Stand G£ilOREN 30 Aag Fjeler Johsnnes ouders M t laa liGcuwen ea J Nonoer 31 Nicolaas Jacob ooilers S vio Eijk en E v b Leeawpa 1 bept Neeltje ooflers A Kraal til C VV Krmjff Maria Agatha WilUmioa oodara W van Liiiiborgh en VV de Gidts CliristlDa GeertHiMa ouders 11 van den Berg eo S Broikman OVERLEDEV 80 Ang C J M Kromhont Sm SI H J do Brnio 6 m 1 Sept J Verhoef wed O do Jong 81 j J Peiile 11 w VV Slmmera Sm J F Hrang 12w 2 C C Brioiiman 71 j P BrelHond 6 j ADVERTËNTIÉItf Voorspoedig beyallen van eene Dochter WILLEMINA TAN LIMBORGH DE GiDTS Gouda 1 September 1878 Heden overleed onze oudste Zuster CAÏHABINA CORNELIA in de ouderdom van ruim 71 jaren H M BRINKMAN Gouda 2 Sept 1878 Uit aller natm I