Goudsche Courant, vrijdag 6 september 1878

Vrijdag G September IffHl mgÊ September e k MiB hH zal gedurende korten JaSW pr tyj aan de Baggerma chine van Rynland in den Rijn bij Leiderdorp BIEPSPECIE te verkrijgen zijn Vpor élke Schuit van minstens vijf M inhoud die wordt afgehaald wordt behalve de kostelooze lading een bewijs afgegeven waarvoor op het Gemeentelandshuis van Rijnland SO Cents kan worden ontvangen De Ingr van Rijnland E F VAN DISSEL N 2189 1878 GOUDSCHE COUMWT Nieuws eo Advertentieblad voor Goada en l iD$trel eD EUÜSEE AVONIlSCiïgOL Bjj dei oudergeteekeiide zijn uitsluitend voor de Leerlingen der Burger Avondschool onderstaande Artikelen tegen de daarachter gestelde prijzen Verkrijgbaar Teëkenboeken foorgeschreven model a 1 FsLber Potlooden l in alle vprlangde Nos er dozijn 0 75 per stuk 8 Ct goedgekeurd door den Heer Directeur van bo genoemde school a 5 75 en verder alle TEEKEN ËEHOEPTBN tot de i iiist mogelijke priJzcD J W KNÏPSCHEER Jr firma f C MAAS Jr Westhaven In een Burgerhuisgezin alhier wordt degelegenheid tot i wam aangeboden aan iemand zjjue bezigheden buiten s huis hebbende Aanvrage iranco onder N 134 aan den Uitgever dezer Courant 0 56 0 50 8 55 f 10 6 0 S0 4 06 9 2S 50 lO0 ii 15 8 1ol 20 inihe 0 Weder 5 getuigschriften ontvangen waar van 4 ter lezing en 1 met verlof ter plaatsing in de nieuwsbladen Dus 733 geteekende bewijien betreffende de goede werkingmjjner haargroeimiddelen Ondergeteekehde erkent en zjjn naam in deze gemeente staat er boig voorj dat hg door het aanwenden van de AMERICAN BALM bereid door den heer THDOPHILE zfln vroeger verloren hoofdhaar weder te voor schgn heeft zien komen Verrassend is de uitkomst door mjj zelve en vele anderen betwyfeld zoodoende mag u dit pnhliek maken 23 Febr 1878 Met achting te Bochten Limburg Uget A Vekkennes Uitval van Haar Roos of Schil vers Dun Haar Kale Plekken Pijn in de Schedelhuid H var of Baard worm vroegtijdig grijs wx den al deze onaangenaamheden worden verban nen door de AMERICAN BALM BinW korten tyd verkrggt de behave huid ha vorige groeikracht weder M Franco aanvraag Wf 2 daflacon tegen postwissel postzegels als ookilgen rembours hg THEOPHILE Haarkundige Frederiks i plein No 32 Ameterdam De ondergeteekeude de umii IN mm Tan den Heer M VERMAAT overgenomen hebbende bereelt zich beleefdelijk in UEda gunst aan tot het leveren van vele soorten van hopende door eene prompte bediening en concurreerende prji zen het in hem te stellen vertrouwen njeer en meer waardig te worden F VAN DEB HEIJDEN Koffiehals Gouwe by de Nieuwe Haven 90 MEN VRAAGT TE löii m fi K®ftp en aan de groote Vaart gelegen stuk GROND PAKHUIS of OUD HUIS met groolen TUIN j pi sopgave en waar gelegen worden verzocht onder No 132 Bureau Goudsche dourant Mevrouw van HOUWENINGE te Waddinxveen op den Huize VREDE flURB verlangt tegen NOVEMBER eene bekwame KEUKENMEID tegen hoog loon en veel verval lilt Gouda Oosthaven B n I4 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer Ffln UITGEVOERDE LEVENSGROOTE In een NET BURGERGEZIN zonder kinderen bestaat gelegenheid tot plaatsing van EEN of TWEE COIHIHËNSALËI Brieven franco onder K 135 aan het Bureau dezer Courant DE OUö €ARTHAGENA S BergplantenOlie Wanneer na een heeten zomerschen dag als de zon bestendig hare verwarmende stralen op bloemen planten en kmiden hééft doen afschieten en deze ah het ware geneigd zgn tot verdorring wat is er dan noodiff om die bloemen planten en kruiden te doen herleven Voorzeker een malsche verkwikkende regen welke de Algoede op zgn t jd doet nederdalen Evenzoo s het met het hoofdhaar van den mensch wanneer zulks tot uitvallen of tot vroegtgdige grijsheid geneigd is moet er meer vocht worden aangewend een middel gebezigd worden om hetzelve hiervoor te bewaren Dat middel dst met zekerheid werkt is voorhanden en wordt genoemd 0l D G4RIHE iAM 8 BERGPLAI TËILIË Desie piie hei eenige middel dat tot heden toe bekend is zet oogenblikkelijk de haren vast en bewaar ze voor ontijdige gr sheid De proef nemen dat is het wat de zekerheid kan geven dat deze Olie met vrucht werkt De prjjs behoeft ook niMnand tegen te honden om van dit heilzaam öüddel gebruik te maken daar hët niet dijinrder is dan gewone Haarolie of Pomade Hetzelve i é 60 cents per Fleschje verkrggbaar aan het Uoofd Oepot te Delft bh A BRBETVELT Ai en verder hg r 6 A nu DETH OmJii Bcnnintkcr ea Co tndat J B KellnnZo W Wtgniit A BoU Nuuxkoop Xi A Sshooteat Selilutcr A Fjidi ZevtHimzen OwtadoMmt Bt tltrdam MeViouvv KIST Westhaveh te Gouda verlangt DADELIJK of met 1 NOV BER eene keukenmeid en een DAGMEISJE boven J5 Jaar atteutU Iemand veel tgd ten zjjner beschikking hebbende vraagt LOOP WERK om in eigen tgd waar te kunnen nemen Franco Brieven N 133 bfl den Boekhandelaar A BRINKMAN 298 Staats Lotër De TREKKING dei EERSTE KLASSE beg int MAANDAG 23 SEPTEMBER 1878 EDITIE zmuT NIEUWSTE UITGAVEN No 705 Clementi 6 Sonatine No 4 40 ct 706 Mendelssohn Bartholdy Herbstlied Duett fur zwei Singstimme mit b l des piano fbrto 30 7J7 Krebs AnAdelheidf Altod Bar 30 708 Blumenthal Valse Gracieuse 40 709 Krebs An Adelheid f 8op od Ten 80 71Ü Kncken Die ThrSnenlied fur Alt oder Banton 30 711 Krug Eki Soramerabend IdyllischtQnstuck 30 7 2 Rich Sommerwölhchen Klavierst40 7J3 Oesten Grass an die Entfemte Romauze 40 7l 4 Legbach Don Juan de W Mozart fantaisie Bnllante 80 Steeds volledig voorbanden bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN Tiendeweg bfl wien Catalogussen niet vervolglgsten verkrggbaar zyn Siyin en Maagpllicn Deze PILLEN die sinda Trie jaren met het beate ejolu tej eri di Slijm rii all maagVersterkend gehrmkt wonJen door hnre utrdin de spijsyerteiing zeer bevorderen bijzonder goed iegeo de gal eii zeer zacht laXOreUd zgn still tegen ÜS s oent het dooaje met berigt ran hkt gebraik rerkrggbaar bg de nafolgende Heeren te Amsterdam M ClAau Sc Droog Heihge weg 9 8J1 Bleiswnli 8 v d Kraats Bummfl Zalt J r d Vtgte Delft E Wilschut Delfeh ren J B WesterhoCF DerenlW Gebroed Timao Dordrefcht H J Giltoy Gouda L Sobeak op de Hoogatraat GrMenbage J Visser Zoon in de Spuistraat Gorinbbem B J B fioiob firma I P Lasonder Haastrecht K Oosterling Legden J T Terburgb Haarlemmerstraat Lckkerkerk A den Oudsten LiDschcjteD B Kruithof Hotterdam r Santen Kolff korte Hsofdsleeg Stolwgk Wed A Zijderlaan Schiedam Wed A H Hombouts Tiel A J Fnttïsen Utrecht Altena Kroon Steenweg OTer d Don ketstr 373 Zeirenhiizen A Vrins De SLUM en MAAGPILLEtf bereid rojgens het eohte recept zgn door mg te Oouda allee en mtkuttend terkrggbaar gesteld bg deo beer L SCUËlllK op de Hoogstraat L 1T WEL Om elk doosje der tchtt en aint o beugelgke jaren giebrmkto SLIJM en MAAGPJLLEN iseen biljet kooizien met de handteekening Tan J J SCHEtUDËR apotheker welko handteekenrag zioh ook bekiindt op het zegellak waarmede het dooqe Terzegeld is Men geilere daar we attent op te z ji en non te wachten voor bet gebruik Tan een namaakBel dat men traabt in omloop te brengen Qö 3oüDA Druk van A Brini£J an Kennisgeving De BL EGEMEESTER tbb GOUDA brengt bg deze ter kenuia van de belanghcbbendeu dut door den Ht er PruTincialen Inspecteur der Directe BelasMingen enz te Kotterdam op deu 28 Augustus 1878 ia executoir verklaard Het eersie kwartaal voljaara Kohier No 3 voor de belasting op bet pcrsoueel D It Toarmeld Kohier ter invordering is gesteld in banden van den Herr Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt 1S zgnen aanslag op den bg de wet bepoulden voet te Toldoeii en dat heden ingaat de termijn van DEIE MAANDEN binnen welken de reolamet behooren te woniru ingediend Oomh den 3n September 1878 Burgemeester en Wethouders voomaemd VAN BERGEN UZENIXXIRN BEGROOTING DIB INKOMSTEN cn UITGAVEN tam di OEMLEENTE OOODA voor den dienst van 1879 Bevolking 17235 zielen rtrvotg INKOMSTEN TOI GK Hoofdst III Baten en opkomsten spruitende nit Qemeente eigettdommen en bezittingen Huur van huizen en and geb 2835 90 Huur ol paefit noi lamn olandergen 896 Opbrengst van den honthok 200 21Benten van kapitalen a Inschr op de Grootboeken d Nat Werk Schnld ten name van de gein Gouda 65 h Idem ten name van Scholarchen der La tünsche Scholen 1165 f Wegens bg voorschot of ter leen verstr elden 2231 12 i Dividend v de aand in de Maatschappg van Oem Crediet 247 50 3708 62 Opbr van grasverpachtingen 502 38 Pacht van de vissoherg 40 50 Pacht van de gabel o hetAmsterd en Goudsche rüpad daaronder begrepen de huurvan de hni inge en het land daartoe hehoorende 1300 Pacht van het Reeuw Verlaat 700 SchadeloosstelUng v het heemraadschap van den Amstel en Jilienwer Amstel wegen de overneming van tollen enz voor de vaart van de Drecht Aar en Amstel 2000 27 Opbrengst van de gabel voorhet bevaren van de rivier de Gouwe 20000 Totaal van het 3e HUidst 32183 40 UITTREKSEL UIT DE MEMORIE VAN TOELICHTING Indien het tegendeel niet is Tcrmeld zgn de posten tot hetzelfde bedrag ais in het vorige jaar uitgetrokken begrepen de volgende aan d INKOMSTEN 18 Ónder dit artikel zijii baren a Het huis eu stalling 360 Oondscbe sluis onder Alphen tot den 31 December 1880 in hel dpenbaar verhuurd aan J P Vemes per jaar voor 114 50 i Vijf pakhuisjes achter de kerk in het openbaar verhuurd tot den 81 Dec 1878 aan de heeren G N M Vooys D Snmsom D Scholten J Goedewangen en M A Trijbitz voor 81 ƒ 18 ƒ 16 50 ƒ 18 50 ƒ 40 60 alzoo te zamen per jaar 300 e De kleine Volmolen in het openluar verhuurd tot deu 31 Ded 1879 an de bicrrn 1 P van Gatx co J A Blezeuaar per jaar voor 130 d Twee huisjes aan deu Tnrfsingel ieder ad ƒ 1 25 per week eu rèl voor eeiieu onbepaalden t d alzoo tc lamen voor 395 40 i Twee gebouwen op het voormalige Proveniershuls verhuurd a n de Maatschappij voor Nieuwe Geoctroijeerde Gasbereiding tot den 1 Oct 1888 verhuur voor ƒ 220 40 en ƒ 175 sjaars te zamen 300 Ikl gebouw bestemd voorde zittingen van het Kantongerecht Toor onbepaalden tgd verhuurd aan het Rgk per jnar voor 16 Het Commisaarishniqe aan bet Amsterdumsche Veer voor eeiien onbepaalden tgd Tei4iuunl per jaar voor 60 h Een gebouwtje naby de Mjillegatsluis verhuurd voor eenen oubepaalden tijd aan de heiren van der Garden C per jaar voor 70 I De kelders onder het ILoa lboi Terbnnrd tot den 31 Oct ISSlMaden heer J J Verdries per jaar vóór 10 k Een gedeelte van een bergploata bg de Visehmarkt virhnnrd tot den 31 Dec 1878 aan den heer H S Cata per jaar voor Memorie Ern huls op de Nieuwe Haren voor ƒ i 50 per weck en wel voor eeneu oubepaalden tjjd te verhuren 200 n De Kantonnale gevangenU rerhaurd voor eenen onbepaalden tgd aan het Collegie Tan Toezicht over dat Huis Eenige woonbuisjes op het ProTeniershuis onder beheer van de Comminie van Admiuutiatie over dat Huis 900 Te zamen ƒ 535 0 19 De in het openbaar veAunrde perceelen zgn de volgende a Een perceel weiland langs de Beeuwal aan H Klerk tot deu 31 Oct 1882 per joar voor ƒ 87 50 h Een perceel weiland aan het einde van de Lazaruskade aan K Jonkheid tot den 31 Dec 1880 per jaar voor 17 c Een perceel weiland long de Papegaoisteeg aan A G de Leeuw tot den 31 Dec 1880 per jaar voot 67 i j Een perceel weiland aau den Hoogen Schielandschen Zeedjjk aan den heer A J de Rugter tot den 31 Dec 1879 voor 475 e Een perceel rietland onder de gemeente Gouderak aan C van der Hee tot den 31 Deo 1879 per jaar voor 8 50 VOOE EEN BEPAAÉDEN TUD ÏIJN TEBHUUBl ƒ Een stuk grond aan het Nieuwe Veeratol aan den heer C G van der Garden tot den 80 April 1880 per jaarvoor 10 g Een strookje grond aan het Nieu we Veerstal aan de heeren C G b C i Ton der Garden tot den 30 April 1880 per jaar voor 8 Eeu stukje grond aan de Vest bg de Bt geD aan de Wed J IJpe laar tot den 31 December 1881 per jaar voor fransportcere ƒ 666 668 1 20 11 60 0 10 1 1 8 4 50 Transport j t Een stuk grond in de Kruidenierstraat aan J de Bruin tot deu 31 Dee 1882 per jakr voor k Een stukje grond achter den Tiendeweg san de Wed A Kooreraar tot deu 30 ffuni 1886 per jaar voor loT WEDIKOFZEOOENS EUN VERHDDED l Een Stak grond tusschen het klooster en deu molen de Hoode Leeuw aan den Heer P van der Want Gi c s per jaar voor as Een strookje grosd achter he huis op de llarkt aan den keer W Post Drost per paar voor 1 Een strookje grond in de Wgd strsat aan den beet J Goedewsagen per jaar vcolr Een itrookje grond aan den Katteniingel a in den beer B J L ten Oate per jaar viior f Een stuk grond op de Vest bij de Vlamii gatraat aan den heer A Jonker pe jaar voor Een stuk grond aau de Vest aan deu heer Tan der Want o s per jaar voor 15 8 10 r Eet stuk groud aan de Vest achter de llontensteeg aau den heer i Beloiij per jaar voor Eei I strookje grond in de Kruidenierstraat aan den heer H Eiuy per jaar voor t Een strookje groud aau de Wachterstraat aan den heer J B van Catz per jaar Ivoor E m stukje giood aan de Waehter atraat ai n deu keer L Visser per jaar V E n stuk grond aan deu Kleiweg en de oelekade o n deo heer L de Groot f er jaar voor ¥ I e zoogenaamde Bruggendgk aan den hee W van der Weg Az per jaar voer X I en strookje groud op de Haven aan den heer J IJpelaar per jaar voor V Kn stuk grond bg deu molen i Slot aan A Kooiman per jaar voor Een stuk grond in de gemeente Alphen aan den heer L Vergunst per jaar voor M Een strookje grond aan de Zeugstraat aan den heer G Langeraar pet jaar roor hh Een stukje grond aan den Kleiweg aan den heer J v Berkel per jaar v cc Een stuk grond aan de Vest aan den heer J J Liesker per jaar voor ii Een stuk grond in de Vrouwensteeg aan den beer J ran Eeuwen per jaar voor ee Een stukje grond aan de Keet fasenRolwagen aan J de Bruin per jaar roor Een stuk land aan den Hoogen Schielandschen Zeedgk aau het Rgk per j ar roor gg Een stuk groud aan de loSÉ sche Sluis onder Alphen aan dea iSer G C Schouten per jaar vpor U Een stuk grond aan de Wachterstraat aan den heer L Visser per jaar t ï Een stuk grond oao het Nieuwe Veerstal aan den heer i Ai Montgn per jaar voor Te zamen ƒ 896 21 Deze post is Terminderd met ƒ 4 26 reroorzaakt door do aflossing in 1878 van twee obligatien groot ƒ 106 50 ten laste der gemeente Beenwgk rentende 4 pCt De kapitalen taarvan de renten worden verantwoow bestaan in Bene insohrgving in het GioetboA te N U Mlt t