Goudsche Courant, vrijdag 6 september 1878

Sckukt teannedegei uteQouda groot 3600 reutenje iVj pCt Ëeue inschrijving ten same der Schoolarchie groot ƒ 46600 nateu B s P Het kastaal 1 de B uik van leening in gebruik bedraagt Tolgens de over het boekjaar 1871 78 gestoten rekening ƒ SötSO SC Daarvan worden ge nc renten mar eete vaste som van ƒ S200 uiigekeerd vendieu berit de Gemeente 8 obligatiëii teii laste der gemeente Reen wijk groot ƒ 778 en voor J 8250 aan aandeelen ii de Maatschappij van GemeeuteCru et te Amttetdam welke eetie rente van raiustens 3 pibl f erpt 22 P e post isimet ƒ 60 verhoogd tengevolge der meerdere opbrengst vau de grasverpachtingen elke in set laatst van het vorige aar hebben plaats gehad Het grasgewas van den Hoogen Schielandscheu Zeedijk is ia het openbaar aan U Kramer tot den ƒ 360 42 31 Dec 1880 verpacht Voor dat van de Gorjanvcrwelsclien dijk a n C deHuDp tot 31 Deo 1880 voor dat van de Baanlaau aan G Wildeu ♦ 5 turg tot 31 Dec 1 S0 terwijl dat van de Ciabethstraat is eihaiird aan A Jaspers tot deu 31 Deo l 7a voor 65 385 Te lamen ƒ BOS SS BUITENLAND ltuitci 1ands€li Overzicht De plechtigheid ter eerc van Thiers in Notre Dame lad overceukonnlig het programma plaats Ongeveer 2000 personen afgevaardigdeu van alle groote staatslichameu waren daaibij tegenwoonlig ihet corps diplamati4Ue waaronder o a Hohenlohe en Orlott ijle ministers behalve Dufaure en Jiorel het bureel van den Senaat behalve d Audiffret l asquier die zich venals Jules Grévy had laten verontschuldigen tal van afgevaardigden de prefiot van de Seine de prefect TBB politie Èmile Cutelar en vele hooggeplaatste jxrsoDen De Parijsche gemeenteraad was niet officieel vertegenwoordigd de Maarschalk had zich door generaal Abzac en door zijn z oq doen vertegenwoordigen De kardinaal aartsbisschop van Parijs en de nunuius areu niet gekomen de aartspriester van de kathedraal de Qealin las de mis Men schat dat 8 ü 9000 nersanen den dienst bijwoonden Het aantal rijtuigen bedroeg racer dan 3000 Ongeveer 2500 personen begaven lich van it kerk naar Pcre Lachaise Mevrouw Thiers met de famili volgde in een rijtuig Zy werd door Girardin ontvangen Op het graf van Thien werden tal van prachtige kransen neergelegd Stn ont zaglüke menigte verdrong rich op den weg VBB Notre Dame naar Pcre Lachaise De orde werd ia het ehcel niet gestoord In weerwil van het congres en het vredestractaat van Berlijn bestaat er nog geen vooruitzicht op een beeCendige rust in het Oosten en vastheid in de Ooste rsch politiek Werd Zaterdagavond uit Berlijn fc nieid dat er door de onderteekening van het Iract aat een eind was gekomen aaof het gehaspel tuaschen Oostenrijk en Turkije betreffende Bosnië Vtcre berichten nAlden het tegendeel Zelfs heerschte gisteren in iurloedrijke politieke kringen te Weenen 4e overtHigin dat op een spoedige onderteekening Tan bedoeld traclaat niet meer kan worden gere kend daar graaf Andraasy na de laatste bezwaren er Porie tegen zyn vooretellen geen pUn meer iad hét initiatief tot nieuwe onderhandelingen te emen maar wilde afwachten of de Forte hetOostencijksche voorstel ten slotte toch niet zou aannemen Oostenrijk gaat intnaachen met de bezetting krachtig voort Nu bet eeumaal A beeft gezegd kan liet om zijn eigen prestige niet anders dan het geheele alphabet uitzingen al ware het ook reeds lang tot de overtuiging gekomen dat het beter oa hebben gedaan nooit een voet te zetten in het weapennnt waarin het orde en pai wil herstellen De berichten uit Bnsland blijven onmetbarend en Ikt de toestand inderdaad zorgverwekkeud is moet BWB opmaken uit d krachtige maatregelen die de Begeering heeft genranen pc itieke misdrijven waaronder voortaan gerekend worden aanvallen zooals onlangs op het hoofd van politie te Petersburg wordtin door den krijgsraad berecht zoodat er eigenlijk een lulre staat van beleg ia afgekondigd Van welken aaid de beweging is is genoegzéam bekend het zgn Xihilisten d sodaaldemocrstea die tabula rasa Slen maken met de maatschappij om van de grond Ugm af een modelstaat te bouwen van gehjice reohten wat volgeis han opvatting beter vertaald werd jiwt gelülw genietingen De oorlog met Turkije Tooial de koloaaaU gebreken welke weder aan het Jtofct ijn fe mea j de i iUtaire administratie kabbn da BUuiistiKlM beweging in de band gewtrkt Niet weinig sibuu ontvingen ile Nihilislea verder van de Pausldvisten die door de fiogeeriug eerst gebruikt en daarna teruggestooten zijii Of wij nu au de beweging talk een kracht moeten toeschrijven d it er vrees beslaat Voor een oinweiilcling is bij de gebrekkige kennis van Rusland raaeieUjk uil te maken het lueert udeel vau de Kussische bevolking is zeerzeker autitihiliatisdi terwijl de veièering vau den Czaar zoo diep is geworlild in het volk dat het absolutisme de natuurlijke re eeriugsvorin kan genoemd worden Was men in iiuslaud met gewoon om zulke bewegingen met leer krasse raaatregeleu telceer te aii er zou ipecr vrees bestaan dan thans voor een omverwerping van de bestaande orde van zaken De liberale Kussische bladen meeneu dat het vaar alleen kan worden bizwoieu door de invoering vau een constilulioueeleu regeeriugsvorin het schijnt echter dat daarvoor weinig kaas bislaat In spijt vau de t crzekeiiiig van verschillende zijden gedaan dat met 1 September de ouderlinndcliugeu over htt haiiiliIsvcrdrag met Oosteuujk zouden worden hervat hibbeu wij steeds beweeid lat dit bericht onjuist was ze t de Kattoiial Zeituitt Primo September is in het laml nia ir aii de hervatting der bedoelde onderliandi liiigen is nog geen spoor te vinden en zelfs verneemt men over deze zoo hoogst belangrijke zaak geen enkel woord Intusschcn vernenieu wij vau goed onderrichte zijde zoo gaat hel blad voort dal de zaak uiit als ho eloo8 mag woi Jeu beschouwd Toen Vour enige maanden de onderhandelingen afgebroken werden stond men aan den eeueii kant vot een verschil van meeniug w iarbij de pirlijen niet tot overeeustemraiiig waren to brengen aan de andere zijde voor een ineuigtc punten van beraadslaging die schier op zieh elf de gelegenheid aanboden om den H eg te baneu tot eeu minnelijke overeenkomst Met grond mag worden gezigil dat in Oostenrijk het denkbeeld meer en meer iiortiV heeft gescholc n dat het tot stand komen van het handelsverdr ig vuor de beide Slaleu maar voor Oostenrijk ia de hoogste male wenschclyk ini wordeu geacht Reeds van den aanvang heeft de Duilache Ilegeerlug gelijk algemeen bekend is zich bereid beluoud groote opofferiugeu te doen niets heeft zij verzuimd te doen hetgeen strekken kan om Oostenrijk op de bercidwilligsie manier te gemoet te koiueii Vervuld van dezelfde beginselen zal do Dui schc regeering do ouderhandeliugen vvciler aanvangen Voor zoo ver bekend is zullen de onderhandelingen eder worden gevoerd te VVeenen eu wel naar men onderstelt door dt elfde oudcriaudelaars althans wjlt de Duilsche commissarissen betreft BINNENLAND GOUDA 6 September 1878 Gisteren werd alhier de verjaardag van Z K H den prins vëa OraiiJD door het uilateken der Nederl driekleur an de openbare gebomveu herdacht Tevens had er ten 12 ure parade plaats van het garnizoen Het album bevattende de namen van deelnemers aan het nationaal huldeblijk voor prins en prinses Hendrik der NederliniSen zal door de Hoofdcommissie voordat huldeblijk op Woensdag 11 dezer te Soesldijk het vorstelijk echtpaar worden overhandigd Dinsdag 11 is als wethouder te Haastrecht herkozen de heer J C Muller te Vlisl de heer J Kasbergeu te Gonderakde heer W van Dam en te Berkenwoude de neer C de Joug Zekere landbouwer uit Polsbroek J van Vliet heeft gisteren op treurige wijze het leven yerloren Hij waa per tilbury naar Schoonhoven gereden had daar op de raflkt zijne zaken gedaan en was voorts nog wat blijven kermis houden Begeleid door eenzijner kenniasen nam hg ten slotte in de tilbury den terugweg aan kort waarop paard rijtuig en de personen daarin gezeten onder Ponrepas allen te water geraakten Mochten de eene persftou en het paard gered worden van Vliet werd levenloos uit liet water opgehaald Het Hoofdbestuur der Hollandsche Maatsefiappü van landbouw heeft besloten mej het oog op de wet tot beteugeling der longziekte in het spoelingdistrict de tentoonstelling van rundvee te Delft niet te doen doorgaan zoodat de nommers 19 tot en met 81 alsmede 42 tot en luet 45 van het programma voor die tentoonslellinfe komen te vervallen De tentoonstelling van paarden schapen varkens pluimgedierte voortbrengselen en werktuigen blijft bepaald als bij t programma is vermeld Uit de krimpenerwaard aöhrijft men Het onstuimige weer van de laatste dagen werkt i er nadeelig op de veldén boomvruchtén De hennip toch niet voordeelig staande is geknakt door den waren regen en legen den grond en dooreengeworpea j de appriboomen heblien hunne vruchicn rati hoopmafgeworpen en de overvloediae regen doet het gras op de weide wegsliiiken De kool staat goed on het veld eii de a irdappelen geven hoop op eeu goed beschot Het vee is over t algemeen gezond eu duur doch de varkensziekte richt eene grifote slachting onder die dieren aau Ouder leiding van een inspecteur hebben e Amsterdam op de Koopmausbeurs wapenoefeniiigeu plaats vau de nieuw aangestelde dienaren van pjalitie Ook wordt daar het poliliepersoiiecl in de behanileliug van deu korten stok onderwezen Berlhold Auerbaoh thans iiiHclieveiiiugen gelogeerd prof Ziinmermauu en de heer Campdl biUiolliecaris der Koninkl bibliothceek heilbea te s Hage het hnis gekucht waarin Spiuoza kamers had van 1652 et aan zya dood 1078 Het is 110 28 in de Doabletstroat In den gevel zid uu eeu gedenksteen wordeu geplaatst N iar de rtii i l veruceiHl Iteeft de minister van binneiilandache aakeii het voornemen opnieuw een wijziging der wet op het hooger onderwijs voor te stellen Nu jou deze art 116 betreffen eu d daarin bepaalde overgangstermijn van 4 jaren tot 6 jaren verlengd worden ïoedat eerst in 1888 de volledige reorganisatie der gymnasia tot slaud zon zijn gekomen en eerst in dat jaar Icerliugeu volgens de nieuwe regeling tot de universiteit zouden pro inoveereii Door Z M is de heer mr H C Verniers van der Loeff lid van de twee le kamer benoemd tot lid van den r iad van state Uit Nieuws Niedorp wordt van ï September gemeld Tijden de kermis in Juni jl vond eeu veehouder alhier s inorgijuè bij ziju vee koraeade eene zijner best fociish doijd in de weide liggeu terwijl bij onderza k bleek dat haar waarschijulijk uit balddadigheid eene diepe wonde wa toegebr ichl en heden nu wij hier aiideiiinaat de kennisvrcugde smaken kuui eii heeft in dcU afgeloopeu nacht eene koe van een anderen veehouder een wonde bekomen in omtrek gruoter dan een rijksdaalder daar ouk nu aan mishandeling te dcflk n valt zul men trachlen den bedrijver vau die gruweldaad op te sporen 4 Het UU meldt dat Zondag op de bovenkamer van het Café Apullo in de Warmoesstraat te Amsterdam aan een vijfiiglal personen de eerale sociaal deinoi cratisohe cursus is gegeven door een besluurslid der Vereeniging van dien naam die de misdeelden ea verongelijkte leden der mootsobappij toesprak een toestand van jammeren en grieven blootlegde en da middelen ter verbetering besprak in het midden deztr yereeiiiging die de behartiging aller rechten l i heil der ineuschheid voor oogen hei ft De vergadering was door deu voorzitter geopend ouder de leuze van Kjarl Man Proletaricrs gordt u aar ge kunt uiets dan uwe ketenen verliezenl Naar aanleiding van de inzending van Kilnstbcter ter Asser lundbouwtentoonstelling schrijft de heer Willige Gratama voorzitter der regelingsoommissie De Commissie begreep dat eene tentoonstelling vooral moet dienen tot leering de bezoeken moeten daar niet alleeq zieb wat er voortreffelijks ia huB bedrijf bestaat maar ook dat wat dreigt aan hua bedrijf ernstig nadoel te berokkenen ten einde intijds maatregelen te kunnen nemen Uit dit oogpunt verzacht de Commissie aan twee handelaren in kunstboter om ieder een paar vaatjes van hun product in te zenden hetgeen zj bereidwillig hebben gedaSB 4 e beioekers de meeste van welke zéker de kunstboter niet keuden hebbes zilch kunnen overtuigen welk eeti geduchte vijand deze voor de echte boter is Het wa dan ook eene voldoening voor de Commissie nit den mond van zeer velen de opmerking te hoeren dat de eene soort kunstboter daar teataongeateld niets minder ja veel beter was dan vele Drentaohe boter en dat de boeren wilden zij le concurrentie tegen de kunstboter volhouden zich er wel op mochten toeleggen om alleen puike boter te maken De bedoeling van de Commissie is dus volkpmen bereikt Wat na de beweerde bekrooning aangaat hiervan is geen sprake geweest om de eenvoudige reden dat er geen premie voor kunstboter waa uitgeloofden dez voor eene buitengewone premie niet inaanmerking is gekken Maar de commissie heeft aan de handelaren die op h verzoek leder twee vaatjes hadden ingezoadgjU eene tegemoetkoming toegekend voor de genomen moeite zooals niet meer dan passend wti gelijk ieder zal toestemmen Naar de Standaard zegt begint thans pa den strijd een tijd van mat Wel wordt de strijd niet opgegeven welteict men og steeds trachten voor itsndars der it a school in de Kamer te brengea paar het nutteloos pogen om met de liberalen een modus vivendi te zoeken kan men itakea Haar partij moet nu maar wachten tot zij de meerderheid IS want a Ueen voor stemineumeerderheid bukt de liberaal Poch bij die rust op politiek terrein worde met Qieer volhuriliug en offervaardigheid dan ooit op laaatsehappelljk terrein gearbeid Het gevaar is groot lat de vrije school achteruit zid gaan Doch uls zij ïitt hoe steeds geld is opgebracht en hoe meu steeds iretoond heeft hart te hebben voor de vrije school istij niet mismoedig Er blijke dat jaist iu de verdrukking de school de te meer bloeit Met hulp middelen als verbinding vau bel kerkelijk onderwijs san de school wil zij zich niet inlaten Vrije christelijke scholen weuscIJt zij overal op te richten Alleen kan dit voorloopig daar wordeu uagelalcn waar lie neutrale school nog geheel in oïereeusteiinning is met de school van 1806 Zij waarschuwt tegen vcrjuippcriiig van krachten eu spoort ten slotte aan oinveel te geven Dinsdag is door den Raad der gemeente Woerden als wethouiler herkozen de heer H van der Lee Het bericht dat tengevolge van de ougesteidbeid ïuu deu heer De Roo van Alderwerelt eene orediethegrooliug voor eenige maanden zou wordeu ingediend wordt ons nader toegelicht Hel spreekt van zelf dat de heer De Roo geene begrooliug kan in idienen zoolang de minister vau marine met hetbeheer van het departement van oorlog is belast Toch moeten de begrootiugen waarvan de eindcijfers in overleg met deu minister van fim ioiën worden gesteld reeds in Angmtus naar deu Raad vanState worden verzonden Er kon dus niet wel anders worden gehandeld dan geschied is Inmiddelsheeft de heer De Boo zich onledig gehouden met het opmaken eeuer definitieve begrooliug die ter vervanging van de credietbegrooting zal wordeuiugediend zoodra hg de portefeuille van oorlog pnleu v zal hebben overgenomen Heeft dit laatste spoedig plaats dan zal waarschijnlijk de credietbegrooting de Staten Gcneraal niet bereiken en hetsluk dus zelfs geen verdere openbaarheid verkrijgen Ni R Ct Over de Zondag te Amsterdam geopende melkiiiriohiiug in de Reguliersdwarsstraat wordt voortdurend zeer gesproken Ongetwijfeld verdient zij ondersteuning in haar streven om zuivere onvervalschte melk aan de ingezetenen te verschaffen De aan de tói hiertoe bestaande melkverkoopera daardoor aangedane concurrefitie is voor een aantal hunner een welverdie ude straf Het is toch eeq bekende zaak dat er enorm geknoeid wordt met melk De animositeit tegen de nieuwe i nrichting is niettemin grcfpt zoowel bij vele mclkverkooper als bij een deel van de volkskhisse dat op ouderscheidene punten der stad ha e bedieudcn met minder aangename bewoordingen begroette Ongelukkig voor haar zijn er al dadelijk klachten gerezen dat de melk spoedig zuur was geworden Men vertrouwt intnsschen dat aan die klachten door de ondernemen zal wordeu te gemoet gekomen Sommigen schrijven dat zuur wordeu toe aan de omstandigheid dat warme melk in voor de lucht gesloten bekkens wordt gedaan De bekkens worden namelijk gesloten ten einde te beletten dat op de wandeling door de bbdieuden water bij de melk worde gegoten De gewone melkemmers daarentegen zijn meestal open Wat daarvan zijn moge men houdt lioh overtuigd dat het Bestuur zorgen zal voor een goede bediening van de duizenden die reeda als klanten zidi deden inschrijven De Frot Noordbr bevat het volgende ingezonden ituk dat wy nuttig en noodig achten dat door alle bUiden tol waarschuwing wordt overgenomen Mijnheer de Redacteur I Ten einde voor belangelellcnden meer begrijpelijk te maken de ongehoorde wonderbare en onbepüpelijke aanbiedingen met boua door een aantalirma s in de nieuwsbladen gedaan deel ik u hetotvolgende me6 aangaande de bon vau 600 die volgeus annonce in verschillende dagbladen vanN E Tas Haarlemmerdijk Amsterdam gevondenwerd door Jan Peperkamp herbergier in deze gemeente Eenige dagen geleden kwam bij dien gelukkigen vinder Mozes Knoek wonende te Hertogenbosoh op de Smalle Haven met de vraag of Peperkamp geld wilde verdienen zonder moeite of bezwaar De faatste was daarvan niet afkeerig hem werd toen gezegd dat hg een kwitantie moest teekenen waaruit Mijken kon dat KÜ van N B Tas te Amsterdam uitbetaald kreeg de som van ƒ 600 voor een bon tot dat bedrag Ê een kistje sigaren van Tas gevonden en een telegram aan Tas jnoest enden waarin hij t vinden der bon beriohttp Al hg een m ander wilde doen zou hij 10 krijgen en bdvendien ink ele kiiijoe fijne sigaren Peperkamp vond dat hij op die wijze een gemakkelijk buitenkansje kon hebbeu en teekeude lUdelijk de kwitantie door Mozes Knoek geschreven Een paar dagen later kwam zich iwnand aan Peperkamp voorstellen ala de heer N E Tos uit Amsterdam hiJ gaf hem ƒ lü en 4 kistjes sigaren en liet hem het telegrdm leekenen naarbij aau Tas bericht gegeven werd van het vinden der bon met last dat den volgei ideu dag te s Bosch ter verzending te doen aanbieden Hg zeide hem wgders dat iu den loop van énkele dflgen een aangeleekeude brief aan zijn adres uit Amsterdam zou worded verzonden waarvoor Peperkamp op het postkantoor had te teekenen Het telegram werd ter verzending aaiigetwden de aangeleekeude brief een enveloppe met 3 stukjes grauw piipier er iu zouder meer door Peperkamp ontvangen en t feit vau het vinden der bon kon in de dagbladen ter nlgemeene kennis worden gebracht Aau Peperkamp weïd niet gezegd dat het laatste zou plaats hebbeu eerst bij het lezen der annonce begreep hij dat liij medeplichtig wa aan het beetnemen au liet loten minuend publiek eu ktvam btj mij met een berouwvol gemoed om de w ire tuedraclit der z tak zooa la boven omschreven miê te deeleii ten eiude daaraan bekeudheid le geven Z juwel 111 t beluug van deu solieden sigarenhandel als iu dat van hen die aiitareu koopeu met het doel om iu t bezit dier kostelijke b na te geraken 1 Aug 1878 De BüTgemeetter wu Berlicum L GODSCHA LK Die in aanleg zijnde passage van de Korte Hoog straat naar de Coolvest te RotteMam zal zoowel aan de voor als aan de nditensljde een froni in renais aancesiijl verkrggen Aaii den voorkaut Korte Huogstraalj op een breedte van 20 meters wordt eohier hel bsnedeugedeelte ecnigszins gemoderniseerd en w ir ten dQ muren opgetrokken in wit Carraramarmer zoodanig bewerkt dat de kolommen met de stuudbeelden en andere versieringen goed uitkomen terwijl het acliterfiout laugs de benedenverdieping io hardsteen wordt gebauwd De passage verkrijgt een lengte van 100 inctets Over dien geheelen atatand wordt zij verdeeld in drie afdeelingett de voorste en achterste leder zei de mid lenste acht meters breed zoodat alKs te zamen Viin de Korte Hoogïtraat of vau de Vest gezien het voorkomen h M ft van eeudoorloopeiide overdekt straat in het midden pleinvormig aaiucelcgd In de voorste afdeeling aau ie zijde van de Korte Hoogstraat gelegen komen vij f winkelhuizen en ééa café daarboven een hotel met twee groote zalen en tachtig logeerk imers Iu de Aiiddelste afdeeling 25 winkels met daartoe behoorende woningen en op de gezamenlijke boveuverdiepiiigen vijftig woniugea die ieder afzonderlijk znllen worden verhuurd Injle derde afdeeling beneden aan de eene zgde een komehuis en aan de andere een badhuis met veertig badkamers een wachtkamer voor heeren een voor dames voorts eeu directeurawoning en andere localiteiten Op de bovenverdiepingen tien woningen ter verhuring In het Bousterrain komt aan de voorzijde een groote kolfiehniszilal eén breede grailuin voort keukeus en verdere lokalen terwgl de overige ruimte oftder de bovengenoemde miJdelaftleeling eB verder doortoopende een zaal vormt van IbOO vierkante meiers oppervlakte verdeeld door eeu aantal vierhoekige kolommen doch zoodanig dat alles le zamen een geheel vormt hetwelk voor tentoonstelliiigen marktplaatsen enz kan dienen Vergadering van den Gemeenteraad DINSDAG 3 SEFTëMBEK Ttgeawoortliji de hh Vso Uergea Uzeadoorn voorz fteaij Prince ICi t KraBeuborg Noollioteir van tioor Oudyk Soel Furlogn Druoglecvtr vaa StrttateD Post Drost Siraver ea van Ueison De Voorzitter deelt mede dat de hh Muller ea Samaom de eerate duor ambtabcxigbrdea tiebbea kiBais gegevea verbiDderd te xyn de vergaderingby te Manen De nutulfp der vorige eTt riH wordea gclezea en gearresteeri Ingekomen ia een adres van eeuign ingezetenen vtrzoekeiide zoodanige stappen aan te wi nden die kunnen lelden om hunne Komaklylte Hoogheden Prins en Prinaea Hendrik a at Maandag op hunne duorreize Daar Soesldijk namens de Gemeente Gouda een persoonlijk bl jk van warme deelneming te mogea aanbieden de voorzitter geeft hieromtrent iulichting en stelt voor aan adreaaantea kenaii te geiea dat in zooverre aan bet verzoek zal voldaan worden door het uitsteken der laggea vaa de openbare gebouvieo dit laordt algemeen goedgekeurd een adres tan 6 Toornvliet verzoekende eca atok grond aan de Crabethstrsnt in koop om behouwen vóór 31 December 1882 wordt gesteld ia baimn vaa 8 ea W ten fine van bericht en raad Aan de orde a de begrooting der dd schutterij dienst 1879 de hoer Kranenborg ml de post van ƒ 200 voor ktecding der moziekanten verminderen nadat de heer Noothoven van Goor en Suel hadden medegedeeld dat ZIJ als Officieren der M zick overtuigd waren dat die poat eerder verhoogd dan verminderd diende te worden ia de post goedekeurd en daarna de hrgrooting met algemcene stemmen Tot Weihaaier oMt lierk BO laa it hHr tMft 1 Nieta meer aan de orde njnde wordt de vergadering na maebti g om aan e genomen besluiten uitvoering tfl geven ronder reaumptie gesUitrn STAAT VAN BRIEVEN geadresseerd aaa onbe kenden verzonden uit Gouda gedurende de eerstehelft der maand Augustus 1878 welke aan M postkaiitoor aldaar zgn terug te bekomen Mevr Coebenh en W Redeber te Amsterdam Oï de Kramer J veer en W Slaterna te Kótlerdam BRIEEKAARTEN F Vonk en P P van Voorts Jr te RolterdaU De Directeur v h Postkantoor te Ooudsi VAN KRUIJNB Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een Kinder Armbandje van BlaauMr Kraaltjes met gooden Capittelstokje en Oogje I I 1 II 111 J B H H Laatste Berichten KonStanUnopol l Sept De Ëngelache vloot zou de ïriaseii eihinden verlaten en naar het Pm ia limaueilaud in de zee van Marmora vertrekken De RueseB leggen in verschillende plaatsen nieMvel steigers aan tot inscheping der ti oepen Het vcrltrek dèr troepen dnnrt voort j Berlijn 4 Sept By de verkiezing iu he eerste en tweede district van Berlijn zijn de hcersB Lówe en Hoffman bvide van de forttchridt faxi tot leden van deu Rijksdag gekozen i Kantongerecltt te Gouda Terechtzitting van Woenadag i Sept 1878 u Kantonrechter Mr J H van MIEEOP Ambtenaar van hel Openbaar Ministerie Mr W C A SCUOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD E H pottenbakker woiieiide te Gouda tot eene gevangeuiiatraf vau twee dagen wegens diefstal van takken door hem afgezaagd van de esscheubopmeii op het terrein van de stearlue kaaraenfabriek te Gouda P iu t H zonder beroep wonende te Nieuwerkerk aan deu IJssel tot twee boeten ieder van driegulden of gevang van één dag voor iedere boetemet verbeurdverklaring van de gebezigde aalkfOrfwegens binnen de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel vissohen zonder acte en visschen in eens ander vischwater zonder vergunning vaa des eigenaar of rechthebbende C J visscher wonende te Reeuwijk tot ea boete van vijf gulden of gevang van twee dagen wegens binnen de gemeente Reeuwijk visschen in eens anders vischw ter zouder vergunning van den eigeuaar Of chlhebbende J van der P winkelier wonende te Nietivrerkerk a d IJsel tot eene boete van drie gulden of gevaug van één dag wegens op deof openbaren weg binnen de gemeente Zevenhuizen onbeheerd laten staan vap eeu met een ezel bespannen kar waar vun hij de geleider was K B koopman woneude te Hekendorp tot een boete van drie gulden of gevang van één dag wegeua op den openbaren weg binnen de gemeente Hekendorp onbeheerd laten staan van een met drie honden bespannen kar waarvan hg de geleider was R v n der P koopman wonende te Gouda to eene boete van drie gulden of gevang van ééa dag wegens zitten op eeu met drie honden bespannen kar ouder het rijden op den openbaren eg binma de gemeente Reeuwijk J V touwslager wonende te Moordrecht tot eene biTete f an drie gulden of gevaug van één dag wegens te Gouda rijden harder dan in matigen draf met een met een paard bespannen rytuig L J L vrachtrgder wonenende te Gondo A IJ vrachtrijder wonende te Gouda J ft knecht wonende te Nieuwerkerk a d IJssel ieder tot eene boete vau drie gulden of gevang van één dag wegens te Goudfl op den openbaren weg zonder toezicht laten ataan van met paarden beapauneu wagens waarvan ij de geleiders wareui P van L zonder beroep wonend te Gouda tot eene boete van vgf gulden vijftig cents of gevaug van twee dagen wegens te Gouda op den openbaren weg maken vau uachtgemcht ventoreude de ruat der inwoners J van der P haisvrouw van H van der M vlschverkoopster wonende te Gouda tot twee boeten van één gulden of gevang van ééu dag voor iedere boete wegens te Gouda verkoopeu van visoh die niet Was gelfeurd eu niet vertoonen vau een bewijs van keuring afgegeven door den keurmeeater van Gouda B J P zonder beroep woueude te Gouda tot eene boete vau ééu gulden of gevang van één dag