Goudsche Courant, zondag 8 september 1878

Zondag 8 Stirtenlwr N 2190 1878 GOUDSCHE COURANT Aieuws en Adverlentiebiad voor Gouda en OinstrelieD wegens beklimmea Tin eeu boom in het Plantsoen e Oonda J J Tan L londer beroep wonende te Gouda tot twee boeten fan ééu galden of gcTang van ecu dtf voor iedere boelp wegens lioh begeven iu n boomperk van het Piaotsoeu te Gouda en aldaar ufbrekea van een tak van eeu boom M J T louder beroep woueude te Gouda tot ceue bocta van één gulden of gevang vnu a dag wegens lioh begeven in een boomperk van het IHantsoen te Gouda G ran den £ koopman wonende te Gouda tot ene boete van éêa gulden of gevang van ééa dag wegeos lieh begeven iu eeu boomperk van het Plantsoen te Gouda C K touwtlager wonende te Moordrecht tot twee boetea van ééa gulden of gevuug van ééu dag voor iedere boete wegens in twee verschillende nachten liggen in een boomperk van het Plantsoen te Gouda A D huisvrouw van G O wonende te Gonda tot drie boeten van drie gulden of gevang van één dag voor iedere boete wegens vervoeren van eereetmil in een onoverdekte emmer ovrr den openbaren weg te Gouda en wel s avonds vdér elf sur en sitstorteu van dat aecreetvuil in het qienbare water te Gouaa HARKTBERIC H T E N Oouda 5 September 1878 Bg kleinen ornut was de stemming flauw Poldertarwe puike ƒ 10 ü 10 76 Minder 9 26Ü 9 75 Kogge puike ƒ 7 a 7 25 Mindere 6 78 Voer ƒ 4 76 a ƒ 6 Geilt puik ƒ 7 4 ƒ 7 26 Minder ƒ 6 6 0 i 7 Haver iware ƒ 4 60 ü 4 75 Ligte ƒ 3 50 i Kooliaad ƒ 4 ƒ De veemarkt met weinig aanvoer alle werd tot enorm hooge prqten verkocht eerste soort graskalveren werden mede vlug verkocht schapen mede vlug magere varkens en biggen met grooten aanvoer den iiandel traag Aangevoerd 118 partqen kaas prgsen eerste kwaliteit van ƒ 27 a ƒ 30 JlweedB kwaliteit n ƒ 20 a ƒ 26 oeboter ƒ 1 66 i 1 60 Weiboter ƒ 1 15 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand Gouda BBOREN 2 Sept Aris n Hiadrik oaden H SlieJrMlitcBj van Heek 4 Paronelli Antoiartte ouden J U A Deumert ei M van Rampieu 5 CoroelU W le iiDa oaden J van Triet en U ten der kaa OVEKLEOEN i Sept F Slooi 03 j 8 W Friaaelos wed J SUrrre 80 4 If erling 3 ai GEHUWD 4 Sept H J Douiwh en E W StK L van Rgnrgk en L Zorg N Nabbt i E vaa lagen X Matae en A ean bchaik Xurgerlgke Stand van onderstaande gemeenten van 28 Ang tot 5 Sept 1878 Moordreohtl GEBOKEN Cornelit ouden K Noorlaader tn 1 Noor fcgraat OVESLEDEN A SiMnlergen lm EHUWD H an Grieken 26 j ea E Bloota ïl j Oouderak GEBOREN Neeltjs Cornelia onden K Koolwijk rn N on den tentel Grietje onden C VlHcr en K Veischonr OVERLEDEN H de Brngn eehtg tan T van Vliet SC i W ds Joag S w Haastreobt GEBOREN Maria onden 6 kootjes en 1 Days Stolwijk GEBOREN Kontlia Hargaretlu onden J Qnint en I BcMIt Andnea Conelii ond i A Nienwland rn £ van Slein Lqnlja G Eikelenboom en L do Vries Billine Trünije onden G Giaveland en A Dekker OVEBI E0EN N de Mik 5S j A Vonk Silj ecu UW A de Vrangt en M Stoot ReeuwHk EBORSN Adriana enden f Kaqf en E Vermeij ONDESTIIODWD A Hda 24j en M Kenbcrgni ig j EUUWD O d Joag ea A SckonUn Waddlnxveen CEBOREN Wiilaa ondera A Hoogandoorn aa B Viater Wilhelaina oaden A Boodgk en i ErkorTeld Leendeit oaden B tan der Hoeeen ea U H Hniaaiao Matkga ouden J SciioaUn en C t Hoen Adrianni Pema 6 Bakker en C Orendni ONDERTOOUWD B an der SloU en A de Hoog APVERTENTlfaW Beden overleed iot onxe diepe dioefheid ome geliefile Vader en Bebnwdvader de Heer NICOLAAS PBINSENBEBO in den ouderdom nu twolM jaren h ö KINDEEEN au BEHÜWD KINDEBEN GiMKfa 4 September 1878 Algtmemt kentntgemtig Schoon ons hart nog i bloedt door de rampzalige wgse waarop onlangs een onze dierbare panden het leven op jeugdigen leeftgd moest verliezen heeft het evenwel den Heer van Leven en Dood behaagd ons andermaal te beproeven door aan ons beklemd onderhart weder te ontnemen ons innig geliefd en jongst Zoontje ALEXANDER dut in den ouderdom van slechts 17 maanden na een kortstondig doch smartvol lyden in den nacht van uit Augustus jl den geest gaf Even als wg door gelatenheid en berustende in den wil van God de vorige beproeving hebben hopen wg ook deze op dezelfde wgze te kunnen doorstaan D LEEFSMA B LEEFSMA M i Ri Goiida 5 September 1878 Algemeene keimUgemng zoowel toor binnen alt imten deee stad ÜT Na 4 September e k zal gedurende korten igd aan de Baggeri achine van Rgnland in den Rijn bg Leiderdorp DIEPSPECIE te verkrggen zgn Voor elke Schuit van minstens vgf M inhoud die wordt afgehaald wordt behafve de kostelooze lading een b wgs afgegeven waarvoor op het Gemeentelandshtds van Rgnlaud 50 Cents kan worden ontvangen De Ingr van Bgnland E P VAN DISSEL ontvangen eene groote Party Zijden en Sanellen PAEAPLÜIES tegen VASTE e BILLUKE PRIJZEN J GILEIN de Tiendeweg JeruBltlemstraat Uit de hand te 8oop een WlNEELOPSTAND met TOONBANK alsmede ene HOUT en TURFSCHUUR te bevragen onder N 136 aan het Bureau dezer Courant i EMR ATONDSCaOOL Bg den ondergeteekende zgn uitsluitend voor de Leerlingen der Burger Avondschool onderstaande Artikelen tegen de daarachter gestelde prgzen verkrggbaar Teekenboeken voorgeschreven odel ii 1 Faber Potlooden in alle verlangde Nos per dozgn 0 75 per stuk 8 Ct it f 5 75 verder alle TEEKEN BEHOEFTEN tot de minst mogelijke prUzen J W KNIPSCHEER Jr firma P C MAAS Jr Westhaven GooDA btujK VAN A Bbinkkan JXog slechts 14 DAGEX UITVERKOOP VAN Hoeden Linten enz tegen SPOTPRUZEN bg M A TRIJBITS Gouwe MEN VRAAGT TE mm m ti tmt een aai de groote Vaart gelegen stak GROND PAKHUIS of OUD HÜIS met groolen TUIN prijsopgave en waar gelegen worden verzodit onder No 132 Bureau Goudsche Courant De ondergeteekende de umi IN BIEBEN van den Heer M VERMAAT overgenomen hebbende beveelt zich beleefdelgk in UEdi guBst aan tot het leveren van vele soorten van ftopende door eene prompte bediening en concnrreerende prgzen het in hem te stellen vertrouwen meer en meer waardig te worden F VAN DEB HEIJDEN Kofflehais Gouwe bU de Nieuwe Haven S M Mevrouw de Wed EVEKIÏ K BySGBR8 te Aniltem Vraagt tegen NOVEMBER eeu FLINKE J tevens voor H DIS WERK Zich in persoon te vervoegen bg mevrouw P d JONG Westhaven alhier Men VRAAGT te Qduda in eeo klein genn tegen November of Febraari eene ZINDELIJKE een burgerpot goed kunnende koken en genegen huiswerk te verrichten Loon 110 behalve verval en EENE TWEEDE MEID goed kunnende strgken met de wasch omgaan en werken Lfon 90 behalve verval beide met jaarlgksche opslag van 5 en 20 vergoeding voor waschgeld Onnood zich zo ider goede getuigen aan te melden Opgave van tegenwoordige dienst en waar informatien te bekomen zgn onder letter B aan de Boekhandelaars J van BENTDM in ZOON te Oouda TE HUUR BEN STUK GROND gelegen aan de VEST achter de Hontensteeg te bevragen bg P GOEDEWAAGEIf B0ÜT7EIIE00FINS op MAANDAG den 9 SEPTEMBER 1878 des voormiddag ten 11 ure aan het VEERSTAL te Gouda ten overstaan van den Deurwaarder B H VAN D WERVB aldaar 298 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 23 SEPTEMBER 1878 Kennisgeving IKEIGTINGEN WELKE GEVAAE SCHADE OP NADEEL KUNNEX VEROOKZAK N BÜEGEMEESTEE en WETH0UDEH3 der pjmeeute Gouda Gekt op artt 6 en 7 der wet vaa deu 2a Juni 1876 ÈtatMlai ii DS Brengen ter algemeeiie kennis dat on de Secretarie ter vieia ii gelegd een renoek met bijlagen ran de Heeren K b C JONKER om verguiuiiuj tot het plaatsen van een 81 OOUVVËRKTaia in het perceel gelegen op den Baara wgk O n 191 1 3 kadaster sectie D tfi 15 8 Dat op Zaterdag deu 21 September 1878 des namiddags ten 1 ure op tet Baadlmis gelegenheid ia om büwaren tegen het verleeneu van de gevr iagde Tergttutting ia te brengen en dat gedurende drie doj voor dien dag op de Seerelarie der gemeente van de ter lake iugekoiuea sohnftureu kan worden keunis genomen Go fa den 7u September 1878 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BBftGE V IJZENDOOBN De Secretaris VON 8TEBNBACH L S BEGROOTING DIK INKOMSTEN n UITGAVEN tan ob GEMEENTB OOÜDA voor den sUmwMm 1879 Bm ing 17236 nelen s= 5S OKK2 =ry=a Fiirvolg INKOMSTEN TOM Hoofdst IV Ontv van verschillenden aard en toevallige baten Tienden cgnsen en erfpachten f 706 76 Pacht ot opbrengst van deu haardascb vuilnis bagger en deigelgke mestspeeiën 2636 Boeten van politie nationale militie enz 200 Boeten wegens overtredingen in zake van plaatselgke belastingen Memorie Teriggave van het Rgk a Wegens bg voorschot versh kte reisgelden aan militiepUchti n 100 b Wegens bg voorschot gedane betalingen van allerlei aard 100 200 88 Ontv wegens onderwerpen in gemeenschap met andere Gem matellingen en inrichtingen of ter zake van gemengd oeheer Memorie 84 Bgdrage van het I m da kosteh van het kantonnaal hui van bewaring 30 35 Opbr van hetgeen ter bestrgdiüg van de kosten op het aannemenvan werken en materialen door 4e aannemers wordt betaald 600 36 Andere ontvai gBten niet tot de vorenstaande behoorende 600 Votaal van het 4e Hoofdst 4972 76 Hoofdst V Buitengewone ontvangsten 37 Opbr van dan verkoop yanGei I meeute eigendommen T n boo meu euz f 100 Aflossing op hypotheken en obligatiën 100 Afkoop van grondrentea tienden euz 20 Subsidie in de verplegiug van arme krankzinnigen o Van het Rgk 820 6 Van de provincie 400 720 41 Terug ontvangst van tgdelgk belegde gelden 25000 Totaal van het 5e goófdri 25940 VkUZAUELINO dek iNKOMtTKN I Ontvangsten wegens vro re diensten 23055 12 II Opbrengst van belastingen en heffingen 186666 341 Baten en inkomsten Spruitende uit gemeente eigendommen enbezittingen 32183 40 Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten 4972 76 V Buitengewone ontvangaten 25940 Totaal der Inkomsten 272817 63 UITTEEKSEL UIT DE MEMOEIE VAÏI TOELICHTING Indien het tegendeel niet is vermeld ign de posten tot hetzelfde bedrag als in het vorige jaar uitgetrokken INKOUatX N 8 Deze post is verhoogd met U 94 aangezien in den loop van dit jaar vederam eenige stuljes gerioleerde grond op recognitie zgn in gebruik gegeven 31 Vermits in eenige jaren geene overtredingen iu rjike vau plunlsel lce brlastingeu zijn geconstateerd wordt deze post vo r Memorie voorgedragen 33 Daar het onzeker i of daarop ontvangsten zullen plaats hebben i deie post voor Ueraone uitgetrokken Is verhoojfd met ƒ 90 Voor 8 krankzinnigen wordt eene subsidie van ƒ 90 voor ieder verleend Deze post wordt op de begroeting gebracht zoowel in ontvang als in uitgaaf zie N 158 ten einde gelden uit de Gemeentekas tijdelgk te kunnen I beleggen Wordt vertolgd BUITENLAND Bultenlanilscli Overzicht De Ooslenrijksche troepen in Bosnié rakken niet voort men kent de redm sg wachten versteikiog af De gezondheidstoestand van de troepen laat veel te wensohen over ten gevolge van de koortsen De verkiezingen voor den Duilsohen Kijksdag zijn thnns thans op etn paar na ifgeloopen Wo u dsg toch waren de beide laatste districten van Bérign het eerste en tweede aan de orde waar de beide oandidaten der Fortsohrittspartij Ladwig Löwe ea Hoffmann werden vei kazen op bet laatste oogenblik zgn de Fortschrilters en d nationaal liberalen t nof met elkander eens geworden waardoor een herstemming werd voorkomen in het tweede district had men toch nog drie oandidaten behalve Hoffmann een vrg oonservatief nationaal liberalen Struokmann en een sociaal demooratisoheo den letterzetier Baumann In Branswük is zooals verwacht n rd verkozen d nationaal liberaal Stauffenberg die jm de Beiereohe hoofdstad zijn ond district verloor aoor de samenwerking van ullramontanen en sooioal demooraten Men is zeer nieuwsgierig naar de partijverhouding in den nieuwen Bgksdag die bg de verkiezing van den presideut spoedig aan het licht zal komen het oestrum is numeriej thans de sterkste partij eo zijn ispheo zulten Uees kvnutn worden a eweerd door een nauwe aaneensluiting van de oonaervatieveu en de nationalen de herkiezing Tan Forckenbeck kan hij de conservatieven te minder bezwaar opleveren omdat hij door allen zonder onderscheid gfocht is om zgn onpartijdigheid De memorie van toelichting tot de zoogenaamde socialistenwet is door den Bondsraad overeenkomstig het voorstel der rechtsgeleerde commissie hoewel met eenige wijzigingen goedgekeurd Het docament ia thans in handen van ide Pruisische legeeiing gesteld en niet gezonden naar den Praisischen minister van justitie ten einde het naar de nu vastgesteld l grondslagen verder uit te werken Binnen weinige dagen zal de memorie van toelichting nn gereed kunnen ign zoodat zjj in den Rijksdag te gelgkertg A met het ontwerp waartoe zg behoort ter tafel gtbracht al worden Ignatie dien men in ongenade waande en v a wien altohls weinig meer werd gehoord is eensklaps weder op het tooueel verschenen in de rol van candidaat toor den troon van Bulgarije Door drie istriolen zou hg gesteund worden nl door 8ili tria TiruoVB en Enstschuk Dat bericht zal den Sultan van Turkge niet zeer aangenaam stemmen niemand minder dan Iguatieff toch kan hem eene periona grata zijn als buurman en regent over het T oegere gebied van de Forte Ook nog een ander Bnssisch ambtenaar die in den laatsten tijd eene groote rol heeft gespeeld staat eene nieuwe betrekking Ie wachten Wg bedoeUn graaf Schonwaloff die volgens een Eeuter telegram aan het boofd zon geplaatst rorden van een iu Busland nieuw op te richten ministerie van poUiie Thans is de politie in twee administraties verdeeld de hooge of staatkundige politie die de derde afdeeling Jwvan de keizerlijke kanselarij en waarvan de o Sgi vermoorde Mesenzew aan het hoof etond de gewoiie veiligheidspolitie Ut eene afdeeling is van het ministerie van binnenlandsche zaken Beide administraties zouden nu ouder Sahouwaloff tot een afzonderlijk ministerie vereeiiigd worden De graaf kan dan den strijd beginnen tegen de gevaarlijke elementen iu het groote Eussisohe Rgk BINNENLAND GOUDA 7 September 1878 Door Z M is benoemd tol voorzitter der eersjif kamer gedurende het aanstaande zittingjaar baron J Vos van Steenwijk lid dier kamer Het plaatselijk oomité Toor het monument TOor Hugo de Groot bestaat te dezer stede uit de heeiwl mrs A A van Bergen IJzendoorn 1 H van U erah J Portuijü Droogleever en P J Snel Maandag en Dinsdag werden de her en admfif sie examens afgeliomen aan de Hoogere Bnrgersohatft alhier Herexamens werden met gunstig gevolg afgelegd voor de 2e klasse door 3 3 W Veldhorst A Jonker W van Krimpen en K E Benht voor de Se klasse door M H Waardenborg en Q J de Jong Het admissie examen werd met gunstig geVotf afgelegd voor de 2e klasse door Ot A Sohonten en P J van Breda Vriesman voor de Ie klasse door J M Boom A C Cosijn C H Felii W Koster P M Koster D A de Jong J P rim der Linden Cl Maarschalk C C J tan Mierop J C Muller A Mgalieff W Smits en F G J Steenmeg er TOor het Boekhouden T E Lanenburg H de Ruwe en F G Welter Afgewezen werden voor enkele lessen in de ïe klasse I vbor t toU ledig onderwijs in de laagste klasse 3 jongelieden De nieuwe cursus vangt aan met B leerlin n aldns verdeeld Ie kl 18 2f kt 16 en 2 gat enkele lessen 3e kl 8 en 8 voor enkele lesMj De heer C Lsarèan loeroar aan de BnigMvvondschbol alhier is benoemd tot leeraat aan de Hoojtetr Burgerschool te Almelo Aa het op 6 dezer aan het centraal bureau der Maatschappq tot exploitatie van SloaisspoorwegeKa t