Goudsche Courant, zondag 8 september 1878

jd Ojidetiroji d Johannes Wilhelmus van der Bijl van Hazerswoude ISl Wn IIELMINA JoHlRHA V O SiNDBN m Oouda 6 Sept 18f8 m a A 0 BRINKifAN Il M SLIEDEECaX Gouda 6 September 1878 Beden overleed iot onze diepe droef h i4on e fteliefdc Vader gn BehiiwdvadeP de HeerNICOLAAS PKISSfiXBERtt in den a4 ldonirah rtijiu 01 jfiren t DfcKftJDBRBJS EN i BEHUWD KfNOEREN Gouda 4 SeJNiemliisr 1 3 grhuyrttirfiaillilsriiiti lMneii namen 22 candidateu ilecl iati qe f tlaagitiit behoort de beer J J Berkhout alhier Ba J CMio GorkoM te CulemlWrg heeft de tQetcggiug ranTWrcicp naar Kiaslrecht fangenamen Wg veatigea ilr awiiach op achfPntaitBde adMrlentic Taiftdt dio Clieilef Nect B jM otirrgiisatr schappy en verzoeken hen die iaiHlag e k naar Utrecht denken te paan bij gelegenheid van de intocht van HIl KK HH in hun tigeu belang daarvan nota Ie nemen Donderdag zgn 5 manden inhoudende 390 halve kilo acholleo naar hie ufgt ndeu uit Nienweilicp door den keurmeeater qfgekeurd en gisteren insgelijks fiO halve kilo bot Beide zijn onder toedicht van de Politie begraven Gisterenmorgen is aan de Kaam eene vrouw in het water geraakt en verdronken y Gialcrenavoud Is een persoon die bg V op den Kaam een boudschflp kivam verrichten welke boodschap bcstonu uit het maken van aanmerkingen op een door V gelev rd voorwerp door hera elke die boodschap in ontvangst nam op deerlijke wijze toegetakeld Met een bgl werd hem nl aan oen gef lte van het gelaat een zeer erge verwonding toefebraiHit Uit Ontwater schrijft men ons van 5 Sept In de Raad svergadering gisteren alhier gehouden weHd met algemeene stemmen tot wethouder herbenoemd de heer H van Wijk In dezelfde Vergadering werd besloten in de plaats van den kweekeling J ran Oudenntlen iils hnlpondenv ijzer thans ie Gouda geplaatst eene tweede hutponderwijzcres aan de Openbare ichoól alhier aan te stellen Mede werd tiönötpn den heer C Snelleman tydeiis de ziekte van den gemeente óntvangtr diens functie op Ic dragen Dat deze tijdelijke waarneming slechts zeer kort Zou duren was toen niet te voorzien heden toch reeds Ofverleed de lieer K J W Bfiraer die als gemeente ontvanger en werkzaam mctfe lid van TctSohillende commission gedurende eenC langt reeks van jaren hoogst nuttig werkzaam Was in deze gemeente M n verneemt dat de If illem Bartnisz tegen het midden van deze maand te Tronsöe in Noorwegen zal biunenloopcn en eenigen tijd dalima naar het vadet land zal terugkeeren zoodat het vaartuig waar chgnlgk nog in het laatst dezer maand te IJmai lcn kaa worden binnenverwacht H K IJ prinaea Hendrik herft den titel jan bcachermvroaw aangenamen van de Algemeene rJederlandache vrouwenterceuiging Teitehchade Woensdag 11 ia een Commisaie van het Bestviir dier Vereeniging toegelatm Dm san H K Hf eèn geborduurd tafelkleed daH e n dff dijnes werirators vetvasrAigd aaii te bieden De uitgafe van het Ifetkrdmdtei Wooritnb ek van de Vries en ten Winkel later van de Vries en Verwgs zal naar de jivui Cl verneemt worden gestaakt De heeren de Vries en Verwïja tóch worden gezegd den arbeid niet te villen voortzetten en het zal niei gemaklielgk zgn mann p te vinden die hun werk xuUeu kuDaen en willen opnemen Zao zou dus toch het eipde loiQen ofsc oo reden meenden dat de arbeid erndeloos zon zijn Ip ader aohryh qieh vüt Alphen land ran Maaa en Waal hel rolgSnde In dit dorp hetwelk een deel uitmaakt van de genjeenle App ltern bevindt zich een vilder die go e zaken sohynt te maken met het opkoopen van rarkena Welke zijn geatorven aan de tegenwoordige onder die dieren heer cheade ziekte Kiet alleen uit de gemeente Appelterii maar ook nit naburige gemeenten worden aan die ziekte gestorreu of lijdende rarkena door bejn opgekocht Ja zelfs rarkens i die 2 a 3 di en onder dengrond hebben gelegen worden opgedblrcB en door den Alphensohen rilder met giaagte tegan 1 60 a ƒ 2 50 per stnk aangekocht Spelt en worst daarvan afkomstig worden rerzonden roornamelgfc naar Kotterdam Aimterdam den Haag n a Hertogenboach en aldaar in den handel gebracht Het rerroet lang den Nederlandeoheu Rhijn oorWeg heeft gedurende de m nd Augustus 1878 opgebi chi aan reizigers ƒ 247 806 aan goederen ƒ 69 982 aan direct rerkeer ran reizigers eh goederen ƒ 284 90 te lamcn 632 690 Sadert 1 Sfei 1878 waa de opbrfngat van reizigers n goederen ƒ 1 867 787 Qiatei narood had in de residentia de rooratellin jiUats ran het Nedtrlandtck Toateel waarbij Prinsr en Pflusea Hendrik tegfnwoordig wSrcn ter wyl ook Z M de Kaping de voorsUullIilg met zij tegenwoordigheid vereerde l c volksliederen werden door liet orkest aangeheven op het oogenblik dat lut lioogc gez ischap de rijk gedecoreerd lo e op dvii ei rstcii rang Innncnlrad Kort daarna verscheen de Ivmiiog gi kktd al ko lonel der grenadiers Ka liet hooge clMpaar gecoinplimsnteerd te hi b6eu jiain hij met de groolliertqgiii vairSaksenWeiraai plaats in dö toninklijks Inge De avolid was rijk naii kuiibtgenot lie af chtidsgrpet van h t Duilsche volk door Mevr fipebacli v orgedr v n trc eo ni maakte o du vorslclgke fnmilie 4 l l 44 ï iocn de getierde tooliecisiieelstér nStf veel zipfgiilgskrachl op het geluk wees van te leven m btl Nederl ind Wo Freihnt ach die hitte Btvme sprient Und niederlnndiscli Blut noch in dtn jHefn Jlieut nam Z M het initiatief lot ten krachtig applaus De volksliederen wenlen aan het einde dtr VeraohiHende feestmarschen loor de personen en hetpubliek staande nangrboonl De Koning verliet den sclionwburg oij den frestmnrsch van Merttn die negms het tadruVwekkende van de muziek veti laumren verwuif Van de roordrachten door d vüoriB dige ponaioiiaire des koniiigs inij Do irool voldeed hei incist die van Agavtemncne in het Iialia inscli De Koning ti reerde na afloop der voorstelling dcie loekomslige tragóili nu een lauwerkrans tu een kostbaar gcsclioiik De kuiBtatond eindigde met een elkomstgioct aan de prinst op gevoelvolle wijze door mevr Kleine voorged agen Volgens de Tijd i ersclilc Zondag morgen an het llijnspoorstation te Aiiislerdain eeiiigp druku doordien een twiiitigjarigc Duilsoher met geweld in een waggon 3e klasse moist worden geduwd Nid d it hij er niet in wilde nnar liij was dikker dan liot portier wijd was De knaap woog 210 pond Men schrijft aan de Leidiche Cl Niemand heeft rwion gehad fcioh te beklagen OVir de weiilige mooie dagen die deze zomer hetfi opgeleverd hoewel het weer soma in oilrrsten viel Dfe maand Mei was reeds voorbeeldig schoon ook hot grootste deel van Juni en Juli brSchl bi tcndig zeer warm weer Augustus was wisselvallig met regenachtige en winderige dagen Dat de zomer zonnig was blijkt nit de vele fijne vruchten die rijp geplukt zijn Als aan den lust mu c sappige moerbezicn kan voldaan groote meloeneu vau den vollen grond en tintelende druiyei uit de kassen geaneden worden lcr i het genoegzaam zeker is dat de tairgke vruchtep van den wy nstok langs de muren de verwachting niet zullen teleurstellen als onder den bloemenschat in de lusthoven ook pelfs de fijus te met eene weergalooze frischheid ontluiken dan heeft de zomer zich zeker niet van zgne knrigsle zijde doen kennen Ook vau appelen peren pruimen en perziken is de oogst vrg voldoende Groente van allerlei aard was er volop komko iraers en augurken met scliuitenvrachten Alleen ds sngboonen die als jonge spruiten het wal kwaad hebbjcn gehad met koel weer zijn achlerlijk gebleven Jjg gevolg was de opbrengst beperkt Omtreiit de welbekende ziekte onder de rfirdappelen vètiohillep de bcrichton weinig bij anders overal ziekte maar een ruim beschot Hoe hooger iutussoheu van die ziekte wordt opgegeven hoe ïneer d e boeren er bij gebaat wórden Zonder dat zullen de prijzen bij het opdoen vah den wintervoorraad toch reeds hoQjt gfaioeg zgn Daarentegen ia het gewin van booneii eu erwten overal bevredigend Van ile graansoort n il er iiiat een ohvoordeellg geoogst Koolzaad werd riltm gcdorscht vla orarheerlijk gewonnen In vw tlwidene jaren werd er niet zooveel en zoo vroeg liooi 5 ewoilnen als thans terwgl bijna onafgebroken de Sveilandan meft eene frisache laag gras voorzien bleven No Itgd is het weer b mtnefflend groeizaam Er is Dinsdag jl te Parjjs e u oonconra geliosdenvan kapper uit alle oprden der w reld Elk dermededinger heeft een beeld medegebrn ht om hette kappen Op een gegeven tccken hebben zg zichaan het werk gezet en zg moeaten binnen ee bepaalden igd er mede khiar zijn Een progruinmaweea de atglen aan die men bg dfl kapkunat tevolgen had Terwgl de kam tuasdien en over hethaar ging werd de Turktehe Marset door eenorchest geapeeld D kiiajiijicn in het vak ontvingeofeene medaille Van goederhand wotdt de opmetting gemaaH dat de berichten in dagbladen dat de cholera in Noorw egett zon zijn uitgebroken vooralsnog geen reden tot ongerustheid Whoevsn te geven Ook hier te laUdé komen thatls nteer d n misschien in andere jaren om dezeit tijd itigetliudsziekteu voor dié soms herig eh geraaflijk zijn maar hoegenaamd niets met de cholera hebben it Jê staan Bovendien is het al zeer onwaarschijnlijk aat de cholera iii Europa i ir éetlt zich in Scandinavië zö a opeittiaten Wij staakten in een vorig nr onzo medodetlingen over de beweging van David Lazzarotti ijj de vermelding dat het onderzoek der justitie no weinig aan het Jjplit ad gobrachl Inniiddils is dat onderzoek onafgebroken roortgazef en heeft liet een groot aaiiliJ iiiliichleiiifneraiiigenleii gevolge gckad De vqoniaaniate b oiid rheid is jfekei jdeze dal in stl4jd met het bêficlit der VnUm CaUohoe David wèl dood is en zijn lijk op liet kerirliof Santa Flora 15 begraven oor de gevangen genomen personen z il evenwel de zank geen ernstige gcrolcen hclbcn Zij die vaji h iniieij o deiTH aan Eazzarelti hubben afstand ge ann en d iarr oi wlsaola hebben afgegeven zijn er Steflig sïeóhter na n toe Ëeniga dur wissels zijn op korten termijn gelrokken en zullen den ordergnng van verscheidene familiën tengevolge hebb i Iv iiige ingpn gleden ïg aair li t atatton vanAnii itn eenigen kisten in beslaggenomen met kleederen zinnebeelden en roode hemden Die kisten waren zooluligk dal voor vracht 87 fr moest betaald worden Zg waren gcndreaseard aan l raneesooi Lazzaretti ess broeder van David Dagelijks worden nio we gekwetsten ontdekt dit in paclithoeven of bosschen eene schutlpUata haddea gezodit Hun aantal bedraagt reeda £ 2 Dat der dooden ia vijf Benige der gekwetsten l gen leer gevaarlijk Het lijk van Daviel werd door de soldaten In lone pachthoeve valt de grmeente Sntita flora gevoiiilen Zijne vrienden en jongeren hadden het reilateii ohi des te spoediger lot de venltxllng vat den buit in drn toreu te kunnen overgaan De verdeeliiig gfschiedde onder jiclittien personen en zg die er builyi gesloten waren verklaren dat er era=ii e = tnisteu liij pla Us hadden Een priester weid bj het lijk gevoiiilcii Bij de aankomst der loldalen tcibirg hij zichonriir iiet bid Men qutdekle hem eolitef spoedig dl vüihI luaschen de voering zijner kïedlereii ingenaaid vuur een bedrag van HttOO f Op last der nclitbank ia tot dte lijkscliouwing van David overgiguin Hg had drie wouden bekomen lilt stiilfelgk 01 ersche t is op het kci khof Santa Flora ter aarde lje l ld Iii den tordn ondch dé tdldnten eenige brieven benevens eon groeten voorraad ijii en levensmid delen wtorsch fnllJ beslcmd vpa een groot feestm ial Driiricven zifn orfiUiddelllJk den techter Ier Jiand grateld Bij l avid Zelf itbch in den tiJren i gfhl gevonden Men gaaf met dè InhecbiehiiCtmfngen voort en thans zijn reeds 80 persoden achter alot Oi derde gearresteerden bevinden zich de zpon en d vrsnw van David maar ifiet zijne broeders Met uitzondering van Lazzaro die een Cetlijk man is en zich steeds op een afiiand rnn Davld hield houden zg zich Bchuil in de bosachen of zijn naar elders vertrokken Hunne vrouwen zijn gevangen genomen fKtmAomo is thniia iHialig de troepen en deknrabiuiera bezetten Moiitc Labro en doorzoeken hel pbttleland Te Zosscn jn htit dicttict Potidam hoorden onlaagi de bewoners van eèn hui hetwelk door verschillende gozimiéh iwjrdt bgwoond C p èan dé f borentrekïen eed schotvallen Naar hrniUe befeieding iTa Bet op de kaaicr van ten werkman Herold jfettaamd De buisopzichter ging naar boren iklapte aan en ontving vnn Hcruld ten antwoord i weef maar niet bang ik heb voor de grap mgn revolver eens afgevawd De opzichter verzocht bfWi toortaaiï zulke grappen niet meer Ie beginnen en gihg hmn Nauwelijks editer was hij bjiueden of er riel iwndef en schot Hierover uit zi n hnmeur gaat bij andernufil den trpp op klopt weder aani i aiir krijgt geen ehaor Dit komt hem verdacht voói Slet hulp n een paar baren breekt hg de kamerdeur open en vindt twee lijken Heróld a vrou l4jt door een aohotJh getroffen en mei afgèaneden h U op den grond W terwgl Hötold ten eind verder lag Herold waa een dronkaard had dikwijls K ig 7 J vfou en was wel eent eenige dagen afwezig Wat èr nu weder waa Voorgevnlfoi weet piemand De drie kinderen watcn op dat oögenblik afwezig De Timu bevM een iWler felegrarfi nil Brlndlsi gedateerd Atchin M Juli vrfgena hfet elfc een nniifenIgke en itionairc NederlaniblAe troepenrtacht hetdiatrikt dat Twe Lyatwo genoemd wordts ia binnengedrongen Met b t oog op it ömetaadighfeid dit ditdiatrikt het meeat ¥ l a dl liJI iCeziod i t dat het t hai t rw de log tie 4ea vjjapd ven lut rer4ies der troepen betrekkelijk gen ig H t bwtaati hdofdzi tgk in gewonen 4 Bsn j populair middel tegen d en beef rAn dolle hOB9 i W dt tél emd dooi dei ijlarigen houtrester Gastel die deZer dagen in Duileche bladen het volgende ohjreef Ik wil myn vaak dfugdelgk bevotideu röiddel tegen deh b et van dólle hinden iiiet medst gTAf B4vif4 mfvir ket bekend maken het ia de laatste dienst die ilc der irtreld kan bewijzen me n tieme warmen wijil i i en lauw water w sclm daarmede de yioni zuiver gehoon en drooge ll tt Qwi giet men e nigs druppen joulzaur op de wonde omdat minerale zureu het vergift rnö het speeksel vcmieli en Het Journal dei De baU bebclat een brief van iemand die met de Junott de reis om de wereld meemaakt Die briefis gidagteekend van 17 Augustus Toen had de Junon het eiland Madera rleds voor drie dasjen verlaten Als eene bijzonderheid wordt in dien brief gemeld dat de bewoners van het eiland er oict minde difs fcfisg krijgen ditn de rfeemdeliiigen er van die ziekte genezen Dit is een mysterie schrijft hg dat ik niet kan doorgronde en aiii vHn ik de oploasing aan bevoegder mannen dan ik ben overiant Hij ehrijft tcvenl dal de flesch madera op het filaad minatena 8 fp kost en de priJB ggt naurmnte den ouderdom van den wijn elk jaar 1 fr hoog Welk vacht men onder die omstandigheden in het buiteulanil te drinken krijgt dat prijkende met een etiket madera lot epn veel geringer prgs verkocht woriftf is lieht té bïgnjpiiH De zangwejIalri Vitgeachraven door de H dcrlafVl Ktiofl en Viienisehap te Anslerdain en welk é op 14 Seplimber i d aantnn n belooft eer luisterrijk te zijn Negentien mededingers hibben zich doen injchrijveu wiflb zich dcan orgena lieu ugr op de lieurs zullen vei e4 pin rad daa 111 opluolu naar het ark te gaan Blwaar om twee uur de tvrdslrljd een aanvang zal nemen votir liedertafela van veertig en mier lingers des avonds zullen die van twintig tgt veerlig zangers in het strijdperk treden Sonueman a lapel zd den op ooht bcgojaiden Het Sotlerdaauek Mieumilad loont ook met een ferivgzing naar Plewna de vele voordeelen aan die on land aanbiedt om het te verdedigeti en acht de nu aangevangen oefeuiiige n hinga onze liollandsche lusten voor onze troepen en voor il voor onze officieren een uitstekende gelegenheid om de gebeete raak der d usie oog eena te beatudeeran Wanneer wq het oog slaan zegt zij op de in landbouw en veeteelt joo overfijke gewesten zullen ze reeda bij den eersten siiiiblik iien dat een vijand die ons wilde uithonger rcii wel steeden reldlenten mocht mede iemen wjmDeer zij alle wegen en pnde n nagaan raef het oog op de reeds bestaande en op de geninlskelijk te rehrppen hindelpaleu daarknga dau moet het bun dnide lijk worden volgens het Rotterd Nieuieièl hoe op honderden kemppuniten eenige manschappen mot oetrekkelijk geringe hulpmiddelen mits tgd g aanwezig ecu aanval kannen attlaaa Te Plawna heeft nie t begrepen dat een rgand niet altijd meer te duchten ia omdat hg neerder man chnppeii zwaarder jeschut of beter eil meer cavnlerie bei t En wat daar gedaan is door de Torkiche krggsovereti n om het Iluaschiache leger onder dfn beroemden Todltben te weerataan dat kan in Nedcriands rijkste en lieate gemeentsn eren goed JU veel betjt worden verricht wanneer men hier nla daar gebroilniaakt riHl de éijênttrdige bqlpAiiddelen die hef terriei opierert Burgerlijkö St ad GÏB0IRÏN 4 itft W ria BarendhiaSara mtdfWj de Jong CD M B S Weijsman 5 Aiirt onders F Koogendijk OD A Huge 6 Anna ondert J A Ksir ea P van Kleef Beintje qadeM W BoDaiadw e Kt vaa der Uim C Hwftmao M 6 A 1 1 ï oitj M j J M Hoi 0VJ5BLEDBN 4 ept N PriiiM iib rg i D Anu daa Toorn im M vaa der taan T i 6 E N Vorwe j it J Kron ei 8 ai C de Haan If d T 1 H Ji Kot 6aj V C 3ro a1d Mftvr n H Uryn 6 i C 3 HooftiS 0 43 J 6 A M WwkKooven hflNitr ra6 teifeD wed K Siarkeak ti j ONOïnTROüWDi 6 Sept l W van Aatea 80 j en J Uartw 17 j T K prbanni JIJ en S Vermaij Stj J W VHii der Byl Ie HaierH o do 4J J en W i lan der luden iK i B i a Urtiiki n S j a IH Slledraeht SO j A m h Bfllem 844 en g van d r Wel tïj V Esdeil iiérd nkenim e Ouden C DE MOL i Ml 1 VAN OS hnnne VI 1F en TWINTIG JABI6B EOHTVERBENIQING K BsfNIOL Gouda 7 September 18 8 1 fott FIaw deB iaiagel verlangt jnet OCTOBER of NOVEMBER eeft f itn de P G mmmi MevBouw COSIJN op de Markt verlangt tegen NOVEMBER eene UIEIVSTBOPË Mevrouw KIST Wesütftven te Goudt verlat DADELIJK pf n et i november j eene Keukenmeid v eb iGlfe nEUlv b nr iil5 Jaar R C zag zich gaarne geplaatst te GOUDA el Oipti keo frwcp brieveo oude No Sd ann Bdrétia êf Coarant j Heden overleed na voorzien te zijn van de H H Sacramenten der stervenden lii den onderdom van 03 jaren nnze innig gciiefde Zuster Mejuftronw JOHANNA flüBEKTAi ADRIANA KOEMAN H P N KOEMANS H M H KOEMANS Gauda 5 Sipt 1878 OFSNMB mwm H n te 0UJ A d uU i jtd Heden overleed na een SnHirt Iijif timBr geduldig lijden van penig maanden na alvoren i voorzien te zijn van de p nftdemiddelen dier Fl Kerk mijne geliefde Echtgenoote Mejufrrouw ADRIANA MARIA viN Yf SJiHOOVBN in den onderdom varl ïnim epk eii viiftig iat n 4 E0St Gouda 6 September 8 fe De ondergeteekende betnigt z nen harteljjken dank voor de menigvmdige bewijzenvan dbdnetning en belangstelling door hemontvangen bij gelegenheid zijner 40jarigeAmbtsvervulling ter Gemeente Secretarie van IlaaUrechi flamtree u 6 Se mbar 1878 op MAANDAG den 16n SBITEMBER IWb t lies VQormiddags ten olf tue 1 111 h t Koffijhdkrl Bï Habüonte aldaar von i i Eén aangenaam gelegen BOK wanrin V ÜÊb KAMERS en vele gemakken ERF en TUIN daarachtei f n dèn Fluweelen Singel te Gpuda Wijk R Nr 152 S Èep ppl en ïERP in de Vogelenjwf tp G outla M Nt i waarin de nielk erin gednreade eea aantal jaren met goed gsvolg iftuitgeoafend Ëta nuts fn i filP 1 voren M Nr 87 waarin SLUTERU en fAPPEBIJ Twee BUIZEN en ERVES ongenummerd in het Paradijs te Gowia Tvree HOIZÉN nP en PAKSOlS ERVEN in de Vrouwesteeg te Gouda WSlt H Nr 210 2 168 J en En 1WBSS0ISÏ N en E VÏ fen het Wftter v m tP gWfn t gud ük N JSi f De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg üich alhier heeft GEyiSTJGD als Nadere inlii tiv eni nijn e bekomen ten kantorev ndep Notaris W J FORTÜUN DIROPCH LEETEH te Gouda mÉn M waartoe h zich tot alles in dal k op het vriendelykst aanbeveelt v MULLAART v S p ldemal ersjit eg ho gstj aa FAILLISSEMENT B3 vonnis van de Arrohdissements Rechtbank te Rotterdam van 30 Augustus 1878 is HESDRIK OOSTEROM Inlandsch Kramer te Vligt verklaard te zijn in staat van FAILLISSEMENT wtlk fullisseiDient is ingegaan op den 29 ten Augustus 1878 zijnde dawin tot Rechtei Commisattris benoemd dé Heer Hechter Jhr Mr J B J N RIDDER DB VAN DER SCHÜEREN ea tot Cu rator de HeeV Mr D VAN OOSTEN SLlNr GELAND Advokaat te Schoonhoven mimimm op MAANDAG den 9 SEPTEMBER 1878 desvoormiiMngs ten 11 uré aan het VÉEk8TAL te Ofluria teti overstaan van deh Deurwaarder B H VAN DE WBRVB aMaar Wi iiiueer na een h eten zomersdhen da ala de zon bestendig bate rerwarmeBae stralen qp bloemen pbiilen en kruiden heeft doen afschielep en deze Hls het nrar gpjieigd zijn tot rerdorring wat i er dan ïKfiM pm bloemen ptlHiten ea uaidaajte d en herleven Yporieket eon flislache vfirhwilikend regen welke de Algoede op jiün tjjd ojt ne dardttlen i i Bveasoo if h tmet heliooftJluiM Wi 9 l olv kwAmJe HgTeief uitwin cl jbt Sfe f leidf I gijueigd is m et cr meer voajit V ir tefl Wisw PÖ eqn midiH gekczigd Sfordon om 14 li t WB flervwjr Iebewaren Dat middel t njet zeketheid werki i voorhanden ei ♦ ordl genpeni j ÜBB Staats I oteni De TREKKING dei EERSTE KLASSE begint MAAKDAG 23 j De e © liè hét eetti e mftfda iut tot heden tie liend ia i oogenblifltdijlt de hftrïn vast en be 7 taar ze voor ontijdige gr jBbeid Dé proef nemfeftf dat is bat wal dl rhlBidkjn f ven dat d w e iet vrrfchl Wtrkt üe prijs betoeftoolc niemand teg 9te hondfli omi Vias dit hèilzaM mtSM gc4 ririk IjiakB d ai het niet dttijrisiiadaa gewpa fe p itm i i f Pomnjie HMietveis eo eerff parMesoIije vetl r itiiiWIiW liet H fdn n p t i Polft bij A B JUClW aiiï A i i 11 verder Uij a i l V r Mei de Wed BOSMAN Gouda Wed N J Smdiiri tcideB 4 Prin Zeienhouen W ll k V iil b W id G Wilbelmos Woerden A Bos Bcrhel