Goudsche Courant, woensdag 11 september 1878

Woensdag 11 September N 2191 BI RGER A VOI DSCHOOL 1878 15 GOUDSCHE COURANT Nieuws eo AdverlcDtiebiad voor Gouda en Omstreken ÜIOG ËBN TËGKXSTëLLING ICLEI V7 E 3 E 107 W A QUANT beveelt zich minzaam aan tot het leveren van allerhanden TEEKEN BEHOEFTEN uitsluitend voor de Leerling en der B irfferavondschool a f 6 Deze Passerdoozen zijn reeds vele jaren in t gebruik der Burgeravondscliool en daar er nog geen KEURING h eft plaats gehad ben ik verzekerd dat zij deze TOETS ong jhinder l kunnen doorstaan ook zijn zij langer van duur en zeer geschikt voor AMBACHTSLIEDEN FABER POTLOODEIV per dozijn 70 Cenl per stuk 7 Cent ZWART COX TÉ in hout per dozijn 80 Cent per stuk 8 Cent WIT COXTÉ in hout per dozijn 70 Cent per stuk 7 Cent Aanbesteding De SCHOTTERSBAAD deb d d SCÜÜTTEBIJ te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethooders dier Gemeente op MAANDAG den 23n SEPTEMBER 1878 des middags ten half een ure in het openbaar bjj inschrgving aanbesteden de levering van 30 SCHDTTERSJASSBN en 35 SCHUTTERSBROEKEN 30 SCHACOTS 60 PAREN SCHOÜDERBEDEKKINGEN en 60 HALSDASSEN De voorwaarden van aanbesteding zullen van MAANDAG 16 SEPTEMBER tot ZATERDAG 21 SEPTEMBER 187ë van des morgens 10 12 ure ter lezing liggen bg den Concierge in het gebouw AE n Lkqi op de Markt te Gouda alwaar de InschrÜTingbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des morgens 12 nre moeten worden ingeleverd MD RHIJN SPOORWEG volgen Met het oog op den te verwachten toevloed van Reizigersnaar UTRECHT op 9 SEPTEMBER a s bij gelegenheid vanden intocht van HH KK HH Prins en Pi inses HENDRIKaldaar worden den avond te voren reeds BILLETTEN enRETOURBILLETTEN op de andere Stations van den Rhijnspoorweg naar UTRECHT verkocht voor de HEENREISgeldig op den eersten trein naar t7Ti2 C Top 9 SEPTEMBERvoor zooveel daarin plaatsruimte is en anders op den fieri trein Koninklijke Arnhenische EAUBECOLOQNE FABM De EAU DB COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken verkrijgbaar bfl B SCHOLTEN Gebr db KAADT en verder bfl alle voorname Winkeliers en Ooiffenrs in het eheele rqk NORWICH UNION Brandverzekering Naatsciiappij opgericht in 1797 De ondergeteekende gevolmachtigde voor Nederland heeH de eer te berichten dat tot Agenten zgn aangesteld de Heeren LAFEBER Co i Gouda alwaar informatiëa te bekomen zyn Anuterdam Ang 1878 H REINEKE J EKIEBERT iiRKT Mi Fli toKraptai8ch Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DONDERDAG co ZONDAG 7 Portretten k fj Alle Maag en Borstkwalen alsmede Koort en Htrdlgvigheid slechte Spijsvertering ook Zenuwzwakta en Bloedarmoede enz enz worden spoedig en zeker genezen door de wereldberoemde Br AIKY S SPECULITEITM Een ied0 die alvorens een kuur te ondergaan zich vaff de degelijkheid dezer Specialiteiten wenscht te overtuigen ontvangt op franco aanvrage door Ricirtee s Botkhandel te Rotterdam gratw en ranco een 1 ZO bladzijden dik Uittreksel uit Dr Iry g Natanrgeneegwfjze waarin men onder anderen eene menigte getuigschriften van gelukkig genezen hjders zal vinden mm m m flet DEPOT der THEËEN uit bet Magazfln van JAN VAN BEË3 ZOON te ZwolU is gevestigd voor Gouda bg de WïD P J BERKHOUT LANGE TIENDEWEG D U alwaar oratis FrgscoTiiaiiten xgn te bekomen Dez Thelen nitmnntendt door kradil ge tr en viaterhoudendheid worden atgeleverd in pakjes van 5 2 l en ons verzegeld en TOOTzien Tan rtempel prijt en ttmtmer ONTVANGEN eene ruime Sorteering NIEUWE TAFEL ENHANQLAÏPEN bij P P SOOS Tiemleweg Men VRAAGT te Gouda in een klein gezin tegen November of Februari eene ZINDELIJKE een burgerpot goed kunnende koken en genegen huiswerk te verrichten Loon 110 behalve verval en EENE TWEEDE Mm goed kunnende striken met de wasch omgaan en werken Loon 90 behalve verval hade met jaarlpsche opslag van 5 en 20 vergoeding voor waschgéld Onnoodig zich zooder goede getuigen aan te melden Opgave van tegenwoordige dienst en waar informatien te bekomen zjjn onder letter B van de Boekhandehuirs J tah BENTUM ex ZOON te Gouda WOEDT GEVRAAGD een HUIS met 6 Kamers en Tnin in de nabgheid van Gouda Adres aan het Bureau dezer Conrant onder N 138 Men vraagt tegen NOVEMBER a k Loon ƒ 80 buiten verval Adres onder N 137 aan het Bureau dezer Conrani ÜMé LAROCHË y van KRAEPELOIN eo HOLM 4 SP Jpothekir te Zeitl De eeniee DIIISA LAROCUE welke door de Bed van de g eneesk Cour aan IIH eneeskuudlfen U aanbevolen tegen igemeene zwakte gebrek san eetlust slechte spijsvertering zenuirziekte in het tijdperk der herttelling na zware ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekzucht teringaohtigheid groote zwakte bloedarmoede etc t Prii ƒ 1 90 per flacon bij den Heer Apotheker C Thim te Gouda GoDOA Druk van A Bbinkman Het is nn acht jaren geleden dat ieder met begeerigheid naar de bladen greep om nieuws te vernemen uit het moderne Babylon Napoleon de man die Europa jaren lang in span ning had gehouden wiens woorden de Beu deden rijzen en dalen iu wier banden na velen dachten de vrede van Europa rustte hi zich aan den overwinnaar moeten overge enen was als krijgsgevangene naar Ouitschland gevoerd waar hem een groot deel van z gn leger moest volgen Sedan werd door Metz Metz door Pargs gevolgd Frankryk geheel machteloos moest vrede sluiten een gedeelte van zgn grondgebied moest het opgeven en de te betalen oortogschatting was zoo groot dat men niet zouder grond vermoedde dat B rankrgks invloed en macht voor jaren zou geknot zijn Waarlijk de Dnitscfae legers hadden hun bloedig weric goed verrioht de tegenstander was voor jaren vernietigd en het eenige groote Duitscbland werd in des vgands land geproclameerd Pmisen zag zgn heldenkoning met de Duitsche keizerskroon gesierd en het leger keerde naar zgn haardsteden terug beladen met roem en gevolgd door de mil larden schatting Machtig Duitschland arm diep beklagenswaardig Frankrijk te beklagenswaardiger omdat na den inval der vreemdehngen de eigen zonende geslagen wonden nog verergerden na deninval de commune na den strgd tegen denvjjand de strgd in eigen boezem en hetbrandende Pars getoigda van de woede vanden bnrgerstrgd Nog geen acht jaren z n sedert die gebeurtenissen voorbijgegaan j Dnitschhind vierde deze week weder zjjn Ssdanfeest Is het nog gevierd met dezeltde geestdrift als toen dat de eerste maal geschiedde De wonden door den oorlog geslagen zgn grootendeels weder geheeld de tranen zgn door den besten trooster den tgd gedroflod en toch hoeveel illnsiën z n verdwenen noevele gekoesterde verwachtingen z n vernietigd I 1 diplomaten mogen Berlgn huldigen als Europa s hoofdstad endaarbgeenkomen om over Europa s toekomst te beschikken het is een geringe troost voor zooveel dat teleurgesteld heeft Hoever is men in die acht jaren met de Duitsche eenheid gevorderd die zoo plechtstatig te Versailles geproclameerd is Schgnbaar moge men ingenomen zgn met het gewrocht van het staal door de diplomatie gesteund in waarheid belemmert men alle aaneensluiting Evenals vroeger staat het zuiden tegen het noorden Bannover kan zgn verjaagd koningshuis niet vergeten en de Elzaa kan het met de annexatie niet verzoenen al wil men zich ookwgsmoken dat de bewoners van dat rgksland door die annexatie een weldaad is bewezen Sleeswgk blgfl Deenschgezind En als of dit alles niet genoeg ware moet het rgk bovendien eep harduekkigen strgd voeren tegen de ultramostonen aangevoerd door bekwame kerkvorsten wier weiitKshen voor duizenden een bevel zgn Een man als de rgkskanselier is dringend noodig om aan zooveel tegenstand het hoofd te bieden te meer daar ook van andere zgde het gevaar steeds dringerder wordt Heen men te vergeefs getracht door strenge wetten de nltramontaansche woelingen te bedwingen no zal men trachten door netzelfde middel dat geheel onvoldoende gebleken is de woelingen der socialisten tegen te gaan In deze zfuik zal door geweld evenmin iets verkre n worden door dwang zal de bestaande malaise niet verminderen zal oeeu werk voor den arbeider geen geldroor de schatkist verkregen worden want hoe vreemd het ook moge schgnen de nrilliarden zijn reeds verdwenen het militarisme heeft ze verslonden Waarlijk Duitschland s toestand behoeft door Frankrijk niet bengd te worden Eu FrankrökV Hebben zg zich vergist die voor Duitschland na den afloop van den geweldigen oorlog een tiJd van geluk en voorspoed voorspelden evenzeer vergisten zich de profeten die van Frankrgk niets meer voor Europa verwachtten die voorspelden dat Frankrijki aanzien en invloed voor vele jaren misschien wel voor altijd vernietigd was en reeds spraken alsof Frankrgk iu het vervolg niets meer zou zijn dan een vasal staat Vatt het groote Duitsche Rijk In weerwil def geleden verliezen in weerwil van het woelen t oude partgen in weerwil van alle kuiperijen heeft Frankrgk zich hersteld de welvaart is toegenomen het heeft het vertrouwen van Europa herwonnen en ontving Berign de diplomatie Pargs noodigde geheel de weield om het feest der hernieuwing te vieren Zeker heeft nooit eenig volk meer bewgzen gq veu van levetisvatbaarbeid dan bet Fransohe volk in de laatste jaren door in zulk een korten tijd zooveel leeds te boven te komen Wel verdiend was dan ook de hulde in de a eloopen week aan de nagedachtenis van den groeten bnrger gebracht die in de nren dee govaars in de dagen van ramspoed en ellende niet aan bet lot van zgn vaderland gewanhoopt heeft maar geestdrift wist in te boezemen woiuuer ineitlnnnheid dreigde De Igkmie ter eere v n Tfaiere in de hoofiikerk te Pargs in tegenwoordigheid van duizenden beUngstellep li uit alle ileelen van Europa is zeker een eyeé indrukwekkend schouwspel geweest als ie fifmênff der Wereldtentoonstelling Geeft de uMe te kennen dat Frankrgk de plaa edèï tieeit ingenomen die bet in Europa foekomt de samenkomst in de NotreDame is voor geheel Europa het bewgs dat de oude partg steeds meer invloed verliezen en de repnblick zich in toenemende sympathie mag verheujmn De tegenstelling is groot Mogen de lessendie uit deze feiten getrokken kunnen worden voor de raenschheid niet verloren gaan Mogehet besef meer algemeen worden dat dwang alleen niet voldoende is om een staat te doen bloeien en dat de overdreven zucht om de legers te vermeerderen en de strgdkrachten teverbeteren gewoonlgk de vernietiging van dealgemeene welvaart tengevolge heen Frankrgk heeft zich op de werken des vredes toegelegd en het bloeit Duitschland heeft z n zorgen meer uitsluitend aan zgn leger gewgd en netverkeert in kwgnenden toestand L BEGROOTING DEB INKOMSTEN m UITGAVEN vak db OEMKENTE OODDA voorden dienst van 1879 Bevolking 17235 zielen ei 5t2 a as T = Fervol UITGAVEN Hfdst 1 Hnish bestuur Aid 1 Bezoldiging schrgfloonen iresentie gelden en reis en ver dgfkosten te genieten door de personen in het dagelgksch bestuur der Gemeente werkzaam Jaarwedde van den Bnrgem 2000 liettk de Wethouders 1600 P Transporteere 3600 Transport 3600 Idem den Secretaris 2000 Idem s Ontvanger2100 Idem de bonwk en van de opzichters der gebouwen der wegen en dergelgke1904 Idem van de ambtenaren en bedienden d Gem Secretarie 4100 Idem v d concierge en van de boden 800 Idem van den klokkenist enklokluider 600 Idem v d keurders wegers meters rooimeesters en dergel 1830 51 Idem van de slniswachters bmggenophaalders en dergel 7038 52 Idem v d morktmeesters 817 Schrgfloonen Memorie Reis en verbigfkosten 100 Toelage aan den Archivaris 100 Idem de Wgkmeesters 150 Totottl der Ie Afde eling ƒ 25139 UITTREKSEL UIT DE MEMOEIE VAN TOELICHTING Indien het t j eudeel niet is vermeld zijn de pasten tot hetzelfde bedrag als in het vorigr jaar uitgetrokken UITGAVEN 46 Uit d zen post even hoog voorgedragen als bij de vorige begrooting wordt voldaan de jaar wedde van den Bouirmeeater ad ƒ 1800 en die vio den Opzichkr over het Provenierahuis ƒ 104 48 Deze post tot hetzelfde bedrag üs bij d torige begroeting genamd strekt ter voÜoeaiag van De jaarwedde van den coneiei ge van het Raadhuis ZOO 6 Die van den Bode 600 800 50 Uit deten post worden voldaan de jaarwedden van a den In Keurmeester van het vleesoh ƒ 600 i den 2n Keurmeester van het vleeaoh 400 e den keurmeester r d visch 120 d de bezoldiging v den waag meester zijnde 30 pCt van het Waagloon geraamd op 1700 BIC die van 3 rooimeesters a 60 ieder 160 de kosten op het Keuren van rijtuigen BC 1830 BI Deze post heeft eene vermindering van ƒ 80 ondergaan doordat de belooning van de knechts bü de brag aan het Rabat voor het verrichten van diensten bij nacht niet meer behoeft te worden uitbetaald De uitgaaf bestaat in de volgend tiaotementen dat rac den Controleur der Soheepvaartreohten tevens belast met het Havenmeesterschapen Ihet houden van toezicht overSlniswachters Sluisknechteo Brugiraohter Marktmee8ter en de beambten bij de Plaataelqke Belastingen 1000 i dat vandengaarderderSeheepvaartreohten bijdeMallegalsluiB vaartreohten bijdeMallegalsluiBBBO e Iden ten behoeve van zijn assistent 100 i dat van den Sluiswachter bij de IJsselhaveusIuis behalve genot van vrije woning BBO dat van S SUiskneohten ieder ad S91 117 dat van 8 wachters bij de Jan Katten of Bleekers de Kleiwegs en de zoogenaamde Sleepersbrug ieder ad ƒ 865 10 li Transporteere ƒ 4468