Goudsche Courant, vrijdag 13 september 1878

Vrijdag 13 September N 2192 1878 GOUDSCHE COURAKT Nieuws eo Adverlentieliiaii voor Gouda en Omstreken Transport 23805 Idem van schuiten en vlottenmitsgaders huur van dezelven 300 Kosten van aanleg en onder houd der algem begraafplaats a Aai l ƒ b Onderhoud 110 c Kosten ï begraving 5ü6 676 83 Jaarwedde an den bewaarder van het gebouw Ix stemd voor de zittingen van het kantongerecht en van andere openbare inrichtingen kostenvan het schoonhouden van hetzelve onderhoud en aankoop van meubilair mitsgaders kosten van licbt en brandatofien 900 84 Idem voor het ri Jaeren van Zglen 6800 Totaal van het II Hoofdst ƒ 32481 UUTaKKSRL UIT DB MBMOKIE VAN ÏÜKLICBTINCJ Indien het tes eu leel piet i vermeld lyn de posten tot helielfile bedrag als in het vorige jaar migelrokkcu UITGAVEN 74 Verhoogd met ƒ M hoofdiakelijk omdat met het oog op de optiibare aaubesteding van het onderhüod der straten sn pleinen de arbeidsloanen voor straatmakers en opperlieden die vroeger onder Mo 88 werden venulwoord Ihaua up deuu post i u g hiBcht Voor de temienwiiig vtn d Pepentnst van af het Veerslal tol aan de brq over hel water loo prnde uaar de Baam tq noodig 16000 Vechtsche kin kers gewone vorm i ƒ 17 p m 25B en 12000 Luiksohe BtnatkeqeD 14 16 a lOU p m 1200 Voor het terstraten tan den Bleekerstiugrl deels met oude dcrk met nieuwe materialen worden vereisoht i SOOO Vechiscbe klinkers waalworm ii 20 p m 1500 Voor het bestrateo ran een gedeelte vao de Boelekade tijn benoodigd 30000 blauwe IJsselstraalkliukcrs a 7 p m 210 Voor het verleggen an een gedeelte van den Fluweelen singel de Oouwe van af het Pniveniershuis tot over de Spijkerbrug den Turfsingel van af de Uoode brug tot aan bet Moordreohtsche Verlaat de Turfmarkt an peroeel U N 168 tot N 184 eeu gedeelte van de Lage Gouwe den Tiendeweg fan af de Kerksteeg tot aan de Borstclbrug de Korte Oroeuendaal en een gedeelte van den Groeneweg tullen aangevoerd moeten worden 100000 blauwe IJa elstraatklinkers i f 7 p m 700 28000 Vechtsche klinkeis Veohtsohe vorm 4 17 p m 340 Aan land 1200 Aan arbeidaloonen 2900 daaronder begrepen hetgeeu voor vernieuwing vereischt wordt Voorts is beuoodigd Voor staketsels palen en gootpbmkea 800 Voor ver oer rau materialen 700 Wegens by voorschot uit te betalen arbeidsloonrn ten dienste van opbrekiiigen van straten voor de Gasfabriek voor stei gergaten eni 800 Te tarnen ƒ 9605 o t 77 Dete post is met 800 verhoogd omdat de Doelenbrug noodt k ly k moet worden vernieuwd en versterkt Voor gewoon onderhoud der houten ijieren en steenen bruggen met hare hoofden vleugels leuningen en rasterwerken 1800 Buitengewone herstellingen aan de Doelenbrug S Te tarnen ƒ 2600 De Verkoop duurt slechts enkele dagen hit Ïi4€41ïjrü is heden morgen DINSDAG ten 9 ure GEOPEND Hotel TIVOtA Spoorstraat Gouda GROOTE LIKWIDATIE VAN HET MAGAZIJN AU BON MARCHE BESTAANDE UIT MANUFACTUEEN aALANTEEIÈN PAEFUMEEIEH BTOUTEEIÈI EÏÏ LÏÏZE AETIEELEN ARTIKELEN van 40 30 60 70 90 cents ƒ 1 1 30 ƒ 40 ƒ 1 70 f ALLES 2S CENTS PËR STUK l Het groote Magazijn AU BON MARCHÉ heeft besloten voor VIJFMAAL HÖiNDERD DUIZEND francs Goederen op te ruimen voor den spotpqjs van 25 cents Vele Artikelen zgnzesmaal ja tenmaai zooveel waard Tot deze Groote Prijsvermindering zjjn wjj genoodzaakt door eenen al te grooten voorraad in onze Magazijnen Om het publiek eens een idee te geven van onze prijzenswaardige Artikelen geren wg bieronder een klein overzicht Prachtvolle Heeren Sokken Zü e Dassen alle 25 Cents Prachtige Albaste Vazen boog 30 centimeters 25 Cents het Paar 1 Heeren Wandelstokken Elzasser hout werkelyke waarde 1 75 voor 25 Cents Jnchtlederen Zakinktkokers werkelgke waarde 90 cents voor 25 Cents Eugelscbe Kle derborste gewone prgs 80 cta voor 25 ets Meerschuimen Tabaks en Sigarenpjjpen in étui werkelijke waarde ƒ 1 1 50 en 1 75 voor 25 Cents Lederen Portemonnais Portefeuilles Sigarenkokeri werkelflke waarde 50 60 80 en 90 Cents voor 26 Cent Water karaifen met glas in diflejfcnte sooAen werkel ke waarde 50 en 60 Cents voor 25 Cents Oebronsde Eooktoestellen 1 vlams voor 25 Cents Kaasstolpen 25 Cents Poppen en Speelgoederen in groote kenze 6 25 Cents Voorts Spiegels Portretlijsten Schilderijen en verder Gd O H s Afdeeling A LEDERWAREN Drie dubbele Portemonnaies met nickel en vergulden bengel Geld en Visitekaartcn tasschen met zyde gevoerd Photocraphi albums Schrijf mappen Portefeuilles Notitie Zak en Dagboekjes Zakinktkokers Plaidriemen Photographielysten in feder en fluweel Damestaschjes en Uandreiskoffertjes Meubelstoffers Muziekmappen Port tresors Sigarenkokers in leder en fluweel Albumi I Afdeeling B TOILET ARTIKELEN Hoedenborstels Haarborstels Tandenbolrstels Nagelborstels Schoenborstels Kenlsche Eau de Cologue Eapdoozen prachtige Flacons Oliën en Odeurs Muur Hang en Staande Spiegels natnarlgk gesneden in groote kenze Zakkammen gelakte Kinderhoedea Afdeeling C GESNEDEN HOUT Handschoendoozeji Byouteriekistjes Werkdoosjes Horlogestandaards onder stolp Franscbe Bruine Püpen Meerschuim Sigarenpypen Wandelstokken met metalen en beenen knop Garderobe en Handschoenhangers Consolen Sleutelhangers Rookatellen Voetbankjes Laarzentr kkers Tabakskisten Spaarpotten Portretlijsten Hoedenhangers Hoekétagères Bloembekers 25 Cta het paar Afdeeling D BTOUTERÜÈN Medaillons Dames Garnituren Broches Oorringen Kapspelden Doekspelden Dames en Beeren Spelden Flacons Manchetknoopen Armbanden Vingerringen Vestkettingen Afdeeling E KEUKEN EN HUISflOUDELUKE ARTIKELEN Messen en Vorkenmandjes Boaillonzeeften Fetrolenmkannen Wascbbakjes bronzen Bassen met opschrift Thee Suiker en Koffie Tafelschnger Tafelblikjes V liegendekkers Soeplepels met en zonder houten steel Meubelkloppers Tafelbellen Nachtlampen Saladelepels en Vorken Wascbbakjes Lepelkistjes met palisander met opschrift Lepeltjes Zakmessen Geldmandjes Aschbalnes Schryfgereedschap Zaklantaarns Zakknrketrekkers Boekendragers Tabakskisten Lnciferbakjes Bierglazen Inktlappen Zakboekjes Lorgnetteny Drinkbekers Handschoenrekkers Spaarpotten Schotsche Stellen Afdeeüng F SPEELGOEDEREN s Bchimmelspelen Lottospelen Mondharmonica s Schooltasschen Fornuizen Schommels Wiegjes Trompetten Verfdoozen Poppen Klarinetten Zweepen Sabels Gereedschappen Blokdoozen Winkels Zandmolens Keukens Hoenderhokken Arke Noachs Hobbelpaarden Soldaten gevlochten Mandjes Infanterie Chacots Spoorwagens Waldhorens Pistolen Hansworsten Cartonnages Papeteriën Botervlootjes wollen Poppen Èpanletten Leidsels II löSSill BI 11211 Hl i mi ilï IMIl fierder nog duizenden Artikelen zoowel voor Luxe als voor Huishoudelijk Gebruik BE mm IS m ALLES ROST 28 CENT BEGROOTING DEB INKOMSTEN en UITGAVEN va n dk GEMEENTE GOUDA voorden dienst van 1879 Bevolking 17235 zielen Fendg O I T G A V E N TOWK 400 250 1000 50 Afd II Andere kosten van dagelgksch bextunr niet bebootende tot de voorgaande afd 57 Kosten v licht en brandstoffen 58 Schrijf bureaubehoeften 900 Memorie 250 50 450 Druk en bind werk Bnefport vrachtloonen en andere kleine uitgaven Kosten van het oiderbouden en schoonhouden van bet gebouw of vertrek bestemd voor de vergadering van den Raaden van Burgemeester en Wethouders mitsgaders voor de Secretarie der Gemeente Kosten van restauratie vanden gevel van het Raadhuis Onderhoud en aankoop van meubelen voor die geboavenof vertrekken Kosten voor verteringen ten behoeve van het huishoudelijk bestuur bureau vM ttemopnemiag en commissiën 65 66 Memorie 50 75 225 69 70 Koatoi raa bat aanleggen co bghonden der registers van den burgerlijken stand Idem van het aanleggen en bghonden van de dubbelen der leggers en plans v het kadaster 07 Idem van de bevolkingsregisters 68 Idem van de kiezerstgsten en van het uitoefenen der kieavetrichtingen Idem van bet aadpakken en omroepen 49 50 250 400 Idem van het abonnement op het StaaUblad Provinciaal blad en dagbladen 71 Idem van zegels van registers rekeningen enz 72 Kosi n wegens bet plaatsen van advertentiën in dagbladen 78 Toelage ter gemoetkoming in de kosten der uitgave van net versUg der handelingen van den Ueueenteraad 4449 25139 Totaal der Ile Afdeeling Ie Totaal V het Ie Hoofds 29588 Hoofdst IL Kosten voor weriren en inrichtingen tot openbaren dienst bestemd 74 Onderhond van straten en pleinen 9605 Idem van wegen en voetpaden 1180 Onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen 1500 Idem van bruggen en overzetvéren 2600 Idem van pompen en riolen 900 Idem van navens vaarten ksaimnren sinizen en andere waterwerken 7885 Idem van klokken horologiën speelwerken en dergelgke 185 Tnmsporteere f 23805 82 Vtrminderd met 180 daor geeoe bai tengewone werken aan de Begraafplakts vereisdlt worden 110 150 416 Het onderhoud van liet gebouw gereedacfanppen ent wordt begroot op De jaarwedde Tan den Directenr bedraagt De bezoldiging van Sgrafmaken a 4 weeks voor elk is 676 83 Verminderd met lOB Uit de Toorgedngen som wordt gekweten De bezoldiging vnn den Ooneierge vanhet gebouw met inbegrip van de kosten an het choouhouden ƒ BOO Het onderhoad v n h t menbikir enzi 100 Vuur en lieht f 809 i i I J Jir 00w 84 Verhoogd me ƒ 300 Ter rioleering worded voorgesteld De zijl van af den gerioleerden grond ten tuiden van de Vlamiiigslraat tot aan de brug bg de Diapiersteeg over eeue lengte van 125 meters 3750 en het vervolg van de eyl van af genoemd brag tot aan de brug by de Kruideniersstraat tejklengte van 85 meter 2550 Voor afrastern n der gerioleerde gronden ƒ BOO Bl EftTElSfLAND lUenlandsch Overzicht fJuitsohe rijksdag is Maandag door den heer lberg geopend Gisteren is too het bnnani n Uitgebracht werde 359 stemmen daarvan Forekcnbeok 240 decandidaat der ultraen Frankenstein 114 stemmen toodat veris Forckenbeck die verklaarde de benoeming aan te nemen 2rer heeft de aandacht getrokken legt de Bankuml Ha d ZtU dat iu de keizerlijke boodschap voorgelezen tot opening van den Byksdog zelfs met geen enkel woord gewag wordt gemaakt van de ontbinding van den vorigen Byksdag en dat tevens ook geheel met stilzwijgen worden vooibygegoan de redenen welke de Bqksrcgeering tot het nemen voa dien maatregel hebben geleid De algemeene geest welke uit het stuk spteekt is teer verzoenend en men mag aannemen dat de regeering teer gezind is om tich met den Rijksdag over de groote quaestie te verstaan Wel houdt de regeering vast aan het plan door haar ontworpen maar niettemin straalt er duidelyk in door dat ly opnieuw met gemeen overleg wenscht uitgemaakt te tien de vraag of het beslaande reoht voldoende middelen aan de hand geeft om de pogingen tot omverwerping der bestaande orde van laken door de socialisten beproefd met den uoodigen klem te fuuiken Tevens is uit de keizerlijke boodschap geblAen dat geen andere voordracht dan de bekende aocialiateuwet bij den Byksdag tal worden ingediend De tweede keiiersmoordeuaar dr Nobiling is voir gens telegrafisch bericht plotseling overleden aan verlamming van de longen In dg twee laatste dagen ging hij merkbaar achteruit Bclaugryker byna dan de opening van den Sijksdag is het bericht uit Berlgn dat d Duitsche Kegeering eeu circulaire uota hetft geionden aau de Mogendheden die het iractaat fan Berlyn gcteekeud hebben waarin gevraagd wordt om getameulyk by de Porte aan te dnugen op uitvoering van dieu vrede De houding van de rorte toowel tegenover Oostenrijk ols ton optiehle van Griekenland geeft genoegzaam aanleiding tot d Kn stap waarbij allern Engeland tich niet too spoedig tal aansluiten Aim den anderen kant wordt pbter door de Duitsche Begeering geheel uit het oog verloren AtA de vred van Berlyn het arme Turkije too uit ijjn verband heeft gerukt dat de uitvoering gemakkelijker gecegd dan gedaan is De uitvoering van het tfaotoat van Berlijn heeft aan een sijner ooderieeksnoan het leven gekost Meho ÖOUDA DlHJI VAN A BeiNSMA