Goudsche Courant, vrijdag 13 september 1878

met All ftA imat Dfiam eccihanl in Turkqe Of slier lippeli iireefde la de vermoedelgke redder des Taderlaudi docU die in weerwil van zyn heldhaftige daden in Bulgar e niet tegen de Russische orermacht bestand was werd oulaiiga door de Porte iianr Albnuie gezouden om zoo mogel k de Ottomauuische bevolking te kalraeeren en hiiajr Ie bewegen genoegen te nemen met de bep lingea van bedoeld tmctaat Het gelokte hem echter niet de rust te beratelleu en het Albauisohe comité te bewegen de wapenen neer te leggen Integendeel scheen de Terbittering tegen het traotatt en datfmede ook tegen hein to te nemen Op den weg an Novi Bazar naar Frizzend waarschynlqk tusscheu Ipek en Diakova werd het huia waarin h j zich bevond door de inwoners dier lieide sleden omsingeld en hoewel hg nog onlTlsichtte werd h niet verre van daar met ziju gevolg bestaande uit iO personen gedood omdat hy weigerde een aanval tegen de Oostenrykers te orgnuiseeren Men kan zich hierdoor eene roorstelling maken hoe het in die gedeelten van Turkge gesteld is die door de bepalingen van het tractaat van Berlgn getroffen zgu Misschien zullen de Turken uo gewupenderhauU tasschenbeide moeten kemeu om de overgang vaV ie Albanczische streken aan Montenegro te verzekeren Aan de Oostenrgksohe o£ciease bladen wordt uit Ser ewo geschreven dut er reeds verbetering merkbaar ia ia den aocioleu toeatand ten gevolge van de orde door de Oostenrgken in het bestuur gebracht Men h9opt dat dil mettertgd gnnstig zal erkto met de ontwapening van de bevolking wordt Toortgegasn het aantal opstandelingen bedraagt ecttter nog duizenden Louis Bla heeft met eenij eu van zgn geestverwanten lidi Hg de Begeering beklaagd over de wgze waarop de socialisten die congres wilden houden te Pargs ign behandeld Al ging deze klacht gepaard met de verklaring dat adressanten geen socialisten zgn toch wordt door de meerderheid der republikeinen het gedrag van L9uis Blanc afgekeurd Vooral daar de senaatsverlue ziugen in t verschiet z n wil meu de uiterste voorziehtigheicf in acht nemen BINNENLAND GOUDA 12 September 1978 In de zitting der AiV Rechtbank te Sotterdam van Dinsdagmorgen stonden o a terechti J V wonende te Gouda bescb van mishandeling Eisoh IS dagen ger cell en ƒ 8 boete of een r oèll r K dud 17 jaar wonende te Schoonhoven beseh ftn mishandeling Xisch 16 dagen ger cell In deze zaken over 8 dagen uitspraak De hoofdeommissie in zake het nationaal huldeUHk aa het vorstelgk echtpaar HH KK HH Wna en prinses Hendrik ter gelegenheid Van hun GaWel k aan te bieden is gitteren ien 2 ure op het paleis te Soettdgk door HH KK HH in nidietitle ontvangen De eomminie was geheel vol attig al da prorlüoien althnat aten vertegenwoordigd Jhr mr C 1 A den Te vootïitler der koofdcomtnissie richtte het woord tot het vorstelgk eehtpaat en braoht daai1 y den tlorsprong van het Nationaal Ituldeblgk in heKnnering Nau elgka toch had de blijde mare van het aanstaand huwelijk zich door het Wd verspreid of éenige heeren te aUage èn te AiAsterdam hadden het initiatief genoinen tot het aanbieden van een geschenk waaraan iedereen zou kminen deelnamen en welk dehkbéeld allèkweg met de grootste sympathie werd begroet Oftchoon dit geschenk nog met gereed was had de eomtnissie gentend niet langer te moeten iVachteo met het aanbibdeu van het album wadrin de qjjinteii der sébenkers vernield zgn Hy uitia verTiSlwni niifaen het Nedeilliniïsche vblk de beate ttrabéhen TOCr het gelnk van het Vorstelgk echtpaar n beiiloot niet den wenseh dat HH KK HH og Tele jaren tot gelnk en rdonpotd van Nederland mochten vereenigd bleven Prina Meildrik dankte op hartel e W ze voor dit Ugk van wkardeering van het N ed erlandsche volk eij T itoeht den heer d n Tex zgn tolk te wilkn zijn t dat volk hetwelk ook hg zoo innig liefhad en welks gelnk hy beloofde te bevoideïen overal en tooveel in zgn vermogen waa Ook Utrecht Baam en Soeatdnk ene hebben gis tercB htnnv gcaohenken aangebooen De dlreetie van het RoUerimuti NiemmUad volgt het voorbeeld Tad die van Uit Xiétm tan dm Dag om de aibonaé s op dat blad een premie aan te bieden Voor dit jaar zal die bestaan nit een nicnwea itomin ai Dr Jan lear Briék getiteld Het erloiM kind De predikant bij de Hurv gemeente te Kroimnenie de heer M A N Kovera beeft Zomlag aan zijne gemeente bekend gemaakt dat hij zijn ambt nederlegt daar bij zich niet kan ouderwerpeu aan de jongste synodale besluiten Er hebben zich reeds 130 werklieden uit verschillende oorden des lauds aangemeld om deel uit te maken der groep die vanwege de maatsolrnppij Tot Nut Dan t Algemeen nuar Pargs zal n orden gezonden In het begin van Juni II bevatte AtRappel de treurmare dat de Koning vau Holland overleden was Kr werden zelfs eeuig biografische annteekeniiigeu bggevoegd ontleend aau den nlmnnnk van Gotha Voor zoover wg weteu heeft het blad die vergissing niet hersteld Blijkbaar echter werd de Koning van Hunover bedoeld Thans echter nu een bericht omtrent een huwelijk van den Koning der Nederlamlcn ook in buileiihiudsche bladen vermeld wordt geraakt de Rappel in eenige moeiilijkheid line knn hij een Koning laten huwen dien hg drie niauiiden gtltileu lueft doen sterveu Ken fransdh journalist is nooit verlegen lu het nr van 6 September leest men irMcn meldt uit Amsterdam aan de Germania eBerign dat de Koning van Hanover in het huwelijkZal treden met prinses Pauline van Waldeck geborenin 1855 Arnh Ct De Leidsche stoom bootmaatschappg Volhardiiiii vierde Maandag haar SSjarig bestaan Bij de oprieliting werd deze door de publieke opinie niet levensvatbaar genoemd en had zg d iu ook in ileu beginne met vele moeilijkheileii te kampen De in ttschappij had toen slechts één boot in dienst lang zanierbnnd kon de dienst echter worden uitgebreid en na heeft zij zes booten in de vaart De heer J A Zuur die 25 jaar directeur der maatschappg was wenschte dien dag feestelijk te harde iken eu had daartoe zijne familie en medebe stnurders op Zomerzorg te Leiden uitgeiioodigd om aau een door hem aangeboden diner deel te nemen Dan 29stcn Augustus na afloop van een algemeene vergadering haddêu do overige bestuurders den heer Zuur een feeat aangeboden waarbij hem als souvenir aau dien dag een keurige inktkoker op iwartmarmeren voet met een zilveren stoomboot er op werd aangeboden li l Het sohoono najaarsweder werkt zeer gunstig op den oogat van het nagroa in de provincie Friealaud Vooral in de lagere streken wordt er veel van gewonnen Ook de boekweitoogst is in vollen gwg De opbrengst is over het algemeen vrij goeil hetgeen den landbouwer in de zandstreken zeer te ifde komt daar dit gewas voor hem hoofdiniildel vau bestaan is Te Amsterdam is Maandag namiddag even na 4 ure een hevige brand nilgebarsten op den Zeedyk in perceel 26 zgnde hét van ouds bekende oal ehontant Scandinavië In een oogenblik nog vólir dat de brandweer was aangerukt sloegen de vlammen uit het oude doch nog hechte gebouw zoodat den bewoners von het bovenhuis te nauwernood tijd overbleef langs den trap hunne woning te verlaten De vrouw Van den bewoner der tweede verdieping werd uit een raam aan de achterzgde van het huia naar beneden gelaten Toen deze van schrik in zwgm gevallen vrouw behouden naar een huis in de nabijheid was gebracht deelde zg mede dat de odde gebrekkige vrouw van 74 jaren die op de derde verdieping woonde nog in het brandende gebouw as Anderen meenden dat zg even v f het uitbareten der broud was uitgegaan Ben inwonend zeeman die bezig woa de meubelen te berg n liep naar boven en vond de vrouw op haar kamer Op zgn geroep om zoo apoedig mogelgk n ar zijne kamer te ifaen Waar ai dan ook nit het raam zou worden ffelaten gaf zij ten antwoord dat zg eerat nog m eal pakken waaropignog wat vertoefde hg ging nogihaals naar boven docb vond haar nergens Hy meeer toen op leven hond bedacht jn en liet zich met een tonw a kken Later heeft men het verkoolde l k van de vrouw gevonden Door het Vuur werd ook nog een belendend perceel aangetast maar door de krachtige pogingïu van i brandweer slaagde men er in den brand meester te worden De heer P 0ooasens handelsagient en ynhaadelaar te Maaatrickt heeft een verzoekachrift bij de Tweede Kamer ingadiand waarbgi Wordt gekUagd over onveiligheid van de telegraaf voo den handel omdat er aratitenaren bg de telegrapbia tooiten z n dis tevesa handel érgven en zulks door de kennis die 19 ala teiegraphisteu bezitten tot nadeel van anders haodslaara hunnen doen Adressant heeft reeda op 31 Dec jl do aandacht van den Miniater vim Wa tersttiat op dit misbruik gevestigd en had uit s Minis ters autiroord gehoopt dat een einde zou worden gemaakt aan het uitoefenen van den wgnhaudel door een telegrafist 1ste klasse dien hg noemt In Mei was echter aan dien maatregel nog geen uitvoering gegeven daarom weudde zich de beer G nogmaals tot den Minister en ontving een antwoord dat hij mede aan de Kamer overlegt en dat z i met het eerste geheel in strijd is lu dat tweede achrgrea schgnt de Minister t hebben gewezen op den ambtseed van geheimhouding door de telegrafisteii af te leggen De adressant merkt hierover op dal die eed niet behelst dat de ambtenaren van de geheimen der telegraphic ten eigen bate geen gebruik zullen maEea wat ook onmogelgk is als zg tevens handel uitoefenen Ouder een vorig Kabinet ia volgens adressant een telegraflst ontslagen omdat hij ter beurze handel in effecten dreef Adressant heeft geleden omdat hg bejammerd werd in het gebruiken van de telegraaf De Haagsche kronieksohrgver van de Grm Cuir deelt het volgende mede Dat r i eu kredietwet voor den dienst van bet DepartemeJnt van Oorlog zal worden aangeboden is waar maar de definitieve begrooting door den hete De Roo zelf opgemaakt is gereed evenala al de plannen van den Minister in den vorm van eenige uitvoerige wctsvoordrochten Zoodra de Minister hersteld is wat echter misaohieu nog maanden duren kan zullen na de definitieve begrooting ook deze wetten worden aangeboden In het volgend zittingjaar zullen ondersckeideDe finniiciëele voorstellen en daaronder een kapitaalsbehisting een wet op het middelbaar onderwg s en waarschijiilgk ook het wetboek van strafrecht de wetgevende macht bezig houden Ten slotte een bericht ui dit dat Z M de Koning deze week eenige dagen op Soestdgk zal iloorbrengen als gast van Prins en Prinses Hendrik Bn dan een gerucht Kr ia nl in aommige kringen sprake van een verwisaaling van portefeuilles tusscheu Ie Miniatera van BiuneiJandache Zdken ea Juatitie Ik deel t u eenvoudig aU gerucht mede Het kind nn zekeren 3 S te Steenwijk waa reeda langen tgd sukkelende Sen aohipper die over deze zieke had hooren apreken meende verplicht te zgn de zaak nader te onderzoeken en begaf zich daarom naar de moeder van t kind met het verzoek hem toe te staan het hoofdkasaen der kleine Ie openen Dit geb unle en wMdra toonde de man uit de tooverkransen in t kassen nl aaneengekleefde veeren san dat het sieke kind betoovend was Kr werd nu onder de aanwezigen waarbg de buurvrouwen niet ontbraken beraadslaagd wat er gedaan mjeat worden en de zwarte kip werd reeds ernstig Ier sprake gebracht om den tooreuaar te ouldekkeu toen hot hoofd van t gezin binnentrad die in schipper mitsgaders de belangstellende vrouwen de deur niljoeg en zgne vrouw verbood verder van toovenarg te apreken De schipper verklaarde dat d ongeloofige vader van het kind een man wis zouder godsdienst Maandag werd e Kassei de a emeene vergadeiing geopend der Internationale vereeniging tegen verontreiniging van rivieren bodem en lucht Prof Beclam uit Leipzig en de burgemeester van Kassei heetten de aanwezigen welkom Daarna hield prof Beclam de eigenlijke openingsrede waarin hy het doel dsr Vereeniging ontirifckeUe Prof Vogl uit Bern beschreef de sanitaire wetgeving in het algemeen en in bgzonderheden Hg prees de sanitaire wetgeving in Kngeland N ofd Am rika en Nederland an wees op het feit dnt ia Zwitssriand nog sleohts in het kanton Nenfohatel een goundheidsiuspeotenr was Prof Heiden nit Pomritz in Saksen sprak over de behoefte aan voadiagsloffen b planten Benatemmig werd de resolntie aangenomen dat in iedere stad een chemisch onderzoek van het water nn irrigatie behoort te Worden gedaan 7erder liep de discussie ook over de jnriohting vait ridlfcn d dntrin bestaande onmogelfkheid vu v ntilati sa uidsre bekende betwaren Aan het betoog dat man nergens faecale stoffen in rivieren mag laten nitvloeien en schonk de vergadering waaronder bnrgemsesters beneeaknndigen landbouwera acheikundigen tsohnologen enz hare volle adhaesie Onze laodgenoot dr L J EgeUt nit a Hngé die zioh ala apivfcer hveft Intkn ibachrgven waa bg lttB center nrgwerigg nog afwezig Omtmit de Dinadag gehouden tweede littitg der Inttmiltionale Veretn nf gM vert MreMgMg vin rivieren bodem en hwbt ontvMgt ds V iS Cl het volgende berishti Brt f BeoIam nit Leipzig aprtli lortT Moleg van atraten en kwap iot dt ofitimAe dat niphaU d voorkeur verdient omdnt het weipig atol veroorzaakt gemakkelgk ia voor de Verwijdering van het vuil en d nhdamping vsa dsa bodsm tegenhoudt Ben atnM most waterdicht en tncktdicht zgn Pc heer Liernur verlangt de straat niet bol dan is beter te regen en het regenwater zal gemakkelgker terdaropen In de City te Londen zgn alle straten s jolkonien vlak Van dm regen verdampt dan en ilechls Vj komt in de kanalen Voorts moet men bg uphalt letten op de uitzetting door warmte houtblokleu waren beter Bindelgk moet eene straat niet waterdicht zgn daar lichtgas en rottingsproducten moeien kuiiDen oiitwgkeu Frot Reclam houdt vol dat niet slechts de straat msar ook de bodem van het huis luchtdicht moet zijn Dr BernuUli wil het plaveisel luchtdicht maken gpir hier en daar opeuingeu laten waardoor er lucht itu circuleeren in den bodem Prof Vogt uit Bern sprak over hst nadeel van wouingen waarin geen zonlicht doordringt en waarlolniwde tegen zoogeuniimdeaj orenbouw hetgeen hij met ïoorlwelclen toelichtte T Prof Heiden uit Pomritz sprak over de Berlijniche Ruul eUer 824 hectaren voor 2000 huizen kostte 1 365 000 mark totaal 4 millioen mark met iobegrip van pompwerktuigep Boveiidieu nog de toorme aanlegkosten voor rioolnet Velden die 1 a 2 jureu bevloiid waren geworden vertoonden zich 30 Juni 11 zeer schoon vol raygras De velden echter die 3 eu meer jaren onder bevfoeiiiig waren geweest leveren ilecbt en rottend gras De uitgaven waren veel hoogcr ds de inkomsten Dit uu betrof slechts een kleiu gedeelte von Berlijn Bij uitbreiding van het rioolnet lal men hooi moeten maken mnnr het z er waterhoudeiide gras zal moeielijk te droegen zijn koolbedden vertooudeu vele kale plekken ook beetwurtelbedden eat woarschijnlgk tengevolge van ontwikkeling van ongedierte Sedert 1874 zijn de velden iii gebruik en au reeds zijn groote vUkten totaal moerassig Profeslor Alexander Mulder heeft voor eeu paar dagen gemeld dat de toestand steeds sliohter word De hier Liernur achtte het hooimaken ondoenlijk De velden i Ivcn zgn vochtig Met zon het gras inoeten verknopen maar er ia o imogelgk zooveel gras te plaatsen Daarom moet er meer vee wordeu pshouden doch hierdoor wordt de moeilgkheid nog groeier gemaakt Bovendien raggros is alechta 2 jaar lehtereeii mogelgk daarna moet men iets ander bouwen Ka breedvoerige discuoaie was de slotsom irrigatie il liiet rentabel De heer Liernur hield eene voordracht ter toelichting van zgn stelsel Hg verlangt de benoeming erner Cummissie om uit te maken welk atelael de voorkeur venlient opdat er een einde kome aan de gelijkllelling van ign systeem met het tonnenstelsel dat veel slechter is Het beatanr zal die Commissie benoemen Met algemeeue stemmen werd aangenomen eene eonclusie krachtens welke het Beatanr de vereenigingen vsn landbouw viaaeherg en dergelijke zal aansporen tot saosluitiiig opdat het loozeit van faecale sloffen of onvoldoend gereinigd irrigatiewnler iu opeubare wateren teu strengste in alle beschaafde lauden verboden wordt sttugetieu er thans een itads reinigingtstelsel bekend il dat de rivieren tegen verontreiniging beachul De heer Waldorf Begreringsraad te CoUmitz die als spreker was aangekondigd lag tbana siek terwijl dr Kwich uil Keulen verhinderd was Daarop volgden eenige huishouielijke regelingen De aftredende leden van hel Comité werden herkozen Waar de vergadering in 1879 tal plaaU hebbeu zal later warden beslist Het bestuur werd genuohtigd cerelsdeu te benoemen Voorheen wss Ametik de hooHmarkt voor de Knropeeaohs hoclogcs thsns sohqut het anders te lollen worden eu zullen de Amerikanen Europa van horloges voorzien In 1860 vervaardigden de Amerikaansche fabrieken 15 000 horloges in 1868 was het getal 100 000 thans is het 260 000 Zwitserland dat voorheen vooral de horloges aan de Nieuwe Wertild leverde zendt er jaarlgka minder en wel 00 000 minder sedert 1872 Op de Bngelsche markt wordt Biowel bet Engalteha als het ZwitserI take sbrikaat vsnlroogea dpor het Am rika na he Gten wonder in Zwitserland maken jasrlgks da M DOO arbeiders 40 horhigea per man in Amerika orden door ieder man 160 horloges gemaakt De ümeBstelliog verhoogt de deogdelgkheid op de 100geooamde Wallhama hortogea waarvan de 6de aoort 6 francs in Amerika kost vcrloopen per dag geen 1 seconden eene eigenschap die msn onder 60 400 Zwitsenohe hoiloges slechts bg ün zal aantreffen Deze igetuigsnissen leest men in eene rede door den heer Pavre Perret een Zwilaer lid der internationale jury voor horloges op de tantooostelling te Philadelphia en deze zal waarlgk niet van pnrtijdigheid kuanen verd bht woidan De heer L Ifoaite de Oent che bloemist iegs orMwinninf pp de Hollandaaha hfoointao tijdena d OmitMte tcntootisteUing van a M a 1878 somiain HbUudsoht UiMHbolltn kweekera uar het sehgpt mM laleckt kannen vorkroppec oiichoon zij beter deden te zwijgen en zioh in te spannen om den verloren eersten rang te herttinnen begint eindelijk boos te worden eu dreigt in Semper rireni indien men hem nog langer verveelt met iiisinnaties als zouden zijn Oeutsche hyacinten eenvoudig Haarlemacbe hyacinten in Haarlema omsl eken gekweekt geweest zijn den reohterlyken weg te zullen inslaan want hij heeft getuigen te over om te doen constateeren dat de hyacinten die hem de overwinning hebbeu bezorgd te Gent getrokkon zijn Wij kunnen ons best voorstellen dat de Gentenaar al die praaljes moede wordt Is er eeu Haarleinsch bloemist die den heer van Houtte de ballen heeft geleverd dat hij spreke I Gent mag dan niet over Haarlem zegevieren Kan echter niemand zeggen dut bg den heer van Houtte de bewuste bollen hcefl bezorgd dan past het den Uollandscheu bloemisten eerlijk te zwijgen en te berusten in de nederLiag met plan en hoop op sehitterende revancit Men deelt aan de Soer Ct mede Dezer dagt n werd bij zeker depoi batatjon een Inlandsch militair door zijn srctie coniinadant Kurop sergeant op het 4 rapport van den bat commaiidant gebracht hebbende eerstbedoelde zich schuldig gemaakt aau het verkoupen van kleine equipements goederen De iiibiudscbe soldaat ondervraagd wurdriiile bekende het feit doch gaf te kennen gedacht te hebben zulks veroorloofd was omdai de sergeant zilf eeu paut ilaa van hem n kocht bad Üe bataljonsebef vroeg den onder officier of dit zoo was en voegde den setgeaut toen deze een toestemmend antwoord g if slechts de woordeu toe nN terg dan je itreep maar op je text MoUtaat Bij de Gebr Treveiis te Milaan en de wed Boiveau te Parijs zag in de vorige maand een industrieel werk het licht dat den onbekeudeu schrijver eer nnu doet en van grooten ondernemingsgeest en gverig onderzoek getuigt In dit werk ontwikkel de schrijver de middelen welke hij meent dat de Kuropeesche nalieii zouden moeten nemen om de misbruiken te voorkomen waardoor de geregelde eu gewone loop van zaken den handel de ngverheid en den landbouw betreffende wordt gestoord de welvaart en bloei van dezen loAtalen te bevorderen en aan de gevreesde concurrentie waarop men zich iu de Vereenigde Stalen voorbereidt het hooCd te kunnen bieden Hg doet te gelijk aan de verschillende Begeeringen de middelen aau de hand tot bel opsparen van de bronnen die haar in staat zouden stellen groote werken ten nitvoer te brengen scnuUen te delgen en de voor de volken Me drukkende belastingen op te heSbi in t kort om aan den steeds meer en meer onrustbareoden toesund waarin wjj ons bevinden voor goed een gewenscht einde te maken Hij wil om daartoe te geraken in de eerste plaats voor geheel Europa een voortdurende wereld tentoonstelling aanleggen waarop alle voortbrengselen van den geheelen aunlbol een plaatk zouden vinden deze zuu in de tweede plaats als stapelplaats en ten derde als algemeene markt voor den verkoop der produi en moeten dienen Hg voegt hierbij een zeer duidelijk uitgevoerde teekening van den plaUe grond voor genoemde drieledige inrichting waarop clice natie haar aangewezen plaats vindt en voor een geregeld vWkeer door het aanleggen von een osa tnurspowweglgn zorg ia gedragen Bg het bespre ken van het geschiktste terrein voor de uitvoering van zijn plau wgst de schrgver drie landen aan nL Frankrgk België NederUnd aangaande het laatste zegt hg bet volgende Nederland vooral bezit voor het welslagen van deze uitgebreide onderneming in hooge mate de vereischte hoedanigheden irAlle koopvaardgschepen zonden zonder beswaar zgn tairgke kanalen kunnen bevaren en aangezien ze zelf in het oeratnim van het entrepot zonden kunnen komen met het grootste gemak de goederen kannen laden en lossen vHet Nederlandache volk beiit meer dan esnig ander de zoo hoog te waardeeren eigenschap van ziudelgkheid en het zoowel v o binnen als van buiten goed onderhouden vsn zgn gebouwen de andere volken zonden daardoor met ds groote voordeelen van die eigenschappen bekend worden Ptoakrgk BelgiS en Ned i ai d soo eindigt de schrgver zgn de drie aangewezen landen die voor al de volken de meeste voordeeleo voor den aanleg van deze algemeene markt aanbieden zg moeten onderling itoyaken welk van die drie landen een terrein bezit dat door bgzondere eigenaehappen boven dat vnt de beidèj andere tritmant Laatste Berichten BwrUfel SHit iDs gkf tw ft 4 a ihs r Slauffenberg nationaal liberaal i tot H f m n oaittvoorzitter gekozen tot tweeden onder vooi itter prins Honenlobe Longenbijrg P ODlrtjantinopel 11 Sept Op de litulsire van de totia betretknde Griekenland i geeno lel antwoord van de Mogendheden ontvangen Du dood van Mehemed AU verooréaakt levendige ontroering FariJB II Sept Gisteü n heeft de minister Preycinet aan een maaltijd gegeven door de Kamer van Koophandel te Calais verklaard dat de Kegeering door lot het heil van het land werkzaam te zijn behoort te trachten de uiteeuloopende meeningen te verzoenen Léon Say zeide dat thans een algemeeAe crisis bg den handel is op te merken maar hg gelooft dat een opbeuring niet kan uitbigven Met bet oog daarop behoort het land zich te voorzien van flinke inrichtingen ten einde Ie meer gereed te zijn om van die opbeuring pang te trekken Madrid 11 Sept De Diaria bericht dat te Savilla een samenzweering is ontdekt om een federale republiek te vestigen Verscheidene penonen zgn iu hechtenis genomen en op belangrijke papieren ifi beslag gelegd Semlill 11 Sept De Bussen hebben de Serviërsden raad gegeven om niet tot een ontwapening orer te gaan Zij beloven voort te gaan met bet uitkeeren van de afgesproken subsidiên Kantoiigereckt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 11 Sept 1878 Kantonrechter Mr J H van MIBBOP Ambttnaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTKN te Eotterdara VEBOOBDEELD J van der W bouwman en C van Z boerenknecht wonende te Ufkcndocp ieder tot eene boete vtin ƒ lO r of gevang van twee dagsn wegens te zamen en in veretuigiug zioh in een jaohtveld binnen de gemeente Hekendorp bevindende iu gesloten jaohttijd niet behoorlijk zorg dragen om te beletten dat de zwart bonte boerenbond dien zg bij zich hadden een hoos achtervolgde H K arbeider wonende te Gonderak tot eene boete van 3 of gevang van éia dag wegens binnen de gemeente Gonderak vissehen in eens andersviachwaler zonder schiiftelgk bewijs van vergunning van den eigenaar of rcobthebbende van het visabwater J van den B arbeider wonende te Beeuwijk tot twee boeten van 6 of gevang van twee dagen voor iedere boete met verbeurdverklaring van de gebezigde scheels wegens vissehen zonder vischaete en vissehen in eene anders vischwater zonder schriftelijk bewgs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende van het viachwoter U van G arbeider wonende te Beenwgk iot twee boeten van ƒ 3 gulden of gevang van ién dag voor iedere boete met verbeurdverklaring van de gebezigde gebbe wegens binnen de gemeente Rieuwijk vissehen zonder vergunning von den eigenaitr of rechthebbende van het vischwater A C de V huistrouw van J B wanende te Gouda tot ene boete van f 1 of gefang van één dag wegens werp van asch in liét 9WM l water te Gouda A K huisvronw von P J von der P wvpegd te Qonda tot eens boete v u 1 of gevang van één dag wegens werpen van vnUnis es Kt tr appelenschülen in het openbare water te Gonda C L vr ohtrgder wonende te Gonda lot eeatf boete van 1 of gevang van één dag wegens op de Markt te Gonda wafWe bniten een t tenbore waterbak B de J wonende te Gouda tot eene boete voii ƒ 10 of gevang van twee dagen wegen tei i td op een erf achter zijn stal bewaren van poardenmesl anders dan in een gemetselde pnt of bak K M huisvrouw van J B eu haar ojitgeiioot huisschilder wonende te Beenwijk leder tot eeneboete van 0 60 of gevang van één dag wegpMtaBeeowgk ts laraen en in vereeniging aan eairf bnnrman bltiiMnshws toevaegeo vont scÜiUivQDtdMi zawUr dtuu te zijn nitg te di L A W schipperskuecht wondde eiCteiid meene boete van 1 of gevang van een dag wegens 4 nachts l g B iM een graspcidc van het Plantsoen te Goqdaj L van L landbouwer wodende te Nienwerkerk aan den IJael tob nr boem van 3 of gevan g van één dwc wegens op den openbaren w g7 J Gqada zqn4er toezicht l ten staan van geen n paard bespannen waarvan hij de geleider was P van B bdttwman wpns w te Waddinxveen tot eene boete van ƒ 3 of gevang van één dag wegens rgden in n droComr de b ai gl ar Sicflg aan den Kleiweg te Gbuda B S heetsier wonende te Gouda tot eéne boetevan ƒ 3 of gevaagr van één dag wagauvxgiiw in een dinS over it beweegbare Brug ver deip Kattensingel te Gouda MARKT B B I OH T B OOUda 12 Septerabep 1878 P i yeinen omfeti wa ds ttemmi iei8Mw Poldertarwe puike 10 a 10 76 Mindei