Goudsche Courant, zondag 15 september 1878

y Zaiiilafe 0 plemb r r 2i9a KDnInWpe Arnhejiische IA7 D CSL08E FABm 1878 COLOGNE dezer Fabrjek in diverse merkeii i verkr gbaar bn B oï RAADT en verder b alle voorname WiukeUera én Coiffeur ia w Nieuws en Advcrteiiüelilad voor fioiida en ÖmstrckeB f 9 tii 9 n Eoffge puilt ƒ 6 60 i ƒ 7 Mindere ƒ 6 6 40 Vo r 4 85 i ƒ 6 20 Gerat puike ƒ 7 t è ƒ l fl Miiuler ƒ 6 a ƒ 6 7e HsMr cware ƒ 4 ès ƒ 4 75 Ligte ƒ 3 7S ƒ 4 SïO KooiM ci ƒ a ƒ De Teeiuarkt mét f oedcu itn ó r de handel luj de handel in grnskalvefen vooral leer levendig msfiefe arken en kij gen tmag sohapeii lag verkocht Aanitevcerd 103 partijen k aa prysen tïerste kwaliteit van ƒ 587 ƒ SO v tweede kwaliteit vim ƒ 2ft a ƒ 38 J Ooelwter ƒ 1 60 ƒ 1 601 B u r 8 t a n d e r 1 ü k Ooud ttOREN p Sept Fnu tecadert oaStn k ile Muuu S it AYtger f 11 Gyaberti oudtn Buiigclmtni cliC der Wolf OVDKLEDEN ajSfpt J A B er 4 lO A JmIt 1411 n M Mai 8j eniiiwu 11 Sffi K Bi itt n d de Joog P J lRynsarll ca f L C leyiiéioi Ruiterlijke Stand van ondersbuinda enjieCDtet van l B tot l Sept l£7S ij Ir EBORRH Heknii Alida oudmA KoojW CJ I oi in Porotilia Hfiria oudera J Bitkk r én K4 via Stu u yftg tért ader J vaa tka Hea l N J S ngerlaod OVERLEoeK J Linger 84 j f Oiid rk rk d lJ nJ OBÜ VVVP H ten Zijllietr Mj g Wdiait au eit S BoogerfoorB Sïj F l Qoudol GEBOSENi Sune e TtijMje A vaü Tritt ea gtolw iRENi idriaaus ouden J ASi J Burger ea L dü lJliDtig eu Weiboter ƒ 1 10 k ƒ 1 25 l V d Rain nooiIaÈii Haastrecht I ORENï Cntbihu oojcri J d gegier km M Ita Aart ouOers G Sliogerland a i Amenfoort 3 R£ ïl ThcodoruB ouderB Ü vao Imdwco cd A ftloai f Johuu Ctttbarina oudfri M N ioborgi en J C Ü Wgngatrdea Coroelia Adrjaoa oodvrs J Ulbiik o I Sugprok i OVEaiEBEN 3 Kaveatgo 16 n A f Daoi I9 d II KenlMrgea $ m G£HÜWD W Po o T BriDdeobBrg r G W Doe t n MD larawen o Q KddscI Waddinxveen GXBOItSN Murijtjf ouders O Tftu Tilburg en A d Booü Soptit Coroelia oudero W ao Sooat n H BieWveld Picttar oodera J de bratn an A W LnDgendfem OVBfiLEUEN vn den Bvrg 12 je M J Molvnaar SSj ONfifiRTKOUWD P van Krk G M Sctwuteu 4 Stravar cd O van Slgo K da BooïJ n J Alblai GEHtfWDt VV GroeocTcId eo M P Klaareo B aa der Stel CD A de Hoog APVERTEWTlfSN ♦ lieden overleed na een smartelijk maargeduldig I den van eenige Uraanden na elroYorens voordien te zgn van de genademiddelen der H Kerk m ne geliefde Echtgenoote MeWvronw ADBIANA MABIA van WERKBOOVHN in den onderjem van raim een enrijftig jaren J KOST Gouda 6 Septemb 1878 E ONGMENSCH verlangt tegen 1 Oatober wiinRtaands EOST EN INWONINB inet gebnók van een VBUE KAMER Aanbiedingen worden met opgaaf van prij ingewacht onder leiiteis A B aan het AdvertentieBorean van A KOK ft Coup Boek en Kantoorhandel te Gouda F J BOER Lang Tiendeweg D 27 MUM KOFFIE THEE Suiker Wijn Bier Gedistelleerd DEPOT van de goniüg bekende MËDASCHG KOER Tan M BALLINTUN ONTBUTKOBK 25 37V en 65 Cent SÜCGADSKOEK 30 60 80 cent en 1 Gold De E AlIf DE SCHOLTEN asW geheele rijk J BREEBAART vja t INECHT OF JONBEN voor I OOPWERK TEBSTQNO GEVRAAGD lEFJ WERkST EI voor 2 il 3 dagen in de Week t Adres Bureau deaer Courant N 140 jnEJMïfo 5efeio ejflui énde i pcinden Pj dj la A leVre AsWLWIJK anbestëding De SCHUTTERSRAAD Idee D Ü SOiw TJEUIJ t Gouda zal ouder nadere goedkedri van Borge neéster en W houders dier Gemeente op MAANDAG den 23i SEPTEMBER 1878 daa middags ten half eén tire in het openbaar bil inschrijving aanbesteden de levering van 30 SCHÜTTERSJASSmïénSSSCÓüTTERSBBOEKEN 30 ËCH COTS 60 PAREN SCHOÜDERBBDEKKINgEN en 60 HALS DASSEN De voorwaarden van aanbesteding znllen van MAANDAG 16 SEPTEMBER tot ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1878 van des morgens 10 12 ure ter lezing liggen by den Concierge in het gebouw Abti Lkgi op de Markt te Oouda alwaar de fnschrjjvingbiljetlen op den dag er aanbesteding vóór des morgen 12 ure moeten worden ingeleverd Tcgeii JICHT BK Rhumatiek verkr gbaar te Gouda Wed Bosman r N8O B30gtP25CT Alphen L Vabossiad Zn Bodegraven P Vbbsi ot ctZONPHnPSKLttlXW Soikóóp J GoucKAm Harmeien W Q Kurvübs Maierevoude J Gaarkeuken Monifoorl J A Jacobi Montfoort Wed RuSBHBeao Oudeaater J Llgn AWD Aoon ioi n Wed WeLwèZ Waarder Boothoobn Woerdm Qaht J wtirsiHe Zegxaaard vÊs Oüdbm Op voordeeligé voorwaarden worden Dépdtsgeplaatst aanvraag aan het H ofd D dt bn M J C HAM te Utrecht v GQCot Deto van A Bkinkman y m 2dd Staat$ L itei De TREKKING der IeRSTE KLASSE begint Maai DAG SEPTEMBER I 8 I Ij Openbare Verk jjppiriff I i ora content gqld p DINSDAG 17 SEPTEMBEdl 878 ia tó ocaal in de Nièüwsteeg teÖA i a WjjkK No 17 morgens te 9 nre tb MAlIÏÏFACTUSEïr GiKiN BAND LINTEN VEEREN HOB DBNf KOUSEN MANS en VEOÜWM KLEEDKREN MAHONIJHOÜTEN flöït BUPFKTI dito SECRETAIRE fiEÓiKANT met SPftINGVEEREN MATRA en verder MEÜBELEN P0BCELEIN GLA8fenAARDl WERK benevens eeile groote partij BOEKEN afkomstig vSn een Ëmeritui Predjkant Alles tlaagt vóó r de Verkoopisgte zien via 10 Ï2 e van 2 4 nren j Kiezerlijk 1 Koninklijk K pri iliKeerd eu Mnt AmeWknansch en £ i gelsoh g leKteenl ivriiiaUicriii Moiidwatcr In flacaiia tegen fl 1 7 en fl 120 eu 80 wil eau ir J G POPP k k BofUmdart m Z 31 dt Keicer tan Ointtenrijk en Wecnii u bet vuortrvffelgkste middel tegeu rtiaiuatiiche tandpijn bij outaiekiug svrellen eu zwecren van het taudvlceach hei lost den aanwezigen tandtleen op eu rmik kooit de nieuwe vorming daarvan maakt loaslaauh tanden veder raat door voraterking van lat tandvleeaeh eu daar l et van alle ohadelgke itaffen reinigt geeft het den nwnd een aangenamen friawihen mk ttrwgl het den ouaangenamen reuk weldra doet rerdwjJBeii dr Popp s Anatheiin Tandpaste tot reiiu iiig enterkiug en behoud drr taiifVn at verw jdieriïig van een oniiiiiigen mf ii reuk en vtm kolk dr Popp s tiromaliisphe ïaadzeej Zij maakt de tanden zuiver MWzoüder het émail ian te do n bewaart ze voor ziekelgke aandoeuiugen eu houdt den mond fricob Het kost iO Cti ea ia toereikende voor een half jaar Dr Popp PlantaardigTandpoedei reinigt d tanden verdrijft de Z09 laitigs kalk eimaakt hef glazuur ateedi heldercler en iijuer Dr Popp s Tandplombeersêl waarmede men ulf bolle tanden kan vullen Attentie s v p Ter voorkoming van verval8cSii l wordt het ge achte publiek opmerkzaam gemaakt dat ieder leaoh be h8lT het bandelsweirk nia Hygea und An HtrihPrapojeate nog met een omhulael orngè a i hetwelkin diiidelijken wandruk den Rykaadelaar eu dafirma bevat Dr J G POPP k k Haf Taudartsen üi vujder der AnalherinPf paraten te Wéeiun Te verkrijgea te Gouda bij L Schenk winkelier ep i Hoogstraat A 128 te Botterdam bij P E van SanteaKolff apoih en A Sobippereijijf Co blnuwep r leiuwiatap te Hnge bijij L P SnabiliiJ pfltk te Delft bij A J van Kgi en J E KanwenhoveniteSchiedam bij C Malta Gz te leiden bij E Koordpite Utrecht bg F Altena en Kraan ie Amaterdam bij V Windheim Co ên H H Uloth k Ct 8olK k i t Oudewater bij T J vanVreuminzen te Sohoonikottn bi A Wolff ONTVANGEN eene raime Sorteering POSTZEGËJLS van alle landen in nskettenén op kaarten 4 A BRINKMAN BU deze Counuit behtrört eéii Byvoeipsel Keüiilsgeviiig De BURGEMEE8TEB v in Gosrdji btengt by JM ter keüuit van de belaughebbeudeu dat doorjen Heer Provineialêu luapeeleur der DiréeSfe Bclajïliggen tni e Kojterdam ojl eu lln SyptemijerISje i jxeoutoir verkl iitrd Met e rsle kw rtaaii kohier van het l itentregt foiW 1978 7 Da voormel KoMér tér invonlerinis is gestelJt ia hauden van den Heer atv iiigcr dal ieder daarop foorkomeude verpligt i i zjüneu aausUig op den b j lie wet bepaalden voef voldoen eu AjjghedJBR ingaat de termijk vau DI IE MAAtjDEN biunen eiken de reckmea behopcea te worden ingediend Condb den I8aSeptemlier 1878 De Burgemxtkr voornoemd VikN BERGEN 2EiJD00K f BEGROOTING M INKOMSTEN n UITGAVEN va t i QSMKSMTfi OOÜOA TiMrdendienft Vj nl87d Bevolking 172 èielen Ftnrig AU l T 6 A V if N voi o 85 Hoofdst III Kffrten voor tiigendomjneir welke de Ge irieeotenaar het bnrgeriyk recht bezit raet de deswege verschtd 1 buten virOnderbond van huizen torena poorten en deiselüke ƒ 3835 5500 87 1450 89 90 9L 92 850 370 10 1185 10 Onderhoud van hêt Jj langs de Gjjiïwé Biet dei toe behoorende werken Onderhoud der overige eigendommen waarvan de inkomsten zgn vemjeld ojrfder Hoofd ti 3 der ontvangsten Dagen weiekgelden deri erk lieden en bedienden iu dienst der Gemeente mitsgaders ver dere kosteü der fabricage 11416 Grondlasten wegens geboöwde en ongebouwde g omm nl Üijk en Polderlasten Personeele belasting KoÉten der invordering van het gabeJgeld foor het bevaren n de n v4 r 4a Gonwe Kosten te zake van het innen van renten wegens inschrgvingèn op de grootboeken der nationale Schuld Rechten ijoognitiën en der 94 Memorie Tota l vanhetine floo fdst ƒ 24626 Hoofdst IV Kosten van invordering der plaatselflke belastingen of middelen 95 Kosten van toezicht en van invordering derplaatsel ke be 590 6 Vergoeding aan het Ryk van 2V ten honderd van het onzuiver bedrag der opcenten ten behoeve der Gemeente geheven op de grondlasten en op de 800 S ersoneele belasting Wet vanen 2l8ten December 1852 StaaithM n 226 Totaal van het IVe Hooi ast ƒ 1390 ÜITTEEKSEL UIT DB MBMOUIE VAN TOELICHTING Indien het tegendeel niet ia vermeld lijn de poafën t tt hetzelfde bedrag ala ia het vorige jiiiar ttilgrtrokken UITGAVEN 86 De post is mei ƒ 300 verhoogd dp grond lint voor bet Buledeliugahui ƒ SOg lijwr zal vt eiwjlil worileii tot het bouwen van feli najigelktiric CU het aaiibreugen van de uoodige nieuwe bpining terwijl voor de toreaa ƒ 200 minder ia ültgetrvkkeu dan in het vorige jaur Uiti bet voorgedragen cijfer wordt beschikbaar g eld vopr d arihenknmer ƒ BO J i de anchachuur 6 6 fJB bank vau Irening 200 het besledeliughuis V 800 den beukmoleu 80 ftet gaathnia 88 1 b l öude vrouwenhni 160 het weeshuie en daartoe behooreudegebonwe BOO het gebouw genaamd Arti Legi 220 de kautounale gevangeuia 5B de huiajea ach Ier de kerk 80 1 de koreiibeure ea de viachmarkt BB bet proveniershuis IJO de tadstiinmerwerf en de woaiag vaa den gemeente boowmeeater ï60 t het hnia op de Zeugalraat de tol oommiaaarii eu brugwaefaienhui es 190 de torena 280 de waag 70 de werkinrichting 180 de huizen op den Turfaingri 30 het haia ojpjde liieuare Ua a 20 ƒ 8846 86 Deze poat is met ƒ IBOO verhoogd daar het gebleken ia dat het iii het vorige jaiir daarop uilgetrokken Udnig onloeflrikend is om de uitgaven te bealrijden Voor het op de diepte houden van de rivier deGonwe is noodig ƒ 1000 en vóór het in goeden staat onderhouden der achoeiiugen van het Jaagpadgelegen in de gemeenten Waddinxveen Boskoop en Alphen en het ophoogen en bezanden van hetpad ƒ 4500 88 Verminderd met ƒ 21 70 omdat het arbeidsloon der atraatmaken ea oppertieden niet opdezen poat wordt verantwoord Het voorgedragen cijfer is noodig om daamit te voldoen het arbeidsloon van 1900 ISOO 990 688 730 1010 1840 600 800 3B0 100 208 4 timmerlieden berekend op 4 metselaars 2 opperlieden en 2 jongens 1 loodgieter en 1 jongen smid en 1 jongen verwers en 2 noodhulpen 8 dijkwerker VoorU wordt beschikbaar geateld voor den boekhouder bij de fabricage n fabricage ottkosten voor aankoop en onderhoud van ereedeohappen voor t wieden der Markt voaa het reinhonden der urinoirs voor h 4 in dienst atelleu van nood hulp werklieds in den zomer voor 13B0 ateeubikken schoaipteeuvegeu enz ƒ 11416 3l ƒ 90 Verhoogd mJl ƒ 80 noodig ter voldoening der rolderlasten die reeda in 1877 ƒ 859 41 hebbeu bedragen De inkomsten der eigendommen waarvoor gronden polderlaaten versohaldigd zijn wdrden verantwoord onder No 18 19 22 28 24 28 en 27 92 Verhoogd met ƒ 1004 daar voorgesteld wordt de bezoldigingen van den gaarder n zijnen assistent te verbeteren T t uitgaven uit dezen post te bestrqden bestaan in dé yioliiiging van den gaarder ƒ 600 S van zijit aaaiatènt 4S0 dè percentagewijze bcloooing van den gaarder san de Gondaehe aluia 15 de kosten vs de registers 60 d ran vuttf en ioht in de kantoren j 60 9 Verhoogd met ƒ noodig om 2 i pCf au het uzniver bedrag der ten bishoeve der gemeealé geheven wordende opeenten op d Directe belasMnfén geraamd pp 81993 22 te kunnen violdaeu BUITENLANB Uuitenlandscb Overzicht De Eranaohe miuiattrs Ssy en Freyranet zijn in t noorden op reia en aan t redevoeren Eerst is Boulogne brzocht thans bevatten de bladen het versUg van eeue rede van Freyciuet te Duinkerken gehonde Natuurlijk dat de verklaring van den miDialer dat h waa gekomen om te zien en ie onderzoeken welks behoeften Duiukerkën heeft een aangenamen indruk maakte en foeu hij na in keurige bewoordingen te hebben gevarieerd op bet thema van de zegeningen van dea arbeid eeae fergelijkiug maakte tusachen de republiek van 1843 die snel Was ontstxau maar ook snel vergaan ep die van 1870 die met bloed en tranen geetioht fUengs vaster wortelen chiet toen waten alle hoorders diep getroffen en brak een atorm van toejaiohingen niu De beer Say zette vervolgena uiteen welke plannen de Regeering ten aaatien van de maritieme atationa heeft en verklaarde liaepdende op de Ant werpsche ooncumntie dat het vr b ndeUtebel niet zoover mocht worden gedreven dat de boitenlandacbe havens zouden warden begnsligd ten koste van de btnneulandsche Ook l Calais hebben de minisiers den ecouomisohcn en fiiiancicelen toestand van het Kijk besproken eu herft de heer Say speoiaal de tefpiiwooidige financiêcle crisis behandeld die i bi houwde als cene aanmoediging voor de Begeering om de door haar ontworpen groote werken tot stsud te brengen welke aan handel en nijverheid een krachtigen prikkel zullen verschaffen Zooda reeds in ons blad is medegedeeld heelt de Dnitsche Bgksdag in ïijn zitting op 11 dezer gekozen tot president van het Huis den heer voa Forclaenbeck die reeds gedurende eelt reeks van jareii dezelfde betrekking heeft bekleed Als ondervotorzittcra zijn gekoteu de beer von Stauffenberg tot eersten ondervoorzitter ea de priua van HoheuloheLangenburg tot tweeden ondervoortitter die beiden zieh bereid verklaren de beuteming aan te nemen Op voorstel van den heer ven Fraookenstein worden de aoM griffiers van het Birean bij aoelamatie gekozen De eerstvolgende zitting zou gisteren worden gehouden Hen verheugt zieh algemeen dat h i praeaidiaa van let Huis weder door dezelfde peraonea is bciet die vroeger allen het bewijs hébben gegeven dat tij voor die betrekking zoo mx gesohikt tgn Toch heeft het velen teer vl raat dat deidfdf ondervoorziltera als vroeger wjéder zijn benoemd hetgfen nanvankelijk niet wen verwacht Dezer dagen hebbeu de E iaa Lotharingsche rvktafgevaardigden behootende iot de nltramontaansehe toomede tot de pibtestpartij een gezamenlijke bijeenkomst gehouden ijel doel daarbij beoqgd wn lich ondeniog ts vtfstaan ten optidite van da gedragslijn in den Bi ksdag te volgen Er werd onder anderen aangenomen het voorste om in den Sijka san te dringen op de intrtkkipg der wetteluke bepaling op de diolatunr en ds Snvoering van e Dnitsche wet op de drukpers in de plaats vaa de Fteusche wet op dit stuk welke thans nog vfo kracht Hoe anii dan verder gehandeld tal moeten worden beeft men afhankelijk gesteld van het antwoord door ds ryksngt riug p de ingediende voorstellen g evea