Goudsche Courant, zondag 15 september 1878

Heeft de rarmoürdiug van M hemet All Piich i burcüeu hoe treurig het lu Turkge gistrld is n ider bl kt dat uit een telrgr im lu de Tinie volgens lu lwdk te Koastanlinopel weder arrtstatiea hebbeu jibuils gehlad teu evot e eeiitr nieuvte sauienzweering van de aauhaager aQ Mourad Fach i legen den Sultan In de stad lietisoht een groote agitatie eu de pnleisw icht is ii ininerkilyk versterkt Naar nit Syra wordt gemeld ijii Imscben de Kussen eu de P irle onderhundelmgen gevoerd tot onderdrukking vau den opstand in het Khodopege bergle l e ï urkei louiku zich belasten de rust te herstellen en als de opstaudeliugcn verdreven zijn het grondgtbicd nan de Kusseu ovir te gevii Griekenland wil zich weder apciieu waarschijnlijk zal de bemidilelnig der mogendheden echter het uitrukken der troepfu tegen Turkije voorkomen Niemand k m echter icggen wat er nog gebeuren zjI xvaut het staat met de uitvoering van den vrede van Berlfln weder kritiek Engeland heeft nog idiijd niet geantwoord op de nota lan Uuitschland over den Sultan en den vrede van Berlijn en waarscliijulijk tjA het ïicb bg dien stap uie aamluiten het doel van Engeland is den Sultan geheel onder eigen iuvloed te breugcn raet uitsluiting van de andere Mogendheuen de tAugroepiug van Midhat Pacha lou hiermee in verband staan Frankrijk ou echter thans op de zijde vau Uuitschland en Ooalenrijlc zijn omdat het btl iug viia At Grieken betrokken is iu de zaak rl 4 AannMig lefi 9 ure Sluijing vau het bure iu ten 5 ure Niet afgeschoten kaarten geven geen rtelit op terogvunhnng van deiï inleg Niemand mag meer d m 5 kaarten achtereen afschieten Art 6 Alle nnnwi iingm of bevelen gegeven door den ütticier biuinkoiomanilant motten tiptelgk en onmiddellijk door du schullirs woideii opgevolgd De regeUuga conimissie b slt t in nlle voorkomende gevallen ieder dec liieaierMiS lerpticht zich onvoorwaardelijk aan de uitspniuk te ondervr rpGji Art 6 Ue rigiliiigs comiiiigsie looft luinstens 3 prijzen uit iig gilijk aantal punten beslist het taaiste schot Is dat gelyk het tvveide Ztjii atfe cUüt n gely k liet lot Iider scliuttir kan slrclits één pMjs beha J len De pilzen wurJcn uitgereikl UUisdag 17 September 1878 Van de rtgelings cnnimissie is de Hetr A Nortier president en de Heer t H G tleLmge secretaris Hft progr inima is i ls vjlgt Maandag 111 September des voor ni ld i j s ten U ure a iiiviiilg vauden wedstrijd op vnje bum s iiairiiddags ten 1 ure matinee musicile Dinsdag 17 September dis voorinidtlags Icn 9 ure aantredtsi der dediumcrs van den wedstrijd op het schiellerrein en lultu ten 9 ure a mvang van den wedstrijd s namiddags ten 3 uru matinee mosicale Na afioop uilruking der prijzen hen die do vcrialsoliiiig lor kennis brengen van I de criliek er op oepnase den gouvsrueuf word een belooniug vau lÖO piasters toegeBegd Ongelukkig althans in dit geval pngelijkkig hebbeu de wetten sleclits een verbinUende kracht binnen de grenzen van het laud waarin zij gemaakt zgn anders a8 hel te vreezen dat menig busje thee in Nederland iii besla getiorneu werd en er bestond vojr onze Lniitgenooten eene rijke bron om hoixlerd piasters te verilieuen Deze gelegenheid beslaat nu niet maar men zil erk iinen dat wanneer de Cliineezen zclven hun thee al verv ilschen met wil enbladen in ons lanil ook niet ouïoorwaardelijk voor ue echtheid en zaiverheid kan worden ingi staan ff l at eeu iegelijk aiddere en gehborzami eindigt de gouverneur van Fjukieii zijne pubticalie T 5bh zijn wij iiog niet zeker d it vaa uu af aau alle Cirilipsche thee thoc zal wezen De bonninnnswonliig Ojriitliashueve staande in den Prins AI x mderpul li r aan dfcii Uiofdweg toebehoorende linden heer D P Van C ippelle Ie Jappele a i IJ el eu benooud iloor den landbouwer P Poot i Wurnsd ig door eeiic onbekende oorzaak een prooi der vlainiueu geworden De bruid bi go i in te schuur waarin door den beu oner jui t een vuer hooi was gebracht Terw t hg in bet land een jiieuw vuer tiaiWIe sloeg de vlam uit de schuur waarin tueu eeiiige kinderen speelden Djbr den u ind a ingewakkerd deelde de vlam zich spoedig aau het wooiitiuis en deu korenberg mede zoodat niets gespiard bleef behalve eeuige ittboe e Naar men veruecuil was alle geaS kureerd In de zitting der Arr Kechtbaiik te Rot erdam stond Donderdag o a tencht G de J stoelenmatler woneuilc te louda beschuldigd van diefstal lau ecu Vest Hisch 1 maand gev cell Naar men verneemt zal de spoorwegliju Leiden Woerden bepaald op 15 October a s voor het verkeer geopend worden In eene vereenigde zitting van dé beide Kamer is gisteren de gewone vergadering der Saten gelieraal door den minister van biunenlandsche zaken in naam des konings gesloten Z E hield daarbij de volgende rede Mijne Heeren Het geineen overleg tusschen kroon en vertegenwoordiging droeg in dit zittiugjaar heilzame vruchten De regeling vau verscliiiicnde onderwerpen waartoe de inedewerking der Staten Geueraal werd ingeroepen Vas daarvan de gewenschte uitkomst Gewichtige beslissingen uerden genomen Belangrijke iuauoicele maatregelen kwamen totstand I Door wijziging der kiestabel werd aan de voorschriften der Grondwet voldaan De herziening der wet op het lager onderwijs bracht een moeielijk Vraagstuk tot oplossing De koning draagt mg op aan de staten gcneraal zijnen dank te betuigen voor den gver ter bevordering van s Wiids behing betoond Ju naam des koning sluit ik deze vergadering der statengeneraal Zeer onvernacht terneeuit men het berioht van BINNENLAND s GOUDA 14 September J878 M heeft aan W G Hoffmann op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zgn betrekking van ontvanger der directe belastingen invoerrechten en aocijuseu te Gouda behoudens aanspraak op pensioen Tot hoofdonderivyzer aan de openbare school te Eyusaierwonde is benoemd de heer L J Linthorst thiuis hulponderwijzer alhier De lessen ifan de Borgeravondschool alhier zija begonnen met 165 leerlingen namelijk 10 iu do fie klasse S ia de 4e 9 iu de 3e 39 iu de 2e £ 4 iu de Ie eu £ 0 in de voorbereidende klasse Gisteren is door den keurmeester Simons bij den pekslager C van Willigen op de Nieuwe Haven Ihier een stuk spek gevomlen van ongeveer 10 Kilo dat door beide Keurmeesters is afgekeurd eu onder toezicht van de politie begraven Oisteren namiddag ten 2 ure werd op Zonieraorg te Leiden de aangekondigde bloemententoonsteUiug geo pend ran de afdeellng Leiden en omstreken der Nederl maatschappg voor tuinbouw en plantkunde Deze tentoonstelling is het gevolg van den door die afdeeliiig uitgeschreven wedstrijd tusschen kweek rsknechls en leerlingen uit alle afdeeliugen der maatschappij hier te lande De eere vooraitter prof W ï H Suringftr hield bg die opening eene korte toeepraak Onder de inzenders aan wie bekroningen zijn toegekend komt voor C Eggink alhier die voor DracaeoaU een certificaat 2e kl n voor enkelbloemige Het FaJtrlanJ verneemt dat Donderdag nacht de heer DunkleA kapitein direcleur der kou tnililaire kapel van het rcgiiiieut grenadiers en jagers door een hevige ongeslil lheid is aangetast Gelukkig is vol gens de hatste berichten de toestand minder zorgelgl en hoopt men dat het gevaar voor zgu leveu ge weken is Naar aanleiding van het in eeuige bladen opgenomenbericht over zweiidelarij met bons ajviHSiiedingeu bevatde Pioe Gron Cl een artikeltje waarin er opwordt aangedrongen zoo men kan art 40 5 C P opdegelijke gevallen toe te passeu en bjveudien eenafionderlgke strafbepaling in het leven te roepen Zou men bijv wordt gevraagd uict kunnen verbieden het te koop aanbieden vau waren welkeook waaraan te gelgker tyd bet toekcuuen vaneeuigen prijs of eeuige premie of eeuige kansberekeniug van welken aard ook verbonden is Hijvindt het onbillijk dat meer rechlstreeksche librijenonder toezicht der politie staan en in bepaalde gevallen strafbaar zgn lerivyl deze y wcndclarg uietgestraft ordt Douderdag overleed K oudste vis cher eu tevensde oudste bewoner van Peruis Jacob Versteeg Hgbereikte tleif nderdom van 91 jaar en 9 maanden waarvan hg er 66 op zee doorbracht Op zeer jeugdigenleeftijd naar zee gegaan Itad hg op 7 6 jarigen leeftijdvoor t eerst do hoornen titH Uoeieu en bet korenzien maaien Versteeg heeft iu z jn leven treffende blgken van menschlievendheid gegeven Viermaal was hij de redder van meuschcnleveus en soms met eigen levensgevaar In 1837 redde hij de e uipage van het Eugelsche briksch ip The tiympk en ontving daarvoor eeu vereerend gerjiigschrift van Koning Willem I In 1845 werd de equipage van een Koorschen schoener eeu paar miuuteu vuur het schip zonk door hem en zgue manschappen gered waarvoor de ZnidHol landsche maatschappij tot redding van drenkelingen hem de zilvereu medaille scbonk met eene dankbetuiging voar de zeemaiishartelgkheid waarmede de geredden verpleegd waren Dat geschiedde terwgl hg gezagvoerder was op de Drie Geiroederi Met do Jnna Maria Jacoba 3 ftuêtertj had hij 2 jaar later het geluk de Nederlandsche bark Margarttha Ida kapitein Kramer behouden binuen te brengen Voor de vierde maal bad hg iu 1850 het geluk de Nederlandsch bark Helena Cktittina kapitein L Visser die in nood was bgstaud te bieden en eveneens behouden binnen te brengen De DelJtvUt Ct wijst op het versohijnsel dat het gemoed het meest bereid is om aan te nemen wat de ge st niet bereiken kau Met oog op die eigenschap zou zg bijna den heeren sooiaal democrateü den raad geven in hun eigen belang om zich in hun nevel van oubegrgpelgkheden te blgven hullen Gio6t woorden onverstaanbare en onvertaalbare iermen zgn uitnemend geschikt om de menigte te wisuen Wat men begrgpt ia qien geneigd te kritisearen de verkondigers cener nieuwe leer hebben daarom te zorgen dat zij kauia stellingen kleeden iu een vorm dieu niemand begrijpt opdat nienoad den dood van den majoor van het 3e bntaillon 4e reg infanterie te Leiden iu garuizoen W A baron Mttlert tot de Leerakule De droevige tijding van het plotseling overlgden trof daarom zoovelen omdat men genoemden hoofdofficier nog dezer dagen raet zijn bataillon gverig aan de manoeuvres langs de kast deelnemen en in blgkbaren welstand in zgo garnizoen terugkeeren zag Naowelgks ran de vermoeienissen eigenaardig aan dergelgke oefeningen verbonden bekomen of de dood ontrukt aan het leger een bekwaam hoofdofficier aan het bataillon aldaar een hooggeacht chef Wat de majoor Mulert voor zgue ouderhebbcnde officiereu eu manschappen was kunnen alleen zg getuigen die het voorrecht hadden bij het bataillon waarover het commando aan hem v toevertrouwd te zijn ingedeeld Al wat hg stipt en gestreng in den rang dien bü edert 1873 te Leiden bekleedde die vereischteo voor den militair doofden in hem niet de gevoelens vaa menschelijkheid tegenover den soldaat Ten bewgze daarvan strckke dat majoor Mulert meermalen en ook tijdens de afgeloopea manoeuvres voor zgue rekening na vermoeiende Qarschen of oefeuiiige het geheele bataillon rerrersohingen het gebruiken In 1849 trad J aron Mulert in het officierscorps eu genoot gedurende zijn officiers loopbaan de onderscheiding in zgnen rang van ka iitein door Z M bij het regiment grenadiers en jageta te wondenovergeplaatst De commissie door de Maatschappg tot uut van t algemeen benoemd tot het uitzenden van werklieden naar de wereldtentoonatelling te Pargs heeft reeds voor t grootste gedeelte hare taak volbracht Nadat in overleg met het hoofdbestuur de algemeene voorwaarden waren vastgesteld en de voorbereidende maatregelen genomen deed de Commissie eene oproeping in de dagbladen met het gevolg dat ongeveer KO aan Petmia t een certificaat Ie kL ontving Op een gerucht vaiï brand verzamelden zich gisterenavond ongeveer half twaalf vele menschen in de Feperttraat Door spoedig toegesnelde hulp werd At brand reeds in de beginne gestuit De gewone jaarlQksche schieiwedsirgd van het oherpsohutterskorps Burgerplicht en de schntlerij Boherpschuttersvereeniging Willem prins van Oranje alhier al Maandag 16 September 18T8 op het aohietterreitt aan dea Sotterdamschen Dijk plaats hebben Voor den wedstrijd op rrge baan zgn de volgende algemeene bepalingen door de regelingscommistie vast gesteld Art I Tot dezen wedstrgiï worden uitgenoodigd aÜe invroners ven Gouda voor loo ver zg behooren of behoord bebben tot schtitterg weerbaarheid of leger Inleg voor een kaart van drie schoten ƒ 1 te bekomen op hel terrein Zg worden tot een beperkt listal en op naam afgegeven en moeten door den penooB zelren worden afgeschoten Afstand ibO passen Art 2 Hef aanUl der ponten wordt berekend naar den krinit het naait bij bet hart in schijf Cbnoourssch f Ned Weefbaarheidsbond Ieder schutter torgt voor geweer en ammnnitig Laden en nitbrandte geschiedt op dd rtoe aangewezen plaatsen Art S Alle geweren met bajonet in gebruik bg lohat élrg weerbsarheidskorpaen en leger worden toegelaten echter londer hulpmiddelen Ieder schiet taande en nit de rrge hand de bajonet op De Mhuttet mag slechts éénmaal a etleu Ëlk gehot vdlcndt van oit de standplaats ia geldig vragen iikwameu Met hel oog op de beperkte h schikbare middelen 1000 kouden uit die talrijke aauvmgeit slechls 16 keuzen worden gedaan Dé reis die zeven dagen duurt w arv ii vijf op defenloonstelling door te brengen gaat uit van Arasteijlam op Dinsdag 17 dezer met den eersten iipïa vau hetHoll spoor 2e kl Voor behoorlnke ontvangst ooaJrule en hui v 8lingitó Parijs iecFt de Commiiéië zorg gedragen De Commissie heeft besloten om zoodra hnïe taak als Nuts commissie zal zgii geëindigd ztclf onmiddelgk zelfstandig te cpli itueei eii en een berpep te doen op het Nederlandsche vsïk ten einde baar doi v rgwillige hif dragen in staat te stellen tot nieuwe uitzeudingan f De heer V Bredius sedert Februaiï 1871 lidvan de Tfrce le Kamer voor het kiesdittict Dordritht ia overleden In iden tuld van il Bruning te Volleuhoven ttaaade nardbezien voor de tweede mmd iu du jaar in den bloei zoodat hg eerlang ecu twee4e gewas hoopt teplukken s Lauds middclei over do acht eerste maanden deze jaars hebben opgebracht ƒ 6U 77 fl 27 9U zijnda ƒ 422 369 14 meer dan in hetzelfde tgd ak van 1877 De raniing bedroeg ƒ C3 926 8é4 9 Donderdag is te Amstajdam op de begraafplaats Zorgvtied het marmeren gedeiiktesken op het grof vauds Pantekoek geplaatst Aan de voorzijd bevindtzich eene wit marmeren plaat waarop het volgende in gouden letters te lezen staat Door loeriiugen envrienden Op het voetstuk is gebracht een opengeslagen bgliel waarin gegrift Hg was een goed man en vol van heiligen geest en geloof Hand IX 24 eu Hg is na Igden in heerlgkheld ingegaan Lnoa XXVI 36 Op de uaamplaat leest men V C A Pantekoek geb 12 April 1832 overleden 6 Mei 87S Een paar leden der commissie herdachten het leven vnn den zoo algemeen beminden leeraar terwijl de oudste zoon namens de familie dank betuigde voor de eer aa den overledene bewezen Op aanstaanden Maandag vangen weder nieuwe examens aan voor onderofficieren van de korpsen ter bevordering tot officier Die examens zullen oinstieeks zes weken duren waarvan de eerste drie weder besteed worden aan sohriftelgke exaiueue die voor het meerendeel bij de korpaeu worden afgenonien Over melkvervalscbing heeft prof Sharpies Cambridge Tribune een en ander medegedeeld ten bewgea boe moeilijk het kan zgu bg de gewone methoden om vervalschingen op te sporen de vervalsching van melk te oonstateereu Zoo heeft b v zuivere melk een spec gewicht van 1030 afgeroomde van 1037 Als men uu bij deze laatste 21 pel water voe t dan Zal de melkweger geen vervalsching aautooneii maar de nlelk wordt blauw eu smaakt waterig De bliuwe kleur verbetert men door er wat gebrande suiker b j te voegen een bekend procédé bg de lieden van t vak en de smaak wordt door een beetje keukenzout gelgk gemaakt aan dien van goede melk De melk sohgnt nu volkomen goed te zgn en tooh is ze afgeroomd verwaterd en nog anders vervalscht I De oorkonde van het Nationaal Huldeblgk luials volgt Aan HH KK HH p ins en prinses Hendrik der Nederlanden De heugelgke tgding van het aanstaand hnwelgk van Vwft KK HH was in Nederland t naauwernood bekend geworden of alom in steden en dorpen iu de havens waar de zeevaart roem draagt op den voratelgkeu zeeman op de velden waar s prinsen belangstelling in land en tuinbouw oo menigmaal was gebleken in de werkplaatsen en de oefeosohool aar men dagelgks ondervond hoeveel de ngverheid aan prins Hendrik verplicht is by meer en minder gegoeden alom ontotond in den lande één wenscb één begeerte die om een Hvliiibujk aan U vorstelgk echtpaar te mogen aanbieden In korten t hadden de gelijkgezinden in bgna iedere gemeente van het geliefde vaderland elkander ontmoet en begrepen en allengs vormde ziolt een hoofdkommiasie wier taak leohts bestond in het ragelen en ordenen tot één stroom van tsllooze anderen die zander eeaiga opweklfiog van buiten ttf als van zelve ontsproten uit iif dankbare gdiechtheid van NedeiUnda volk Het is ons thans vergund aan uwe EK HH het album aan te bieden waarin de namen der deelnemers zgn opgeteekend alfabetisch geregeld ten aanzien van personen en gemeenten in dê volgorde der provinciën welkein de grondwet vermeld jrtaan Wïlt KK HH van de tieudaizenden de nederige httlde aanvaarden m deazeUdeu geest als waarin z j n wordt gabragt Zg moge n ten bewijze strek ken dat Ie cenwenondo bsiid die Nederland bfohl auu het vorstelijk stainhuis ïau Oraiije uiet is veraiiCakt maar alle Ne lertandera te samen vereeuigt zander ouilcrsobeid van woonplaats van rang of stand van kerkgeloof of miialeoliappelijke betrekking Kij moge u hooggewaardeerde prinses I de verzekering geven dat u uiet slechts in de hoogere krl igec maar ook iu het hart van het Nederlandsche volk eeu u er waardige pl iats verzekerol is en dat waar ttwe K H kojni in haar nieusr Vaderland de eerbiedige toewyjïlng van all ett n wacht Muge het uiterlijke blgk der Nationale Ijlulde dat volgenis uwe vergunning op het voorplein van uw luststot te Soes tdgk zal verrij n totïtsn veelzeggend ziuuebeeld strekken van de innige wensehen ceuer vadeilaudiehlieveude bevolking vo r uw d iurzaam echtelijk ge iuk en van de ware hoogacliting eu verkleefdheid die zij lOor u gevoelt Merf8linaand 1878 De hoofdkammissie voor h Nationaal Haldel lijk in haren naam Jhr rar C J A DEN Tex Faonttter J H Beandes J Hz Secretary Onlang zoo meldt de Prw N Bmb ek t Herl Ct besloot het gemeeutebestuuV van Bu sd el dorp 9p de wijze vaii enkele groote sleden van sicrUjkgeëmailleerde naatubordeu te voorzien op dltt mende immeu der straten kennen zou Zulks scheen echtervrij ouuuodig daar in het dorp sitctiis ééastraaitgevonden wordt doch nu heeft inea aan eenige stukkeu griutweg itani n van strateu gegeven waardoorthans een Uoogstraat Kerkstraat Beukenstroat enz zijn ontstaan De Beukeustraat zoo geheeten uaarbêukeiilêbomen ditjaar geplant doch allen geatorven bevat écu huisje I Tp euw ardeu is Zondag avond een dienaar van politie op hevige irgze in het aangezicht verwond door een aldaar in garnizoen liggend onderofficier De hulp van dien politie beainble was ingeroepen wgl eeuige burgers het met een militair die incl getrokken sabe reeds geslagen en verwond had te kwaad hadden Toen de olitiedienaar die militair gelastte zijn wapen op te ateken ontving deze aanstonds twee sabelslagen in het aangezicht zoodat hg hevig bloedende bewnateleoe uederviel De militair is later gevat en de verwonde wiens toestand niet levensgevaarlijk is onder geneeskundige behandeling gesteld De aanleiding tot de tnist tusschen dcu onderofficier en de burgers waa door de laatsteu gegeven wgl zij hein lastig Waren gevallen toen hg rustig met zgn meisje op een bank wai gezeten Op den tramweg in Moskow had dezer dagen eeu oetreurenswaardlg onheil plaats dat wg ma de zeldzaamheid van het geval mcdedeelen TerWigl de koetaier en conducteur in een herberg hun dorst stilden ginj het reeds door passagiers be zelte rijtuig op den hillendeu ig oau hel Ijopcu de reizigers sprongen nu gelukkig vroegtijdig genoeg uit het rgtuig de wagen ki eeg hoe tauger zoo meer gang zelfs zooveel dat de paarden het tegen hem verloreu de dissel brak en de paarden op zgde vlogen het ledige rijtuig echter vervolgde met toenemende snelheid de rails totdat het eindelgk op een ander volgeladen rgtuig tiet dat omver viel eu waarbg vooral de reizigers van de imperiale en de koetsier belangrgke verwondingen bekwamen In den laatsteu tgd wordt er veel over de oneerlgkheid op de Husaiache spoorwegen geklaagd Zoo werd dezer dagen vlak bg hen station Ujasan Kort voor het vertrek van den trein euu reiziger door 4 roevers overvallen gebonden eu vou zgn brieveutaeoh met 9000 Eoeb beroofd Van de boosdoeners kon ofsohoon terzelfder tijd di stationschef en gendarmen op het perron waren geen spoor gevonden worden dit laalsle is nu wel niet verwonderlgk als men nagaat dat iu het begin dezer maand te TifUa de nachts ingebroken en geetoleu werd door den daar geatationneerden luitenant van politie en zijne agenten Men schrgft uit Katwgk Ondanks de afwezigheid van de gebeela vloot te Katwyk op de ateurbaringviaaoberg die tuk op winat eohter tot dusver met luttel voordeel ging strijken beerscht er thans eene ongekende levendigheid van vreemde schuiten die verscben visoh aanbrengen Men vindt er van Zandvoort van Egoond en hooger zelfs Sj elsche De baadel is klein tpaar reia Een deel van de vangst wordt verzoideu een ander deel kont aau de maïkt waarbg voor den vitaohcrman wat te verdienen valt daar op de meeste plaatsen de visoh gretig genomen wordt Want menigeen vindt veel meer smaak in versohen kantvtacb hoe Hein ook dat in zoute diepwaterache bokking De gouverneur van Foitkjea heeft eaoe wet uitgevaardigd tegen hen die thee Vervalsohep Deze worden mei de strengste straffen bedreigd ca aan doende uierkt de JJ Ot op met ü den tegcnwoordigeu toestand af te ki ntiUtige herscnscliiiumen als een nieuwe aau Ie kondigen H t ware onzinnig te belveren dat alles zoodanig is ingericht dat het niet vetbeterd kau vordt n Integendeel er ontbreekt oneinil Seel aau Verbeteringen wenscht iedereen maar wie le maatschappij hervormen wil moet weten in wtke richting en door welke middelen Zien le sociaaldemocraten kans eene toekomst voor te bereiden billijker dan het heden zij bewijzen dit door hunne denkbeelden in begrijpelijkeu vorm te ontivikkelen door audersdenkeuden te overtuigen maar als zij tot verspreiding vau hunne beginselen een cursus houden wat op zich zelf zeer Ijffelgk is dan dr igcn zij zorg willen zg ook de terslandige meerderl eid aaa hunAe zyile hebben om duidelijk aan te geven wat zij willen in termen die hen ook begrijpelijk maten oor diegenen welke hetzelfde doel voorstaan Het mysticisme ook het politiek mysticisme kan wel omwentelingen te weeg brengen maar geene blijvende hervormingen en de D Ct ziet daarom in de Nederlaudsche sociaaldemocraten die nu te Amsterdam zgn opgetreden wel eene vereeliigiug die de rust der inaatschappy voor korter of langer l jd in gevaar kan breugen maar uiet eene vereeiiigiug welke hervormingen invoeren kau die de samenleMng ten goede komen Misschien zal eene volgende les van den cursus meer lucht verspreiden over doel en middelen maar dragen zg hetzelfde k trrakter als de eerste dan is het He verwachten dat de sociaal democraten in Nederland zgn apostelen heeft maar geen discipelen zal bekomeu De Londensche tkeatre verhaalt dat voor eenig tijd de beroemde tooneelspeler Rossi door den koning van Italië uitgenoodigd was hem een bezoek te brengen In den loop van het gesprek sprak de koning van het verval waarin de tooneelspeellcanst iu Italië geraakte Wat wg noodig hebben zeide hij ffis een schouwburg aU het Theatre francais iw kuust is eeu machtig middel tot bevordering der beschaving Deze beschaving moet van Rome uitgaan Mijn vader stelde uw talent op hoogen prijs signer Rossi Gij zgt eeu waardig opvolger van dcu tgd toenMarcbiouui Vestri Taddei Belloti Ristori eu Pieri te zamen werkten Dat was een schooue tijd voUÏ de kunst Bg het afscheid reikte de ksuiug deuj knustenaar de hand die hem beloofde ziju beste pogingen iu t werk te zullen stellea om het nationale tponeel weder tot de vroegere hoogte op te voeren Woensdag had te Amstenrade begunstigd door schoon weder de tentoonstelling van vee en landbjuwproducteu pLiats Er waren zoowel bg de vruohlen als bij het vee vele prachtige en zeldzame exemplaren Het wcmnlde vau b zjrkers De teutentoon teliing vau het vee xtni lU een weide van het kasteel lerwyl die van de vruchten iu de serres werd gehouden Nadat te ougeveer drie uren de prgzeu waren uitgereikt nam het banket waaraan ieder tegen betaling eu inteekening voor 1 September kon deelnemen eett vang Er zaten 110 personen aan De Harmonie van Amstenrade speelde den geheelen dag en bracht zoodoende veel bg tot het slagen van het feest De graaf Marchand d Ansembourg eigenaar van het kasteel wus met nog eeuige leden zijner foinilie zelf tegenwoordig Men vierde vroolijk feest tot laat in den nacht en allea liep in beate orde af Uit een plattelaudsgeraeeme in ZuidBevelandzgn eeu predikant een onderling en een diakennaar Goes vertrokken om een machine tot hftkunstmatig vervaardigen van tegels af te lederen een maohiue die een kunststuk te noemen Is doot bedoelden predikant met behulp vau dien ouderlingvervaardigd 6 O Sinds enkele dagen is de kuostboterbbriek derfirma B Dalenoord Zn te Euschedé iU vollewerking wanneer de fabriek op aangevangen wgzeblijft doorwerken twgfelen wg niet of de resultatenzuUeu allergunstigst zgn verschillende familiëu hebben de botsr geproefd en reeds veel iu algemeen gebruik genomen er is geen het minste onderscheidin smaak té ontdekken terwgl zy er veel ooglgkeruitziet dan d t boter welke in die streken bereidwordt bovendien maakt het een groot verschil iaprgs zopdat bg uiet betere kwiiiteit dér gew neboter de kunstboter aldaar zeer spoedig de overhaul zal erlangen POXilTIEI Gevonden en aan het bureau van Politie gedeponeerdii eijpHIFfONAIRKeneeu MAND wi fin een ZAK r J S 1