Goudsche Courant, zondag 15 september 1878

DE UITVERKOOP DUUET SLECHTS TOT MAAUDAGAVOm 9 UEK ir ALLES KOST 2S CENTS Hotel TIVOLI Spoorstraat @ O H O s Zi03iTIDA Ca 15 SEI TEnVvCBEI 1878 Voor de ligting der Nationale Militie van het jaar 1874 was ik genoodzaakt een Plaatsvervanger te steUen voor mgn zoon MARTINUS VAN BOMMEL waartoe ik ondergeteekende met den Heer A J MOLLMA1iN E ooti Qaeie i BWC der Verzekering Maatschappg voor de Nationale Militie tDe Hoop gevestigd te Abmheh een overeenkomst heb aangegaan tot stellen eens Plaatsvervangers Die Plaatsvervanger heeft voldaan aa a art 61 der Mihtiewet dat is den lotelibg van den persoonlgken dienst vrggemAakt Toen ik bg de aangifte van mgn tweeden zoon voor de Nat Mihtie als reden van vrgstelling aanvoerde ik voor den eersten zoon een plaatsvervanger had gesteld werd mg medegedeeld dat daar de Plaatsvervanger op grond van art 50 der MiUtiewet uit den dienst taas ontslagen den opvolgenden broeder geene vrijsteUing wegens broederdienst kon worden verstrekt Ik heb toen mgn zoon PIETER VAN BOMMEL bg de loting in 1878 eendienstpligtig nummer ten deel viel den Heer MOLLMANN kennis gegeven en daarop ten antwoord bekomen alles op bovengenoenule Maatschappij aan te laten komen en dat op den bepaalden da r voor den dienatpligtigen loteling een ander in diens plaats zou wordea gesteld hieraan is ten volle void lan en dat alles zonder eenige moeite o bijbetaling van koeten hoe ook genaamd zoodat ik op grond vsn het bovenvermelde met het volste vertrouwen deMaatscbappg tUE HO0P t boven genoemd en hare Directie in het bijzonder A AyBEVEEL aan hen die in de termen tnogten vallen voor hunne zonen ofpupillen een Plaatsvervanger bg de Nationale Militie te moeten stellen aangezienuien zcoalt imj i gebleken zojj ra als de overeenkomst is tot stand gekomen totlevering van ilie beraoegingen ontheven is zoowel voor den loteling als diens opvolgendea broeder of broeders ZawwBommvl 31 u U3tus 1878 ipm gei P VAN BOMMEL Gezien door on Burgemeester der gemeente Zalt Bommel voor legalisatie der handteekening van den Heer P van Bomsbi wonende alhier Zalt Boiiiiek 31 Augustus 18ÏS uiai get A M C VAN BOMMEL Burgemeester DE VERHOOP duurt slechts tot Maandagavond 9 ure WP ALLES KOST 25 OEHTS Ü mm rn irn u mm wijnen Alle soorten van BORD K a U X ert andere W IJ N E N bij m PEETEI13 Jz te Gouda Bizoaler wordt aaubavolan da K9 3put39rie BOSDSAJXWIJN van f 26 par Ankir mat aooijai Steels b3ieg3a voorraii OdIi bij proe flasschaa kwart ea halt aakars Prij ioouriiui3a wordea gratis ea fraako verzonden Alles wordt trank o huis g eleverd BargerlJJke Stand GE30KEN U Sept JolianocB Michiel ouden G Bo Gagh eo J de V ilde Jubaitna Ciilh nnl Marlt ooders W KoolDcke CD M L n der Vlist Toiia Murgnetht uudera A Verkaaik eu P Andnra 12 CorDiliu uudi rs J Tttu der Kiut en C J ScliiKji d rMofrd O UlLLDbN 12 SepU A A de ii Rubbe 2J j UM LHTKÜlJ I ia Sf l C M Luuthml S7 J en W a Wi ki atj 1 JuDkmgt Uil ea W n Waas ïlj U W de Bock Ï6j te Gr ei h ge en A t kuk 23j K auJer Mini 43j eu A M F lnaeiilerii 88 ADVERTENTIEN Op Dinsdag 17 September 1B78 hopen onze gelielde Ouders Ëlt JAN KRUISHEER ê PETRONELLA HORNES 1 hunne tlJFTIG ARIGE EOHTVER I EENIGING te herdenken g Hunnt dankbare kinderen BekuwdI en Kleinkinderen ALBERT HENDRIK WILLEM is DB BOCK van flaqe iM li ANNA CHRISTINA KOK gjg Gouda 13 Sept 1878 Getrouwd M J van BOLHUIS HOITSEMA van Gouda EN A J LUCAS AmaUrdam 12 Sept 1878 Die tevens hunnen dank betuigen voor de bewgzen van belangstelling bg gelegenheid van hun Huwelgk ondervonden Heden overleed na een smartelgk maar geduldig Igden van eenige maanden na alvoTorens voorzien te zijn van de genademiddelen der H Kerk mijne geliefde Echtgenoote Mejufvrouw ADRIANA MARIA van WERKHOOVEN in den ouderdom van ruim een en vgftig jaren J KOST Gouda 6 September 1878 Heden overleed na een langdurig Igden ten huize zgner ouders alhier de Heer ARNOLDUS ABRAHAM de VRIES ROBBÉ in leven kandidaat Notaris te Amsterdam in den ouderdom van 30 jaren Gouda 12 September 1878 Ondergeteekenden betuigen hun hartelgken dank aan de hh K en C JONKER en verdere Belangstellenden voor de vele bewgzen van deelneming bij hun 26jarig Hiiwelgksfeest ondervonden Gouda C de MOL 13 Sept 1878 EN Echtgenoote Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Gouda zal in het begin van de maand OCTOBER 1878 aanbesteden de levering en uitdeeling van p m 100 000 stuks goede BAGGERTURF vóór den aanstaanden Winter De nitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten gesehieden De verdere conditiën liggen van af DONDERDAG 12 tot en met ZATÜRDAG21 SEPTEMBER e k dageljks in de Armkamer ter lezing Het Borgerlgk Armbestuur Dt Secrttari De Voortitter W POST DROST A ROMEUN VAZEN 6 cta p paar BL0EMBEKER3 25 KAASSTOLPEN 25 cents POPPEN 25 NACHTLAMPJES 25 WATEUKAIIAFFEN 25 ZIJDE PETTEN 25 MESSEXMANDJES 25 DASSEN 25 LEPELKISTJES 25 De ondergeteekende Bqodschaplooper van Siliootihoven op Gouda vice versa heeft de eer te berichten dat hij VAN AF HEDEN van Standplaats te Gouda is veranderd hij zal uiet meer op de Tiendeweg m de Kieviet t de Goedered aannemen maar in de Dubbele Buurt h den Heer D tan dbe KIND naast de Kerkstraat A KOMMER Gouda 13 Sept 1878 Mevrouw DROSSAERS van dee Garden te s Haae vraagt tégen 1 OCTOBER eene FATSOENLIJKE siiasfiiiiSt die tevens kan Koken Zich te vervoegen te Gouda Oosthaven B 84 In een KLEIN GEZIN wordt verlangd tegen NOVEMBER óf eerder EENE DIENSTBODE als Meid alleen van goede getuigschriften voorzien Adres onder N 141 aan het Bureau dezer Courant Mevronw de MEIJERE geb Schouten te Kuilenburg VERLANGT met November tegen ed loon EENE KEUKPMËID goed kunnende koken Adres bfl Mevronw C A SCHOUTEN aande Westha ven J H KIEBERT HiBKT i oiH A Photographisch Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DOiXDEaOAG en ZONDAG 7 Portretten k fi 298 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 23 SEPTEMBER 1878 BOUWDOOZEN 25 cents NAAIKISTJES 25 ASCHBAKJES 25 WANDELSTOKKEN 25 HARMONICA S 25 Gelakte KINDEUHOEDEN 25 HORLOGESTOLPEN 25 PORTEMONNAIES 25 SIGARENKOKEBS 25 POBTREÏLIJÖÏEN 6 stuks 25 iiiiijsGiir Ij A A TSTEj SOUEE COHGEET TE GEVEN DOGE HET Mu lekcorps van het 7e Regiment Infanterie ONÜEE DiEECTIK VAN DEN HeEE W SONNEMANN OP imH 15 SEPTEMBER m des avonds te 7 uren HH Leden hebben met ééne Dame en hunne bg hen inwonende Kinderen Vrjjen Toegang Introductie voor Dames en Kinderen 2ü Cents per persoon VreemdeUngen 49 Cents per persoon fiV Naar aanleiding van het eerste lid van Art 19 van het Regleaient wordt aan Kinderen beneden den leeftyd van 4 jaar alsmede aan Dienstboden de tpegang verboden WAAESCHÏÏWmÖr Men wordt verzocht geen Credtet te verleenen aan myne huisvrouw TANKE HAQÊMAN die my metterwoon heeft verlaten hullende door mg g e e n e betaling geschieden HBBBEBT de JONG Vischhandelaar en KofiSebuisbouder te Schoonhoven Openbare Verkooping om coptant geld op DINSDAG 17 SEPTEMBER 1878 in bet Locaal in de Nieuwsteeg te Gouda Wgk B No 17 g morgens te 9 ure van MANUTACTUEEN GAREN BAND ÜNTEN VEEREN HOEDEN KOUSEN MANS en VROUWBNKLEEDEREN MAHONIJHOUTKN HOEKBÜFFET dito SECRETAIRE LEDIKANT met SPBINGVEEREN MATRAS en verdere MEU BELEN PORCELEIN GLASenAARDB WERK benevens eene groote paitg BOEEEN afkomstig van een ümeritus Predikant Alles daags vliór de Verkooping te zien Tan 10 12 en van 2 4 tirap GoüDA Deuk van A Bbiukitak Advertentien 1 Ffflllil 111 gevaaagd als Leerling bg W VERHOEFF Horlogiemaker Lange Tiendeweg PARFÏÏMEEIE FIKE SAVONS DE TOILETTE Louis P Welter Fzn Coiffeur Westhaven GOUDA heeft ontvangen van Johann Marie Farina JüHchs Platz Xo 4 een groote Collectie EAUDECOLOGNE alsmede van Fransche buizen eene Prachtige Sorteering ODEURS en TOILETTE ARTIKELEN alles tegen concurreerende prgzep Zich vleiende met een druk bezoek vereerd ie worden blgft hg met achting UEd Dw Dienaar LOUIS P WELT ER Fzn F J bOER Lange Tieudeweg D 27 KOFFIE THEE Suiker Wijn Bier Gedistelleeid DEPOT van de gunstig bekende BRËUASCIIE KOFl van M BALLINTJJN ONTBIJTKOEK 25 37 en 55 Cent 8UCCADE K0BK 30 60 80 cent eri 1 Guld VOORHANDEN 7EBSGIE AFFELBOLLEN en verschillend ANDÉB GEBAK Veirwacht eerstdaags een sorteering CHOCOLAAD uit de fabriek L Aioi e W N aAAIJiMAAKKRS Haven mm jmmm van eene aanzienlgke partg oud EIKENHOUT als PLATEN PALEN BALKEN enz zeer geschikt voor tANDHOOFDEN BRÜGLEGGËRS en dergelgken Qp DINGSDAQ den 17 SEPTEMBER IS78 des morgens ten 10 urn aan hel HOFPLEIN te HpUerdam Gratis en franco ï erzeadt Kicliler s Boekhandel te Rolttrdam op franco aam ni door bet geheele Kijk en naar de Overzeeoche Bezittingen een 120 blndzijden lik uittreksel uit het wereldberoemd werk Dr Alry s XatuiirgciiecswIJze Dit met vele echte getuigsohntten van gelukkig geuei a laders vo jnieiie werkje kan lederen zieke met volte overtuiging worden aanbevolen Niemand veituime det bfllre bovengenoemd uittreksel te ontbieden Kleschkau Pommeren 30 Juli 1878 Den Heer W H iZlCKENHEIMBB in Mainz Met zeer veel genoegen bericht ik dal de door U gezonden echte Rgnlandscb Druiven Bocsthonig aan mgne vronw bg hare maagziekte uitstekende diensten heeft bewezen DöRiNe Onderwijzer DUUIVENBORSTHONIG is alleen echt verkrggbaar uit de Fabriek van W H ZICKENHEIMER te Mainz in flacons ii fl 2 fl 1 en a 65 cent voorzien van een tinnen capsule waarop nevenstaaud fabriekstempel gedrukt is Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Waddmxveen bg C van Eeuweh Haastred bg J D den Hartog hidtwüer bg F Jon ep Id nbnrg Dr Chantomelaniis Oo enwater Onder de versclnlli nde kwalen waarmee het menscbdom voortdurend bezocht wordt is blindheid ze er wel een der ergste zelfs niet goed of volkomen te kunnen zien is reeds lastig en gevaarlijk ja he minste wat men aan de oogen gevoelt is zeer pgnigk en ongenefelljk want het gezicht is niet alleen het onmisbaar maar tevens ook het gevoeligste ziutCiig der menscheu Wat is nu de gewone toevlucht wanneer de oogen beginnen te verzwakken Dadelgk besluit men eea bril aan te Éhatfen doch het is ontwijfelbaar zeker dat de oogen door het bnlleugebruik niet versterken men weet toch zeer goed dat brillen alleen dienstig zgn om met gebrekkige oogen te zien docli deze nimmer de oogen kunnen herstellen of verbeteren Tot herstelling van zwakke kende en jeukend oosen is een onfeilbaar middel gevonden in het zoo fjerenomljiéerde OOGEN WATER van Dr CllANTOMELANtlS Allen lijders aan verschillende oogkwalen wordt dit krachtig werkend middel met vert ouwen aanbevolen en 711 zullen zich bg een oplettend gebruik volgens oorschrift voor véle g ebreken vooruamelgk verzwakking vrijwaren let 18 verkrggbaar met gebrmks aanwgzing a 60 cents per flacon bg beazrmiLkcr en Co tnden A B ti Nieuwkoop A PiiQi Ze$enJkMiien r G A DETH Ooxda 1 H KellfrMi vV Wnirtnsl h A 6 w ilriii hcltlut4 r OostiuulfOftlrAiit Settertltuii GotuA Druk van A Bkinkhan