Goudsche Courant, zondag 15 september 1878

1878 WoeRSdag IS Sq tenter N 2194 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentiebiad voor Gouda eo Ouislrekeo a i a A V j ƒ i BEGROOTING DM INKOMSTTEN cn UITGAVEN tan db GEMEENTE GOUDA voorden dienst ran 1879 Berolkiog 17235 zielen Fartolf UITGAVEN taux Uoofdst V Kosten der openbare veiligheid en van de brandweer 97 Jaarwedde van den eommie garia van oolitie 1600 98 Schrqf en Barea nbehoeftén van dé politie 50 99 lielooning van de inspecteurs enaars en verdere beambten van politie mitsgaders van de veldwachters 4450 Kleeding en wapening der politiedienaan en veldwachters 420 Onkosten voor nacht en stillewachten 2855 Onderhoad der wachthuizen mitsgaders licht en brandstoffen voor dezelven 145 103 Onderhoad der laataams en verdere Icosten der verhchting 8680 Onderhoud der brandspuiten 660 Belooning en cremiën aan de brandspaitliedfn en beambten 1300 Kosten der achntterji 2382 11 Idem der weerbaarheid 50 Idem van bet faoia van bew ring dn nderhood tfn poüp 400 TotAal van h atVe Hoofdst 22992 11 Hoofdat VI Kosten der plaatselgke geisondheidspolitie 109 Kosten van toezicht en onder soek der openbare hnicen ene 1 110 Kosten van koepoldnenting 100 UI Kosten van de openbare ge 112 U8 Eondheidscommissie 200 Jaarwedde van den geneeskundige belast met de doodschoQw 100 Kotten van de bad en iweminrichting 400 114 Kosten op het kenren van vee het begraven van afgekeurd vleesch enz 75 Kosten van ontsmetting vanbesmette voorwerpen 100 Kosten van bet om niet ver strekken van gezuiverd drink water 8000 117 Derinfectiismiddelen 800 Totaal van bet Vb Hoofdst 895 UITTREltSEL UIT DE MEMORIS VA N TOELICHTING Indien bet tegendeel niet ia vermeld tgn de posten tol betzelfde bedrag als in het vorigr jaar nitgetrokkeD UITGAVEN 103 BcMpostismet ISO verhoogd daar kat voornemen bestaat om bet aantal gaslantoama met i te vermeerderen De som dient om te voldoen Het bedrag der aanbesteding van SlO gaslantaams 3000 dat van de lantaarns di boven dat getal branden mitsgaders de koalenvan reniissehng van consoles in oaudelabies n ongekecrd 8860 die van het stellen van 4 nieuwe lantaona 110 n dis voor patentolie n petroleum ter verliohting Itg het ifcette a vwi sttaten tOO 8080 108 Verhoogd met 97 ï4 i overeenstemming met den door den SchuUersmod vooif edragen staat van begrootiug der inkomsten in uitgaven voor bet dienstjiuir 187S 113 Het uitgetrokken bedng ia met 60 verhoogd tengevolge van Termeerdfriug der betoldigiugen vau den Direeteur en tjnen aasisteut Het dient om Ie vMdoen de kOMea van onderbond i 200 de bcfeoldiging van den Directeur der school lig co die van den assistent ad ƒ 4 per weck Wordl verwlgd j BUITENLAND BuiteilaDilscli Overzlcot jSondag ia te Vinóennes door Mae Hahon eene eroote revge gthoiultn over dat ged elle der reservisten en vsn het temtonale leger dat aan de herfstmanoenven heeft deelgenomen Ook hst garnizoen van Parijs was er bq tegenwoordig AI de personen die te Parijs varen gearresteerd bq gelrgtubeid van bet verbddaB arbriders e iign a znn wciler in vrijheid gealekt met uitzondering van Hirsch Of daarmee de verwilgiug is opgeheveo wordt niet gemeld De heer Habeneck endermrdleet van Carpentraa is ontsl jen om den ruwen hoogst ongepasten vorm van een officiSelen bnef door hem tot den overste der Dominimnen te Carpcniras gendit Eenigèn lijd gcMen had bq de main ito zqn orrondissemeat gelast aoherp toezicht ts hondsa op de paapoorten ton rondtrekkende monniken en nonnen die het dnidelük bewqs banner identiteit bevatten moeatan Hq gaf dit bevel omdat een aantal peisonen in geestelnk oosluam met valsche b ioen rondtrokken en biljetten in vcibidan l i y§ii vokoohtea De overste der DoaioieaiiSB t Caipentras ondervond veel laat van dezen aiaatnfel en diende zqn beklag b den onderprefect u De keer Habeneck gaf daarop teer inw trn antwoord dat hq geen ovetste der Domitticaoea kende daar de Dominicanen nooit in Froukrqk met verlof der regceriog waren toegelaten en trok varder op vinnige wqzs t n iWliiliM B b hwrtera te velde Hg vei g t tea eenenmale dat hq sis ofSeifel persoon schreef van den officiëelen vorm gebruik maken moest en in geen regeeringsstuk op harfktochtclqke wqs mocht polemiseeren De heer Uabeneok behoort tot de radicale party Men b rqpt hoeteer het gebeurde koom op den reactionairen molen ia Men maakt er dan ook behoorlqk gebruik van om de republiek in een onaangenaam hebt te plaateen Het boofdoigoan der socialistische partij in Duitschland de FurwérU beeft de financieele balans der jongste socialistische verkieticgsbeweging openbaar gemaakt daaruit blijkt dat ten behoeve van de verkiezingen bq den kassier der socialistische arbeiderspartü in Dnitsefalond een bedrag van 29 088 mark tijn ingezonden Te Berlqn is uitgegeven voor dit doel in ronde som genomen 16 000 mark te Leipzig en omstreken 3000 mark te Elberfcld Btrmen 4000 mark te Altona 9000 mark en kleinere sommen iu dere kiesdistricten Al deze plaat qke uitgaven zijn bestreden met de middelen in de locale kassen aanwezig Veilig jneent men te mogen aannemen dat het totaal der uitgaven voor de verkieziogsbeweging door de soculisttiche parlij gedaan klimt tob 160 000 mark in een ronde som genomen Hierbij behoort men niet uit het oog te verlieten zegt de Norid Mig ZtUmif dat de ForwSrU geen aanleiding heeft om de offers door de leden borer party gebracht te vergroeien er is vermoedelijk eer meer dan minder ten behoeve van de bedoelde taak uitgegeven In den Dnilsehen Bijksdag ia Vrqdag de interpellatie behandeld over het ongeluk met den Onuf Ktarfürt in een uitgebreide redevoering tetla de Bremer abevifardigde Mosie het ongeluk uiteen en betreurde dat er na verloop van drie maon ten nog niets van het officieel ondettoek was epablioeerd Bven uitvoerig werd den a evaardigde beantwoord doer dea chef der daitsliteit Stoteh die de eplsidiag van de marine olScieren tegen krantenbedenkingen verdedigde en zeide dat het openboarmaken van het onderzoek niét aan hem stond terwijl bet niet wenschelqk moeet worden geacht pnblieke meedeeliiigen te doen zoolang het onderzoek voortduurde ook de stnnriiedeu werden goed gevormd maar wat kon men er aau doen wanneer dezr bij bet ontvangen van de bevelen van de ofScieren in de war raakten Op voorstel van Hsnel werd een nadere bespreking van de interpellatie wenschelijk verklaard en door dezen heftigen redenaar bepaald en uitdrukkelijk de overlegging gevraagd van al de stnkten welke op deze zaak betrekking hadden De chef der admiraliteit antwoordde hierop dat hjj in zijn positie zich niet liet dwingen door meerderheden wat hem peisoonlgk betreft hij zou trachten de openbaarmaking te verkrqgen daar de Marine niets wenschte te verdonkeren Tot een resultaat leidde de discussie ualaurlqk niet Uit Berlqa meldt men aau de JFeter ZeUtmff dat de fractie der partq van voomitgang iu den avond van 13 dezer een bqeenkomst herft gehouden ten einde te beraadslagen over de houdiug door de Il den aan te nemen bq de beraadslagingen over de socialistenwet Nadere bijzonderheden scbq nen deswege niet bekend te zqn Intassehen houdt men zich sigemeen overtuigd dat de voordracht naar een commissie zal worden verzonden Zoodra dit besinit is genomen tallen naar men onderstelt minstens 14 dagen voorbijgaan alvorens iich met grond een oordeel laat vellen over de houding der meerderheid van den Bqksdag ten aanrien van dete voordracht De hoofdqnaestie zal vermoedelqk neerkomen op de wqze van controle Vrq algemeen wordt de weosoli geuit dat daartoe tal worden opgericht een blunder rechterlijk orgaan bestaande uit leden van het hoog administratief geieebtshof en eenige gedMcgeerdea door de bondsregeeringen als zoodanig aaa het hof toe te voegen Bismarck die zich stellig wel in de debatten cal laten hooren ia van Gasteio te Berlijn aangekomen Twee van de machtigste Europeesche mogendheden dreigen met elkaader in Atiê in botsing te komen en slaags te callen raken rer de opperhcetsiAappq in Indië Jaren achtereen waa de nadering van de Eussis heerschappü naar de Engelscfae bezittingen in Indië voor de Kogelsche staatslieden een waar schrikbeeld Herhaaldelijk gaven de Bassen de meest vredelievende verzekeringen maar rukten intnsacben steeds verder voort Zooals de Timet opgeeft was de afstand die de Knsaiache van de Engelscb Indische grenzen scheidde in het begin der vorige eeuw 2500 mijlen in het laatst dier eeuw 2000 het begin der I9de eeuw 1000 en sedert den Krimoorlog slechts 400 mijlen Indien het den Bassen gelakt en dit is het wat de Engelschen vreezen ridi in Caboul te vestigen wordt de laatstgenoemde afatand weder aanmerkelijk beperkt terwijl indien de Sussen roeester tiJn van de passen die tot het EngeUchIndische gebied leiden dit ieder oogenblik kan blootstaan aan aanvallen van Busland of zqn Aziatische bondgenooten Om dit te voorkomen driqgen de groote Èngelsohe bladen er sterk opaan dat zoo spoedig mogelijk maatregelen tullen warden genomen om den Emir van Caboul goedschiks of kwaadoehiks te bewegen tqn invloed lu Afghanistan aan Engeland af te staan ter bescherming van de Engejscfae belangen in Indië Van verechillende zijden komen zeer ernstige berichten omtrent den toestand in West Tarkije De portqgangers van den Albaneeachen bond hebben den moord aan Mehemet AU gj leegd als etsie zegepraal gevierd en dien door and fs moordtooneeUa doen volgen Te Prisreu Pristiaa en Ipeck heersobt volslagen regeeringloosbeid heeft jpen aan de Turksohe ambtenaren verjsiagd en wil men op eigen band den heiligen oorlog gaan vo r n met verwerping an het geiag det suIUns Het geheels volk is onder de wapenen en de vorst van Montenegro die voor enkele dagen plan maaklt de te Berlqa loegcatemda anaeutie te verwetentqkta neemt thiiia mastregtleteon zijne grenzen Ie vtidedigen De Porte heeK 26 batoljou oïwlsr Vnad fscha naat Albonii gtaeadva