Goudsche Courant, woensdag 18 september 1878

der beida oodari lid zijmla komt te overlijden blgvaa de bepaliogaa taa aaa lea vaa den laagattevende dat oodera van kracht Art 4 De leden hebbeo bij bnwelijk alleen dtfn aanspraak op uilkaeriiig wanneer bclaelva plioita berft na drie jaren Lid d r Maatschuppg geweeat te zgn trrngl bg bet aangaan van een buwilgk biunen drie jaren nadat men als Lid der Maatachappg ia ingeichrevrn geen uilkeeiiog wordl verstrekt Art 6 Geene oilkrcriBg zul verschuldigd zgn KanrfSrr een Lid komt te overlijden binoen drie niaaudeu na drgzelfa iiischrijihig 111 de Maatachappg of wanneer de dood aan ztlfo moord uioat worden loegracbreven als ook wanneer het Lid ia omgebracht door een drrgenen die bg dlena overlijden op de uitkeering aanspraak zoo kunnen maken Art 6 In geval van Huwelgk of 0 erlgden noet san de Directie wordeu overgelegd de HuwelijkB Bete of de acte van overlgden alvorena mea aanspraak kan maken op uitkeering De kosten dezer acten zullen echter door de Diraetia worden vergoed Da Directie heeft leveoa in getal van overlgden van ecD lid bat recht om zander verjioadiog te vorderen de overlegging der geboorte acte van dat lid altorens uukeiring ta doeo als ook om v6ór de oitkeeriog een voldoend bewgs tfl vordireo dat de overledeoe bg zgne luachrgilog niet igdende was aaii eene oufcueealgke kwaal of ecotga andara gevaarlijka ziekte Art 7 Dt boeken dar Maata hapf ij alsmede do aan de Directie overgrlegde Geboorte liuwclglts of O erlijdensaetcn eo verdere atukkvn Hggrn ateeda vooi leder lid ter inzage ten kantore vau den Directeur mits meo vooraf belet vrage Art 8 De uitkeering hg overlgdeu geschiedt aau den houder van het Üewga van loschrgving en tagan oveTgifle van hetzelve Nadat legco ovarglfta vaa gezegd bewija de aitkeeflDg heeft plaata gehad beeft geen der erfgeoameo eenig verder recht tegenover deo Dirictcar Art g Van da door ds Uden volgens art 3 betaalde belet vragen Als hij nu door drukke bezigheden coetribatidn zal doar den Dirraleor 80 Cl als reaarvefonda rrhiudcrd is eUfdut zoo n man het Ijselgk druk worden afgezonderd lot het doen der ailk riuge het overige ijj f j dan kunnen Zelfs dier cootributien ui ttrekkea tot bcttrgdioi dfr Uure en dmiDiitntiiikoiteD ikouda tot dekking der kcNtea v o Huwelgk welgk en OverlgdenMcicD orto a reukocteo en draklooueo en de hIu uko v d deo Directeur en taa dt ConmiiMruMD eu AgCDtea Wanaeer d reierrekaa niet toereikend mocht zijo tot dekking der te feritrekkeo uitkeenegCD lal de hue croutbeid der uitkecriDgea niet mogen wordco Terminderd ooi h de coiitri bulie HurdtB vcibougtL mtaf bigft de Üirecteor voor de oit kcfrinitcu periooulijk utiaprikelijk leder iid beeft bet nebt neb tf wrertaigen dat door den Directeur uu iijae erpliebting tot storting m de reeerTfkw boboerlijk ui r Toldun Art 10 De Drrecteor itMl onder toeiiehfc tan dria Co miauriueo welke door èe Leden bg an deo Directcar m te le wea oogeteckeode ateoibiljetten uil de Agcotcii der Maatschappg worden grkoicn bg necrdei til vao iteouneD De eerate stemming zat plaata hebben soodra er vgf agenten voor de Maatachappg werkzum njo Zg treden ala Cumloiaaariaaen af om de twee jaren doch zgn telkena weder herkieabwr De eerate aftrediug heeft plaats dan l iuoi 1879 et ealaria der Cummisaarisaea wordt door deo Directeur vaatgeateld Art il Om ds drie mM d B hot enrat in do maand September 1878 wetdoa door ïm DirceCosr van het door hem na aftrek ao allo koataa ala aalarta genoteoe aao de Ledeo reraehilleode geldctgke premiëa bg het lot aftïeataan tot eon geuucoliijk kiloep van een tiende gedeelte der door alle Leden geumeolgk over dat tgJvak betaalde eonlnbatien Ten dien einde zallea door den Directoar aaa de l edeo bg de deelürming gratia Dremicloten worden vemirekt TcU kcoa wanneer een premiclot wordt oitgeloot nl aan het ltd wat dat lot bezit een nieuw lot worden ter hand gcateld De reeling dier premwtrekking geaehicdt door den Uireetour dia ook het tnntal en de hoegrootheid der premiea bepaalt Het aantal der nan de Lcdou te acbenkea pccmialottB ia nlt Volgt vtfor een Lid vaji de Eerate Klaaa fü l preoiieUitta Tweede wr ï Derde drie m Vierde tw e Vgfde V éém prcmielot Wanaeer een Lid nog geen drie maanden heeft gecontri boeerd ordt de premie welke op het lot van toodanig lid valt Temiaderd naar gelang vao den tgd dat het Lid nl hebben greoo tri boeerd Het reatant dier premien wordt bg de premica der volgende oillotiog gevoegd Art 12 Bg overlgden van eea Lid gaat de aigendon van de loten niet op de erfgenamen ovtr maar moet het lot bg bet doen der nttkeering aao deo Direetear worden terroggegaven De loten kunnen door de Lïdea niet aaa andefca ia eigendom worden overgedri ceo noch geruild worden Art 13 Bg verzuim tan een Hd ïn de betaling vaa frw termgaendereontnbntte in Art S bedoeld ui zoodanig nalatig lid worden gerodeerd xundcr aanapoak te kannen mttkeu op terngbetahiig vaa t enige door hem betaalde contributie tervtgl verkeerde opgave van oudtrdom het recht op aitkeering doet verloren gaan Ia beide gcialleu gaat het recht de premién b Art IS bedoeld verloren Arti 14 Alle geaehilleo taaaebeu em of neer I edea en de Directie zullen worden bealiat door drie acheidsheden waarvan van weeraagda een ui wonSea gehoaen welke twee alioo benoemde acheidaüeden den derdea zdlleo kiezcD en aan wier oitapraak de Directie an de leden lich ontoorwaardelgk lollcD moeten onderwerpen Dëeo keer F de Boyter Cftndidaat Notaris Ie Amflterdmn tbaM to Jouda st wel il flelfde rsoon EQO 4iè It IMrcctear ran de Muto happ j Zamestraal bAtrokten WM ia het pfooes iadertijd tegen bet Zon kgthlad ondfrttoinen JDoch al waie dit ovk andei As aük ir rdt er niet beter door Men eeft U Art I in é m eMtiiten gezien dat de Directeur sich self levenslang heeft aangesteld efi Als hy tetkiest aff te treden zgn opvolger aanetoltt Kelfc heeft hjj het itoht h tettsmeurtaire l 8ohtkkiD den isan aau to wij èn die hem aft dood Men t iM pTo gan I De bedoeling schijnt dui4el jk pmifltAiift mMi men t Ic p Taa bei geld det Bianea nkele dagen is das daar de oorlog in toUcu gaoic een oorlog die eukel en alteen in het leven ia geroepen door het Btrlijnsche vredescongres BINNENLAND GOUDA 17 Seplembrr 1878 Gistt reu hmt de lUingi kondigde soh iet wedstrijd plaats dit vaii wind iMi ri eu niet ueiuig te Ig ilcn had Be uitslrig wiis dat de hh A Vhu Veen en Luit J H le VVildt beide 31 puuteu behaalden eu de heer P Eugclbregt 30 punten Irrwijl Lmtstgej ioemde alzoo deu 3n prijs heeft behaald til bij loting worden uitgemiuikt wien dir eerstgenoemden de Ie prijs eu wien de 2e zal worden toegekend Die loting heeft thans nog geen plaats gehad De wedstrgd op heden bepaald heeft geen doorgang gehad daar het terrein moeielijk toegankelijk was tengevolge Tan het vele water dat daarop etoud De wedstrijd ia na op nanstaauden Maandag bepaald Een bg het Departement van koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur Generaal van Nederlaudsoh lndié dd U dezer bevat de navolgende tijdiugen omtrent de krügsverrichtingen in Groot Ajth Eeii paar kaïnpougs waaruit Lampermei iu onze zuidooster linie was beschoten werden den Isteu dezer f toohtigd Aan den v yaud die hevigen tegenstand Uood werden zware verliezen toegebracht Benige versterkingen en eene miseigit werden vermeesterd met een verlies van 3 dooden en 26 gewouden aan onze zijde Habirb Adul Bachman heeft schriftelijk verzocht met 4U0 volgelingen naar Arabie to worden overgebracht Hem is een termijn gesteld om zich pcrsooulgk aau te melden Voorts bericht het telegram dat de gczondhcidatoeslaiid der ageerendu troepen alsmede de staat van zaken elders iu Atjth bevredigend blgven Naar wij tot ons leedwezen vernemen is de toestand van den Minister van oorlog weder minder gunstig en kan er aan ren hervatten zgner werkjuamheden nog niet worden gedaeht N S Cl De Commissie van oppertoezicht en beheer der Kweekschool voor zeevaart te Leiden heeft bekend gemaakt dat op Maandag 30 dezer s morgens 10 uur in voornoemde inrichting eene keuring zal plaats hebben van knapen die eene verbintenis iu s Rgks zeedienst weuschen aau te gaan De verkiezingen voor leden der Tweede kamer in Ie hoofdkiesdistriclen Rotterdam en Dordrecht z jn bepaald op Dinsdag 8 October De heer P Dunkler inspecteur van de militaire muziekeorpeco is gisterenmiddag overleden Dezedroevige mare brnoht groote verslagenheid teweeg Het is een slag voor zijne kapel die hare ontwikkeling en haren roem san den talentvollen directeurveracholdigd is Haar verlies is echter onherstelbaar De moziekaitvoering der kon kapel in deu zoölogisoheu tuin werd onmiddellijk bg bet vernemendezer droevige tgding gestaakt Gisterenmorgen werd op de bej raafplaats Ie Leiden bet stoffelgk overschot grafwaarls gebracht van den zoo onverwachts overleden majoor Mulert tot de Leemkule van bet 4e reg infanterie Daar ter plaatse voegden zich bg de familie de officieren en onderofficieren van het garnizoen en van de elders garnizoen hondende afdeelingen van bet cotpa en de officieren der dd sehntterg om den doode de laatste eer te bewijzen Het muziekcorps von het regiment rondom de groeve geschaard liet toen de lykkist op de baar was gesteld een treurmarsch hooren Door den kolenel van het regiment werd vervolgens een kort maar treffend woord aan de nagedachienis van den dverledene gewgd Door een der leden van de familie werd aan allen dank betuigd voor de zoo hartelijke deelneming iu haar verlies met aanbeveling ran den zoon des overledenen thans onderofficier in aller protectie De muziek liet b j het einde dezer treurige plechtigheid nogmaals hare weemoedige touen hooren Eene groote menigte W s vso deze droevige Atvaart getuige Z M 8e Koning heeft de zitting der StatenOeneraal g popead met bet oiUpreken der navolgrndë Troonreile ttijit Hurt I Het rarbeugt mg bg de opening IJeier zitting aHn de Stóten Genehull gunstige mededeelingen te tonnen tl aangaande den toestand des lands Ik wtaitleer de levendige belangstelling in het gelnk Mn mönen beniinden broeder allerwege betoond ontiingst door de liefite der natie voorpi jn bais Mh i S be raalin bU Hafe konisi op den NcdaiiAas he i bodem bereid Myue betrkkingen met de Buiteuland 6fae Mogendheden zijn van den meest vriendschappelgkrn aard Z4e en landmacht onderscheiden zich bg voortduring duor ijverige plichtsbetrachting De inspanning ver dient allen lol waarmede onze kj ijgsliedeu in het Noorden van Sumatra zich kwijten van hunne moeieIgke taak De meeste takken van volksbedr jf leveren stof op tot dankbare tevredenheid Voonil de l indbouw bloeit en verblijdt zich in het vooruitzicht op een ruimen oogst De staat onzer fiuantieu wijst ann dat het oogenblik gekomen is om op versterking der rijksmiddelen ernstig bednclit te zijn Voorstellen in dien geest ontworpen zullen U warden voorgelegd en verband houden met de plannen omtrent eene hervorming der bestaande belastingen welke wordt voorbereid Het onderzoek van een Wetboek van strafrecht is zooyer gevorderd dat de indiening van het ontwerp nog in deze zitting mag worden tegemoet gezien Op de belangen van het openbaar onderwgs blijft mijne aandacht aanhoudend gevestigd Tot uitvoering der Wet op het hoogcr onderwijs eu tot invoering der nieuwe Wet op het lager onderwgs z J op Uwe medewerking beroep worden gedaan De algemeene gesteldheid onzer Oost Indische bezittingen mag bevredigend wordeu genoemd Werd de rost elders niet verstoord 4e goede verwachting werd niet verwezenlijkt die in het vorig jaar scheen te mogen worden gekoesterd omtrent den loop der zaken iu het noorden van Sumatra De handhaving van ons gezag aldaar vorderde op nieuw buitiug wone maatregelen Voor Suriname werd voorluopig de gclegeubeid tot het vermeerdereu der werkkrachten weder geopend Zoowel hier te laude als iu Nedertandsuh fmiic bracht de weldudigheidsziri milde offers tot leniging der ramp welke het eiland Cnraijao gctrcJficn heeft dat zwaar door een orkaan werd geteisterd Wetsontwerpen vau verschillenden aard zullen U Wfrden aangeboden Belangrijke werkzaamheden mgue Heeren wachten u Imogen uwe beraadslagiugen ouder Gods zegen in het algemeen belang tot gewenschte uitkomsten leiden Ik verklaar de gewone vergadering der StatenGeneraai geopend De gemeenteraad van Woubruggc heeft besloten den wegens ziekte eervol ontslagen hoofdonderwijzer der openbare lagere scholen den beer P H Spijker levenslang eene jaarlijksohe toelage van ƒ 600 toe te kennen daar tgn pensioen ontoereikend iS om in z jn levensonderhoud 16 voorzien Er is weer een Londensohe firma bezig van onzelandbouwers en handelaars boter eieren kaas eiiziop proef te vragen opder voorspiegel ug van allerleiflinke bestellingen De firma heet nu wel niet Uobbery Swindler en Co rnoaf doet er toch aan denken N V d D Vrijdag is te Kriin pen a d Ysel bg de de J Otto en Zonen de kiel gelegd voor eene sohroefstooBiboot voor rekening van dep heer J A Monlljn te ÖuJewater waarvan de mabhine van 16 paardenkraoht zal vervaardigd worden bij de heeren Diepeveen Leis Smit aan deu Kinderdijk en welke boot zal worden ingericht tot vervoer van passagiers goederen eir vee tusschen Rotterdam en Utrecht In de Zaterdag gehouden algemeene vergadering der Ned Maatschappij voor tuinbouw en plantenkunde te Leiden werden de volgenJe voorstellen van het hoofdbestuur aangenomen fl Om ƒ 400 beschikbaar te stellen om voordrachten te houden binnen den kring der afdeelingen b 300 beschikbaar te stellen voor subsidiSnaan tentoonstellingen door afdeelingen te houden c Een prijsvraag uit te schrijven behelzende eenedaidelgke beschrgving van de veredelingswgze enten oouleefen en dergelgkej voor planten van verschillenden aard met vermetling van de daarvoor gebruikelijke Ned kunsllermen Daarbg oehoort de aanwijzing van de voornaamste soorten en verscheidenheden waarop zij toegepast worden met het oog op eutprgsenz vail tUd waarop de bewerkingen geschiedenmoeten en van verdere daarop betrekking helibendebijzonderbeden De besóhryving dient door afbeeldingente worden toegeliöht De antwbordén moeten ingezonden worden in de Nederlandsohe taal j ze mogen niet eigenhandig Joor de mededingers zelv n geschreven zijn Het schrift moet gemaklÉelgk en duulelgk leesbaar pijn De door de Comissie waardig geachte pr svraag wordt bekroond met de ouden meddille der M atsebapp j en 600 De prgsyragen moeten iogeiondeii zijn vódr 1 Jabaari 1880 i Ben adres aan de Bégeiering te richten toi verkrljgfiig eentr ffgts ltitoöoa w sohopl wér4 na eebewarme discussie onder luid appttiu olgémeeoèüobmnitfe ugeiionini e Eene algemeene nationale tentoousieHiitg tsi planten en tuinbouwsieraden door de Maalsehapnii uit te sohrgven te howlen te Groningen in 1880 Het voorstel van de afdeeling Groningen en omstreken om hnnr ƒ 300 toe te staan voor het gevei yan tuinbouwoutkrwijs werd door de ToontcUers ingetrokken Voor het hpuden der aigemeeue vergndering ia 1879 is aangewezen Nijmegen en tot het houden der vriendschappelijke bijeenkomst Zwolle In de plaats van den heer Viruly Verbrugge uit Rotterdam die als president volgens t reglement moest aftreden en lie den warmen dank der vergadering inoogstte voor de uitstekende leiding en trouwe zorgeu welke hg aan de Maatschappij besteed had wem in zijne plaats benoemd de heer inr Visser van Hazerswouda te Amsterdam Verder werden lot leden vau het Hoofdbestuur in de plaats van de heeren dr G F Westtrinan en W C Boer die met den heer Viruly Verbrugge moesten aftreden benoemd de Heeren mr H L A Obreen te Leiden C Overeijnder te Boskoop eu P H O rm den Broecke te Utrecht Staande de vergadering werden mei luid appisss tot eerelcdeu van het hoofdbestuur benoemd de afgetreden praeses en de heer Kretnge te Haarlem De melkinrichting te Utrecht werd iu déh tut sten tijd door verscheidene deskundigen ook 4 buitensliipds bezocht die allen hunne ingenomenheid betuigden met de w jze waarop deze zaak wordt gedreven Vour de büterbereiding volgeus Deensche manier levert de beste resultaten op waarl j St genomen proeven volgens den directeur g lrken is dat de afkoeling der te karnen melk tot p i gr Celsius een voordeel van 15 in de bolrrproduotie geeft boven het nog door velen gevol le stelsel om de melk niet zooveel af te korleii De ilUdliteit der boter is uilstekeAd en de pigs inalii De aanvragen zijn dnn ook t66 veeltuidig i1 it slechts aan een zeer klein gedeelte kan worden voldaan zoadat het Ie verwachten is dat eerhinu de inrichting eene uitbreiding zal moeten ondergaan waardoor aan de behoefte die zich hoe langer zoo meer doet gevoelen zal kannen warden voldaan Het Bewind der Vereeniging van en voor Nederlandsohe industrio len heeft aan het besluit der algemeene vergader iw van 4 dezer betreifeude het drinkwater onverwgld uitvoering gegeviu en een adres gericht aan den minister van binnen zaken Daarin geeft het Betvind te kennen met belangstelling te hebben kennis genomen van hetgeen verhandeld is op het onlangs te Parijs gehouden ooagrès international d hygiène waarde wenschelgkheid is uitgesproken dat de verzekering der us iwezigheid van goed drinkwater in toereikende hoeveelheid in alle gemeenten des lands voortaan allerwege moge wordeu aangemerkt als eene aangt legenheid vim staatszorg en waarbg tevens recbimaiige waardeering is geschonken èu aan de kennis en veeljarige ervaring van één onzer bndgenooten als een der meest oevoegde beoordeelaars op dit gebied èn aan hetgeen de Nederlandsohe Regeering voor ette Ijjke jaren reeds getoond h ft ip dtze te willeo De zorg toob voor goed drinkwater als deel der rcgeeringataak kan hier te lande reeils voorbereid graoht worden door de instelling bg Kon besluit van 16 JuH 1866 no 68 eeuer slaalsoommissie btlast met een onderzoek van het drinkwater irt verband met de verspreiuiug van de cholera De hehingrijke arbeid dezer commissie heeft onmiskenbaar vrucht gedragen docb alsnog niet in dien algemeenen zin dat het doel bereikt zon kunnen heetin De statistiek de jaorlgksche prp inciale verslagen en andere mededeelingen omtrent het drinkwater hier te lande bevestigen dit beweren en ook het verslag der comnHssie van 1866 eohtei slechts aangaande de door cholera bezochte plaatsen Het schgnt dringend noodig dezelfde officieele gegevens te erlangen omtrent alle bewoonde gedeelten des lands en de kennis daarvan zooveel mogelgk algemeen te maken langs dien weg zou eene vergelijking met den toestand ran 1866 te maken z jn en daamit tevens kunnen worden afgeleid wat er in het belang van deze eerste levensbehoefte des volks in de Uotsto jaren van overheidswege of door particuliere instellingen is verricht zoo in do gemeenten in het verslag van d meergedachte oóm missie vermeld sb eldei en met welke resul taten voor ds openbare gezondheid Virti w8ge het onbetwistbaar belang ottter nijver held bg de amrezlgheid MlerWeJfe in rolddeede hoeveelheid na goed érinkwiiter vbrzóekt het B wind den Minister de gemeenlebeStn en te wülBtldoen atnsobrljvsn om binnen een döorZ E tebepalen korten termen de beantwoording in te t h den van deze vier vnrigAn o op hsedaolgi Tr gesobiedt de YÓonfeii tt lAui drinkwafe door de ingezetenen ia den regel gAfsikt word ad f l en elke w ai w Hit b diiBkwa ei voor b j onder en voor openbaar gebruik verzameld c indien het drinkwater voor openbaar gebruikbestemd in bakken wordt verzameld en bewaard hoe is de ligging dier bakken welke is de aardhnuner eonstruolie hoedanig de staat van hun onderhoud P d indien de voorziening uit wellen putten ofpompen door polder of rivierwater geschiedt wellÉën invloed oefenen nabggelegene fabrieken of andereinrichtingen b v kerkhoven op de qualiteit vanhet drinkwate r nitf Een der laatste nrs van het Botterdainseh Zmdaattlttd bevat een artikel over e u Maattckafpy tan geldtUjke Ukeering ingttal M Ottrlyden en tij UuKxlijktn ouder directie van den beer P de Bugler Daar wij vernemen dat circulaires en prospectussen dier maatschappij wier directeur F de Bugler thans in onze gemeente met der woon is gevestigd oo bier ter stede zgu verspreid meenen wg bedoeld artikel in ous bhid te moeten overnemen om zoo mogelijk te voorkomen dat er ook uit deze gemeente leden tot die maatschappij toetreden Het artikel luidt als volgt VERBODEN LOÏEKIJEN ginds bet het proces waartoe dit bkid aanleidinggaf en als gevolg van de door de Justitie genomenmoatrogeksu waren de vette dagen voor de ondernemers van verboden bterijen verstreken Nadatmen vau verscheidene rechtsvervolgingen gehoordhad sisheen de bedoelde industrie voor goed geknakt Men hourde er niets meer van Thans schgnt zgbet hooCil op nieuw te willen opsteken We out vangen althans uit Amstenlam circulaires en pmspeetussen vin aiettwe soortgelijke ondernemingen Daar het hier geldt eene za ik van algemeenbelang die ooi op zieh zelve voor het publiekbeUngnekkend genoeg ia om er kennis van teDtinen en het ons bovendien tot recht begrip derqnaestie noodzakelijk toeschijnt een gedeelte van destukken onder de oogen ytzer lezers te brengen 100 bten wij hier het prospectus der bedoelde onderneming volgel UaiTSCiiAn Vil GnniLuzi UmteioiaÏD gevil vanOvutUDia ra bg Huwiiua onder da iiaapraakt Helft eikatdtr geteatijcd te Aaiaterdsni aodtr directia va F Da KvuTta trt I D M maalKlia i iü itrikt lot lersekariag ecner galdaiijke nlkcering by uaerlijdea van da als Ladia deur Maataebapiig tagcHtiravro persoaea ao banac arfgeuaawD aUiaede tol erlikenug caoar galdelgka allkeariDg aas dia Iwtaa lalf bg ba aaagaaa vaa aeu hawtluk All DirMlear deaer Maaticliappy lal faageereo dt heer Friadrieli de Kujttar Caadidaat Nolaria dia ali soodauig ad vKam gebauillinafd blijft Ug heeft het Kcbt om één of m r Ucde Oirecteorrn aau la ibllni n beiioeliit bg abJicalia of bij laorbaat ia lii Val laa oicrlgdcb igucu upmlger Da Uircclcar la lid der Maalaehappij Art t Ug overlgdaa vaa aaa Lid der llaalMltapF lal da aitkeeriag aaar gelaog vaa da klaaaa waarin dat Lid ia iniaieliniao badragcn als Volgt i Berala Klaaaa IM Twaada 100 Dirda 7S twrde 0 Vijlde f Bij hu lgk van aan lid der ManHebappij ordr atasciu naar liFlanK van da klaiM waano uwdaolg lid i lugaaeltrctta dr Iwlll vau da vsraaaUaada aoiniKa uitickarrd Bf oirrtgdra van kindtrrn beaadia da irié jaren vaa gahnwda liedio mila beul lid sijnda wordt aitgekecrd ala vulgt Kanoeer da oodtra ilja ïagewbnvan ia de ecnia klaaaa Ife laeede 8 g g derde K 6 a tnida S Zoo ds oaoar ia larKhillanda klaiaaa lüa iogaHhraveo gMchirdt da aftkaering volgeoa da laagste diai baide klaaaeo waario sij iogaaebievra lija Art 8 Ba cootribotiea sijn volgaas ondardoa aa klaiaa grttrld ala volgt OIDEEÜOM IM Üi Jjï iU I H i A i A Ëta Ola Cta Cta Wa Vsa S tU 10 Jaar ï 41 3 8 n M M 4 8 a M 80 It 10 ï t 8 81 8 1 11 8 y 4 8 dp w W 9 4 i HMi i f M t 4 0 V 1 ♦ H tl 65 7 18 1S t voor Msr jaer taiti W 4 8 ti I te Mm bljf en liwa denlAe eontrïbtitie Wu lt wurvwr ziQ ivn iugeicbreTUi b j d SeeloemiB en dit p KiodereD beneden de drn igt fg igeliiiWa IMw Mtti Uidft JUd Kijndi 1 0 vrij fén OMWirti i Yhnttt tèi inleggers en verkoopt ten slotte als bijzondere om taudigheden het wenschtlijk of noodz iktlijk maken het directoraat a iu een ouder De inleggers mogen geen wuurd mede spreken Zij worden als eene kudde schapen overgedaan vun den eeii aan deu ander Hebben do leden geen invloed op de aanstelling van den Directeur zij kunnen evenmin toezicht houden of doen houden op het geldelijk beheer der Maatschappij De Directeur staat wel is waar onder toezicht van drie Commissarissen art 10 maar zij moeten door de leden worden benoemd uit de Agenten die hunnerzijds worden aangesteld en gesalarieerd door den Directeur Aaugezien de stem biljetten mgdeekeiid moeten worden ingeleverd bij den Directeur bestaat er niet eens controle op het resultaat der verkiezing Men heeft het zieh met deze maatschappij nog gemakkelijker gemaakt dan met hare voorgangsters De maatschappij Helpt Elkander geeft in t geheel geen verantwoording van haar beheer Van het afleggen van jaarlgksche rekening en verantwoording is in de Statuten geen sprake Art 7 bepaalt zich tot de belofte dat de boeken der maatschappij steeds voor ieder lid ter inzage liggen ten kantore vau den Directeur doch de leden van soortgelijke maatschappijen hebben in den regel hoegenaamd geen verstand van administratie zooals zij zich hier iu hare hoogste uiting kan vbordoen en anderen dan leden hebben geen recht tot den Directeur toegelaten te worden Bovendien moet men hem vooraf de leden een inzage van de boeken verwerven 11 Art 13 behelst de bepaling dat een lid dat drie termijnen cuntributie ten achteren is fan alle zijne rechten vervallen wordt verklaard Bene maatschappij die ter kwader trouw is kan met behulp van dit artikel de leden die ziekelijk of oud worden moed willig in gebreke stellen waarna zg worden geroieerd en alle tot dusver betaalde contributiën ten bate van de maatschappij komen Het wettig bewgs dat men heeft willen betalen zal toch ontbreken tenzij men fijne contributie bij deurwaarders exploit vóór het expireeren der drie termqnen laat aanbieden en wie zal dat doen van de luidjes die tot soortgelijke maatschappij toetreden Art 9 heeft ons eenig hoofdbrekens gekost V H de door de leden volgens Art 3 betaalde contributiën zal 00 zegt Art 8 door den Direetear 30 pGt als reservefonds orden afgezonderd tot het doen der nitkeeringeo Uet woft er bij ms niet üi dat men de oprechtheid zou hebben in de Stataten openlqk te erkennen dat al dadelijk 70 pCt van het ganscbe bedrag der gezamenlgke oontributiën zal warden onttrokken aan het doel niikeering bij overlijden en bg huweljjk Ininssohen b j nadere beschouwing en bi vergelijking met een andor document circulaire bleek elke twijfel onmogelUk te zijn Indien b v ƒ 10 000 cuutributlen vnh de leden worden geïnd dan gaan slechts ƒ 3000 in een reservefonds dat natnurlijk geen raserwfonds is Die ƒ 3000 moeten indiec zij werkelijk Ier zgde gelegd worden dienen om de uitkeeringen bg huwelgk en overladen te beUlen Aangezien daartoe en tot betaling van salarissen onkosten enz het gsnsi e bedrag van de oontribntiën en dn de volle 10 000 uauwelgks voldoende zouden wezen moet het zoogenaamde reservefonds weldra uitgeput z jn £ n dan Dan blg ft de Direeteur voor die aitkeering persoonlijk aansprakelijk Men kan dan aanbellen bijden heer F de Buyter Candidaat Notaris kantoor Vijzelstraat Sd £ 4 te Aqisterdam of waar h j elders zgn kantoor gelieft te vestigen die per oo ligi aansprakelijk is maar door omstandigheden van z jk wil onaf hankelgk niet bij kas kan zgn Of B men aan t kantoor komt dao wordt men doer ee i andere Directeur ontvangen aan wien de maat schappij krachtens art 1 b j Miadie is olrergedragen en welke nieuwe Directeur zich natuurlijk niet verantwoordellik verklaren zal voor al hetgeen voor zgn optreden is voorgevallen We zeggen niet dat dit alles gebeuren nl i tv gebeuren en dan is kat bewgs geleverd dat soortgel Hte maatschappijen voor den inlegger hoogst gevaarlijk en uitermate verwerpelijk zgn Doch waar blgven nu de overige ƒ 7000P Z j komen na aftrek 4er o kpilMi enz ten bate van den Directeur 1 Zeven duiaend gulden van de tienduizend galden aontributif vefdwnneo Izoo spoorloos Doch Aeen De Pireoteur heeft eir e oeld dat dit aï te grof zou wezen Zie hier welke fijne wending h j er op bedacht heeft Telken drie maanden warden door bem zie art 11 van ii t door hem na aftrek vos alle kosten als salalrls notene aan de leden veofhillende geldilqke ptfiguw bjj het lot afgestaan tft een e amentlijk bekwp van een tiende gedeelte der door de leden gAathenlIjik over d l tijdjrdc betastfe oontributten De qte mi Tlt loting wordt verder in het rtiltel tailC ennu i l men ml htbben geiten dat ook kier alle oontrtle