Goudsche Courant, vrijdag 20 september 1878

1878 Vrydag 20 Sïjplcniber N 2195 GOUDSCHE COURANT Nieuws CD Adverlcnlieblad voor Gonda én OinstrekcD onibreekf loowcl ten Muxien v u tie om die verloot wordt all de regelmatigheid van de verloting eire Hier il boTenilien een irkere tegenspraak Indien bet voonchriil gebiedend is lat de nitlotiiigeu telken drie maanden moeten gesohinleu tot een bedrag vau een tiende gedeelte drr geïaineiilijke ooBtribntièn boe kan dan toorafgnaii dat de Directeur aan de leden vetaohillende geldelyke premiëit by het lot tO keut van hetgeen door hem na nftrti urn alle tMtn wordt genoten ali talarü Die tegenspraak vindt hare verklaring in de om tukdigbeiil dat het uoodiakelyk was bet weted der dingen ie omilniereo Ziehier de naakte waarheid Stel er wordt ƒ 12000 contributie per jaar geind of ƒ 3000 in de drie maanden Van die ƒ 8000 wordt één tiende gedeelte onder de Uden verloot en alzoo ƒ 300 Aangezien dat dobbelen om premiëu ia geld zioh viermaal s jaars lul voordoen staat de Direotenr op die wyie altijd Eonder ceuige controle ƒ 1200 aan deleden af en krqgt de 12000 door de inleggers betaald de volgende bestemming ƒ 3000 voor het loogenaamde reservefondi 1200 voor de loterg g 7800 voor deu Directeur T2öooT Het is leker dat de Directeur eenige kleine onkosten lal te betalen hebbeu en ook de Agenten zal hebben te bezoldigen maar dat neemt uiel weg dbt in het gelukkigste geval mee ékrde gedeelten vsn al de inleggelden voor ile inleggers verloren gaani Indien allei trouw en eerlgk wordt beheerd we zeggen Mu omdat de Statuten geen enkelen Waarborg van controle aan de leden schenken en we by onzen twqfel de zaak geenszins personen op het oOg hebben indiea zich alzoo vroeger of later geen ofiregelmatigheden in bet beheer voordoen dan is te Amsterdam vernioedelyk met vertakkingen iu geheel Nederland eeue maatschappij van geldelyke nitkeeriug in gmal e s omrlijden by huKehjk gevestigd met het doel om slechts 30 pCt vau deinleggel n daartoe te besteden 10 pCt te verdobbelcn en 60 pCt te doen vloeisn iu den rak van ten of meerdere belanghebbenden Is zulk eene maatschappij verderfelijk voor de inleggers zij berust tevens op eene loterij die wanneer zij ne bepaalde vergunning heeft zal moeten gerangtohikt Worden ouder de vtrboien loterijen V ERBETERINO In de advertentie onderteekend ms Bommel in CM vorig nr staat regel 13 van boven Piêter van Bommel Dit moet z jn Feter van Bommel Bnrirerlijke Stand CEBOREN IS Sept CorDelia wlera O Stnmg en A vin atr Kmf 14 Hcleoi wdcn P B vaa den Broik ea J Cabmt lï tilhelniDa Mms oudeli C Slolwuk eo W II vu Kagk Gunt jKobm ouden 6 van Vliet en K Mee IS Anlnniai nadert 1 Sjonke en T Koorn OTERLEOEir IS Se l B Tonwea Ij S m B C V tler 18 U B J Ooitveen bnierr vin N A Bmm i L I Daakir 40 j YerKhaar 4 j C Vcnnil it j Urn 15 J M Baen 8 m 1 A M Blok S m M dea Held hnUvr vaa J Koren AOVERTENTIÊN P SCHENKENBEEGvAW MIBROP weduwnaar van M Tkoobt i KS i JAN SAMSON ALIDA POEL rtemm nn r j jg September 1878 RECEPTIE ie Zaandam Zondag 22 September e k QETBAAOD tegen 1 November eene NETTE tegen boeg loon Adres aan het Bnresn dezer Ooiuwt onder No U3 A L J SIKKENS Qoaaa 17 September 1878 f Heden middag overleed na een ziekte van eenige dagen zacht en kalm mgn innig geliefde Echtgenoot ALBEBTÜS DERCKSEN in den gezegenden ouderdom van 78 jaren Die deu overledene gekend hebben zullen kunnen beseffen hoe smartelyk dit verlies voor mg en mgne kindereti is Wed ALBs DERCKSEN Bokhta GovLda 16 September 1678 Volstrekt eenigo we algemêene kennisgeving De ondergeteekenden betuigen bannen dank voor de vele I lgken van deelneming bg het overlgden van hunnen Zoon ontvangen J JSI VRIES ROB BÉ en ECHTOENOOTK Gmda 16 Sept 1878 Mevrouw FORTUIJN DROOGLEEVER TAN GoLPEN Westhaven 204 vraagt voor TWEE DAGEN in de Week eene WERKSTER In een MAGAZIJN van Garen Band en Mode Artikelen wordt tegen NOVEMBER een GEVRAAGD Adres onder letter X aan het Advertentie Bureau van A KOK Comp Boek en Ka ntoorhandel Gouda Zoo spoedig mogelgk getraagd een DIENSTBODE als Meid alleen R K lioon ISO Adres met franco brieven onder N 142 bg den Boekhandelaar A BRINtbilAN te Gouda BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Stolwtjk maken bekend dat de gewone jaarlgksche aldaar in dit jaar fatten plaats hebben op den 2n eu SOn OCTOBER en den 13n NOVEMBER a s STOLWJJK 14 September 1878 Burgemeester en V ethonders voornoemd De Wethouder 1 S De Burgemeetler J C KROON M VERDOOLD Cz De ondergeteekende Boodschaplooper van Schoonhoven op Gouda vice Tersa Wft de eer te berichten dat hg VAN AF HEDEN van Standplaats te Gouda is veranderd hg zal niet meer de Tiendeweg in de KisvjETc de Goederen aannemen maar in de Dubbele Buurt bg den Heer D tan dzb KIND naast de Kerkstraat A KOMMER Gouda 13 pi 1878 TENTOONSTELLING KKITKRONIEK Voorwerpen aangekocht voor de Verloting bij A KOK Comp Boekhandelaren EALVESMAGEN De grootste VerMSriker van dit artikel in geheel Europa wenscht in verbindinz te treden met goede Firma s voor de geregelde inkoop van OPGEBLAZENE en GEDROOGDE KALVE JIIAGEN Franco brieven ónder het motto jraZt rnMV t aan het Algemeen Advertentie Bureau van NUGH ft VAN DITMAR te Jtetterdam ÖOCPJL DXCX YAW A BionwAH iili iiEïïlS Bij W F C VA ESSEN Steenkolenhandelaar Turfsingel F 57 zgn verkrggbaar BRUINKOLEN BRIQUETTES a 80 ets per 50 kgr vrg aan huis Deze BRIQUETTES een uitnemende Imadstof in Haarden verbranden volkomen zonder reuk sintels of roet er blijft slechts witte Bsch over Zeer aanbevelenswaardig zijnSdeze BRIQUETTES om na evenals Turf doorgebrand te zgn als Doofkolen te gebruiken in stoten etc daar zg geen zwavellucht verspreideode langer duren dan de beste soort Turf Men zie met het oog hierop de AmtUrdtmsche Courant van 3 Mei 11 pimiiPi Mill Oonda Oosthaven B n 11 beveelt zich beleefd aan tot bet vervaardigen tw Zeer Fgn UITGEVOERDE LEVENSGROOTB VEILING VAM HOUTWAREN TE ROTTERDAM op WOENSDAG 18 SEFFEMBER des middags ten 12 ure in het Aloehkkn VERicoorix KAAL aan den Oostsingel te Rotterdam ttn overstaan van den Deurwaarder Jühan Coenraad Lacb van circa 100 000 stuks droge Vuren en € henen Peter sburger Croonatadsche Zweedsche en Memelsche Delen en Platen eene nieuwe lading Qrenen Delen VL X Hi Grenen en Turen BaUing $ 2 l X 6 C3utori zal geveild worden eene groote partg Petersb Vuren pelen Vuren Maatebalken 14 32 Amerikaansche Pitch Koe Balken en Molenroeden Kolders Eiken ItUbben nieuwe Sparhouten circa 2500 Sparren 24 versche Jioomsparren Riemhowten enz verschillende lengte Versch uit zee aangebracht liggende oji de Werf cRoTTEBDAMSCH Welvaein aan dsn Hoogen Zeedgk te Rotterdam alwaar het 5 dagen vótir den verkoop gekaveld is te bezichtigen Liggende deze Houtwaren gemakkelyk voor den vervoer te water en per as Notitiën der veiling zgn te bekomen bg gen Deurwaarder Openbare Vrijwillige Verkooplng BERKENWOUDE op WOENSDAG den 2 OCTOBER 1878 des voormiddags ten 10 ure ten huize van P Daksteegh herbergier aldaar van eene KAPITALE BOUWMAHSWOiniI en LANDERIJEN te zamen groot bgna 34 Bunders staande en gelegen in de gemeente Berkenwoude grootendeels in het westeinde van den Achterbroek doch gedeeltelgk ook in de Wellepoort en in den polder Berkenwoud Gedrukte boekjes bevattende de omschrgving der perceelen benevens de voornaamste verkoopsvoorwaarden zgn verkrggbaar ten kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk ajd IJtiel bg wien voorts ook naden inlichtingen te bekomen znn Gemelde Onroerenoe Goederen iiln InmidctelB uit de hand tfc Ijooq 5 98 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 23 I JBi T M i 1878 DE TEOONEEDE Het is pen oude gewoonte dat de zitting der Stateu Geueraal door den Koning geopend wordt Op de gewone wgze heefït die plechtigheid IL Maandag weder plaats gehnd en de woorden door het hoofd van den staat tot de volksvertegenwoordiging gericbt kunnen overwogen worden Zg die iets belangnjks dachten te vernemen zgn zeker vjeer t jleiirgesteld De troonrede onderscheidt zich in mets van vroegere zg is 1 even rooskleurig als zoovele andere zwarte stippen ontbreken De betrekkingen met de buiten andscbe mogendheden zgu van den meest vriendschappelijken aard land en zeemacht onderscheiden zich door gvenge plichtsbetrachting de meeste takken van volksbedrgf leveren stof op tot dankbare tevredenheid Alles dos couleur de rose Op wetgevend gebie l wordt weinig beloofd WtI de regeering misschien afwachten hoe de vertegenwoordiging denkt over de voorstellen om de rjjksmiddele i te versterken met andere woorden om bestaande l ela8tingen te verboogen of nieuwe inkomsten te scheppen ten einde het verbroken evenwicht tusschen de gewone uitgaven en inkoms en te herstellen Dit toch zal zeer noodzakelgk zjjn wil men zich nog meerdere oii aven veroorloven Weinige hervormingen of verbeteringen toch zgn mogelgk zonder dat de uitgaven toenemen geld is bg alles hoofdzaak Zonder gekl geen nieuwe waterwegen zonder geld geen verbeterd onderwgs Het wetboek van strafrecht znl waarscbgnigk nog in dit zittinf aar ingediend worden omtrent het hooger onderwijs wordt van uitvoering omtrent het lager ouderwgs slechts van invoering der wet gesproken Moet daarmt opgemaakt worden dat de geruchten waarheid behelzen dnt vooreerst die wet nog niet van invloed zal zgn op den gang van ons onderwgs des te iiadeeliger t mdat vele noodzakelgke verbeteringen nu uitgesteld bigven in afwachting dat de wet zal ingevoerd worden Door de wet eenigen tgd in portefeuille te houden zal ons onderwgs slecht gebaat zgn Omtrent de koloniën wordt gezegd dat de algemêene gesteldheid bevredigend mag genoemd worden hoewel de toestand in het noorden van Sumatra op nieuw tegen de gekoesterde verwachting buitengewone maatregelen gevorderd heaft De minder gunstige gezondheidstoestand van den minister van oorlog is zeker oorzaak dat omtrent de plannen van defensie het stUzw n bewaard wordt Weinig beloften dus waarom metf evenwei niet behoeft te twgfelen aan den gver van het ministerie Is in het a loopen zittingjaar in weerwil der crisis veel tot stand gebracht wg mogen ook nu een hoogst belaugrgke zitting verwachten indien slechts eerst de middelen z n aangewezen om de noodige gelden te verktggen Bg die discnssien zal blgken of Nederland de middelen beschikbaar wil stellen om op den weg van ontwikkeling voort te gqan dan wel of lodië de kurk is waarop het drgft Heeft men todb tot nu toe op de Indische baten gesteund hebben die ons de middelen versohaft om veel tot stand te brengen door verechillecde OAistondigheden en niet het minst door den kosièaren oorlog i die toestand veranderd en in den eersten tgd zullen wg bg vermeerderde uitgaven aan onze eigen krachteil oWrgelhtea zgh Met bekngiliieRing wordt dtarMii d zoogfeaaamde millioenenspeech van den minister van financiën te gemoet gezien oiUdat dan misschien Ucht zal verspreid worden over de plannen on in de behoeften van de schatkist te voorzien Eu hiermede zoudou wg de vluchtige beschouwing kunnen eindigen indien er nog niet iets velen onaangenaam heeft aangedaan bg de opening Was de oom des Konings de grijze Prins Frederik tejjenw lordig was de broeder des Konings ran Socstdijk gekonien om de plechtigheid bij te wonen de zoneu dei Konings waren afwezig Veel 18 in den laiitsten tgd reeds geschieven over de voortdurende afwezigheid vau den waarschijnlgkeo troonsnpvolger men heeft naar de oorzaak dier afwezigheid gegist men heeft die reeds trachten te verontschuldken alsof dit noodig ware men heeft misschien de hoop gekoesterd dat de Kroonprins zou tegeüwoofdig zgn inaar teleurgesteld zag men de plaats die door hem moest ingenomen ledig en nog altgd weet men niet boe lang die afwwigheid zal duren Het A ederiandscbe volk heelt lieffle voor zgn vorstenhuis de laatste weken hebben daarvan weder indien dat nog noodig mocht zgn getuigenis afgelegd en met welgevallen wordt daaraan ook in de troonrede herinnerd maar i uist daarom is het geen bedilzucht wanneer iet zich afvraagt waarom dia afwezigheid moet voortduren bet getuigt integendeel van waarachtige belangstelling als het die verwgdering betreurt en wenschen uit dat dit spoedig anders moge zgn en de Kroonprins weder iu zgu midden terugkeert Maar genoeg Do zitting is geopend en spoedig zffllen de plannen der reuring bekend zgn als de minister van financiën gesproken beeft Moge de beraadslagingen onder Gods zegenin het algemeen belang tot gewenschte uitkomsten leiden en het zittingjoar 1878 1879 totde meest vruchtbare op wetgevend gebied behooren L BEGROOTING DIE INKOMSTEN n UITOAVEN va db OEMEENTE GOUDA voorden dienst van 1879 Bevolking 17235 zielen öT7 i£ S Ai S Fnvolg UITGAVEN TOLOK HoofdsiVII Kosten voor het onderwgs en ter bevordering van kunsten en wetenschappen 118 Kosten voor de Lat scholen a Jaarwedden der onderwgzers 2400 h Kosten van schoolboeken en schoolbehoeften 100 e Vuur en licht in de scholen 40 e Vergoeding aan den Rector voor gemis van vrije woning 400 Toelage aan curatoren 100 119 Kosten voor de middelbarescholen a Jaarwedden der onderwgzers 4375 b Kosten van schoolboeken ensohoolbehoeften 450 e Vuur en licht in de scholen 700 d Onderhoud der gebouwen meiibelen enz 620 lêö Kosten voor de lagere scholen a Jaarwedden der hoofd en hulponderwijzers en onderwg zeressen mitsgaders toelagen ten behoeve vsn kweekelihgen 36815 h Veranderipe beloofciag van de onderwgzers lirana Tteere f 46660 46860 Transport 2395 3000 1000 c Onderhoud Van de scholen de school meubelen en de woningen der onderwijzers d Kosten van schoolboeken enschoolbeboeften der leerlingen e Vuur en licht in de scholen h Vergoeding aan het Rgk in 659 37 1550 125 180 2575 100 146 54 370 het pensioen der onderwgzers en onderwijzeressen 121 Kosten der bewaarscholen 22 Kosten der plaatselgke schoolcommissiën a Middelbaar onderwgs h Lager onderwgs Kosten der muziekschool Toelage aan de Librye Toelage aan het stedelgk mnsenm van oudheden Andere uitgaven niet tot devorenstaande behoorende Totaal van het Vlle Hoofdst ƒ 58960 91 UITTBEKSFX ÜIT BE MKMOKIE VANTOELICHTING Indien het tegendeel niet is vermeid igo d posten tot hetzelfde bedrag als in het vorige jaaruitgetrokken UITGAVEN 119 a Deze post is rerhoogd met ƒ 200 ttnj volf e der verrangiojr An de tüüelyke assitotenten door eeneii leeroar in he hand en rech Ig uig teekenen en bet boetaeenn De jaarwedden bedragen i die u deu Directeur teve leersar n n de aatubr en scheikunde f 8 Hku die van den leeroar in de wiskoDde 250 i WK nut technoloine co mechanica UOj die vau dou Ireraar in het reknten 180 0 I n ir ff de Nederlsndsohs taal en de geschiedenis 150 die van deu leeruar in de Staathuishoad kunde IOfi Sk die van drie leeraren in bet bandteekeoen i rechtiguig leekenen en boetseeren 1700 f die van den tijdelgken leeraar ia het boek houden 7Ï die van den tijdelijkeo leenui iu de Nedrrlaudsche taal en de rekenkunde aan d voorbereidende klasse S00 die van deu kweekeling voor adsislentie bij het teekenoaderwü t 160 die vau den amanuensis 100 De toelagen voor de meerdere werk saamheden Igdelgk aan de l ererrai te verleenen bedragen Voor den Direotenr tevens leeraar in de natuur en scheikunde 100 voor den leeroar in de wiskunde 50 nu 1 n n Nederlandsche Ual en liet rekenen IBO voor den tijdelgken leeraar in gezegde vakken aan de voorbereidende kla n 200 voor ndsisteutie bQ het teekenonderwi ji SO 120 o Dé post is verhoogd ttet 1675 noodig omdat d60r het toenemend getal I iliilgèn het personeel vermeerderd is en de tracleraeliten virhaogd zijn Uit het foorgédra n cijfer woidhn gtkMlèn Ü volgende jaiirwBdden die van ï hoofdonder g r d r an en i scholen Welke atondsoKool hMSiti ieder ƒ 1 00 BS die van den hoofdoUdëiVgiter dèr tMèbBen sdhool mif dis vsn den hobHfltt ertlü f flei fttlrtp wihool vöóMiitfije IWR xfihv B M i l fit si E Trtaspertsel ƒ fift r j4376 =