Goudsche Courant, vrijdag 20 september 1878

o Transport iJ50 die Tim den hoofdondcrwyicr der burger Bohüoi voor juDgens 1200 die vau de huotduudetwijieres der jouge juffrouwensohjol 1800 die vuil l hulponderngier met rang van hoofdoridcrwijier de Pransche Engel scheea Hoogtlnit3chc taalouilerwijzeude 1200 die van ï ha1 nderwqiier ieder è 80U 2400 die vau I hulpondcr ijïtres a ƒ 775 77B die vau 3 hulpuuder ij ers of liulpouder w ieressen ieder a ƒ 7B0 2250 die y n 2 bulpouderwijters ieder i 726 1450 die van 2 hulponderwijzers of hulponder w zercasen ieder a ƒ 700 1400 die van 3 hnlpoudcrwijiers of hulponder T ij re seu ieder a ƒ 675 2025 die vuil 9 hulponderwijzers ot hulponder wijzereasen ieder a ƒ 650 5850 die vau S hulponderwqzers ofhulponder ijzcreasen ieder a ƒ 600 1800 die van 9 hulpoiiderwyztra of hulpouder wijzereaseii ieder a ƒ 550 495Q Tuoils de toelage ten behoeve der kwee keluiïen 2250 dt btiolili ing ran dea onderwijzer in het huiidteekenen 500 die van den onderwflw de gymnastiek 800 die van de oiidrrw zerrssen in de vrou welgke handwerken te weten 2 a ƒ 225 is ƒ 450 8 a 150 ia 800 ï i 120 is 240 g i i 100 is 300 1290 Ysör Terhooging van de jaarwedden der hulponderwijzers hnlponderwgzeressen 600 loeUge aan den onderwijzer in de gym DMtiek voor eeue openbare les 25 ƒ 3 G815 l Verhoogd met ƒ 16 tengevolge van het vermeerderd aantal leerlingen e Verhoogd met ƒ 10 üit deien po t wordt beschikbaar gesteld Voor de burgeischool voor jongens ea de woning van den hoofdonderwijzer ƒ 210 Voor de burgerschool voor meisjes enz 160 ir inssolicnSChool enx 200 Ie armenschool enz 250 1 2e armenschool enz 200 f 1 jougejuffrouwenschool enz 180 w II gymnastiekaohool op de Spie Tingstraat 6 Toor aankoop en ouderhoad van school meubelen in voornoemde schalen 700 Taor toelagen aan de hoofdonderwijzers en de huofdouderw zeressen voot het doen sohoenmuken der schooUok alen 450 ƒ 2395 4 Het grooter aantal schoolgaand kinderen mankt de verhooging van dezen post mei ƒ 300 noodig 121 Verhoogd met 100 djiar het wensohelyk wordt geacht de bezoldiging der kweekeliiigeu te tiScteren Uit het bedrag Ardt voldanu 4k bezoldiging van den onderwijle der kweekelingen ƒ 2 die van de hoofdouderwijzere 400 die van de hulponderwqzeres 250 die van de aanwezige en te benoemen kweekelingen 425 die van ue breivroaw 175 die van de dienstbode 100 ƒ 1550 125 Verhoogd itiet ƒ 2 82 in overeenstemming met den door de Ciommissie van toezicht over het museum ingezonden staat van begrooting X ordt tervolffd BUITENLAND ItulteDliuiilscli Overalcht Met groote meerderheid heeft de Daitsohe rijksdag u von Bisinarok gehoord te hebben besloten om dr soeialistenwet naar eene commissie te venenden Se leden van den Bgksdag belast met de aamen telling van sommige commissiën hebben onder anderen bepaald dat de eommisaie van 28 leden aan welke de taak lal wolden opgedragen om de soeialistenwet te ondemeken lal bestaan uit de volgende elementen 8 oonservatieven 8 leden nu het centrum 8 nationaalliberaln 3 leden der partb van voornitgang waartoe du worden getekend te benooren de leden uit Elzasl hanigan en der Daitsohe rolkspaitq en een odaliit Vn ent is bet mogelijk om de sterkte der Crsor tien in den Rijksdag met tamtlijke juistheid te kunnen inedcdeeleu aldus leest men in de Sank ynd Hand Ztituttg Naar de lot heden ontvangen opgaven telt de Daitsohcouservatieve fiaciie 57 leden en 2 hospilaulen toiale sterkte 59 De Duitsohe rijkspnrlg hoeft 61 liilcii en J hospitiinteii derhulve 55 Itikn in het geheel Tot de nationaal liberale fractie behooreu 97 leden en 1 hospitani totnul 98 De groep Löwe heeft 6 leden Tol de fractie der p irtij van vooruitgang telt men 26 letlen De volkspartij heeft 3 leden Hel ceulruin klimt tot 93 led benevens 10 hospi tunten zoodat de totale sterkte U 10 i leden Er zijn 14 leden behoorendc tot de l oolschc fractie De socialistische fractie beslaat uil 9 leikn Buitendien heeft men uoj 22 leden iii den Kijksdag zoo liberale als Elzas Lolhariugurs die zich bij gecue partij hebben aaugtsloten De Fransohe bUden honden zich nog steeds bezig met beschouwingen over de rexue te Vtucennes De tegenspoed van de uperulies in Busnie heeft ougunsiig gewerkt op de positie van Audrassy en reids liep het gerucht dat hij zou worden vervangen door Seunyiy dit gerucht steunde echter vooruainelijk op het feil dal Bisni irck Ie Oastein een gesprek had met den ojnserv uii veii 6ini jry De oiiwaarschijulijktieid van de combinatie ligt vuur de hand Zij het d in ook langzaam allengs toili wordt in het Oosleu de nieuwe toestand lu hol livengeroipcn zogals die door hol traclaiit vau 11 ilijn i oinBohrcvtn De llusscu trekken ui moer ou meer uil de omstreken van Konslanlinupel terug 0 i den 20 dezer zul de burgerlyke Russische adminisiratie 8un Stefano verlaieii lerwijt generaal Tudleben zich nmir Rüdoslo en Adrianupel zal begeven om vervolgens zijn hoofdkwartier te Variia te visligeii De bczeltiug vau Bntouin door de Russische troepn is iutusschon gohecl afgoloopcn Dervioh Puoha is inet het laatste gedeelte van hel Turksche garnizoen vertrokken en gelijktijdig ontruimen de Rassen het door hen nog in Klein Aziè bezette grondgebied dat hun btj bet truclnat vnn Berlijn niet definitief is toegewezen Alleen te Erzeroeni bevinden zich nog eenige Russische bataljons die ded 19den dezer het Turksche grondgebied tullen verlaten om naar hunne haardsteden terug te keereu Griekenland betoont nog niet don iiiiiisten lust oin zich door de houding der Porte te laten afschrikken van het beraachiigen der landstreken welke het congres in zoo vage termen aan dut kindje heeft afgesta n Onder dagleekening van 7 September heeft de Grieksche regeeriug aan de inogeuilhedeii hare tusschenkomst gevraag4 uitvocriug te komen vau artikel 24 van het Berlgusche Ir icta il Zij zet in die nota uileen hoe zij zich herhaaldelijk heeft gewend tot de Porie ooi deze uit ie iioodigeu de leden der gemengde commissie voor de grensscheiding te benoemen hoe zij eindelijk dpr Porto een termijn heeft gesteld en hoe dize door hure voortdurende ontwijkende antwoordeu duidelijk getoond heeft geheel en al ongezind Ie zijn tot medewerking aan het verwezenlijken van den wil van het congres Griekenland echter wil niet ongehoorzaam zijn a n de hooge vergadering en vraagt dus aan de mogendheden of zij genegen zijn tusschenbeiile te komen Zooals vage geruchten zeggen zouden allen het eens zijn om bij de Porte een vriendelijken drang in die richting uit te oefenen behalve Engeland De redenen waarom de Britsche regeering weigerachtig zou zyn de maatregelen uit te roeren die zij zelve hielp vaststellen liggen nog in t duister indien men althans zich niet laat tevreden stellen met het telegram volgens hetwelk de heer Idyard zou gerapporteerd hebben dat de Porte zeer gewillig is in het uitvoeren der congresbesluiten en dat er dus nog geene tusschenkomst vereischt wordt Hoewel Midhat Pacha waarschijnlijk naar Turkije zal tcrugkeeren heeft men eigenlijk niet aan eene terugroeping te denken Hij heeft verlof gekregen om in zijn land te komen maar zal zich waarschijnlijk te Milylene of te Creta vestigen De Engelsohe Regeeriug zou wel gaarne zien dat hij tot groot vizier of althans tot gouverneur van Anatoliê werd benoemd maar de Sultan is persoonlijk vijandig tegen hem gestemd zoadat men in dat opzicht niet veel goeds kan verwachten Midhat Pacha zal zich in den loop der week naar Marseille begeven en van daar terstond naar Creta vertrekken alwaar hij met een Turksch stoomschip wordt Afgehaald Te Konstantiuopel werd beweerd dat hij 4ot gouverneur van laatstgenoemd eiland zon worden benoemd BINNENLAND GOODA 19 September 1878 mt Dokkam woidt ons getelegrafeerd dat tot lid der Tweede Kamer in dat kiesilistrict is gekozen Jhr vtttt Swiiideren met 1058 stemmen De anlirevo utiouaire caiididant verkreeg 821 stemmen Van goed ingelichte zijde verneemt het N v d D dut de spoorwiglqn Leiden Woerden niet met IS October a st maar eerst tegen December a st voor het verkeer zal orden opengesteld De provinciale Vereeniging van burgemeesters en secretarissen in Zuid Hulland zal op 24 dezer inhet Adlcrhotel te Rotterdam hare vergadering houden Twee slachters van hier hadden Dinsdag op de markt te Rollepdam een koe voor omstreeks ƒ 260 gekocht en aan hel station iu een Iwestenwagen bezorgd Toen men by aankomst alhier het beest wilde uitladen bliek het onderweg gestorven te zijn De trein die Dinsdagavond ten 7 40 nit Kotterdam alhier moest aankomen arriveerde eerst ten riiim half tien uro Dour het breken eener os van de locomolief was dize nl bij Nieuwerkerk ontspoord Persoonlijke ongelukken hebben er eohtei niet bij plaats gehad Bij de Dinsdag middag in de gemeente Zoetervoude tton don Hoogeii Rijiidijk gehouden harddrvcrij van paarden uit alle gemeenten hebben 16 piuirden deelgenomen De prijs een prnchlige zilveren soezenbak en twoe inadera kuruffen met zilver gemoiiIcerd word behaald door de Sopiia vosbles merrie van A Schoften te Dablieldaiu bereden door de Boer de premie een Vrislat zuuratel met zilver gemonteerd en twee zilveren zuurvorken door de lJi a roodboule merrie van V Tom te Moordrecht b reden door 1 van Znuien In het tijdperk van 11 Augustus tot 7 Seplembrr 1878 zijn blijkens bij het dep van blnnenlandsche zaken ingekomen amblsbericbicn door longziekte aangetast iu Oehltriand 9 runderen iu ZuldhoUaud 43 in Krieslind 2 in het geheel 64 runderen lu het vorige tijdperk v in ior weken wureu 44 runderen door die ziekte aangetast De toestand van den minister van oorlog moet nnar wij met leedwezen vernemen sedert eenigedagen van dien ernsiigvn aard zijn geworden dathet ergste te vreezen is Z Ex gevoelt zich nietmeer in sliiut wirkzaam te zijn hcigeru hy totdusver nog steeds had volgehouden Uol eenige waarmede de kr iukc zich nog schijnt te hibben beziggehouden wus het nemen van beschikkiiigtn van particulieren ord W Renter s bureau seint uil Singapore onder dagteekeuiiig van 17 dezer dat er nieuwe versterkingen Nederl indsclie troepi ii naar Atchin gingen In eene Dinsdag II te Amsterdam gehouden vcrgndoring van hel Nederlundsch Schaakbond bleek dat deze vereoi iging zicli mag verheugen iu voortdurende vooruiigang O a werd beslaten een proef te nemen met de uitgave van een driemaandelijksah tijilechrifl over het schaakspel Als plaats van b$ecukomst in 1879 word met algemeene stemmen Rotterdam gi kiezen Staten Generaal Eek8t Kames Zitting van 17 Sipteniber 1 78 Het niouwbenoemde lid Btridrnstrin is Dinsdag toegelaten en heeft zitting getjomen De heer de Vos van Steenwijk heeft het voorzitterschap der tamer aanvaard met een terugblik op het afgeloopen zittingjaar Mogen de daarin gevallen beslissingen niet aan allen even aangename herinneringen verschaffen eenparig kan met genoegen worden faenlaoht dat deze vergadering bü voorafgegaan onderzoek en gedachtenwisseling welke gevoelige snaren daarby ook werden aangeroerd niet vergeet dat ernstig onderroek door bezadigheid geleid een barer eerste plichten is Die plichtsbetrachting vordert wel eens inspanning zonder waarborg tegen miskenning Bezadigdheid en soberheid gorden wel eens begroet als onverschilligheid of oppervlakkigheid en het gemis van het recht van amendement maakt dat de beraad slagingen iu deze Kamer de levendigheid moeten missen die aantrek en belangstelling wekt De Eerste Kamer vindt voor de verrichting barer taak geen prikkel in het succes van den dag Desniettemin wenschen wij allen zeide spr ook in dit zittingjaar kalm en bedaard die taak te volbrengen en met nauwgezetheid de belangrijke bij de troonrede aangekondigde ontwerpen loo zü ons mogen bereiken te onderzoeken Uü aanvaardde het voorzitterschap rekenende op den steun der Kamer en met den wensoh dat aan allen lost kracht en licht worden geschonken om tot welzijn van Nederland mede te werken Besloten is de troonrede met een sdr S te beuit woorden Do ZutpheuicU Courant noemt het plan door den minister Kappiyne geopperd en in een wetsontwerp tot wijziging fim sommige bepolingen der wet van 28 April 1876 tot rogiling van het hooger onderwijs neergelegd alli roiigelnkkigst en na haar motieven voor die kwaliiio iiie te hebben opgesomd eindigt zij aldus Toen hot leerplan voor do gymnasia van den minister Heemskerk bekend was onlslond er een storm van verontwaardiging De publieke opinie dwong zijn opvolger Kapptyne een ander leerplan in te dienen Zoo hopen WIJ ook nu dat de publieke opinie of den miiiislor Kappoyno zid dwingen lot verandering zijner wijzigingen o de Kuiner tot verwerping van ijn voorstel dat werd hot aangenomen een rampvoor vele jongelui een dupe voor vele ouders een deksel op den neus van menig actief gemecutebestuur zou zijn In de Donderdag door de tweede kamer gehouden zitting was aan de orde de opmaking van een lijst van drie candidaten voor hol voorzitierschap Tot ersten caudiduut werd gi kozen mr W H Dullert met 46 van de 61 slemmen tol tweedon eandiduat jhr C M Stor n van s Gravons inde met 26 van de 62 stemmen tot derden caudidaat mr E J 1 B Cremsrs met 35 van ile 52 sloinmcii allen bij eerste stemming Ue lijst wurdt Z M duur eeue commissie aangeboden In een ingezonden sink in het ffil waarschuwt de heer S van Praug ligoii de pogingen aangewend door de Verceni iiig voor Suriname te Amsterdam om een zoogenaamde unigralie nil China naar Suriname aan te nioedigon Hij noemt den koeliehandel een vermomden sbiveiihuudt 1 eu toont aan dat Engeland den uitvoer van Chiuoezen naar Peru en de Saudwich eilauden om die roden tegengaat en uit winzucht dien uitvoer naar zijn eigen koloniën toelaat Hij hoopt dat Nederland niet dien weg zal inslaan en niet het heil der kolonie zal zoeken iu het rampzilig zeer kostbaar en vulslagen machteloos palliatief aii de het negerras vernietigende kotlie immigratie niiiar in het gezonde radicale stelsel van bescherming en beschaving der ucgetbcvolking De directie van het Amstel Hotel te Amsterdam inoakt het verblijf botel zoo aangenaam mogelijk Met 1 dezer is een nieuwe leeszaal geopend smaakvol gemeubeld tal van binnen en buitenlandsche bladen eu illustraties liggen ter lezing de bibliotheek bevat vele goode HolUndsche Fransohe T uitsche en Eugclsche werken Aan een goed voorziene MiU de JoMrHaux binnen het butol kunnen de logds ook oourauleu koopeu D inr het rocken in de leeskamer niet kan worden geduld is voor een comfortabi l ingerichte rookkamer gezorgd Eindilijk is een klein stoomjachl vuur de logo s aangeschaft Sedert eeuigeu tijd bestonded er telkens nnccnighedeu ouder het corps muzikunteu der dienstdoende schutterij te Middelburg die zoover liepen dat aan de bevelen van den luitenant directeur geen gehoor meer werd gegeven Ten gevolge hiervan is tegen drie hunner eene klacht biJ den sohuttersraad ingediend Bij hel thans door dien raad uilgesproken vonnis is een der hnofdscholdigen veroordeeld tot betaling van drie geldboeten te zamen bedragende ƒ 28 lioncvens in de kosten terwijl de twee anderen met eene mindere boete zijn gestraft bij niet betaling te verhahn bij provoost arrest Uit Monnikendam wordt gemold Zekere Q sinds een paar weken alhier woonachtig ging Zondag met zijn zwafjer die hem uit Amsterdam was komen bezoeken en met een derdon persoon een zeiltochije maken nnar het eiland Marken Zy namen daartoe bet kleine schuitje van G niettegenstaande d ze door den vorigen eigenaar herhaaldelijk gewaarschuwd was dat het alleen vertrouwd was op kleine binnenwateren en te rank was om op zee te kunnen worden gebruikt Maandag namiddag nu kwam hier de tijding dat het schuitje beoosten Edam ledig en omgeslagen was gevonden De opvarenden werden terwyl zy ouder seil waren nog door anderen gewaarschuwd om terug te keereu doch wilden niet niuir raad luisteren Twee der verongelukten waren gehuwd Vrijdag werd door hel Hof te Leeuwarden een hooger beroep behandeld van den vroegeren stationschef te Wolvega thans hoofdoonducteur Ie klasse te Boxel tegen een vonnis der rechtbank te Ueerenveen waarbij hy veroordeeld is tot 45 dagen celstraf omdat hy zonder opzet gevaar zou hebben doen ontslaan voor eeu trein hetwelk hij bad knnuen eo moeten voorzien Den Ssten Mei jl nl geraakte de sneltrein des avonds ten 9 16 ure van Wolvega naar Leeuwarden vertrekkende op een verkeerd spocr en reed tegen eenige vecwsgens aan welke daardoor op de vee lading Werden i pstii vd By niiiIei 7ock blctk dal de verkeerde stand van een wissel hieraan de oorzaak was en oiidat de zorg voor dien wissel aau den slationsclief wus opgedragen nam de recliibank aau dat hy tydig had moeten nagaan of de sund van den wissel goed was Hy beweerde zich daarvan ten ruim 8 ure vergewist te hebben Een toenmalige wissolw tchlcr ofschoon niet over dien wissel gesteld hail kwartier vóór 9 uur den wissel in verkeerden stand gezien en dien daarom overgehaald zonder hier an kennis te geven aan den chef Volgens liet reglement inoost deze wissel by Tloorloopende treinen beuuakt geworden of op slot gedaan zyii Bi kl echter beweerde dat dit ziet op de treinen die het stalion niet aandoen maar in eens doorgaan De ad gen mr G A Visscher achtte het nazien van een wissel ten 8 ure voor een trein van 9 15 uur te lyilig tydig il hier in het geldende geval Zeggen zoo laat mogeUjk mits tydig genoeg om als de stand van den wissel verkeerd is dezen nog te kunnen herstellen Hot doorgaan van een trein sl iat volgens adv gen niet op hol passeoren van slalions maar op het gaan der treinen door de nissels eu dan is in t bolano der vuili iheid voorgeschreven dat ze gesloten of b waakt moeten zijn Z E G A reijnireerde tut vernietiging van het vonnis wegens den vorm en schul lij verklariiig van bekl met voroorileeling tol 45 dagen celstraf Ue verdediger mr A Blocinbergon achlte het nazien v in den nissel ten 8 ure tijdig omdat er tussohen 8 on 9 15 uur geen trein passeerde eu hy acht het mogelijk ttat de wisselwachler den goedliggenden wissel verkeerd heeft omgeslagen PI vermeende dut bekl behoort vrygesproken ts worden en acht hem Hof hen al aansprakilyk voor de daad van een ander dun zyn er zoovele ver zoehtendo omstandigheden dat pi eene aanmerkelgke vermindering van straf venocht zoo mogelyk de gevangenisstraf te vervangen door eene boete Prof Brnhn nil Leipzig heeft het plan opgevat om voor de landbouwers in Saksen meteorologische waarschuwingen Ie org inieeeren Van het observatorium te Leipzig uit zulten signalen door eeu trommenstelset gegeven worden waarvan er twee in gebruik zullen zyn en waarmede vier sigoaUn zullen worden gegeven te weten 1 schoon weder 2 veranderlijk 3 regen 4 voorspelling oumogeiyk By de eerste proefhemibgen voldeed het stelselzeer goed Binnen kort zal op de andwichs eilanden de eerste spoorweg geopend worden Deze loopt van de haven Punuli in Zuid Hawui over ruwe lavavelden naar het vijf engelsche mylen verder gelegen dorp Keaiwa ten einde de tniker vnn de plantages naar zee te verveen n Ojk in het noorden van genoemde eilanden wordt een spoorweg lang 30 mijlen afgebakend van Kuwaih ii door plantages naar de oostkust De locomotieven en wagens tiie in Engeland vervaardigd zyn zyn reeds op weg naar de gandwichseilundeu Het aantal slachtoffers van de ontploffing der Aber carnemyn bedraagt 257 Daarvan waren 131 gehuwd 67 niet gehuwd 4 weduwnaars 55 beueden de 18 jaren 519 personen nagenoeg zyn door deze ramp broodeloos zoodul men rekent voor hun onderhoud jaarlyks 6747 pd st noodig te hebben De myn brandde nog Vrydag eu mon vreest dat men de lykeu eerst over een paar maanden zal kunnen te voorsohyn brengen Een te Arnhem met verlof vertoevend koloniaal ging Zondag avond met eeu hem onbekend persoon uit waarby de noodige borrels eene groote rol speelden Zoo langzamerhand vertrouwehjker geworden presenteerde de koloniaal zyn nieuwe kennis nachtlogies by zioh aan buis hetwelk dankbaar werd aangenomen By het aanbreken van den dag wakker wordende miste de gastheer zyn gast doch met hem eene portcmonnaie inhoudende ƒ 40 aan klinkende specie De eerste dag der jacht iu Drente was over t algemeen goed en t aantal patryzen dat geschoten werdwas vry aanzienlyk Dat der hazen was minder maar dit werd ook verwacht De Ungooren houden zich zooveel t hun mogelyk is nog schuil maar de tydkomt dat zy zich op het terrein moeten vertoonen en dan zal het blyken of hun getal meer of mindersterk is dnn govoonlyk De kolonie Veenhuizen ishet KanaSn der jagers en wie het voorrecht kochtenom daar Nimrod s bedryf uit te oefenen kwamen op den eersten dag met goed gevulde weitasch te huis Af Ouie tijd zegt SieMiia sohgut ryk te zyn aan ontdekkingen op het gebied der koffie Pas ia men tot de kennis gekomen der Libcria koffie of er komen berichten uit Japan dat aldaar geheel in het binueolai d iu weinig bezochte streken eeu zeer pro duclievc kolfiesoorl wonU gevonden die 8 tot 7 graden vorst verdraagt en waarvan de invoer alleszins wonschtUjk wordt geacht omdat men het niet oninogetyk rekent dat dezo soort zal gedyen en productief kun zyn ook in ZuideUjk Europa Alsof dit met genoeg is verkl iarde oen koffieplanter uit Peru ons dezer dagen ildaar zilf iu het bizit Ie zyn eener door hem ontilokle nieuwe soort die hy reeds in cultuur heeft kleinbl ideiig is maar wat opbrengst en qualiteit betreft de gewone ver achter zioh laat Van leze laatste zyn ons zaden toegezegd Door den hevigen noordwestenwind van Dinsdagochtend was een ballastschnil waarop twee varenslieden vader en zoon op de Ballustploat by Harlingen vol w iier en aan den grond geraakt waardoor natuurUjk beide opvarenden in het grootste levensgevaar kwamen Met kykerv was het van denwal te zien hoe zy zich schrylings over een slok zittende in den mast hadden gered Men trachtte met het sleepboolje Ttlegraaf eerst hulp aan te brengen doch dit vaartuig werd door de onstuimige zee zoodanig geslingerd dat men het ten spoefligste weer binueiibr icht Inmiddels had de heer M Teves firma Zeilmaker Cu op de sleepboot Magnet II stoomlaten maken en ging daarme le pcrsoonUjk ter redding uit by zich aan boord hebbende zyn boekhouder don heer Lovius eu eenige wakkere sjouwerliedeu die gewoon zyn als beproefde zeelieden de Zuiderzee biuneusgaats te doorkruisen gewapend met een scherpe sloep Na ruim een unr tyds mocht het den heer Tevesen zijnen helpers gilukken de in nood verkeerendett te ridden waarna ie spoedig ten aansohonwe van honderden belangsicllendeu de Nieuwe Willemshaven biiiiienliopen De luide welkomstkreet redders en geredden ter eere by het aan wal komen uit zoovele moiideu aangeheven moge den heer Teves en zynen helpers de beste voldoening zyn voor hnnne cobde doad Laatste Berichten Konstantinopel 18 Sept De Regeering heeft het voornemen de domeinen iu Bulgarye te verkoopen alsmede den voorr iad wapenen en kanonnen geschat op een waarde van twee a drie millioeu Parijs 8 Sept Gambetta omstuwd door afgevaardigden ed leden van den Senaat uit verscheidene departementen heeft heden te Romans voor een gehoor uil 10 000 persouen beslaande een belangrijke redevoering uilgesproken waarin hy de gedragsUjn door de republikeinen gevolgd rechtvaardigde Hy ging daarna over tot een onderzoek der biniionlnndsche qu iesties die spoedig een oplossing wachten Zyn rodcvoeri ig werd levendig toegejuicht Lings de oevers van de Rhone van Lyon tot Valence is Gambetta inet veel byvul begroet Berlijn is Sept De NoridtHltcU Mlgtmein Znluiig zegt vau den stnp welken de mogendheden op uilnoodiging van het Bcriynsch Kabinet by de Parte hebben gedaan om de uitvoering van het Berlynsch traotaat vlugger te doen gaan dat de Daitsohe Regeering voorloopig op deze aangeloganbeid niet meer kan aandringen daar door de ontruiming van Butum de stand van zaken gewijzigd is De aansporing der Duitsche Regeering behoort in t algemeen tot een vroeger tijdperk toen de Porte zich minder scheen te laten gelogen liggen aan de nitvoering van het tractaat Konstantinopel 18 Sept De Sultan nt weldra Musurns Pacha ontvangen Het Engelsohe ontwerp betreffende de hervormingen in AziS is aangenomen De ontruiming door de Russen wordt met grooteu yver voortgezet Ten imnzien van de Bosnische quaestie heeft zich een wending vwrgedaan die hoop geeft op een vriendschappelyke schikking waarby het ontwerp Andrassy ten grondslag zal worden genomen De Albaneezen trekken tich in grooten getale samen bg Usknb Kantongerccbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 18 Sent 1878 Kantonrechter Mr J H TAN MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VËBOOBDEELD H V arbeider onende te Reenwyk tot eeue boete van ƒ 10 of gevang van drie dagen wegens bintten de gemeente Reeuwyk vissohen in eens audeas vischwater zonder voonien te zyn van een sobriftalükr bewijs van venunning van den eigenaar of rcohthebbende van Cet vischwater en dat wel na binneir de laatste twaalf maanden aan de overtreding voorafgegaan wegens hetzelfde misdryf te zyn veroordeeMi W O bouwman wonende te Benschop tot eén boete van ƒ 8 of gevang van ééa dag wegens op den Jtuweelensingel Ie Gouda ryden harder dun iu matigen draf met een met een paard bespannen rijtuig K bouwman wanende te I MnWQKde tot