Goudsche Courant, vrijdag 20 september 1878

Ziiadag ZZ ScpleiBlier 1878 eele boef r n f 3 of e n vun 6Sn da wcscB rgden iii drnf over ile beimcgbire brug aan den Kkineg te Guuda j P L ïnchverkooper wonende te Berg Ambudit lot eeue boete u ƒ 1 of gc nj van é n dajf wfjfen ouder uoodiuiik rijiloii over het met klii kor bfStrate voetpad van de Tiirfmarkt te Guuda met et it kruiwa e beladen met mandtu visch ü H isscber wonende Ie Stulwg k tot eene boete vau ƒ 8 of gevang van één daj wej ena loopcn over het grasg was van eens anders land binnen de grmceule Gouderak zonder daartoe eenig recht te hebbeu M van der W arbeider wonende te Reenwijk tot eeue boete van ƒ 3 of gevang van één d g wegens laten grazen van vijf aar eijne lorg toevertrounde koeieu op eens anders grasgewas binueii de gemeente Beeow k P ü koopman wonende te Gouda tot een e boete van ƒ 3 of gevang vun één dag wegens laten loopen van eeu hem toebehoorend paard gespanuen voor een voertuig op eens anders grasgewas binnen de gemeente Becuwyk A van H landbouwer wonende te Zwitmmerdain tot eene boete van ƒ 3 of gevang van ééu dag wegens tonder toecicht laten weiden van een hem toebehoorend paard op den openbaren weg biunen de gemeente Eeeuwyk D G B reitiger wonende te Amsterdam tot eeue boete van ƒ 1 of gevang van één dag wegens lieh in den trein Ie Gouda bevinden zonder geldig plaatsbewijs en weigeren aan den spoorwegbeambte op het station Ie jonda de verschuldigde vracht niet d bepaalde verhooging te voldoen N 2196 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onislrekèr MABETBËBICHTËJV Gouda 19 September 1878 Bij kleinen omzet wa de stemming flaaw Poldertarwe puike ƒ 10 a 10 60 Mindere ƒ 9 Ï5 9 75 Bogge puike ƒ 7 a ƒ 7 25 Mindere ƒ 6 26 a ƒ 6 76 Voer ƒ 4 60 a ƒ 6 Gent paike ƒ 7 ƒ 7 Ï6 Minder ƒ 6 il 6 75 Haver zware ƒ 4 25 tt ƒ 5 Ligte 3 60 a ƒ 4 Koolzaad ƒ i ƒ De veemarkt met goeden aanvoer de handel vlug ohapen mede vlug magere varkens en biggen traag te verkoopen Aangevoerd 98 partgen kaas prgzen eerste kwaliteit van ƒ 27 i f 81 tweede kwaliteit an 80 i J 26 Goeboter ƒ 1 56 è ƒ 1 70 Weiboter ƒ 1 20 a 1 30 86 SEPTEMBEB KAASMABKr BurKarltili e Stand Gouda eEBORBN 16 Sept Corigt Coraclia ooders k Tin Oiitcl W M PinbK 18 1lieodora ouden A Zwaiieubiirg eo U Jukt Albertui ouden k de Knrgt en T liiikker Sfllie tJAlomon ouders S U Csti eo H DiividsoD OVBRLBDEN 1 Sfpl A Derckwu 74 J 17 A Pngt 7 j 19 P vu B Un 9 J 11 m W H Pulct ISj f F ivan £ il vn der l als S n OERUWD 17 bept F Scheukenberii uu Mierop ei A t J Sikkcus L J P J Jukel on H J M Sikktus 18 t X l rb nn en S Vermey H k C Briukmiin ea Burgerlyke Stand v6n onderstnando gemeenten van 12 tot 18 Sept 1878 Moordrecht VBORZHi Jmm oodcrs J v o dor Bm n W Verwoerd Jicobi ouden i W G vta Muoen ia C A VliKC itt n e oud ri M J van der Voor en T Aulauu Gouderak 6S80XËK Mienei oudiri A van Daivendük ea L VcrniRr OVÜRIEDPN J d Jong n ONDERTBOUWD M Boer Mj van Gonda tn C Verkork U Stolwijk tlDERTBOGWD W Anker on A de Braio Haastrecbt fiEBOBEN Pelrna andtra A de Langi en M Strader ONDEBTROCWDi J Verborg weJn von A Verhoog 443 en J lan Wijngaarden 3J j C W vaa ïgl Langhont 2 j S Boolwllnao 86 j Reeu1vt k eERpREN Aart anders W Vennenlen en L van Waardhuizen GEHUWD A HoU in M Kersbergen Waddinzveen eEBOSEK Filter Jacob ouders O Boani en M den HuogUnder Fietertje ouders C Ondenes en J van Mourlk Abigail Johanna oadara J N vu dirZoalm on S Spee p Pictaraella naders P van Klaveren in H van der Winden OVERLEDEN W doHier lOm A J van der Zwalm üd O NDERTRODVVD D van den Broak en J van der Burg BBHPWD F van Erk on G M Schouten APVERTENTlfiN 298 Staat8 LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint BIAAl DAG 23 SEFEEMBEU 1878 cC o S s 0£5 v o 5 oC ioE w6 Getrouwd ONTVANGEN fl A C BRINKMAN M SLIEDRECHT Gouda 18 September 18 8 Voor de bewijzen van deelneming bjj het overlijden van onzon Zoon BASTIAAN CORNELISjbetjigenwij onzen hartelijken dank J H VETTER D VETTER HKitwAiuDEN Gouda September 1878 eene ruime Sorteering NIEUWE bij P P SOOS Tiendeweg Door den Boekhandelaar A BRINKMAN i alhier ia uitgegeven en alom te bekomen BE mim mu of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de goschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der CartonteekeningeD est kan geplaatst worden een Jongeling niet boven de 14 jaar oud die behoorlijk Lager j kCHRISTIAAN KRAMM Onderwijs genoten heeft en een goede hand Ten kantore v tT B GOOR Zo kk S1 d e erd GlathllSle h oS nooit jje van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 8o Centen schrijft Zich in persoon aan te molden s morgens van 10 tot 12 uren Koiiliiklljlic AriihcmsclK EAU EE mmmmi Dirk en Wdiiler Crabcth wéT SCHOM N r hf® Rl nT 1f verkrijgbaar bj Bgeheele r k Winkeliers en iffeur i het LOON 80 GULDEN Tegen primo NOVEMBEB wordt te Schevemngen eene FATSOENLIJKE DIENSTBODE gevraagd van de P 6 Zich vóór MAANDAG aan te melden bj den Heer OVERBOSCH Markt alhier imim mmmm VERSCHE APPELBOLLEN en divers auder GEBAK wordt ook bg voaraitbestelling geleverd W iN Haaljmaakcrs Banketbakker Haven 17 EALVEEMAGEF De grootste Verbruiker van dit artikel in geheel Europa wenscht in verbinding te treden met goede Firma s voor de geregelde inkoop van OPGEBLAZENE en GEDROOGDE ISALVEttMAOE V Franco brieven onder het motto Kaloermagen aan het Algemeen Advertentie Bureau van NJJGH VAN DITMAR te RoUerdam Openbare Verkooping in ééne zitting ten overstaan van den Notaris A N MOLENAAR te Wctddtnxveen van circa 30 Hectaren BIJ UITSTEK GOED 0PEK2AEB TEÊlOni tf GOUDA op MAANDAG den 3 n SKPTKMBER 1878 des voormiddnga ten ell ure in het KoHijhnis RP Harmonik aldaar van Een WlNKELHUId en BttFaan den Korten Tiendeweg te Gouda wijk D N 98 Een HUIS en ERF in de Speldemakerssteeg te Goiirfa wijk G N 57 Twee HUIZEN met BOVENHUIZEN aan de Spieringstraat te Gouda en drie HUIZEN en ERVEN daarachter wgk F Nrs 15 en 17 en L Nrs 81 82 en 83 Vier HÜIZliN eeu SUHÜUE ERVEN en stuk GROND in de Genzenstraat te Gouda wjjk L Nrs 36 37 38 en 39 En een en twintig HUIZEN en ERVKN op een Erf achter den Groeneweg te Gouda wjjk L Nrs 85 tot eu met 104 Nadere ialichtingen zjjn te bekomen ten kantorevan den Notaris W J FOBTUIJN DROOGLEBVER te Gouda ftülXA LiROCHE I van KRAEPELIM en HOUR jlpotheker te Zéitt qUIlVA LAROCIIE welke door de Red van de i eneesk Cour aan Illf Geneeskuodli en is aanbevolen tegen nlgemeene zwakte gebrek aan eetlust aleobte pysvertering zenuirziekte in het tijdperfc der herstelling na zware ziekte of krannibed koort en hare gerolgeni IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekzucht teriogaohtigheid groote zwakte bloedarmoede etc Prü ƒ 1 80 per flacon by den Heer Apotheker C Thim te Gouda DBOOGGEflAAKT LAND 9 waarvan de Eerste Schoof is gewonnen geheel verkaveld gelegen in den Gecomblneerden Vccnpolder van ZWAMMEROAM ea BBEUWIJK gewoonlëk genaamd DE TEMPEL op het Blok De Woone binnen de Gemeente ZWAMMERDAM op WOENSDAG 25 SEPTEMBER 1878 des morgens ten 10 nre ten Herberge van Mejufvronw de Wed C LANGERAK aafi de Reeüv ksche Brug binnen Meeukeyk ÖOüOA Dbük van A Brinkma Breeder bg biljetten en informatiëu bij voornoemden Notjuia MOLE JAABte Waeldinmeu Kennisgeving INKIÖTING V WELKE GKVAAB SCHADE OP HINQEB KUNNEN VKllOÜHZAKEM BÜEGEMEBSTBB e W ETHOU DERS vati öonda Gelet op art 8 der Wet van den 2n Juni 1875 ataaUiiai No 96 Doen te weten Dat zij vergnnniug hebbm verWend lo uan den Heer P W van IViiijn t Gouda eu lijne rechlverkr jgeiideu tot het oprichtiB Muer Smcdery in het perceel gelegen nan d Bog n get kead O No 186 kadaner Sectie D No ISJl io aan den Heer U Vi riiieuleii te Gouda en zijne rtcbtTcrkrtjgendeii tot het verplaatsen ran een B ikker oVen in het perceel gelegen Nn den Langen Tiendeweg g teikeud D No 49 kadaslcr Statie C No 1080 eu So aan den Heer P va Horwegen te Oooda n ynt reohlverkrggetiden tot het oprichten eeuer Slaohtcrfl iu het perocel gelegen in len Vogelenzang geteekeiid G Ne 26i kadatter Sectie C No 56 Qouiü deu 17u September 1878 Burgemeetter n Weihouders roornoemd VAN BARGEN IJZENDOORN De Secretari BKOUWEE BEGROOTING ma INKOMSTEN m UITuAVEN vam os OEMEENTE OOÜDA goorden dienst van 1879 Bevolking 17235 zielen s ï s s tso ais sas UITGAVEN Hoofdst vut Kosten voorhet armwezen mitsj oders subsidiëu en bydragen aan onderscheidene daarmede iu verband taande instellingen 127 Beboning vaa doctoren heelmeesters rroedmeesters vroed Trouwen enz 3250 128 Kosten van de Gemeenteapotheek a Onderhoud 125 b Belooning van den apotheker en van 1 de bedienden 1764 Geneesmiddelen 1863 r d Vergoeding BBB den i f apdïheker ▼ oor gv ie mis Tan vrfle W asd ning iOO a 4051 129 Plaatsing en verzorgingskostenin de gestichten Ommerschans en Veenhuizen Memorie 1 do Kosten van verpleging van arme krankzinnigen 2600 131 Subsidiën aan godshuizen te weten a Aan de beide gasthuizen 9639 78 h het bestedelinghuis 3929 84 c vereenigd Wees en Aelmoezeniershui 9000 132 Sabsidiën aan armbealaien ieweten a Aan het bnrgerl k anubestuar 4392 b IsraëütiBch armbestanr 365 Totaal van het VIIIeHooldst 87228 62 Hoofdst IX Renten en aflossingen van geldleeningen mitggaders alle verdere opeischbare ehalden der Gemeent è y Ji Rente van de gevestigde schuld 1040 Rente van de bijzondere geldleeningen 425 Aflosiing van de bgzondere eldleeniugen 8 00 Pen8i jeuen lijfrente9 en wachtgelden 1859 Gratóflcatiën 205 Schadeloosstelling aan d Hervormde kerk wegens het gemis vau hegrafenisrechten 2400 139 Twee halQ annuiteit vanƒ40 000 in 1871 biJ deMaatschappg voor Gemeente Cïediet opgenomen 2000 140 Twee hsl § annniteit van ƒ 63000 in 1872 bfl de Maatschappvj voor Geineente Crediet opgenomen 3150 141 Idem van j 57000 in 1873 opgenomen 3898 80 Totaal van het IXe Hoofdst ƒ 23477 80 UITTHEKSEJ UIT D6 MEMORIE VAN TOELICHTING Indien iet tegendeel niet is vermeld lyn de posten tot hetzelfde bedrag als in bet vorige jaar uligelrokken UITGAVEN IÏ8 Op dezen post woidt ƒ 553 meer uitgetrokken dan cUarvoor op de vorige begrooting was bepaald nangezien de betoldigingen van den apotheker en drn bediende tun verhoogd Verhoogd met 90 18 i Veihoogd aiet 1404 81 Verminderd rart 678 De nil 131 en 132 zgn in overeenatemming met de door de besturen der Inttellingen van Weldadigheid aangeboden state an oegrootmg der inkomttin en uitgaren 13t Verminderd met ƒ 425 alioo ia het jaar 1878 17 obligatiéu ieder van ƒ 600 worden afgelost Het voorgedingcn bedrag strekt tot betaling der reate van en kapitaal per rwto groot ƒ 8500 136 Verhoogd met ƒ 166 tengevolge van het pensioneeren van 1 de Graijl en 1 vaa der Wolf De geraamde som strekt ter voldoening van de volgende pensioenen dal van W van Beramel ƒ 1200 A J Meun 250 C Nieuwenliuizen 126 P ten Brummeler Andriesse 100 Joh de Oruyi 62 ƒ 1 6 J van der Wolf 104 en een lijfrente aan deerren P Boawmaa 18 fTt rdt vervolgd BUITENLAND BulteDlandscli Ovendclit Woensdag is in den Duitsohen Kgksdag de oommissie van 21 leden benoemd die het ontwerp zal onderzoeken het lot van de overwegingen der veraohillende fracties was geweest dat in de oommissie zonden sitting hebben 6 eonservatieven 6 liberalen S zwarten 2 Fortsohrittsparljj en 1 van dr overblgveude fracties de samenstelling is aldus Bennigsen voorzitter Hi nisr Lasker Puttkammer Franstadt Sehausz Oneiit Beiohensperger OIpe Monfaag Hertling Brühl Galen Hauok Sohwatze Schmidt Wurtemburg Kardorff Stauffenberg Hanel Hoffmann Helldorf Ackermann v Goszler Men vindt zooals men ziet geen sooiaal demooraat onder deze namen aanvankelijk bestond het plan er een op te nemen ter elfder nre is men daarvan temggekomen en be uoemde in ploau daarvan Qneist Waarschijnlijk idl 27 dezer de tweede lezing plaats hebben De Bege ring is naar men verzekert geneigd om in truusootie te treden Verder werd in de zitting van Donderdag nog een korte discussie gehouden over het voorstel van drn sociaal democraat Bracke strekkende den Eijkskauselier te verzoeken de vervolging op te schorten tegen Frilzscbe iuf steld door de rechtbank te Berlga wegens overlreding van de wet op de vereeoigingen Bestier verlangde dat dit voorstel zon worden verzonden naar de commissie belast met de regeling du werkzaamheden Bicbler merkte echter hiertegen op ddt by deu korten duur der zitting de aanneming au het voorstel Beseier de verwerping van het voorstel Braoke in zich sloot en de sociaal democraten even goed afgevaardigden waren als de andere leden Htt ïuorsul Beseier werd verworpen en dat van Braoke a ingenomeu De later ontvangen Doitsohe bladen deelen eenige bijzonderheden mede over de eerste zitting van de commissie voor het roode wetsontwerp van nltramoiitaansofae zijde werd het ontwerp heftig bestreden eu door de nationaal liberalen even krachtig ondersteund Lasker stelde een belangrijke wijziging voer van art 1 Waarbij wei de uitdrukking sociaaldemocratisch socialistisch of commnnistiseh streven wordt bebanden maar bijgevoegd gop een de openbare rust bedreigende wijze De Minister Eulenburg nam ten opzichte van deze verandering een zeer welwillende bbuding aan en maakte over t geheel door zyn optreden een gunstigen indruk Na de Franscbe ministers weder te Parijs zija teruggekeerd brengt de beroemde leider der repnblikeinsche partj Leon Gambetta een bezoek aan het departement Dróme w iar bg met niet minder eeibewgzen wordt ontvangen dan een minister Wsar bü komt sgn eerepooNen opgeriolit de bnina versierd worden illuminaties ontstoken en geeft de geestdrift er zich luide lucht HÖ wordt ingehaald met muziek en waar hij zich vertoont weerga mt de lucht van de kreten Leve de Sepubliek hve Gambetta I Dat de groote mlenaar herboaldelg at noord vo rt spreekt van zelf eu overal dringt hÜ t aan op eenheid orde vrede arbeidzaamheid Zija tocht is een kruistocht des vredes een bedevaart ia het b laug der Republiek die hg de aanstaande Senaatsverkiezingen voor goed moet worden bevestigd Ter voldoening aan een verzoek der commissie voor het budget voor 1871 en der kamers heeft deFransche Minister van Binuenlaudsohe 3aken aan de prefecten opgedragen ren financieele statistiek van hunne departementen en een staat der verschillrude departementale diensten op te maken De jaren 1866 ea 1676 zullen daarbij met elkander worden vergeleken ter beoordeeling welk stelsel de voorkeur verdient dat der wet van 1838 toen de bevoegdheden der generale raden meer beperkt waren of dat der Wet van 1871 waarbij zg werden uitgebreid en dat in 1876 vier jaren had gewerkt Op die wijze aal men in de gelegenheid komen te lieoordeelen welk der beide stelsels de voorkeur verdient De president Minister Dufanre heeft Lonis £ l no geantwoord op de klacht aangaande we s schennis bü het verhinderen van het bekende arbeidrrsconxres te Fargs de Minister zegt eenvoudig dat de wet stipt ia nageleefd en bg het minder gepast acht om m bijzouderheden te treden aangezien de zaak reed bg de rechtbank aanhnngig ia Louis Blano o s ziju nu besloten de zaak te btea rusten daar de Kamers niet bgeen zgn Er is in bet noordoosten vsn Bosnië weder gestreden en wel aet een gunstigen uitslag voor de Ooslenrijksche troepen Het Oostenrgksche corps dat pas de Save is overgetrokken non Grsdalsohau in terwijl generaal Szapary in verband met dese troepenbewegiug zuidoostwaarts laugs Gratsehanitza n ar Bihaos trok Het bericht waar wjj deze opgaven vinden spreekt nog van dooden gewonden verbrande dorpen eu dcrgelgk oorlogsdecoratief doch laat ons zooals meeste tgdingea uit Bosuie geheel iu het onxektr omtrent de eijrenigke beteekenis van de behaalde overwinning Hierdoor en door de belnskktlgk ua oppervlakkige kennis die mrn van BosqiS en vaa t