Goudsche Courant, zondag 22 september 1878

ei vern defiV aj liiraHH ¥ owit a Cue giasiug te wagen omtrent deu mmoedèlijken duur van dm stryd BIgken e ii telegram nit Home lijw alle pnnien tot beratel der bi wn kltingen tussoheu Rusland en hel Vatieaan door dt n Paus dtu kurdiucml Niim en dm beer Jaoobini vaslgratel i welke Inalatgrnoeoule bit oorileii belait met bet roeren der onderhaiidelingeu MislulJieu m dau ihI by uaar St Petereburg terugkrereu BINNENLAND GOUDA 21 September 1878 De derde gcwoue vergadering van onderwgiers in bet tevende sehooldiatriot van Zttid Hulland wurdt heden onder voorailteraehap vim den schoulopziener J Broedelel in de Sociëteit Oiis Geuoegeu alhier gehouden Punten vour de agenda tijn 1 Voorbereidittgsklnuen 2 Komt de uaiunrkaude op de lagere school tot haar recht P In te leiden door den heer J Btumer Hoofdonderwgzer iu het Beiirsohe gemeente Stolwyk Op de Tenloonstellnig van Landbouw te Delft ia aan G Ond jk te Wuddiui eeu een Ie prijs toeftekelid voor dekhengsten geb in 1874 of vroeger van iulandsoh ras aan A Verwry te Langerkige eide céu Ie piys vooi jonge paarden geb in 1474 van iulandsoh nis aan A Krijgsman te Zevenhuiteu een Ie prys voor jongi paarden geb in 1876 van iulaudjoh ras Id de litting der Air Beohtbauk te Botterdam fin Donderdagmorgen aloiideu o a terecht i U L B béich van bedelarq alhier geplwgd £ is h 15 dagen gev cell en opieudiug naar een gestidit £ Z bcseb van bedelory alkier gepleegd Siich 16 daguu gev cell Als plaats voor het houden der eerstvolgende tentoonstelling in de Hullaiidsche Muatsehiippy v aa tJlyÜJOBw is Haarlem Kpiald Z M de Koning heeft dei heer irir W H Dullert benoemd tot vooreitter Van de Tweede Kamer der Staleu Generaal Het adres van antwoord van de Eerste Kamer OP de Troonrede luidt aldus 1 De Eerste Kamer vernam met belangstelling dat 0f Majesteit gunstige m edeeli ngeu mocht kannen doen sangaan ile den toestand des lands ï De bartelyke deelneming in het geluk van Uwer Hsjesteits beminden Broeder en de ontvangst san Zijne Gemalin by Hare komst op den Nederlandsohen b dem bereid mogen tot vernieowde bewijzen strekken van de verknoofatheid der natie aan Uwer Majesteits Hniif 8 Zser aangenaam was ons de verzekering dat de betrekkingen met de Buitenlandsche Mogendheden steeds van den meest rriendsehappelijken aard zijn 4 W j wsardeeren dat lee en landmacht zich voortdurend door yVerige plichtsbetraohtiug onder dieiden Met warmte reteenigen wij ons met den welverdienden lof door Uwe Majesteit aan onze krijgsmacht b het Koorden van Ssmatra geschonken t Onder de voorreehten waarvoor wy erkentelyk CTu behoort dat de landbonw zich verblijdt in een T iiiien oogst terwijl onderscheidene der overige takken van rolksbedrqf nog stof tot tevredenheid MleT ren Voorstellen tot versterking van Byks middelen on voorgelegd in verbwid met plannen om rent hervorming der bestsande belastingen zullen Wj met al die aandacht onderzoeken welke een 00 by itnemeudheid gewichtig onderwerp vereischt Wg virtronwen Sire dat by noodzakelijkheid lot ▼ etsteriting der B ks middelen eene gepaste zuiuigèeid in de BykS uitgaven steeds in het oog zal worden gehouden Het rerheogde onm te vernemen dat de indiening van een ontwerp wrtboek van strafrecht nogin deip zitting mag worden te gemoet gexien De smhoudende zorg van Uwe Majesteit voor tet openbaar ouderwys wordt door ons op hoogenjbrqs gesteld Met belangstelling lien wg dan ook JOB TOQrsteBen tot uitroering der wet op kethooger deTw js en tot inroering der niefiwe wet op bet hger onderv js te gemoet 9 Aangenaam was bet ons na Uwe Majesteit te Tememen dat de algemeene gesteldheid onzer tOoat Indiscbe bezittingen bevredigend mag worden naoeiad Wg betteofen bet echter dat de goede inwaehting in het rorig jaar gekoesterd omtrent si lopp der laken in biet Noorden van Sumatra sog Biet weid terwetetd kt Tsrig weiaefaen wy dat door de bajtengewoix nuiatregelen op nieuw iddsnr gevofiderd niiet ailfen oïa gezag in dat gew est zal warden firhaudhaafd maar ook aan den oorlogslijestand nttldra eeu einde ge ntta it lU Belangryk mag voor Suriname geacht wor dt i de heropening vai de gelegenheid tot bet ver meerdeten van werkkraohtep De blyken an d tieming zoiifwel hi r te lande aU in Nederlai ludie eu eldera gegeven lu de lamp wai i Cura9ao werd geteisterd zagen wjj mtst voldoening in herinnering gebracht 11 Sirel de ijverige medewerking van de Eerste Kamer zal niet ontbreün wanneer tij geroepen wordt tot onderzoek der versobilhnde wetsontwerpen kaar voorgelegd Mogen de belaugr ke weskzaamheden die ons wachten onder Gods zegen bevurderlgk zijn aan het algemeen belang eu aan het welzyu van ons dier baar Vadeilaud Dit adres ia Z M gisteren door de daartoe be noemde Oommissie aangeboden Staten Qeaeraal f wiem Kiiiiïi Zittingen van 19 eu 20 St ptember 1878 In de zitting van Donderdag heeft de hetr DuUert het voorzittersohap aanvaard Ingekomen zijn verschillende begrootingt ontwerpen en d candidatenlyst voor de vervulling der vacature in den hoogen raad In de zitting van gisteren ten 2 ure geopenddeelde de voorzitter mede dat de commissie lielnst met het opstellen van eeu adres iu astvt oord op de troonrede met haar ontwerp gereed was ên bet tertafel bracht Hy stelde vuor dat ontwerp onmiddellijk iu de tfdeeliugeu teouder oeken Dienovereenkomstig werd betla eu Hierop werd op 1 vergadering gestihont tot des middags ten half vier ure Toen heeft de nfjililster van financiën zyne rede gehouden tot aanbieding der staatsbegrooting voor 1379 In die rede vangt de minister aao met eeuige algemeene bescjiouwiugen over de verineerdermg der ontvangsten eu uitgaven in de lauttte jaien De e rsteo klommen van 60 millioen iu 1857 tot 99 en de laatüteu van 37 7 j n 1 men op de uitgaven ook zooveel doeulyk beeuinigen toch zijn nieuwe verhoogiugen noodig die het uitgespaarde gelyk blijven of overtreffen Zoo zal vpor 1880 8 voor 81 4 eu voor 84 5 millioen meer voor ouderwys uaodi zyu Daiiriu eohter behoeft geen grond voqr bezorgdheid te zijn want iu dea regel nenien ook de gewuue ontvangsten met 2 millioen per jaar toe Moeilijker echter ia de vraag wat tot buiteugewone en wat tot gewone uitgaven moet worden gerekend en die welk gedeelte der buitengewone door voortdurende of tydehjke belast iugen en welke door leening behaoren te worden gedekt De minister tan iu beginsel spoorwegen kanalen iu dergelyke openbare werken door leening doch daarentegen uitgaven voor vestingbouw en wat daarbij behoort door verhoogde belastidg willen vinden Of dat beginsel juist is kan later wordeu nagegaaui ei ala overgangsmaatregel beeft hij geeu bezwaar vqor 1879 die gelden uit de Reuing te vinden De bijdrage van 4 millioen door ludië te betalen heeft de Begeeiing alleen gesteld voor het uitmaken van het principe Wordt die meening gedeeld dan kan later met juistheid worden ouderzoeht wat ook op andere posten dan Marine door Nederland voor Indié betaald wordt Verhoogiog der opbrengsten is achter noodig en voorstellen zullen warden ingediend voor eene belasting op de kapitalen in portefenille en de bezittingen in le doode hand waarvan de opbrengst op circa 4 millioen kan worden geschat Verandering of herziening van bestaai e belastingen blyft op het programma der Begeering staan en nog in den loop der zitting zolleu daartoe voorstellen wordeu gedaan maar alvorens die ter tafel te brengen en uitgaven voor de her euing der belasting op de ongebouwde eigendommen te doen weuscht de Begeering de verhoogiug van de opbraggsteo door de gezegde nieuwe belastingen Is ten dien aanzien lekerheid verkregen daa is er ook zonder op meerdere Indische bedragen of veordeelige saldo s van daar te rekenen voor het behoud van evenwicht gaen bezwaar en kunnen de Toorgenomen werken van openbaar nut worden voortgezet Daarna ia het ontwerp in antwooi op de IrooBrade definitief ter tafel gebracbt De beraadslaging daa o er is bepaald op Hwndag a s teo 1 nor Da aüdag van de SAbeetan wavr in bonnlaoden met liapitade hofstede gelegen te Zegwaard beeft gisteren in i Zalm alhier door de ugtariaKn L f Bietstap en P Snripgaf plaats gebad De boiatsde stond in loassa ia ip T 9M SB werd daarboeea aigemqnd op SSiOOS Se eacmtaBad vas Botterdam heeft io iWIdiBtfkisg ïemende dat biï hes i i k Bn g a de tpi niaW ran InosenUodaehe zaken eeu gedeelte dei geoiefiite meè een aantat naburige gcnwestsii rvtf eeukomstig de wet van 8 Aug 11 eu het kon besluit van 17 Aug 11 hoadei de bepalingeo tot beteugiHiitf der longxiekte onder hef ruadvfse tal worden algeslc en i dat geduren de die ablfiitiog het vee nÜ deu afsloten kring niet kan worden toegelaten op de gewone markt en derhalve eene tydelijka spUtsing van de b te iicuukt noodiakelyk h besloten de eerste afdeeling vaor rundvee afkomstig van plaatsen l uiten den afgesloten kring en v or 4ndtfe beesten te houden op de gewone veemarkt aan deu Boetemsingel die buiten den kniig gelegen is en de tweede afdeeling voor rundvee uit dien kring gedurende den tyd der afsluiting op het Hofplein biouen den kring gelegen Naar men aan bet VtncUtci Dagilad in stryd met hel dCzer dagen door ons overgenasieu bericht uit het KieuKi mh ifea Dag mededeelt n ag de opening van de spoorweglyn Leiden Woerden met tekerheid tegeu den 15 Ootobtr e k warden tegemoet gezien Met inspanning wordt aan hare voltooiing gearbeid L e brug over de Gouwe zal nog dete week berydbaar zyu terwyl mea bezig ia met bet stellen vau die te Leideu ter verbinding van het goedereuttatioa buiten de Witter poort met bet ttatiua van den HolUndsohen spoolweg De stationsgebouwen tya genoegzaam geceed en Kullen tegen het einde deter maand wdirdeu opgeleverd de wachters en brugwaohterswöningeu zyu voor eeu deel ree s betrokken door bet personeel dat de laatste baud legt aad het lichten der sporen De deugdelijkheid van de coastruotie der üumtwerkeu iu het algemeen is l de iware zandtn ineu die er dagelyki ryden reedt pioefonderviudelyk geblekea Ook de l ioomotiev Joods te Leideu zal teg bet einde deter en de goederealoods alduar ia het begii der volgende nnaud gereed tyn De loomotièven rijtuigen en wageat zullen dezelfdeis zyn als by tien Bijiisgioorweg Bodegraven en andere plaataeu schenen de openiug der lyu feest Iyk te willen vieren J aar ajen verneemt is iu eeu ergadering van aaudeethoud ra vatt het Kederlaadscb Tooiieel dezer dagen te Amsterdam gehouden ingevolge art 14 der statuten besloten d Vereeniging in itaat raa liquidatie te stellen Tevens is echter beslotea totrooritetting dtrVanea onder nientve statnleu en schier alle aaadrelhoodert op oA enkele uitzondering iia zijn daartoe toegetredeu Tevens wordt ons medegedeeld dat door de heerfn Albrsgt eu van Ollefeu die oaar ouui zegt foorneineus zijn naar de oanoessie van den Huagschea Schouwburg te diugeii pogingen wordeu in het werk gesteld om ouder jiuu lirectie een eigen tooneelga zelschap op te richten Uitbel gisteren te Amtteidaic uitgebrachte jaarverslag vaA het Geüootsohap tot ledelyke verbetering van gevangenen over 1877 blyki dat iu het ledental weder daling was ontstaan Vaa 19 atdeebngea verminderde het ledenUl ierwgl ai 12 afdeelingen onvcrauderd bleven en 9 io leden voornitgiiagea In het geheel is een verlies van 88 Irdeo hel totaalcijfer di alde van 2840 op 27S2 leden Op il Deo 1897 bedroeg bet aantal geraagenta 8358 tegeu 3325 op 81 Deo 187 Gisterennacht is inbraak gmleegd in de nen en laarzenwiukel van den heer M in de Witte de Wilhstraat te Botierdau Ite diafSB schynen de dear wek ean beitel geopend t be hsa daaina hebben zy in dea winket lioht aangeatoleB eu een SOtal der aldaar aaaweaige aebeenen en laarzen benevens een horloge ingepakt Na hunne oude laarzen voor nieuwe verruild te hebben bebbea de daders waaischijnlyk twee om reden twee paar oade soboeneu ohtelgelaieo zyn den winkel verlaten en de deur weder behoorlek gesloten De politie doet ondenoek Te Donkerbroek is een stier die los in de weidsliep woedend geworden Twee personen werden na elkander op de hoorns genomen en ecnige ellenomhoog geworpen doch zyu er ofet een ige kneuzingen a ekomeur Uet dier werd met gewearscbotea aljgemaakt Eene firma te Amtteidam heeft Chineeacbe oratyeappelen gewas 1878 aacgevoerd d ie eerst einde Juli in China z geflliitt per mgilboot naar Bnnfpa zijn verzonden en ons nauwelijks zes wiiten later in IMerhnd kondea angevoerd worden Onder de merkwaardigheden die zich mat ImtiekUng tot bet eenbaar tttikaer aa dé tentoonsteUing Ie Parys bevinden trekt vo tru de aandacht oener dezer di cn oit Zdriek aWgdcoman straatlocomotief dia den tangen aieiand Ztrioh Parüs in negen dagw ii fselegd De ferTaaidjgers van dit Toertnig OBtviiigBB Tl it da jM i ini I i t rarganning om om de opanbare wegen te mogen i en Het koleoverbrn bedroeg 4250 kilagrammen die onderw gekocht werdfn dat van water 25 0 0 kilggrammen Het gewicht lerraacbine was t 800 kilogramnien met inbegrip van kolen en valer zij kau gamalskelyk in een kring vau 6 meier middellyn wordeu gedraaid Hoewel een groot asotal sleden en dorpen werden gepasseerd is de bovenbedoelde reis zander ienig ooguvai afgeloopen Er zal iq Den Haag een commissie worden gevormd on ag kei graf van Duukler een gedenkteeken op te tickteu De justitie it verwittigd dat een diefstal van 2 0 htirlogies 106 gouden en 144 zilveren te Zurich gepleegd is ten nadeele van een fabrikant dier stad De misdadigers hebben daarenboven te nadeele van deuzelfdeu fabrikaat een aantal kfcttingen riegeu en oorringen gestolen De heer IVirbcs die direetetr is van vele spoorwegen ea o a van den Nedf Bhyiitpoorweg heeft oau den Minister Léon Say op dieus jongste reis naar Engelat d eu aau niju gevolg waaroudeKi tich de verslaggever vai de Debat bevond de volgende anecdote verhaald welke k Joumald a JJwoU mededeelt Op ecu der spoorwegen waarvan it beer t dircc teur is kwam eens eeu treiii tieni minuten te laat door de ehald van eeu der beambten Men weet zeide da direetear hoe ernetig een dergel feit is lËu matière d iexploilaliou de chemius der fer ou sait riinporuiiee des aaiftu et la graviië de faits sembbiblès qui inettent en jeu des interets oousidérables des vies humnines De directeur die zoo teer doordrongen ia raii het verkeerde vau het te laat aankomen van treinen liet 4 a schuldige bij ziek komen doch deze verklaarde dut het niet zijn schatd maar de scbald vau tyii horloge was dat horloge kad de akelige ebbelykheid vau soms des uachts een tien minuten stil te tsaan en dan weder voort te gaan alsof er niets gebeurd ware De beer Forbes gaf eeu ernstige berisping aau den beambte en liet heifi heengaan Eeu week later kwam er weder eeu trein tien minuten te laat aan eu de b imbte verontscJkuldigde tich op dezelfde wijze Na gaf men jiem tijn ouulag want ven alt een diieaiie eratttwoordelyk is voor de fojutco en misslagen barer beambten en bedienden is de beambte Verantwoordelijk voor de overtredingen van zijii horloge Daar eohter de beambte verklaarde dut hy en tija groot gezin daardoor tot den bedelstaf gebracht zoadeu wordeu werd de heel Furbea door ontferming bewogen Moutieor f orbes te t én D iatt dout ponrtant les moindrea instants soiit eompl et qui u a guère Ic loisir de a tecuprr de détails wilde toch aiidcnoekeii of de beambte wilMt gelijk had Hü vroeg den èutslageo ambteuanr m zyu horloge te leenen Als biunea eeu weck p orluge zich wéér too vergiste dau zou de ambieniuir op uifuw Worden aaagealeld Zes dagen lang liep bet horloge zoo goed mogetijk do h juist op den teveuden dag kwam de heer Forbet te laat aan den trein waarmede bij di dijks naar de atad gaat Het noodlottig horloge had s uaohia tieg minoteu stilgestaan De heer Forbes gaf den beambte een nieuw horloge stelde hem weder aan en behield bet noodlottig uurwerk dat bij dagelijks telf gebruikt Je ne me sers que d elle parce que mra diaait il elle me ppelle i ïbaque beure dn jou V grande lesponsabilite qui pise sur an directeur ayant aous set ordrea des oeutainea des milliets d inférieuis dont la deeiinée ett i la merci d une injustice ou d ana rrenr Vier paarden öp de joBgstledes Maandag geboBden taanU te Bergnm gekociil werden daar onder een Taxusboom gebonden vau wiens groen z ij gretig tten do h ten gevolgie waarvan tij rile binnen twee uren stierven Naar Leeuwarden vervoerd werd daarvan door den Burgemeester kennis gegeven aan den dinrietsvaearte op wiens advies tij na oudettoek warde onbruikbaar gemaakt an b iaven De Crediel Vereeniging te Amsterdam is voor een torn van leventien duidend gulden bealolen Voor een dag sf veertien gaf de direc fê wn barer 4kdieadeu die t delijk kanier waa rlof tot let maken van een reisje naar de PariJK ie teutoon fstelling Toen de Ujd an h t verlig verstreken was keerde d bediende niet tertig Hen onderzooht en vond iaX hg ds som va terentien doiitnd gnldea rit de kas iiad tw lganainan VroBlWcn kindarsB lial b aabter Politit ea jattitie d ji in db wear De Ver iging ter bevordering tran VolksgezdWbeid te Ijeeavvarden beeft bekend g aakt den uitMag van het sinds eenigen tijd door baar e settle gedaan tnhfikniiilig ondetzock an da ktenittoffen op nle rognrerpen tr ndaj 44kHk gKbirHr tni tiid Mkmeid ia teilr n f imttvUki Yé ig beémiddeelett worden gevonden Het ondenoek gesuhiedds ifOornamelijk op groene kleurstoffen waarvan het bekend is dat tij dikwyis het vergiftige arsenicum bevatten doob strekte zich ook uit tot andere kleurstoffen die mede niet altijd onschadelijk zijn In t geheel werden ruim 00 verschillende gekleurde voorwerpen bijna alle uit di gemeente afkomstig aau het onderzoek onderworpen Vele d r groengekleurde voorwerpen bleken inderdaad met de vergiftige arseuicum houdende kleurstof te zijn bedekt Dit geldt vooruamelijk voor vele papier artikelen zooals graeae enveloppen groen bèbangsel groene lampekappen groen pïpler ter bekleeding van onderscheidene voorwerpea ea tel omwikkeling van ulevellen en groenpapieren blaadjes die tot versiering van taarten warden aangewend Op al deze soorteo vaj voorwerpen werd in teer vele gevallen het vergiftige arsenicum gevonden Ook op groeogererfde suikerbakkerswaren werd ee n enkele maal de vergif ige stof ontdekt i pe groengekleucde geweven stoffen zooals tapijleii ect wollen katoenen en zijdeu kleediugsloffeu zijn gelyk de Vereeniging mededeelt minder g vaarlgk ten iniuste de 30 soorteu uit die gemeente welke hiervan werden ouderzücht bevatlei geen arsenicum Evenmin was dit het geval met eeu 20 tat soorteu geweren stoffen welke rood geel blauw of paars gt kleurd worden Zeer tot voorzichtigheid maant de Vereeniging aan met giivfrfd kiitderspc elgoed ouve schdlig van welke kleur Vsie der onderzochte voorwerpen toch waren met loodhoudende verf bedekt D uir deze v rrf dikwyis gemakkelyk door bevochtiging loslaat tou dit foor kindereu zeer nadeelige nitwerkiug kun uev hebbeo Verder bevtnit de Vereeniging aan te torgea dat jongs kindereu de veelvuldig gebruikte naamkaartjes tiiet iu handen krijgen als zy van glad papier zijn vervaardigd Bgua al de andetzochte soortr van dit glacé papier bevatten zeer veel loodverf die r niakkelijk loslaat Hel vocir hetielfde doel gebruikt wordende stroeve papier Ëleek onschadelyk te tyd Ëiudelyk wordt uog vermeld dat in een enkelesoort zwarte naaizyde een groote hoeveelheid lood werd gevonden vermoedelijk er in gebrttoot om het gewicht te vermeerderen het aan den mond brengen vau dergelijke uaaiztjde ui dua yiok nadedigegevolgen knnaeu bebben In de ZKottche Ct vinden wü de volgende becijfering vap eeu der aanbiedingen van de Fremiënbank Carl Briick te Amsterdam irHeden wertl oiia vertoond een bewijs van aandeel in genoemde bnnk dat befa x i jk van s rijks zegelsteAipel eene allegorische voonlelltug aan het hoofd en onderscheidene sterk sprekende letters voorzien al bet uiterlijk vaa eeu zeer wichtig effect of certificaat hcef Ook vindt men er een stel coupons bij Het bewuste aandeel wèrdt overgegeven tegen een storting van ƒ 15 Die storting is de eerste van nog ean en dertig verdere inilaudelijksche stortingen tot gelijlc bedrag zoodat de houder na verioop van 2 jaar betaald heeft 480 plas de rente a 5 pot 33 alzoo te zamen y 515 Zys stel coupons geeft beat inmiddels het recht om op vyftien vetachillende termynen telkens éèn gulden te ontvangen atzoo betaalt bij eigenlijk ipaar 498 Berst na 2 jaar als bij aau Carl Bruok die gehede som vau ƒ 498 betaald heefi ontvangt hij met nog 49 mede aandeelhouders die eti ook ƒ 498 geofferd hebben 1 een aandeel Amiterdamsehe premieieening ter benrswaarde van lOS 2 een aandeel Antwerpsehe prenielaaning waarde p m f 48 S een iKntearijksch Ipt 1864 oiiaa 140 Zamen ƒ 2S1 en bovendien in oombiuatie met tiJa 49 sonfratera 5 5 of ém gebael Coate ariiksah lot I8S8 ter waarïje van ƒ 800 makende voor elk 1 50 aaiïdeel t6 Men betaalt dus ƒ 498 en ontvangt na twee en een balf jaar een waarde van 307 IRQBZONDÊIf Zondag 11 had het laatste van de zomeroonoert pbiats die iu de sociëteit Ons Genoegen a ia gegeven Bovendien weiden ter gelegenheid van de Nyverbeidsfeestea alhier twee oouoerten gegeven zoodat wij deren corner geen reden tot klagen hadden Een deter twee obnoerteu dat gegeven werd door bet mutiekcOliia van het jegimAit 0retaadten n Jagiirt W ra door den n hilaaa odtitilpen ea AtvergAtelljken DniMer gedtrig d Xda verteksrde m dat dH c laaiite directie is geweest Het ligt niet in ona ik o r dia oohserten i tièk te Wferén alleen wiÏÏefi wy onik Wftiiren lot den weoaift da kan bet a voortaan de oaitmisaaritaen vooraf kennis dragdu van het uil te foeren iogtSBatA Het ktram oss voor dat enlileiaden het ptpfMBuna abt At jNib b jM illB2 Kuibeli zijn de knehlen der BÜvoerenden in aanmei iog genomen Men denke toch niet dat er in Otiada geen mensebeu gevonden wordeu aan wien degelyke muziek ni t teu volle besteed is Zao ofer concerten sprekende komen wü onwillekeurig op het muziekcorps der stedelijke schutterij alhier dut ook enkele uitfoeringen gaf opde Markt W iarlyk wanneer mea muzikale ooren heeft danis het om die te verlieten wanneer men die goedelieden hoort blazen Natnuriijk rijst onmiddelijk de vraag aan wien de schuld Wanneer wij otize bescheiden meening mogen zeggen d in ligt het aande samenstelling van bet corps Wy gelooven datom de terin van een ifollaiidtche vrouw t gebruiken er eens eene goede schoonmaak moest genouden worden i Wat het gevolg daarvan zon liJD Dat er nieta overbleet er ontbreekt even veel als er is en wat er i doch genoeg De geest die bet corps bezielt is ook treung er ia malaise De directeur geeft zich moeite genoeg doch ook hij stnit op bezwaren geen geldelijke want Waarlyk het corps kost geld genoeg die alleen zouden kunnen worden opgeruimd wanneer tü die bunnen invloed op dit corps konden doen gelden baar d en niet onthielden H t is toch beter met enkele goede krachtenweder te beginnen dan te blijven voortwerken opdeze wyze En dit is mogelijk Uil het gemeente verslag toch lazen wij dat e kommaudant der schutterij destijds aanvraag deed bijt den gemeenteraad tot gratis plaatsing van élères vau de schutterijmnziek op Stedelijjce Muziekschool Vi dat verslag bleek onaverder eu wy vernamen het ook nil den mond vanéén der CjmmiWrissco dier school dat dit weiwillend is toegestaan W j hooren daar verder nietsvan Hebben ïieh enkele aangegeven Is dit ideeiu vruchtbare aarde gevallenP Wij hopen het want dan alleen is er kaus een goed corps te krygen wenueer alleen zij tot het corps worden toegelaten alswerkende leden die daartoe geschikt worden bevonden door met vracht de Muzfekacbool te hebben bezocht Vau daar uit moet het corps gevormdworden eb koo dit niet geschiedt dan bljjft de toestand hopeloos Is het niin jammer dat steeds vreemde ittntiekcorpseu de tomeravonden moeten komen aanvullen de Schutterymutiek toch ton eeuige avonden daarvan kuuiten bezetten wanneer het oau gehalte in evenredigheid stond met het geld dat het kost Dd toekomst baart rozen ziegt het spieekwoord wij hopen het De orgel concerten zyn afgeloopen Wg karamen dsar met genoegen en maakten kennis met een nieutr ur en wel de Fnga en Toccata in D Mol van Baofa Zeer hinderlijk is het onophoudelijk gewandel ea vooral waun deze of gepe familie nil den vreemde zich onder het orgelspel de gkzen tiet uitleggen Wij weten niet of dat wel geoorloofd is De winteravonden zullen ons naar ik hoor weder eeuige aangename avonden verschaffen De Gottdsobil OichesiVereeniging zi l deten winter weder nitvoe ringen geven De repetiüen zyu weder begonnen wat zy ona deu afgeloopen winter gaf is voldoende om haar dezen winter den steun Tan a e liefhebben der mariek te verzekeren Zü die nog geen kennis genaakt hebben met hare uitvoeringen raden Wij ten teerate aao Ud dier Vereeniging te worden Ook met Anrora hopea wy ome kennismaking te hernieuwen en dat tij ia hare pogingi tal slagen den Qoudschen muziekliefhebbers enkele aangename avonden te venehaffen twijfelen wy niet Haar directeur is er ons waarborg voor vooral wamwer hü voor voldoende afwisseling tal weten zorg te dragen Ook ApoUo hopen wij spoedig weder eens te hooren De avonden d£e den kuustlievende leden werden gegeven getnigdeti steeds van warme belangstelling Wy slatten met de vraag tan meer lieroegdenwellicht Zou bet niet mpgehjk zyu dat er door gezamenlyke medewerking eens eengroot werk werd ingestudeerd r Zoa dit Serwyl t toeh in aooretekleinere stsdea gebeurt voor Gouda eene onmogelijkheid zijn X Laagste Beiii hten Belgrado 20 9ept Tengevolge van de berrVtte geconotntieerda btwe i der ketasrlyke troepen in de Posaviaa luA 6aD Mem renelKideDe kleine atdeelingen insitrgenten da Servische ent ovenohieden ZJ werden terttoird aix dagtens ontwapend en gdtat nrevrd De Servische Begeering heeft bethrten aoo WM fes OrdOft te irettl latigs de greUs Berlijn M Se De Commissie uit des Bgksdag belaat iptli bet oorlo 7ig oiiderto der Boeia Ustenwel t m beden het op al 1 vau 1 dooi Lasker foorgeataide amendement en vervolgens da gekaeltr fcTste paragraaf tet lil tegen istajanaa aan