Goudsche Courant, zondag 22 september 1878

Woensdag 25 September Lange Groenendaal 11 Ja Y p f Pf t ngc Grocnendaal N 2197 1878 I l I X4 60UDSGHÈ COÏÏRAWT en Adverlentieblad voor Gonda ea Oinstreiien BW mi EN UODE AKTIEELEN bericht de ontvangst le nieuwste Modellen van Gasteren Dameg en Kiniier Hoeden Hoedenvorinen enz benevens witte krimpvrije Borstrokken en Kousen Wol de stenifficu der nuaerrelieTea cii aatiunaai liberulea lojrcn dk ali oeutrum en Forltchntt Ue Minister Eulruburg apritk bij de boraadsUgiug de iijoup uit dat op den j roudeldir vuu Lll ic 8 voorstel OTcreeustemmiiifi ved regbu zou wordeu Be j p S verden hcdeu niet in behaudeline gciBoitieu Uaarent gen Wfrd § 6 bepalingen betriflende de pers nadat ïerscheideuo aniendeuieuten door uit versotnlleude elementen saamgestelde meerderheden aangenoAien aren in bitargebeel verworpen Echter worde a iiog iteids pogingen aangewend ont tot overeeuateuiiniiig te geraken Prins Bismarolc 18 ongesteld eu houdt sedert SinS dag bet bed Parijs 20 Seft Het geruobt omtrent het outalag van den minist4 Léjn Shj is volkomen onwuar Kónstantinopel 2 9 gtpt l t Russen hrblKn Erserum geheel ontruimd Het Russischt hoofdkwartier zal Binsdag a s uaur Adriauopel verj iuatst worden Burgerlijke Stand GEbOBEN 19 Sept Jlini Vlilhiloima ouden V vsd do Verwey en J H Arentls 0 EBLEI EN 21 hrpl A d Grasf 13m ONDKKÏRODVVb 211 Sept 4 van der Heldfn 21 1 en C tan Wlilijien ISj C f n Wmi 23 tn ï t fllokl til Z T a der Pul 20 j au H C PaUtfüDW te Hotlcrdam 21 J ADVERTËWTIËM 1 Ondertrouwd jj lp J IMMEBZEEL Il IjI Tan JiotUr4am gjl m J E SNEL IJl 1 Moordrecht 19 September 1878 K Algemeene kennisgeving § J Getrouwd P J BIJNAARTS TJin de Leur bfl Breda a l canevasoini die o ttamens wederzijdsche femilie bunnen bartelj ken dank betuigen voor de vele bewijzen van deelneming bij bun huwelyk oiadervonden èouda 11 Sept J878 ♦ Foorspoedig bevallrai van eene Dochter E IJSSEL BE SCHEPPER UusSt HAKlSB Gouda 20 September 1878 Eeniye Icennitgenng J fievallen van een Dochter lf M M HOOGENBOOM VAM LkBUWEN RatUrd am 20 Se pt 1878 Getroffen doof de vele bewgzen van deelneming ondervonden bfl het overlijden van miJn Eehtgenoote Mejuffrouw ADRIANA MARIA VAN WEBKHQOVEN betuig ik allen mij dank Gouda 22 Sept 1878 J BOST Zjj die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den Heer NICOLAAS PRIN 8ENBERG te Gouda overleden worden veriocht daarvan vóór den 10 OCTOBER 1878 opgaaf of betaling te doen ten kantore van denNotaris W J FOBTÜUN DROOGLEEVER te Gouda r Aan belanghebbenden wordt berioht dat te beginnen den len OCTOBER a st gedttrende ZES MAANDEN gehouden zal worden in de R K JONGENS SCHOOL alhier Om aangifte te doen of nadere inlichtingen te verkrijgen vervo e men xich bsden on rgeteekeode Hoofdonderwgzer aan ttgoemde JÜ G KKOPMAN Schiet wedstrijd De REGELINGS COMMISSIE voor den SCHIETWEpSrKIJD mankt bekend dat de uitgestelde Wedstrijd van 11 Dinadag alsnu zal piaats hebben op Maandag den 23 September e k Namens de Commissie A NOBTIEB President G H G DB LANGE Secretarit GEVRAAGD tegen 1 November eene n1 TTE m tegen hoog loon Adres attn het Bareau dezer Courant onder No 148 W0RDTlÏADil5jirGiv Een DAGMEISJE 15 a 16 jaar oud Adres in persoon Kattensin gel No 97 Mevrouw KLUIT te Moordreéht verlangt tegen NOVEMBER iiHi mmmmm die goed kan werken tegen hoog loon Atea in persoen of franco brieven Er wordt verlangd tegen 1 NOVEMBER in een Klein Gezi eene EENVOUDIGE als MEID ALLEEN van goede getuigen voorzien die lust hseft mede naar LEIDEN te gaan Brieven franco ondet aPi lü aan het Bureau dezer Courant Met NOVEMBER wo lt io de KINDEBBEWAAUPLAAÏS een DA GMEID gevraagd voor KOKEN en HUISWERK te verrichten Loon 1 50 s weeks en de Zondagen vrjj Men vervoege zich s avonds van 80 uor biJ Mejufvrouw tak ITEBSON Westhaven 162 Een Büfgermim biedt zich aan om dagel ks boodschappen en hniselgke bezigheden te verrichten tegen I een niet te hoog loon loformatiën te beko men bg den Uitgever dezer Courant onder n 145 EEERENLANEEOM SI Het eenig en proefondervindelijk middel tegen BRAND of SMET in de TARWE en GARST is alom te verkrijgen tegen 60 cents per pakje met gebraiksaanwijzing voldoende voor 2 Hectoüter of 2 mudbiJG ABKENBOüT Naaderstraat Groentijiarkt H N 24 te Gouda i2l98 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 23 SEPTEMBER 1878 aan HH KE HH nm l PRIIËS HEIBIK j er Nederlanden bij de komst van het Vorstelijk Echtpaar te Soestdijk Woorden v n P H WITKAMP Muziek van den Directeur TÉai SELHOPP Voorhanden in den Boek en Maziekhandel van A BftlNKMAN Tiendew Gez RIJKÊWT berichten de ONTVANGST iei ummmi Memand iaat dit ongeuieri t voorbijgaan Lees siecbts Men zend een postwisseltje groot 1 75 et ontvangt daarvoor franco 6 stuks MATTEN wit met zwarte rand 1 groot WASCflMAND 1 voor GROENTEN 1 voor VRUCHTEN 1 MESSENen 1 BREIMANDJE van EI HO VTZITO Frederiksooiti J H KIEBERT ïARET oDDi Fbotograpblsoh Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DOVDCKDAG en Z0 ÜA6 7 l ortretlen a fl Gedurende nog slechts ENKELE dagen TEWOO STELIIXG KIIXSTRRO IEI Voorwerpen aangekocht voor de Verloting A KOK CoMP Baekhandelarm LlimLllIi Het DEPOT der THEÊBN uit het Magazgn van JAN vaW REE8 ZOON te ZvolU is gevestigd voor Gouda bg de Wed P 3 BERKHOUT LANGE TIENDËWEG D 44 alwaar oaAtU Prgsconranten zjjn te bekomen Deze Theêtn uitmuntende door kradit geuren walerhoudendheid worden afgeleverd in pakjes van 5 2Yii 1 en Va on verzegeld en voornen van teinpel prija en tiommer Het 136 bladzijden TTr TTT dikke boek JiUAi BHEUMATM een leer bevattelijke veelvuldig beproefde handleiding om deze pijnlyke kwalen zelf te behandelen wordt tegen toezending van 30 cents in postzegels franco door Hichter g BoeUianlrt te Rotterdam verzonden Be daarin afgedrukte attesten leveren het bewö Toor de buitengewone nitkamsten der daarin aanbevolen geneeswijze $ P TOV a y iji iJa 8Kll4N Üe Miilioencn Speecli Volgeus de aloude gewoonte beeft de minister van ftiiauciën in de eerste week dat de vertegenwoordiging bijeen was de begrootingen in ediend en daarbg de gewone redevoering gelouden om den toeitand der geldmiddelen bloot te leggen Dat er sprake zon zgn van bezuiniging en van verhoog ug der belastingen was te verwachten Men wist toch dat gedurende de drie laatste jaren de uitgaven de middelen overtroffen hebben in April was dat bg de behandeling deri leeningswet reeds medegedeeld het was dus nog een buitenkansje te mogen vernemen dat die tekorten 23 millioen of nog 3 millioen minder bedroegen dan toen geraamd was Van de geplaatste leening van ongeveer 43 DÜlUoen is reeds 39 millioen gebmikt ten behoeve van die tekorten en voor de spoorwegen aog 4 millioen wachten op een bepaalde bestemming eu dat die niet m kas zollen blgven is wel zeker Wrf znn de uitgaven voor 1879 op 110 millioen gera imd en de middelen zoo dat er een batig slot van 12896 bigft maar die begrooting zal zeer zeker aanmerkelgk ewgzigd worden als de definitieve begrooting voor oorlogis vastgesteld omdat op de credietwet door den treungen gezondheidstoestand van den minister van oorlog noodzakelgk slechts de gewoue posten zgn uitgetrokken Bovendien eijn nog verschillende verhoogingen enaanvnllineen te wachten zelfs wanneer voor het lager onderwijs en voor de invoering der nieuwe wet niiets wordt uitgetrokken zo m1s het plan dsr ïregeering schjjnt te zgn Bezoinigingen schgnen niet mogelgk te zgn hoe de eerste kamer daarop ook in haar adres van antwoord moge aandringen en belastiugverhooging zal dus het eenige middel zijn om in de steeds toenemende behoeften te voorzien die weg zal ook door den minister worden ingeslagen na de successie belasting in de rechte Ign door de vertegenwoordiging reeds goedgekeurd en die mim 2 millioen zal opbrengen heeft men een ontwerp te wachten om de kapitalen in portefeuille en de bezittingen in de doode hand te beUsten waarvan de opbrengst op 4 millioen geraamd wordt Vervolgens ligt de herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendoipmen aan de beurt om daarna tot een geheele belastinghervorming te kunnen overgaan Zal het dezen minister gegeven zijn de noodige ontwerpen bg de vertegenwoordiging in te dienen en te verdedigen De nood zal wel dwingen want in de eerste jaren behoeft men op geen Indische baten te rekenen en het onderwgs zal in 1880 een meerdere nitgaaf van 3 in 1881 van 4 en in 1882 van 5 millioen vorderen Al is het vjrg laat in deze begrooting worden de sporen oevanden van een mier billgke regeling van de Indische geldmiddelen Werd in vroeger tgden het batig saldo daar verkregen eenvoudig in de schatkist van het moederland gestort om ons spooiv en waterwegen te bezorgen na de oorlog in het Noorden van Sumatra alle saldo s verslindt wordt voorgesteld dat Indië aan het moederland 4 millioen zal uitlceeren als vergoeding voor de diensten door de Nederlandsche marine in Indië gepresteerd Kan de vertegenwoordiging zich met dit stelsel vereenigen dan zal ook nagegaan worden welke uitgaven door andere departementen voor Indië gedaan worden en dan heeft men op een volgende begrooting meerdere posten van dien aard te verwachten Dit stelse iï zeker verre te verkiezen boven het vroegere toen men Indië als een spons g biQ e maar dan mag er ooic en sprake zyn oU by een beteren toestand ia Indii totd vroegere batige satdo terug te keeren Dan moeten de overschotten besteed worden ten natte van Indië waar nog aan zoovele zaken dringende behoefte is Maar het is niet noodig de huid te verdeelen voor de beer geschoten is Doch geuoeg over de millioenen zeker zal de minister ondervonden hebben bg het opmaken der begrooting en de vaststelling zgner rede dat het veel gemakkelgker is te regeeren met een goed voorziene schatkist dan wanneer met kunst en vliegwerk een zoogenaamd batig slot moet verkregen worden door de eischen van zgn collega s van d hand te wjjzen nu zal hg zeker nog ondervinden dat het veel aangenamer is de afschaffing van belastingen voor te dragen dan verplicht te zgn aieowe bronnen van opbrengst op te sporen en door de vertegenwoordiging te doen aannemen Nadat de eerste kamer zonder discussie het adres van antwoord hiid aangenomen is zg op reces gescheiden In twee zaken wgkt dit adres van de troonrede af Vooreerst wordt aangedrongen dat een gepaste zuinigheid in de rijksuitgaven steeds in het oog zal gebonden worden en ten tweede hoopt zg dat aan de oorlogstoestand op Samatra spoedig voor goed een einde zal warden gemaakt Zeer zeker zal zjj voor die wenscheh bg ieder sympathie vinden Jammer dat ijt de gehouden discussie niet gebleken is waar ineeroere zuinigheid mo elgk geacht werd htt zou een leiddraad voor iet ministerie hebb kunnen zijn jammer ook tbtt aiat a ii grig f Wft i 4Kie aan de zoo betrenrenswaardigen oorloestoestand een einde zal kunnen gemaakt worden na de wenschen door de eerste kamer geuit was ook eenige toelichting noodig geweest De tweede kamer heeft haar ouden voorzitter de heer Dullert weder met bgna algemeene stemmen in een zeer onvöltallige bijeenkomst tot eersten candidaat geproclameerd en Z M heeft die keuze door de daarop gevolgde benoeming bekrachtigd een eer ten volle verdiend door de bezadigdheid en onpartgdigheid waarmede sedert jaren de voorzittersplaats door hem bekleed wordt De voorzitters en onder voorzitters der afdeelingen behooren allen tot de liberale meerderheid Het adres van antwoord een weerklank op de troonrede is Maandag in behandeling gekomen Getuigde de toespraak van den voorzitter der eerste kamer van eenige ontevredenheid met da bevoegdheid van dit Staatslichaam de voorzitter der tweede kamer drong ernstig op zelfbeperking aan vooral met bet oog op de behandeling van het wetboek van strafrecht dat in de tro nrede wordt aangekondigd De eerste werkzaamhe n zgn das weder afgeloopen en spoedig zal men met de behandeling der begrooting in de afdeelingen kunnen beginnen Herinneren wg ten slotte dat de vertegenwoordiging twee waardige leden verioren heeft de heer van der lioeff is benoemd tot lid van den Raad van State terwgl de heer Bredins overleden is Op 8 October znllen de verkiezingen plaats hebben Het district Dockam heeft den liberalencandidaat de meerderheid gegeven zoodat deplaats van den heer Harinima tot commissarisdes konings in Friesland benoemd weder vervuld is L BUITENLAND Butteoltuidsch Overdclit Aangaande d oommiasie doorden Spsdig betibttid tot het onderzoeken van de socialistenwet deelt de ITeurZeUutig mede dat nn de 21sle plaat na Unge discussieu is toe gewezen aan den heer Gneist zy aldus is saaingesteid er zijn 13 leden geneigd om de et tot stand te zien komen en daartoe alle krachten t besteden de overige 8 leden zijn onvoorwaardelijke bestrijders van het ontverp Uit bet medegedeelde bljjkt d t de verhouding tossclien de voer en de tegenstanders in de commissie veel gunstiger is dan in de Rgkedag want de kleinere groepen die te zamen genomen een zeer belangrijk gewicht in de schaal leggen en veelal tegenstemmen zijn in de commissie niet vertegenwoordigd Algemeen houdt men zich overtuigd dat aan de voordracht een gansch anderen vorm zal worden geg iven dan zy thans heeft tevens is men van oordeeC dat het ontwerp nadat het overeenkomstig de inzichteu der me rJerheid van de commissie zal zyn gewijzigd zoowel de goe lkenring van den Bondsraad aU van de couservatiefnatiouaal liberale meerderheid van den Kgksdag zal erlangen Van den kant der fiegeering zollen aan de beraadslagingen der commissie deelnemen de minister van binnenlandsche zaken en de president van h t Bijksmiuisterie van justitie benevens eenige rijkscommissarissen tot taelichting der technische qnaestiën Van de zyde van den Bondsraad zullen de zittingen door verscheiden leden worden bijgewoond zoo dikwerf panten in behandeling komen waarbij de bevoegdheid van den Bondsraad is betrokken Er is te Berlijn sprake van een feestelijke ontvangst van den Keizer wanneer hij straks geheel genezen naar de hoofdstad terugkeert men weet echter nog niet of het plan de goedkeuring de Keizers zal verwerven De gryze monarch is oo wel dat hy steeds al da nanaenvres by K s 4 bijwoont en daarbij u eeli open rijtuig hef gnre weer trotseert De Fransohe bladen honden zich nog steeds bezi met de redevoering van Oambetta welke wordt beschouwd als het repnblikeinsehe programma de woede van de conservatieven en clericalen over dat prograa is groot en men verzuimt niet van deze sijde in herinnering te brengen dat Thiers den ez dictator een opgewonden dwaas noemde die verbolgenheid laat zich geheel verklaren wanneer men let Op het anticlericale gehalte van de reden des heeren Gambetta getrouw aan de politiek steed door ijn krant de Bépublic ue Franfaise voorgestaan il Gambetta de geestelijkheid streng op de vingers zien en de aati republikeinsche propaganda paal en perk stellen De resultaten van bel trsotoat van Berijjn mkeq dagelijks meer in disorediet Turkye is machteloos en loopt gevaar door al zijn buren vooral door Rusland en Oostenrqk te worden geplandeid Cyprus is een OBgezond oond dat ügeiand niets dan la t en teleurstelling baren kan Het meest trekt de aaadacht de tegenstand dik Oostenrijk voortdurend in Bosnië vindt Oostenrgk voert feitelijk op het oogenblik oorlog met Torkq want san de medeplichtigheid van eea krachtig psrtq te Kónstantinopel aan den weerstand inSoqnSkaa niet getwijfeld worden Oraaf Zich heeft de Porté dan ook ernstig gewaarschuwd en ofschoon en oorlogsverklaring aan het overschot van Tarkge n at waarschijnlijk is asbten vele Oastearjjksohe dagbladen haar toch onontbeerlijk De oorlog in Bosnië kost Oostenrijk reeds meer dan een half millioen për dag en de groote ontevredenheid welks dese veldtoeht by een deel der bevolking ekt is nog grooter bezwaar In de XilKitcie ZeUan lezen we een bericht vanhoar correspoi dent te Pesth die den algeraeenen toom in Hongarije over de expeditie in Bosnië als leer ernstig tohetst en verklaart dat de staalkundige atmosfeer n zwoel en dmkkend i als die welke een onweir voorafgaat De loop der soken gelgkt v rwonderiijk veel op die vsn 1848 legt bij De staalkundige clubs te Pesth zonder onderscheid van party otganiseeren groots volksvergailerii n waarop den Keizer Koning de bijeenroeping vanilta Bijksdaa en de auaiddellijks terugroeping van btt leger iit Bosjiiö gevraagd tal worden De Koning van luUë beeft de reis aiar Parijs