Goudsche Courant, woensdag 25 september 1878

g iHB opgegeven de liertus van Aosla zal tb iiu dop Koning erlsgeowDordipn j de prijsuitdeeling Het Jüngilsohe grzaalsohap dat de reis naar Kaboel de hoofdstaU van Afghanistan aanvaardde stuitte aan de grens van dat rijk b j den Khybrt pas op troepen vao deu Aineerj verder reizen was oninogclgk en het getautschap keerde dan ook naar Peschavar terug Ëen oorlog tusschen Engeland en Afghanistan is uu b Ba oiivermydehjk geworden wil Engeland ign prestige in het Oosten tewaren Men herinnert zich dat eeu Kussisch gezantschap door den Ameer allervoorkornendst werd ontvangen BEGROOTING BEK INKOMSTEN kn UITGAVEN van de GEMEENTE GOUDA voorden dienst van 1879 Bevolking 17235 zielen I Slot UITGAVEN OUIM Hoofdsiii X Andere uitgaven n t onder de vorige hoofdstukketi begrepen Kosten aer kamer van koophandel en fabrieken 200 Premie aan vrflwilligers voor de nationale militie 30 144 Kosten vallende op het houden er lotingen voor de natignale militie n schatterjj 40 145 Bjj voorschot te verstrekkenkosten o Reiskosten itan mi litieplichtigen 100 5 Wegens betalingen van allerlei aaid 100 200 Mi6 Kosten van justeerlooninzake den yk en herjjk der maten en gewichten mitsgaders voor onderhond van het lokaal des wegens 10 147 Kosten voor openbare verma kelijkheden en feestenen voor het uitsteken van vlaggen 100 148 Kosten voor brandverzekering der gebouwen 1400 149 Kosten vallende op het voeren van gedingen Memorie 150 Kosten van rechtskundig onderzoek betrekkelijk het instellen vau gedingen Memorie 161 Kosten van gemeenschappelgke zaken belangen n inrichtingen of werken 900 Uitfeeering aan het R k van het aandeel in de kwade posten wegens de directe belastingen 2400 Kosten van het ophalen der asch en vnilnis 2700 154 Uitkeering aan de Hervormdekerk te Moordrecht voor aistandvan het grasgewas van een ge 501 Veelte van den hoogen Schie landseken Zeedgk Idem aan de gemeente Waddinxveen voor Idem 12 Kosten op het honden vanverkoopingen en verhuringen JOO Kosten op het aanbesteden van werken en materialen 600 158 TjdBltJk te beleggen gelden 25000 Totaal vanhet XdeHoofdst 33742 Hoofdstak KI Onvoorziene nit gaven 159 OuToorzieiie tritgaven 3936 18 TotMl T n het Xlde HooMst ƒ 936 18 L VuzAKiuNS DK Uhoavcn Bnishondelgk bestnor 29588 S2481 Korten voor werken en inriditüMen tot openbare dienrt IxateiiM Hl 24626 Tüutq ttette 8M05 Kotten Voor eigendommen wéké de üemeente naar hèt btrtgerlgk recht bezit Tiet ié deswege ver96bald de IV V vi VII VIII Transport 86695 Kosten van invordering derplaatselijke belastingen ofmiddelen 1390 Kosten der openbare veiligheid en van de brandweer 22992 11 Kosten der ploatselflke gezondheidspolitie i3 jT IX Kosten voor het onderwijs en ter bevordering van kunsten en wetenschappen 58960 91 Kosten voor het armwezen mitsgaders subsidiën en bij dragen aan onderscheidenedaarmede in verband staandeinstellingen 37228 62 Renten en aflossingen vangeldleeningen mitsgaders alleverdere opeischbare schuldender Gemeente 23477 80 Andere uitaiven niet onderde vorige hoofdstukken begrepen 33742 Onvoorziene uitgaven 3936 15 XI Totaal der Uitgaven 272817 63 UirrREKSEL UIT DG MEMOEIE VANTOELICHTING Indien het tegendeel niet is vermeld zgn dö posten tot hetzelfde bedrag als in het vorige jaaruitgetrokken UITGAVEN 152 Verhoogd met 6O9 daar iu 1877 eene som van ƒ 2 87 18 is uitgekeerd 1B9 Verhoogd met ƒ Bil 13 Het voorgedragen cijfer strekt tevens tol aanvulling van sooimigo posten op de begrooting van uitgaven zooals die bg dit artikel zyn aangewezen BINNENLAND GOUDA 24 September 1878 De uitslag van den Sohietwedstrijd op gisteren is als volgt Korpsprijs bestaande in een kristallen beker met zilveren voet Weerbaarheidsvereeniging Burgerplicht met 224 punten 4e fieg luf had 215 p de schutterij scherpsohutters vereeniging Willem Prins van Oranje had 206 p de schietvereniging Het midden zij om doel had 200 p en t 2e Keg had 190 p Serg Valois van het 4e Iteg Inf ceu kistje sigaren met 63 p Serg de Nocker van het 2e Keg Inf idem m 42 p Van de 10 gecombineerde prezen werden er 7 behaald door de Weerbaarheid en 3 door de Sofantterij Sohorpschuttersoorps Burgerplicht Ie prijs Uanglamp en rozeiiprijs J F Welter met 49 punten 2e prijs 2 Lampen H W Snydera met 47 p 3e pr js Seschuitglas G H G de Lange met 46 p 4e prgs Inktkoker P Kugelbrechl met 45 p Be prijs Sigarenslel M V O l Hoist met 45 p 6e prijs Bloemstandaard A van Beedt Bortlaud met 4 punten 7 e prgs Likeurstel W J de Vroom raet 44 p 8e prijs Groene Stel D W C van der Laar raet 44 ponten 9e prijs Maderakaraf met zilver J I van Bemrael met 43 punten 10e prijs Suikervaas J Smit met 4S punten 11e pnjs Piece de milieu J C Sibijes met 42 p 12e prijs Vruobtenschaal F X Hard ijzer met 42 p 13e prijs Kolenbak H B Hegemau met 42 p 14e prijs Koffi au J IJpelaar met 40 punten 15e prgs 2 Bloemstandaanls A Biamant met 40 p 16e prgs Salontafeltje H W G de Laat roet 38 p I7e prgs Sigareukoker a pgpje H van Schaik met 37 punten 18e prg ï Album F Diamant met 36 punten Scbutterij Scberpsobuttorsvereeniging Wutem Prins van Oranje Ie prgs Pendule en loieiiprgs M Woerlee met 46 puaten 2e prijs Kaasstolp en boterrloteo H van Wijngaarden met 46 punten So pr s 2 Bloemraxen H lager met 44 p 4e prgs Likeurstel M J Oosterling met 43 p Ke pr s 2 Blbembekers D Lulius van Goor m 42 p 6b prijs Salonlaffel P W van Duij n met 42 p 7e pr s j Sigarenstel A Schouten met 42 p 8e prgs Ficbe doos J W Boers met 41 p 9e pri s Album C Oroeneodal met 41 p lOe pi s Slas A GraTesteio met 41 f lie prijs Wmlm J C firandt met 41 p Zaterdag bad klhhsr de liajiursvergitderfng plaatr iefP itgi mrrtni aipa in Mt 7d diitriet vm Zuid Holland Hel praesidium werd m ziekte von den schoolopziener waargenomen doer dëo tioe pre aiilent den heer G B Lolleinan van Moordrecht De heer J Beumer hoofdonderwijzer iu t Beijersche leidde het onderwerp iui Komt de natuurkunde kennis in onze scholen tot haar recht Tot zeer veel discussie gof dit onderwerp aanleiding Als resultaat werd o a eeite commissie beuouiAd om ti9 Amsterdam KoHerd en Utrecht bij de oldaai gevestigde fabrikanten van voorwerpen voor physisch onderwijs een onderzoek iu te stellen terwijl dau in de voorjaarsvergadering van 1879 ceueexposilje van natuur kundige werktuigen voor sohgulgebmik zal plaats hebben Verder werd bij monde van den heer Lalleman het rapport uitgebracht der commissie Orer voorbereidingklassen Ten hoogste werd daarbij 4anbevolen het werkje van den A Jansen hoofdonderwijzer te Botterdam getiteld Het kind van vier tot zeven jaren De miliciens van de lichting van 1877 die tot dusverre bg de regimenten infanterie voor het blgveiid gedeelte onder de wapenen zgii gehouden zullen den laatsten dezer maund met groot verlof huiswaarts worden gezonden Bij het comité voor deu tocht naar de IJszce is gisteren avond van den kommaudant De Bruyn uit Hammerfest Noorwegen het tehgraphisch bericht ontvangen dat de fftllem Barend daar nas aangekomen De bemanning genoot een goeden welslaiij Van 1 tot 10 Augustus waren voor de ijsvaart belangrijke waornemingen gedaan Voorts bericht de kommandant dat Matoesclikin was aangedaan Verder dan Troostkaap is men niet geweest de hoogste breedte die bereikt is was 78 graden 13 minuten en wel op 7 September Te Leiden zal iu bet aabttnande voorjaar eens boteren kaasfabriek worden opgericht d o geheel volgens de nieuwe methode zal ingericht zijn Staten Qeneraal Tweede Kamuh zitting van 28 September 1878 In deze zitting is ingekomen een onhvcrp van wet tot aantuUiiig der wet op het middilbaar on derwijs De algemeene strekking van het adres in antwoord op de troonrede is aangenomen met 50 legen 13 stemmen na eeiiige discussie De heer Saayinans Vader betoogde dat de toestand Ie gunstig was geschetst De heer van Uout n belriurde dat noch van kieshervormiug uog vun belnslinghervorvorming in de troonrede sprake was Hij laukle de handelwijze der regeering die nieuwe belusiiiigen aankondigt zonder herziening der bestaande uadeelige belastingen De minister van Ruanciën antwoordde dat het herstel van het financieel evenwicht de voorbereiding van belastiiigtierzieiiing morst voomfgaan welke laatste echter niet uit het oog werd verlnreu De regeering zit niet stil De minisipr van binmid zaken kon geen uitzicht geven d il iji ilil jii ir erne herziening der kieswet voorgedragm zid worden De heer de Oasembroot keurde de militaire politiek der regeering af vooral met bet oog op Atchin Paragraaf 1 5 werden na disonssie onteraudetd aangenomen Heden voortzetting Bij de aanbieding van het adres der Eerste Kamer heeft Z M de Koning bet volgend gezegd Met genoegen ontving ik van de Kamer de verzekering barer ijverige medewerking tot bevordering van het algemeen belang en het welzijn van het dierbaar Vaderland Ik verzoek u de Kamer mijnen dank te willen overbrengeu voor haar adres van antwoord Mevrouw Kleine Gartman ontving van HH KK HH prins en prinses Hendrik een gelijk geschenk als mevrouw Seebach namelijk een prachtig gouden medaljon met edelgesteenten begeleid van een schrijven vanwege HH KK HH waarin haar persoonlijk dank werd betuigd voor haar aandeel aan den kunstavond in den schouwburg te V Huge Het medaljon ging veriezeld van de portretten van HH KK HU om die iu t medaljon te plaatsen Een makelaar in effecten te Amsterdam die zioh voornamelijk bezig hield met de f liefhebbeig ia loten is eenigen tijd geleden naar de Parijsohe tentoonstelling vertrokken en tot beden nog niet teruggekeerd Thans blijkt cbter dat er voor dat lange uitblijven wel redenen kunnen bestaan daar verschillende lieden de dupe zijn gewofden van al te groote liohtgeloovigheid iu s ftians eerlijkheid Volgens het Hbt was de mm eertyda barbier en aanspreker ea toen reeds lotcn dcbitant l iJ verwisselde de zeepbak en ki ast tegen notiebo kje en pptlood toen het lotendebiet zooveel winst begon tegeven dat de bubienzoak overbodig vetd D or bét bestuur der maatschappij tol bcvorderitig ÜT bott kmiBt tiju d vblgeode d is prlJsvTil Éfrti ilitgewAWvoh jj s lo Zc3 woonhuizen op paalfoudeering voor den deftig n tand ter mededinging worden uilgeuoodigd alle Nederlaudsche bouwkundigen Prijs ƒ 300 2o Eene verhandeling over deu scholenbouw of eeiiig onderdeel daarvan voor scholen van liiger onderwijs ook daarvoor worden uitgenoodigd alle Nedfiliindsche bouwkundigen Piijs ƒ löO 3o I e beide Kevels van een hoekg büuw op een ruim plein met asniluiJing der pl m vetdeeluig Dtze is alleen voorleden dtr maatschappij Prga 5ü De antwoorden worden ingewacht 6ót of op 1 Noiember 1879 De reeds lang verbeide feesten ter herdenking van het SO j irjg beslaan der Koninklijke Militaire Akademie te Bredii eu waartoe door de verschillciuie feesten regeliiigscominissicn groote toebereidseleu tgu gemaakt werden reeds Zondag giopend met eeu internationaal kegel concours en optocht der mi dedingende gezelschappen door de stad vergezeld van verschillende muziekcorpsen en vervolgens met een feesiconcerl aangeboden door Breda t Mannenkoor iu den schouwburg aan geiuvileerde autoriteiten en réunisten Maandag Miorgen werd het officicile vierdaagsohe feest aangekon tigd door een Reveil Militair vnii niililaire muziekcorpsen aan de Koninklijke Miliiairc Akadeinie en door siiluulscholen Ten 10 ure werden de réunisten plichlig aan het slation outvangen waarna niin in grooten slatigen optocht de stad binnentrok voorbg hel holel de Kroon waar Z K H prins Frcderik der Nedcrl indeii die reeds Zondag avond aldaar was afgestapt dezen zag passeeren De eerewacht bij den prins wordt door kadettan waargenomen Op de Koninklijke Militoife Akmlcmie aangekon en nerden de réunisten daar plechtig ontvangen door den gouverneur den luitenantkolonel Simons iu tegenwoordiglieid van hooge militaire en civiele autorileilen waarna de eerewijn werd aangf boden Daarop werd het huldeblijk aangeboden namens de oud kadetten van het Nederl ludische 1 ger door een deputatie van tien hoofden andere ulïicieren bij monde van den luit gen Verspgok Vervolgens hield Z K H prins Frederik eene revue over de kadetten Ten 1 ure werd in de groote hervormde kerk eene feestrede gehouden door dr J J do Hollander hoogleeraar aan de Koninklijke Militaire Akademie terwijl daar teveu eene ftesicitttale werd uitgevoerd door 250 execatanten koor met orchest Ten 6 j ure vereenigden de réunisten zich in de eipressrlijk daartoe ingerictile feestzaal op de Koninklijke Militaire Akadeinie aan een diner terwijl in dt kiosk op de Oroote markt muziekuitvoeringen gijohiedden De geheele stad ia smaakvol versierd vooral het feestterrein op de Groote markt levert een fraai gezicht op Gisterenavond was geheel Breda sdiitterend verlicht De Vtreeniging Bel Nederlandsch Tooneel zal bij hit tinJigeu van haar ounlMCt op ultimo Augustus 1879 ophouden te bèsuiaii en wel tengevolge harer statuten Art 14 bepaalt nl dat al 10 pet van het maatschappelijk kapitaal ferloreu it gegaan de vereeniging oniboudeu wordt na afloop van het oontraot IVu is reeds ruim ƒ 30 000 verloren dus meer dan 20 pet van het maatschappelijk kapitaal Had men niet met de metste artisten eene verbindtenit voor drie jaren tgds dan was de liquidatie ingevolge art 14 thans rieds geschied Evenwel zouden eenigc leden van de verecnigiitf met den heer Schimnstl liebbeD besloten op uli uw pogingen aan te wenden eene soortgel ke vereeiiigiiig i i i üet N T in he Icvon e roc ii oa wkder het contract van de stad te verwerven Deze vereeniging zal dan een veel kluner maar ecu uilgezocht gezelschap tooneelspelcrs trachten te vormen en vdornemens zijn uüt dan iu den stndaschmiwbnrg alhier op te treden Intusschen zullen de de heeren Albrecht en van OHefen ook weder dingen i aar de exploitatie van den Stadffchouwburg waaromtrent de beslissing bij den Itsad zeer ophanden ia Iu elk gevitl is het zeker dat in it tooneelwereld groote verandirhig op til is AlnjjezidndfHaagtche shauwburg wederdoittecu artoMetlijk gevischiip zal bespeeld 9otdcn de heeren Albrecht Van OUefiii en Moor en ook de meesteactrices van het N T mevrouw Kleine uitgezonderd besloten hebben onder directie van den heer Schimmel geen nieuw verbiudtenisseu te sluiten en er leldr sprtkke is van de trorming van eenoqderli ïeweeJliet gtzelsijhap met Ulrechl a sstandplaats mag men voor het tooneelteieoen 187 O gwote bedrgviglieid verwachten 1 I t De Nederl BhÜBvesrw gtDaatsp appg heeft beslaten eerlang deu automatischen luchtdrukrem loestel van WertUighooae in te voeren waardoor de snelstrijdende t in biaiwn des toud van hoogstens SOO meter tot slaan kan worden gebracht Beeda n t den nanitaanden wiuterdioust zal op de 1 11 van Utrecht Mar Emmerik die toestel iu wterWng Worden gebracht De veiligheid zal daardpor zeer worden verhoogd en tevens de snelheid vermeerderd daar de van dit remtoestel voorziene treinen die op alle tusschenslations ophoudoii den giheelen afstand toch in deiizelfden tijd zullen kunnen aAeggen die voor een onder weg niet overal stoppende trein iioudig is Voor de lusschenstatioiis die op dtze wijze ook in het voorrecht zouden kunnen deeleii dat daar meer sneltreinen dan thans het geval is kunnen ophouden is dit blijkbaar van groot belang Kolonel Biistow al femeen bekend door zijn krijgs kundige werken heeft zich ecnigen t jd gi leden doodgeschoten De Duilsehe binden de I u thans den bril f mede dien hij voor zijne dochter heeft aohtergdalen Uit dien briif bUjkt dat liel volle werkelijkheid was hetgeen door sommigeniwerd beweerd dat broodsgebrek den bekwamen schrgver er toe had gebracht uaii zijn leven eeu einde te maken Zijn gezondheid was aangLtast door jaren van onverpoosden arbeid hij gi voelde dut hij eeiiigen tgd saïi rust behoelVle om tut verder arbeiden in staat te zijn doch hg wist niet hoe de middelen te verkrijgen om geduiende dien rusttijd ii zijn levensonderhoud te voorzien llij vond het dus beter een einde aan zijn leven te midcen voordat hij zijn laatste geld had uitgegeven opdat hij zijn dochter niet zuu achterlaten geheel zender mideieleii om althuns vourloopig voor gebrek bewaard te blijven Door den Minister van ooriog is b iald dat aan de IsraSlietische mililairen zal uorden vergund Ie aanstaande groote feestelagen te vieren waartoe hun gedurende die dagen vrijdom van dienst of verlof zal ürorden toegekend Hit lyag Iftekhl wenscht dat bg een eventuc le herziening der grondwet bepaald worde dat verkiezingen lusachentijds niet zullen pl ials hebbeu walln0g binnen t jaar ntej ftle l el vakant wordt de g i i i e periodieke veilieï g ma leden de StatenGeneraal geschieden raoet t Is uiterst lastig telkens opnieuw zich voor eene verkiezing in te spannen en kostbaar en lijdroovend daarbg Om de twee jaren zulk een verkie zingskoorts te moeten doorstaan is al erg geu ilirhauit g zich binnen dat tijdperk dau i i dtmpite it dat d Ijjdefs buiten staat worden zich db noodige inspanning te veroorloven wanneer de groote verkieziugsstrijel aanbreekt Van lie tongblaar ander hei rundvee te Krimpeuerwaard wordt nagenoeg mets meer vernomen De bekende varkensziekte heeft iu hel westelijkdeel der waard zeer hard gewoed iu bet oostelijkdeel daarentegen bes earde men van die ziektezeer weinig De weilanden verkeeren in goedenstaat en de waterstand in de pokltjra is slechtsweinig of niet boven zome poil llel gewas vanden zaailinijliennip valt 7eer t geu evenals dit metden geilii hel geval yfva De aiydappelen geveneeu goed beschot van beste qualileit terngl overziekte in die vruobt uiet rg geklaagd behoeft Ieworden liet gerechtshof te s Hertofcnboscb heeft uitspraak gedaan iu de zaken van den pastoor A Sgben en den kapelaan P B J Córlen beiden te Maastricht vervolgd wegens hel uitoefenen van den openbaren godsdienst elders dan is toegelaten bg art 167 der grondwet Het hof heeft de beide vonnissen van Ie arrond rcchtbauk te Maastricht waartegen appèl was aaiigeteekeud bevestigd en dienoveFeenkoinstig ten aanzien van den cer ten beklaagde verklaard dnt deze heeft gehandeld in strijd mat de wet eu hem veroordeeld iu al de kosten teiwgl de tweede bekloague ontslagen is van recbtsvervolging In een particuliere correspondentie nil Batavia von het Polt Nieuwtbl werd dezer dagen over den oorUig mei Atchin bet volgeude medegedeeld Sedert een paar maanden liepen te Bntdvia oiirtaètliirende tijdingen omtrent Atchin Het publiek achudde ongelojvig hel hoofd over de gunstige lijditigen door de Bcgeerlng in bet officieel nieuwsblad gepubliceerd en men wist te vertellen hoeveel en welke troepeu spoedig naar het tooi eel des oorlogs zouden ver trekken Ook de pers deelde in die ongerustheid eu toen alnrmeerende boewel ietwat overdreven tijdingen hun weg in de dagbladen gevonden hadden vond de Gocvenienp GenerBal hel goed de redactidn daarvan te veniosken geene onrustbarende tüdiagen mede te deelcd dan die hun grond vonden in Beg ring beriGblen Alsof daarmede het gevaar bezworen was Iflaar er was immers gmn o rl g ratar De mtAe was itoih in on lueuwe bezi iug geprfcltmaerd Er wos een Mviéle geeverneur ibenpemdt ceaige assiütentresidenieii en koutroleui waren gesteld iu hel bestuur over de onderworpen heiolkiug Ben school vogr de kiai ren vi n Europeanen waiiteKadjaBsdja geéiisht twee iulaudsche scholen tonden volgen en ook was er een deskundig voor de koepokinéiilii g aangesteld Aichin uu als eed gewoon garnizoen beseibouwd moest ook de troep op voet ven vrede gebracht worden de gelden vobr tntrée de eampagne werden niet meer uitbetaald de vi re Biet meer in natura verstrekt zelfs eeu aantal troepen naur Java terugezonden Er behoefde immers uiet meer gevuohleii te worden hier en daar zwierven nog wel kleine benden kwaadwilligen maar die naren immers gemakkelijk in bedwang te houden Hoe werd de Indische regeering uit dien optimistischeu droom op ruwe wijze wakker geschud Terwijl kolonel van der Heijden met de geheele beschikbare macht naar de Oostkust was getrokken en met veel inspanning en groot yerlies het staatje üedoeug weder tol onderwerpiüg had gebracht en zich gereed maakte om Pasangan eveneens de les te lezen ontving hij de tijdieg dal het meest geduchte Alchiiieesohe legerboofd Habib Abdoel Baohnian met achtduizend man een inval had gedaan in de zoo veilig geachte westerlinie de gemeensohgp tusschen de verschillende pasten had afgesneden en zelfs de Kralon en de havenplaats Oleh leh bedreigde Hel gevaar was zóó groot dal als de vijand maar had gedurfd hij met gemak Kolta Baiija had kunuen binuendriogen eu een bloedbad aanrichten zoo groot als in de Indische krijgsgeschiedenia niet bekend h want daar op de posten geen meer troepen waren gelaten dao noodig was om de wachten te bezetten eu af te lossen koude geene macht tegenover den vijand gesteld worden De kolonel keerde met deu groutsten spoed terug eu met dan met zeer veel moeite werd de vijand uit de linie weder veijaagd en ft communicatie met de posten hersteld De regeering den 27 Juni het bericht van dien vermeteleu aauval verncmtude ntm dadelijk een flink besluit Ten half vgf ure des middags kreeg het 11 bataljon in garnizoen alhier de orde om den volgenden morgen vroeg zich te embarkeeren mei besieinming naar Atchin Twaalf uren had men dus voor zich en die jg d wn waarlijk niet te lang om het bataljon gereed te hebbeu Ülficieren en manschappen moesten één voor één gekeurd worden de tractementeu en soklgen uit betaald en de administratie vau ieder afgesloten de veldai truttig uitgegeven de kapmetson van ieder man geslepen en honderd andere kleinigheden verricht worden Het voor het transport bestemde stoomschip moest eerst de voor eene andere bestemming iiigeno mea lading weder lossen water en vivres inneuKu voor 600 man gedurende 14 dagen enz Terwgl A Biitaviascbe burgerg in diepe rust was eu nog vau uiets afwist heersehte er iu hei kampement Weltevreden deo geheelen nactht leven en beweging Ouder de soldaten zoowel Europeanen als inlaudsehe was de opgewondenheid tooals allgd groot daar men den vervelenden gariiizoensdienst weder ging verwisselen met het meer aantrekkelijke leven te velde Tueg de doctor aan het keuren ging vond hij geeu enkelen oawillige die kwalen of gebreken had zocht die te verbirgcn en zelfs de iulandsche soldaten meest jonggedienden riepea uit éénen mond kaemat hoemt steik Waren de officieren eveuzoo euthoosiiistisch gestemdr Helaas daarvoor hadden zg bitter weinig reden Allen waren bijna zonder uitzondering reeds op Alchin geweest toaunige verseheidene malen enkelen zelfs kortelings daar van daan teruggekeerd Zg hadden daar ontberingen verduurd met ziekten te kampen gehad en dan weder een strijd te t egiuea warvan hel eiodo nog in de verre vetschiet ligt Daailjij zijn minstens de helft der Indische officieren gehuwd weder zouden zg zich van httnne gelieftle betrekkin gen scheiden wie weel voor hoe langeu lijd Bn schien nooit terugkeeren Wij zullen niet tra bts te beschrijven wat iu ejien nacht in de binneuEa meren dier haisgeeiuneu omging Maar ouze officieren zijn kloeke mannen het eerstegeyoel v n teleurstelling ras spoedig geweken voorj bet hen alleu dooidriugsiid plichtbseef e i zondermarre géfcoorzaamde ieder aaa het hodg bevel alaaltgd gereed oiU het lusma nil 4e hebbs V ar tteverdediging van s lands echt n De ia d a ta avond van de regeering ontvangen last om de entxétde tampagne evenals vroeger nil te betalen was voóiil voor te huiarjiders eeu welkoHw tijdig eo braokto een guustigeu indruk teweeg JJet morgens half 6 nret bel eerste krielen vaiiden dag aload het batoyon igepskt en gezakt Uaa om uit te rukken Onder de vroolijke tonen fJiT een opwekkende muziek marcheerde beji naar hel station te Noordwi vanvviac de qjsortrsiiUiet brachtnaar de landingsplaats in de oude stad Diiestoafntpheepjes Ée nog enige prauwec op sfeeptótti hadden brachten denjr ntar hél voia vertiitk gereed liggende ran lfprlschip Hel v fladpa ym i eene oatta rgeIijke hfcveelheid munitie veroorzaaktgnogjOTtnj j J oodi m ii eejïttenrbur oiilh sloom kon gaan j Yt VM AM i Ook v n Padang en Somaiiang vertrokken tegeljjkettijd oauzienl vcrsterkingeilnaor het tooneel des oorlogs