Goudsche Courant, vrijdag 27 september 1878

Het is ae dat Kederinnd eet dat vanneer ona gelag ia den ludisohen archipel ia gevaar wordt gebruoht het Indische leger allgd gereed is om dat bedreigde geiag te haadhavea ea ons prestige op tn honden Maar het is tevens goed dat Nederland ook eet dal cfe tot Suafer tegenover Aijeh gevolgdet poliiiek vooral onder het militair elenwut n elr ên meer ergernis teweegbrengt al opeubareo die ieh niet allgd even luide De geschiedenis leert dat als een land wordt bezet dat voor een groot deel ia de macht is van eene gewapende bevolking nien de onderwerping daarTau niet als vAltootd kan besohouwen zoolang achter bet bezette gedeelte zich laudstrekeu bevinden waar de vgand ressources vindt voor belastinghe Bng en reornteering Van daaruit hernieuwt hg ouophoudeIgk zgue aanvallen op den indringer Het is dus ouDiogelIJk vooruit de grenzen te bepalen aan de begonnen verovering te stellen Het is eene wet waarvan de Engelscben in Hindoatau en de Franschen in Algiers en Goohiuchiua de ondervinding hebben opgedaan Vi Udag 27 September N 2198 1878 aan HH KK HH PRiKS ËW Pftl SËS BEIBIK delr Nederlaoden Vg de komst van het Vorstelijk Echtpaftf te SoèttdijL Woorden vSn P H WITKAM Mtizièk + n den Directeur TESSELHOFP Vóöthaideii in den Boek en Mu ziekb ndel van A BRINKMAN Tiendeweg GOUDSCHE COURANT r Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Qa 3 3 € 7 Een prima huis iuN H KAAS wenschte in relatiën te treden met een leverancier van Stolksche KAAS om hetKJj voor eigen rekening of ten prima hiervoor te vertegenwoordigen De ierop Refiecleerenden adresseerezich franco onder het motto Kaas bg den Boekh E F EDEN Holsteeg 12 Amsterdam Mevrouw KIST te Couda VERLANGT tegen NOVEMBER e k eene HEI KË IHG1D tevens voor HUISWERK Loon 150 BurgoTlUlte 8tan d QE90MiI iO Sept JCnral Fredirik oudtH K H Sparoun ea C C Sroeoendaal Eliwbcth Jghaana onden fi H Mwiibant en A den Baars Elizabeth Aatooette aderi A H Koala ea K Voemaa Johanna C thariai Harmina naders H IJssel da Schepper eo Ë Bassemnker IS Ahda Pieteraella naders A Huiiik en M Mnis OVIBLEDEN 20 Sept J dea Haag U d 21 H C Wolfsiriakel 3 m 22 O Verschnur 2j De inzending van adrertentiê a kan geschieden tot éèn uur des namiddags van den dag der uitgave A33VERTENTIÈN f f Bevallen van eene Dochter E A J BVBNWEL DK JiDNOR BlORV Algemeehe kennUgttinj Gouda 23 September 1878 r Getroffen door de vele bewijzen van deelneming ondervonden bg het overladen van mgn Echtgenoote Mejuffrouw ADRIANA MABIA VAN WEBKHOOVEN betuig ik aUen myaen dank Gouda 22 Sept 1878 J ROST De ottdergeteekeuden betuigen hunnenItartelpen dank voor de vele blgken van deelneming welke zg iter gelegenheid van hunne VUFTIGJARIGE ECHTVEBEENIGING zoo binnen als biuteo deze stad hebben ondervonden J KRUISHEER P HORNES Gouda 24 September 1878 Aan belfuighebbenden wordt bericht dat te beginnen den len OCTOBER a st gedUiMide ZES MAANDEN MejufFroiiw de KËIZëU Zengstraat G 4i VRAAGT tegen 1 NOVEMBER een FUNKB Ten kantore vap O B vak OOOB Zone kan geplaatst woxémi een jongeling niet boven de 14 Jaar ond die behoorlek Lager Onderwgs genoten fieeft en een goede hand schryft Zieb in piraoon aan te delden s morgens van Iff tot It ntén Gouda 08ttaaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécwlitér d Agrandissements et de Portraits enaiU4 r Zeker is t dat men van alle Haarverftniddelen het zoo gunstig bekende Ean Chromatique de voorkeur geeft omdat er geen schadelgk bestanddeel in voorkomt Met dit vocht wordthet witte haar blond bruin of zwart Bood haar wordt bruin rf zwart naar gelang men verkiest en zoo NATUURLIJK dat een anderhet niet BEMERKT Het groote debiet gedurende 10 jaren aan mgn verfmiddel te beurt gevallen maakt verdere aanbeveling overbodiii 2 de flacon OVBHTOLLie HAAR p f £ mes is schadelg voor hare schoonheid Men kan zich door mgn onschadelgk middel eigenhandig voor altgd bevrgden van dien wezenlgken last ƒ 5 de flacon daarmede heeft men voldoende HÜILECHRISTALLIN glansgevend en tot verzachting der haren zonder onreinheden na te liUen 2 de flacon KLIEB OLIB om de hoofdhuid der kindereu zuiver te houden en levend onrein te dooden 2 de flacon ZEEP uitmuntend om het aangezicht zacht en blank te houden 50 cents SCHBEBZBEP onovertrefbaar 50 ents Franco aanvraag jemakshalve blauwe posi riUSOraU B Haarkimdiga Frederiitpkin Bogt M 82 AmrferfamT OóVDJi Diro TAN A BBnaiitAit 8 iiendaa l worden in de B E JONGENSSCHOOL alhier Om aangifte te doen of nadere inlichtingen te sjckrggen vervoege men zich bg den ondetgeteekende Boofdonderwgzer aan genoemde selio J G KROPMAN HBEBBNLANBSOITWEBS Het emig en proefondervindeljk middel tegen BRAND of SMET in de TARWE en GARST i alom te verkrggen tegen 60 eenta per pakje met gebmiksaanwgzing voldoende voor 2 Hectoliter of 2 mudbgG ARKBNBOOT Naagerstraat Groentmarkt H N 24 te Gmda 8 0 lil Iemand vmI tjjd ter zgner besehikkiiig hebbende vraagt LOOPWEBK voor een Foads of voor eene andere Inrichting Brieve iiaeeo ondei motto Uods bg den Bo bb tfddtar A WDOiaM te Gvuda k VLOOIElT THEATIffl standplaats MABST PIERRE JOHNSON de vermaarde bedwinger der Vlooien kon Zondag 29 September 1878 buitengewone Voorstellingen geven net küu GEDRESSEERDE VLOOIEN RlRfsERTURF Ie Soort uit de Veenderjj onder ReetitSL f 5 per 1000 stuks 2e Soort uit de Veenderg onder Seemtid t 4 50 per 1000 stuks P HOOFTMAN Jz Bleekersaingel Er wordt teu spoedigste gevraagd Eea zeumaeebsehechi liefst met het MOLENVAK bekend Adn J IJPELAAR Jz Westhaven Gonda Genezing van HëESCHHÊS door middel van den zoo gunstig bekenden sunlaudschen druiven bokst Bnaii van W H ZICKBNHEIMER Ie Maiki Ngmegen 20 Mei 1878 WelEdele Heer Ik moet ü bg dezen mgnen hartelgkea dank betuigen voor uw uitstekend geneesmiddel Slechts eene flesch Borst Honig gebruikte ik en ben daardoor van eene langdurige heesckheid genezen Met dankbaarheid verblijf ik ÜEd Dienaar J HENDRIKS BlJNJiANDSCHBDRüIVEN BORST HONIÖ alleen echt verkrggbaar in fla ni it fl 2 in flacons fl 1 en in flacons it65cent voonitt van capsnlen met nevenstaattt Fabriekstempel te Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Waddinxveen bjj C Van Eeuwen Haoêtrecht bg J D den Harto Oudewater bg F Jonker Idenburg Aan llen wier oogen door ingespannen tiei of lezen beginnen te steken of WKirait bü haiden of konden wind vooht ontloopt wordt met vertrontei aanbevolen Dr Chantomelanus OOGE WATER Na een korte proefneming ui men de aitmnnteilis werking ki nnen waarnemen Prijs per flacon ml gebrniksaanwüiing 60 Ct Verkrggbaar in de onde staande depots P G A vaa DBTH Oovia 1 Beazenuker en Co LtüÜtt 1 H Keiler en Zn W Wagtnat A Bots ÜUuwkoof L A Sshogtena Sehliter A Piiaa Znenhuun Ooatmolenstraal Rotterdam ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEÜNEN ZOON Chemisten 3 Vf aar schuwing Deze ÜRBANUS PILLEN zgn door oni in doosjes 37 Cent en in dabbele doozen t GOUDA alleen en nitsinitend verkrggbaar gesteld bg den Hr L SCHENK p de Hoogstraat Wg waarschnwea voor het gebruik van namaakaels welke men tncht in omloop Da uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Buttcnlandscli Overzicht De behandeling der socialistcuivet iu de coramissie van den Duitscliea rgksdag stuit op moeilykliedea Meu kan liet niet eeus worden over de tiêslissiiig iu lioogste iitstautie der strafzaken uit de wet voortvloeiende De nationaal liberale amendementen op dat artikel zijn verworpen eii het geheele artikel ia toen door de coininissic afgestemd De commissie belast met het onderzoeken van de geloofsbrieven der ledeu van den Rijksdag heeft ceu zeer grout gedeelte van haar taak afgewerkt Het getal verkieztugeb waartegen bezwaren zuUen worden opgeworpen zal vermoctlelgk zeer gering zyn Ouder de burgerij te Berlijn hebbi a zich kriugen gevormd die het plan bespraken op welke wyze men den Keizer bij diens terugkeer iu de hoofdstad op de meest geschikte wyze plechtig zal kunuen ontvangen Men verwacht dat de stedelijke regeeriug zich niet alleen hierbg zal aaualuiteu maar zich aan het hoofd daarvau zul stellen Sedert den dag waarop de Keizer werd gewand heeft hij ziek niet meer iu het openbaar te Berlijn vertoond en het plan m deu Keizer iu de hoofdstad aankomende bp bijzonder pkchtiue wijze te begroete vindt veel bgval in de huofdslad eu is zeer n UuurIgk aldus meldt een der Bcrlijusche berichtgevers der WeierZeitung De Oustenryksohe troepen hebben in de laatste dagen in Bosnië belangrijke voordeelen behaald Niet slechts Doliiji Toesla maar ook Bjeliua is vermeesterd en de opstandelingen in dit gedeelte van Bosnië kunuen nu slechts uog eenigeii tijd te Zwornik stauilhouden Meu zal zich herinneren dat Bjelina als een tweede Plevna werd geschetst en de plaats scbynt inderdaad geducht te zgn versterkt Maar deze saamgeraapte beuden wisten waarschgiilyk van deze stelling niet zulk een goed gebruik te maken als indertijd de geregelde Turksohe troepen en de maatregelen der Oostenrijkers waren goed genomen Over het geheel kan men nu wel onderstellen dat dit gedeelte van het Ooatersche vraagstuk weldra tot voorloopige oplossing zal komen Zooala men zich herinnert heeft het Oostenrijkeohe ministerie zyn ontslag aangeboden ua het tot stand komen van het jusghtch met Hongarge Ihaus worden drukke ondirhaiiddingen gevoerd tot reconstructie vau het Kabinet eu waarschgnlgk zal zg nog in deu loop dezer week tot stand komen vermoedelgk in dien zin dat prins Auersperg president van het Kabiuet bigft welks samenstelling overigens eeiiige verauderingeu zal ondergaan De telegraaf brengt een belaugrijk bericht uit Praag de Czechische afgevaardigden die jaren achtereen zich onthouden hebbeu zijn plotseling in den Landdag verschenen zg gaven voor verzoenend gezind te zgn geworden Waarschijnlijk zit de zaak echter anders ineen de verkiezingen voor de Landdagen in Oostenrgk zgn ditmaal op verschillende plaatsen in clericalen geest uitgevallen zoodat de mogelijkheid ontstaat dat de samenstelling van den Ègksraad belangrgke vcranderin en zal ondergaan ten nadeele van de Duilsche of liberale meerderheid elke combinatie die de omverwerping van de liberale meerderheid beoogt heeft de sympathie dor Ozcchen Het oogeiiblik kon buitendien nuoit gunstiger gekozen zgn want de Duitscbe partij is sinds geruiineu tijd even ontmoedigd als ontevreden over den luop der zaken eu het ministerie Auersperg zouder Kracht De Ëngelsche bladen vatieu de beleediging het gezantschap aangedaan aan de grenzen van Afghanistan ernstig op men spreekt an tuchtiging de Times die iu de eerste plaats aan de financiën deukt wil nog wat wachten in de hoop d it de Afghanen berouw zullen krijgen Volgens bericht uit Indie is er reeils bevel gegeven een legercorps langs de grenzen vau Afghanistan saam te trektceu Men kan niet zeggen dat de Ëngelscaen in den laatsten tgd bijzonder g4ukkig met bun nieuwe bezittingen zgn Op Cyprul hebben zij met ziekttu te kampen elders met andere moeilijkhedeu Zoo wurdt uit de Transvaal goiield dat de gouverneur sir Théophile Shepstone het daar niet heefi kunnen goed maken hg schijnt beloften te hebben gedaan die hg niet hetft kunnen nakomen eu ecbijut in de keus van zgii personeel ufigelukkig te ziju geweest De Standard and Mail van Cape Town keurt verschillende benoemingen iu zeer scherpe bewoordingen af alsmede het ontslag van den beer vau Gorkom die met de taal der Boeren brkeud is Hoe dit zij zeker is dat sir Shepstone is tervangen door kolonel Lanyon en dat de prucureur geueraal Jurisseu is outsl igen terwgl de gouverntur Jer Kaapkolonie zich op dit ougeublik in de Transvaal bevindt om een onderzoek iu te stellen naar de veelvuldige klachten der Boeren over de administratie en vooral over de verdediging van het land BINN ENLAND X GOUDA 26 September 1878 Woeusdag 2 October e k worden de vergaderingen van de Üebating ciub alhier weder geopend Als spreker zal opiredeii dr W Julius over het onderwerp De klassiek literarische voorbereiding voor de Hoogeschool De volgeude stellingen zullen daarbij worden verdedigd lo Aausluiting vau het Gymnasium aan eenige klasse der Hoogere Burgerschool is niet wenschelijk 2o Voor hen die door heti Middelbaar onderwijs zijn gevormd ver perde onze wetgever terecht den weg tot de academische examina Gisteren is op de Turfmarkt alhier eene som van ƒ 2000 aau Baukpnpier I verloren Het werd spoedig gevonden waarop de leigeuaar den vinder eene belonning van f Hl wild geven waarmede laatstgenoemde echter gtcn genoegen nam doch ƒ 100 vorderde wat di n eigeuaar te veel voorkwam Ten slotte is door tusschenkomst tau de politie de beloouiug op f BO gesteld Iu de zitting der Butterdameohe ArrondissemenlsBeohtbank van Dinsdag werden o a veroordeeld C D Qud 40 j te Reeuwgk en H D oud 30 j te Bleiswgk arbeiders beschuldigd van diefstal vau stroo tot 8 dageu gevangenisstraf eenzaam J V oud 47 j te Reenwgk arbeider beschuldigd van geweldpleging jegens een bedienend beambte ia funetie tot 16 dageu gevangenisstraf eeuzaam Vervolgens stond terecht A B te Gouda beschuldigd van beleediging van ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsruimte Afzonderlgke Nommers VUF CENTEN een magistraatspersoon Eisch 3 dagen gevangenisstraf cellulair Mr J van Gigh voor den beklaagde optredende concludeerde na een uitgebreid pleidooi tot vrijspraak Iu deze zaak over 8 dagen uitspraak Gedurende eeuige dagen is er onder den enormen voorraad steenkolen op bet terrein van Kijnland nabij den IJsel broeiiug ontstaan Van af Zondag stijgt daaruit voortdurend rook op terwijl bier eu daar telkens de vlam uitbreekt D ink zg de spoedige doeltri 7ende maatregelen van den heer I D üijk opzichter bij Rijnlaud s stoomgemaal is erger gevaar voorkomen terwijl men nog voortdurend bezig is om de steeukoleu naar de manége te vervoeren VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD Vrgdag den 27 September 1878 des namiddags ten l ure ten einde te behaudelen De begroetingen der Instellingen van cWeldadigheid dienst 1879 Te benoemen de commissie voor de strafrerordeningen De heer Hoogh predikant te Gouderak heeft een beroep ontvangen naar de Gemeente Horssen cl Nijmegen Staten Generaal T eede Klxeb Zitting vau 24 Siptembcr 1878 In deze zitting is de behandeling van het adres v in antwoord op de troonrede voortgezet en ten einde gebracht De zinsnede naar aanleiding van de onder wijaparagraaf werd door den heer Tediug van Berkhout overbodig geacht omdat waar vau den Koning getrouwheid aau de Grondwet wordt verondersteld eene herinnering aan een harer voorschriften het acte nemen van de verzekering dat het openbaar onderwijs een voorwerp blijft van Zr Ms aanhoudende zorg niet te pas komt De meerderheid der commissie had deze bewoorditigen gekozen om te doen uitkomen dat bg de uitvoering der wet het grondwettig voorschrift zal worden nageleefd De heer vau Nispen verklaarde zich tegen de paragraaf omdat daarin uitgedrukt wordt de belangstelling in de uitvoering der onderwijswet eu teckende tevens protest aan tegen het gedeelte van het rapport van deu minister van binuenlandsche zaken aan den Koning betrekkelgk het petitionnement der Katholieken tegen de ouderwgswet De heer van Houten meende dat het petitionnement reeds van te voreu tot onvruchtbaarheid was gedoemd De minister van binucjlaudsche zaken achtte eene bespreking van het rapport op dit oogenblik ontijdig zoo ook de heer Muckay die door een bespreking der bezwaren van de Chrislelgk historiscbe partg tegen dat staa sstnk niet geacht wilde worden een critiek op s Kouings antwoord op het adres der petitionarissen te leveren Met 45 tegen 16 stetnfaieu is de ouderwgs paragraaf goegekeurd Bg de zinsnede handelde over den loop van zaken in Atchin wenschte de heer de Casembroot de gezindheid der kamer te doen openbaren omallc pogingen om spoedig de zee eu laudiiiacht op Sumatra te versterken te ondersteunen Een in dien zin oorgesteld amendement werd echter door hem iagetrukken nadat bg genoegzame zekerheid had bekomen dut de notering crcncens eene mc$r agressieve poU