Goudsche Courant, zondag 29 september 1878

V Burgerlijke SUnd vm ondcrstaaade gemeenten van 19 tot 35 Sept 1873 Moordrecht GEBOREN Msris ouders 3 vaa Bnadf i ca W de Bruga Jaa ouder I tau Tilborn en W J van der Vooiefi OVERIEDEV i H P k 8m O SERTBOC WD J Imoieruel 43 j tan Rotterdara ea J F éue Uj Gouderak GEBOREN Lena ouders t tm Vliet ea L Verstoep Pieternella ouders D Blom en A Kilkraan OVERLEDEN W Potuu i 3 m M Lmgea huisfr vao J Kasbergen 51 j Stolwijk GëBOREK Jan ondirs vanbebenderea ea A Vermaal OVERLEDtN P Knoop l 2j Haastrecbt GEBOBE V Acnes onder J de Jong en A Hiifeatr Wllleragntje ondtrs C koolnijk en A vanDum Franclna ouders J van Delft en A van Schgnde ON DERrROUWD A l iltcnbogaaid 23 j en K Verboom 21 j Reenwijk Maria onders M do Jong eu G van Vliet J inn Jluurlk 23 J e W Baukers 20 j WaddinXveen Joliuufies ouitirs J de Boer ea J van de Vliet Cornelia Adiiana ouders T Blonk en A de Rnudt Adriana Jacobs ouders b ijrandhors en A vftn Geloven ONDEHTROÜHl M Groeooweg eo J C Rupke GEH v D K de I iog cu J AlMat G Stravcr en C van Sign Zondag 29 Stplember Er wordt verIangd tegen 1 NOVEMBES in een Klein Gezin eene EENVOUDIGE N 2199 GOUDSCHE COURAffiT en Adverlenlieblad voor Gonda en OmstrelieB I ala MEID ALLEEN van goede getuigen voon zien die lust heeft mede naar LEIDEN t gaan Brieyen franco onder No 144 Burea van dit blad Sedert eenige dagen vermist dat de Staten Generaal niet meer het geheele Nederlandsche volk vertegenwoordigen en dna wgzigin der kiesbevoegdheid noodig zon zgn De minuter hoopt nader in de gelegenheid gesteld te worden zgn gevoelen omtrent het petitionnementende petitionarissen mede te deelen bg de adres discussiën achtte hn dit minder geschikt Ook de hh Heydenrgck en Mackay meenden nog een lans voor het goed recht der petitionarissen te moeten breken waarna de paragraaf met 45 tegen 16 st werd goedgekeurd De paragraaf omtrent Atchin lokte weder een discussie tusschen den minister en den heer de Casembroot nit die de bezuiniging der laatste maanden af kenrde en op een aanzienlgke versterking der krachten aandrong Ook achtte hg het dringend noodig dat de opperbevelhebber niet met alle3rlei bevelen zoowel uit s Gravenhage als nit Bnitenzorg werd lastig gevallen Omtrent hei een en ander werden door den minister zulke afdoende inlichtingen gegeven dat het voorgestelde amendement werd ingetrokken Nadat de heer Gratama nog zgn ontevredenbeid had kenbaar gemaakt omtrent het e de troonrede over Suriname bevat al ambieert hg ook nüët om gQOvernenr dier kolonie te worden na watf men gezegd had werd het geheele adres met 47 tegen 13 stemmen aangenomen De kamer onderzocht deze week versohillendaonderwerpen in de afdeelingen o a de wet totvasts Uing der Indiéche b rrooting en die totwgïiging der wet tot regeling van het hoogeronderwgs ook is een voorstel ingekomen omde vnt tot Reling vui bet miiddelfaaw onderwgs te wigögsa L tI NNENLAND GOUDA 28 September 1878 Dinsdag 15 October e k zal ni ar wij vernemen de eers te l eesvergaderiiig plaats hebbeu van het alhier gevestigde Departement der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Als spreter zal dan optreden de heer F Haversmidt nit ScbiedaiD wiens voordrachten steeds algemeeneu bij iral plegc u te ondervinden en die ook te dezer stede bij zijn butste optreden een aangename herinnering achterliet G E HOREN GEHUWD rSEBOREW ADVERTENTIÊM Getrouwd J W VAN DER BIJL van r azerswoude en W J VAN DEB SAN DEN die tevens hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele blijken van deelneming bjj hun huwelgk ondervonden Gouda 25 September 1878 Voorspoedig bevallen van eene Dochter N DIAMANT SüLLKMANg Karnemelksloot 157r Gouda 24 September 1878 Heden overleed te Amtterdam HELENA SOPHIA LaOÉBüS innig geliefde aanbehuwddochter van Wed F LUDÉBUS Gouda 24 Sept 1878 Cokabt ♦ Getroffen door de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van mijn Echtgenoote Mejuffrouw ADEIANA MARIA TAN WEBKHOOVEN betuig ik allen mgnen dank Gouda 22 Sept 1878 J BOST V De Heer en Mevrouw JEBKEL Sikkeks zeggen dank voor de bewijzen van deelneming ter gelegenheid van hun huwelijk Gouda September 1878 Naar wy vernemen is door den heer J Broedelef predikant bij de Nederl Hervormde Gemeeute alhier wegens Voortdurende ongesteldheid emeritaat aangevraagd De heer Hoogh predikant te Gouderak heeft voor het beroep naar Horsen bedankt Het poldefbeatuur van Berg Ambacht heeft in beginael besloten tot stichting van een stoomgemaal mum immm versche Appelbollen en verschillend ander Gebak W I Raaijmaakcrs BANKETBAKKER HAVEN B Nö 17 NB Aan borenstaand adres kan EEIT JONCMENSCH geplaatst worden om in bet vak te worden opgeleid Bs Reniet predikant te Wilnis is beroepen tot predikant te Be Ainbaobt Ds J C van Goroom zal op ndag SO October te Cuilemburg zijn afscheidsrede en op Zondag 3 November a s te Haastrecht sijn iptrêerede houden Te Papekop naby Oudewater is een 16 jarig meisje jÜi d kocieu tou gaan melken van eene pbtnk in ïhllUwoi r gevalUo en verdronken Koninklijke Arnliemsclie EAUSECOLOQNE FABIlIlil s£ rooit ihin is het volgende bericht aangekomen ickman wil met zqae volgelingen naar Arable cheep gaan Toekoebait egt bezig te ïijn om de andere hoofden ot gemeenschappelijke onderwerping der geheele XXII Moekin over te halen Sommige hoofden weuschen afiondeiiyke onder ef ping Een hunner heeft zich reed persoonlijk aangemeld Door het tweede kantongerecht te Rotterdam tija in de sitting van II Dinsdag 24 Sejit drie Rotter De EAU DE cr n rmvn COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken verkrijgbaar bij B SCHOLTEN Gebr db RAADT en verder bg alle voorname Winkeliers en Coiffeurs in het geheele rjk ÜOTJDA Dbtjk tan A Uhinkman ijle ziek geworden iengevolge van de doorgestane angsten en ontberingen Te Purmerend kan oud en jong lioh eiken Zondagnainiildag vergasten op de sermoeuen van een man ilie daur aU strautpredtlcer fungeert Met een gordel van touw om thjfen fen staf in de haud spreekt hij tot de saanigestruomde menigte onder welte de tr aljeugd vooral talrijk vertegenwoordigd is die ter afwisseling nu en dan het volkslied of een straatdeuntje aanheft De man is taiuknceht in de Beemsler eli staat bekend als iemand die bekwaam en verig in z n werk is en gedurende de zes werkdagen niemand met zijne leer ongewone godsdienstige denkbeelden lastig valt Weldadig is hg in hooge male Eenmaal heeft hy selfs eeue som van ongeveer ƒ 600 die hij had opge paard onder de Purmerender armen verdeeld ïka Zondags bezoekt hij alle kerken in de stad en in den omtrek zelfs strekt hij ziju kerkbezoek soms j uit tot Amsterdam en steeds te voet t G beart echter nu en dan dat bij uit de kerk moet verwijderd worden dewgl hg niet altgd kan zwijgen w innecr hg het met den prediker niet eens is ï osTEiR icrEiisr STAAT VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden verzonden vit Goi da in de 2e helft der maand Augustas welke op het pastkantoor aldaar xijn terug te bekomen J P Kodae Walef Amsterdam A Zwarts AIoï nderpolder H Bikhoif Bergen op Zoom C Dreist Delft W T d Poel sGraveland Vlitlander Hein Jjeidea K v Zwieten Oudshoorn J v d Bijl Oudshoorn Mevrouw J M Koning Huijgens Scheveningen Mantel Schoonhoven K de Koster Slnipwijk A Poensen Waalwijk S Boorsma Groningen K Sleeuwenhoek Texel Van de Hulpkautoreu STOLWIJK J Feenitra Alkmaar WADDINGSVEEN J Sinils Krnlingen BRIEFKAART C W Lommers den Haag Oo iA den S in September 1873 De Directeur v h Postkantoor te Gouda VAN KRUIJNE Laatste Berichten Bome 26 September Een brief van den Taus aan kardinaal Nina bevat het politiek programma van den H Stoel Na eene berinnering aan de encycliek bq de aanvaarding z uer waardigheid zegt de Paos dat hij aan do koofden zelfs van niet katbolieke volken heeft gesebreven Hij wijst op zijn brief aan den Duitscheu Keizer eu hoopt op een goeden uitslag der aAigevangen cnderhaudeliagen Uy hoopt ook op eene betere toekomst voor de Kerk in het Oosten Hü beklaagt zich inzonderheid over de moeielgkhedcn die het Italiaansoh Gouvernement hem ten opzichte van zijn geestelijk gezag in deu weg legt door de handhaving van het exequatur De Paus ontkent het recht van koninklijk patronaat Ko aanzien van bisschoppen in strijd met de Kerk Ten slotte verklaart hij in deze betreurenswaardige omstandigheden de plichten van zijn apostolisch ambt niet uit het oog te zullen verliezen MARKTBERICHTEN Gouda 26 September 1878 Bij kleinen omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike ƒ 10 i 10 40 ifinderc ƒ 9 a 9 50 Rogge puike 7 i TAO Mindere ƒ 6 26 a ƒ 6 75 Voer ƒ 4 60 a ƒ 5 26 Gerst pt ike ƒ 7 i ƒ 7 60 Minder 6 26 i 6 76 Haver zware 4 25 a 6 Ligte 3 60 a ƒ 4 26 Sept Ter Kaasmarkt werden aangevoerd 183 partqeo kaas eerste kwaliteit vlug van 27 a ƒ 31 tweede kwaliteit traag van ƒ 22 a ƒ 28 De veemarkt met goeden aanvoer alles werd tot hooge prezen vlug verkocht schapen alsmede magere varkens en biggen traag te verkoopen Goeboter ƒ 1 60 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 16 a ƒ 1 25 Burgerlijke Stand Oouda eiBOREN 23 September PelrooelU Cornelia ouders A Eveawel ea E A J de Jough Bloem Jobanna ouders H Bouwer ea A de Jong 25 Nicolaaa Ferdinand onders Jt de Haan en A S Krcbi Uillamina Johanna Jlargarelha ooders D Krgger eo A Veldman OVERLEDEN 26 Vpt H van Waas 12 GEHUWD 85 Sept A van Hdlem en C van der Wel W vaa é l Bgl en W J n der Sanden L W van Aataa b J Uoiier G M Lnjtkart a W B Blijf I knegl en W vaa Waas W Krom ea C II Smits HEÜ geteeltfent met WITTE BORST WIlW POOTJES en WITTE PLUIM aai de STAAET Diegene welke hem terngbezpirgt Katten singel A 97 zal eene bejooaiüg geni ten aan HH KK HH nm EN PRUIS mmm der Nederlanden biJ de komst van bet Vont lijk Echtpaar te Soealdijk Woorden van P H WITKAMP Muziek v 8n den Directeur TBSSELHOFP Voorhanden in den Boek en Mn ziekhandel van A BRINKMAN Tiendewei Urbanus Pillen bereid yolgens bet aloude en echte Becept waarop men in het bijsoader attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesleldheden der MAA en erkon heilz ani op de 81 IJ8VERTERlN t Zj zgn uitmuntend leg n de GAL SCHËIIPTË ia het ÊLOED en UITSLAG der HUID zy ip ZACHT LAXEKKNI eu SLWMAFDIUJVENH Verzegelde doozeii van 37V ni en dubtats doezen zijn verkrggbanr bg de bfc AlUaaerdam de Boer Atmterdam M CMhan k C drog heilige wig D IJl Botkoop i A van t Woudt üeljt H VV de Krugff VelMaeen J B Westerhoff Oouda L Schenk inp d Hoogstraat f Haattrecht K bosferliug t i üage i L F C Siiabilié Bullenh r Leyden 3 T Terbu gb Haarlem hoek Bakkersterg Moordrecht G H Pust NituK Lekktrland A Stam Oudemaier Pr Vree Ouduhoorn H vun den Boom RotUrdam v d Tuorn Beker Weste Wagenstraat Schoonkmim A Wolif ülreckt AlUna Kroon op het Steeuw over dn Donkerstr n 372 Woerden J F Sweerman Zevenkuizen A Prins Bodegrapeu B Versloot Het depot de er ecbte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met rnem hekead en in algemeen t bruik is door ons te OOUda alIeOU en Uit sluitend geplaatst bg den be r L SCHENK op de Hoogstrant WAAESCHÜ WJ N O Men wordt instantelgk verzocht wel attent t willen zijn dat door ons bg niemand anders de Urbanns Pillen bereid volgens het onde eo eebta Recept in Uépdt zgn yerkrggbaar gesteld in ife t r boKH opgegeven Steden en Plaatten dan hg de kierbovengenoemde DiSptitkotidert In elk doosje is eea biljet voorzien met de eigenkaiidige naamteekeninf van de vervaardigers Wed Keuken Zoon Apothekers welke Handteekening lioh ook bevindt ofl het Zegellak waarmede de I oo8ƒes verzegeld z a Wy verioeken de gebruikers inttanielyk daar wd op te letten en raden hun aan Wel tOe tO Zien by wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen dis Doosjes waarin een biljet met onre Handieekeniag is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksalt 878 f IJ d M Connnt behoort een BUvoesseL t Kennisgeving INSICHTINGEN WELKE GEVAAB SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oouda Gelet op art B der Wet TW den 2u Juni 187S BtaaMlai no 96 Doen te weten Dat zq vergunning hebben verleend aan de Heeren K en 0 Jonker te Qonda en bonne rechtverkryKeiidoa tot bet pUatten van een StoOtnwerktnig in het perceel gelegen op den Raam geteekend O no 191 192 kadaster sectie D no 1643 Oouda den S4a 8 ptenibar 1878 Surgemeeater en Wethooders voornoemd VAN BERGEN HZB iDOORN De Secretarie BROUWER DEABRES DISCUSSIËK Heeft de eerste kamer zonder eenige discnnie een adres van aatwoord goedgekeurd dat in een naar ponten t B de troonrede afweek de tweede kamer heeft twee rittingen berteed om een antwoord goed te keuren dat eenweerklank op de troonrede is en waarover dan ook geen diacnasie noodig was ala men het eeni waa geworden over da algemeene strekking Toch z n de gebonden discussiëts niet van belang ontbloot a betHgt zekeir niet aan Z M loyale oppositie als die in twee dagen zijn afgeloopen veelmeer moet men daarvan de oorzaak zoeken bg de meerderheid die het oogeublik miMchien minder geschikt achtte om de aanvallen der oppositie te beantwoorden intusschen hebben de dtscussiën reeds doen nen dat wjj hoogst belttngrpke discussièn bij de behatsdeling der begrootmg te verwachten hebben De eerste preker was de heer Saaymane Vadert die protest aanteek nde tegen de rtio klenrige mwledeelingen der troonrede tea opvan landbouw handel en nflverheid ook de Indische toestiuid is verre van ganstig het geheel zwijgen rorer het bgzonder onderwgs vervalde dien af vaardigde met diep leedwezen Kritiek op de troonrede is minder gep t werd hem doOr aan geestverwant den Keer ïeding van Berkhont voorzitter der commissie van redlictie geantwoord een Verklaring die door verscheidene nietssprekers beaamd werd en waartegen door alle partijen dan ook nog al eens gezondigd is Het gaat dap ook waarlgk niet aan om te berusten in alles wat de regeerinj Z M in de troonrede een officieel staatsstnk laat zeggen wanrtoe een antwoord waartoe discussie a kritiek niet geoorloofd is Een béngen aanval had d regeeriog van ichënbasr bevriende zgde te verduren Door den heer an Houten werd der regeering het wegbergen der vlag verweten Van hervorming geen spoor in de troonrede Noch belastinghervorming noch verbetering der kieswet sohg nen in het plan der regeering te liggen Bestaat er gebrek aan mo 3 is er gemis aan gevoel van kracht De minister zal wel nieuwe nelaatingen voorstellen om in de dringende behoeften te voorzien maar geen voorstellen indienen voor de even dringend noodzakel ke belasting hervorming die de productiviteit der natie moet vermeerderen en den druk en de belemmering der bestaande belastingen verminderen Van hem heeft het ministerie geen steun te verwachten indien het reeds nu van zfln programma afw kt De miqfiter van ftuwntiên acht de woorden van den vbrigen spreker in vele opzichten oniuist anbiliyk en onre traardig Hg mag de hervorming willen uitstellen omdat iedere hervorming vooreerst meerdere uitgaven tengevolge zal hebben tan itstel zal geen afstel komen zgn vroegere voorstellen big ft hij handhaven Is eerst bet evenwicht tnsechen de nitgaren en de inkomisteu herstdd dan zal de b $laetinghervorming volgen de beechnldiging vsn gebrek aan moed werpt hg verre van zich Door den minister van binnenlandache zaken werd openhartig verklaard dat hy n uitzicht kon geven dat dit jaar de herziening der kieswet door de regeering an d oic e on gesteld worden De heer de Caaembroot veroordeelde ten strengste de maatrwelen door de vorige regeering ten opzichte Van Atchin genomen waaraan de tegenwoordige ongevallMi te wgten zgn en waarvoor ooi de tegenwoordige regeering verant oordeIgk is omdat zg niet onmiddelgk die besluiten beeft ingeti ldc$n Met 50 tegen 13 stemmen werd de aigemeene strekking goedgekeurd Bg § 1 werd de rooskleurigheid der troonrede weder door de hoeren Corver Hooft en Haffmans ter sprake gebracht een amendement van laatstgenoemde om bet tweede gedeelte dezer § geheel weg te laten werd even el met 49 tegen 17 stemmen verworpesf Uet is dos de meerderheid aangenaam dat Zgne Majesteit gemeend beeft gunstige mededeeUngen omtrent de toestand des lands te kunnen doen Heeft de wet toi nm g van het lager on derwgs n ehriMt jk Méma tdi ppel aflit i den woorden die voor vden een er rdis zgn de heer v n der Hoeven koa zich met vereenigen met de voreletijie deugden ia g 2 Naar zijn meening mocht de kamer geen brevet van deugd uitreiken wnttrouwan ook eenbloote formule is of ill het vervolg v el eens aanleiding tot minder eerbiedige gedachten tegenover andere leden van he £ koninklijke htiis kon geven ala deze formule bö toeval of moedwilUg werd weggelaten Miët 42 tegen 15 stemmen handhaafde de kamer de vorstel ke deugden Evenzeer was zij ongenefteB ma de intpanning door ons leger in Atchin betoond door dapperheid te vervangen mals de heer Oasembroot voorstelde Het adres moest eea weerklank op de troonrede ziJn en daarom vond ook de heer Kerkwijk geen steun die de vraag opperde of op het voorbeeld der rste kamer ook de tweede niet op zuinigheid zon aandringen al ware het alleen om den minister van fiaantiën tegen Zgn ambtgenooten te steunen Hoopte men dat na de aanneming der wet tot regeling van het lager onder wgs dit onderwerp vooreerst niet meer zou ter sprake komen de zittifig ïan Dibsdag heeft bewezen dat die hoop gdel is geweest £ n de paragraaf der troonrede vraarin alleen het openbaar onderwgs werd vermeld en de rapporten van den minister aan den koning omtrent het petitionnement werden zeer gelaakt Vooral de heer van Nispen gaf lucht aan zgn verontwaardiging over het rapport dat volgens hem die ernst nwaar dighèid mist zoo nbodig in zulk een gewichtig staatsstuk dit stuk veroorlooft zich tegenover de Katholieke petitionarissen een toon van bstspotting eu een toon van bescherming en voogdg die van de zgde van tegenstanders reeds om den lyille der betamelgkbeid moest worden vermeden en die door de petitionarissen met beslistheid wordt afgewezen Het rapport zoo veroordeeld werd door den heer van Houten verdedigd voor wien het petitionement niet slechts een belangrgk maar ook een zorgwekkend verschgnsel is omdat daaruit zou gebleken zgn