Goudsche Courant, zondag 29 september 1878

daiMëlk MéktiatireN wegem het in kuuue winkels voorhaudeu hebbeu van bedorreu vleesoh en ééa Eo terdanische vleesohhouwer drie kooplieden uit BritUe en één Tleewhhonwer nit Oversohie wegens vervoeren van bedorven vleesoh binnen de gemeent Roltcrdam veroordeeld ieder tot een boete van tien guldeu of gevangenis van twee dagen De kaeveelheid van bet in beshiggenomen en verbeardverklaarde bedorven vleesoh bedroeg bgua duileud kilogram Tot de prasidentea van het Internationaal Congres van de Vrnlcboud dat decer dagen te Plrys verd geopend behoort ook mr D van £ ck terwyl mr O Beliafaute een der secretarissen van dat Congres is In de Nederlandsohe afdeeling der Farijsohe tentoonstelling t n o a gouden medailles toegekend aan de konioklyke fabriek van goud en lilverwerken van de heeren van Kempen te Voorschoten aan de koninklijke stearinefabriek aan de firma Wymand Fookink en aan de Erven Lucas Bols te Amsterdam Met zilver qn de heeren van Zuyiekom Levert Co aldaar bekroond Voorts lyn de heeren Hajenius eo Keljanao met het tilveren eermetaal de hoogste oudersoheiding in doe teutooBstelliugsklasse vereerd BM De kerkeraad der Ned Hervormde Gemeente te Amsterdam heeft aan de leden dier gematute eene circulaire gericht waarin eene vrijwillige bydrage van minatens ééa guldeu of meer per hoofd gedurende 6 achtereenvolgende jaren wordt gevraagd ten einde eene kerk te kunnen laten bouwen in eene der nieawe w ken dier gemeente Om fiimni conraiit voor NeierléniKhe vroumn heeft opgehouden te bestaan en wotdt samengesmolten met Dl Snutrotac Het oudenoek der Indische begrooting voor 1879 wardt iu de afdeeliugeu van de tweede kamer Toortgeict Gedurende de vier laatste weken lijn uit den omtrek van Hoorn naar Amsterdam verscheept 19066 manden peren 13700 manden appelen en 36600 kilogr hazelnoten Eenige dagen geleden werden door den gemeenteontvanger te Vlissingen eenige soldaten gevraagd om als dwangmiddel bg nalatige belastingschuldigen te worden ingekwartierd Toen de soldaten bij eenigen dier nalatigeu in huis traden vonden lij daar zulk een armoedigen toestand dat zg verzochten zoodra mogelqk van hun taak bevrijd te worden by één washet zoo erg dat de militair in zgn zak tastte ombrood voor het gezin te koopen Commentaar overIwdig Te Haarlem werd gisteren door de directie der Haarlemsohe tramway maatscbappg op hare lijn eene eerste proef genomen met de Merryweather sstoomtram Deze proefneming had plaats in tegenwoordigheid en onder toezicht van een len rijksingenieur bij het stoomwezen eu heeft zeer goed voldaan Uit Batavia wordt gemeld dat het Nederl schip Jry Sctejir gezagvoerder L Vliedorp van Amsterdam met kolen naar Java in Straat Sepoedie aau deo grond geraakt is Met behulp van eene stoomboot zal het wellicht vlot komen De goederen van het gestrande stoomschip Gelderlami worden met de Drenthe eA de Omrijttel van Csdix verder verroerd De herstelling van het schip sal drie maanden duren Ia de Lmii CI beweert zekere Goudamus dat het een feit is dat sedert jaren onze hammen zgden en andere transportabele varkensdeeleu bg duizenden naar Westfalen worden gezonden om vandaar uit met meer dan honderd percent winst voor de bandelaars naar Nederland te repatrieeren ten einde als Weitfaalsohe waar in den handel te worden gebracht Figaro bespreekt in zgn jongste nommer de Nederlandsohe inzending op de wereldtentoonstelling en maakt daarbij iu het bgzonder met groote iugenominheid gewag van de groepen die de nationale of liever provinciale kleederdrachten en het volksleven voorstellen Voorts wordt de inzending van alles wat op het openbaar onderwgs betrekking heeft in hooge mate geroemd en wijdt het bladeenige regelen aau de loffelgke vermelding van de voortbrengselen der pijpeufabrieken eu van die der Kminklijke fahtuk KM Watkaane Maar aldus eindigt het artikel in de tentoonstelling van hetgeen op de openbare werken in Nederkud betrekking heeft komt het genie des volks het sterkst aan den dag en openJ art het zich op de schitterendste wgze Uif dit speciale oogpunt beschoowd evenaart ja overtreft het Nederlandsche volk alle anderen Zijn verbazingwekkende dgken zgn stout ontworpen sluizen de reus Bohlige BpoótVrè brufrgw die het ovCr igne sttoomen gelegd heeft zijne lange viaducten zgue prachtige havenhoofden zgn uitgestrekte drooggemaakte meren die het iu rgke dorpen eu vruchtbare landdouwen herschiep al die grootsche onderoeAiiugen met b udigdheid en volharding volbracht die onophoudelgke strgd van het land tegen de zee en waarbij deze overwonnen temg treedt laten bg den beschouwer een gevoel van levendige bewondering achter voor een zoo klein rijk dat zulke grootsche plannen ontwerpt en ten uitvoer brengt De Entomologisohe vereeniging te Ontario in Canada heeft de uitkomsten bekend gemaakt van een reeks proeven onlangs door haar met den coloradokever genomen Mr W Brodic te Toronto leidde de onderzoekingen Bg de eerste proef liet men 3U kevers 24 urea lang zonder eenig voedsel en gaf inen hem toen bladen van versotiillende planten bieten penen zonnebloemen salie witte kool enz De kevers vraten niets van die planten Toen men hen I 8 uren later van aardappelbladeren voorzag vielen zg dadelgk daarop aan Bij de verdere proeven leek dat de kevers ook van geen enkel onkruid dat men hun gaf aten Dat gebeurde zelfs niet toen men ze 11 dagen lang had laten honger Jijden Op de aardappeleubladeren vielen ze altgd met i rtMtigheid aan Ten aanzien van de vraag hoelang deze kevers zander voedsel kunnen leven hebben de proeven geleerd dat van de jonge kevers altijd meer dan 7 6 percent binnen 6 dagen sterft als sij volstrekt niets te eten krggen maar dat van de volwassen dieren zelfs nog na 47 dagen van volslagen vasten meer dan 20 percent in het leven waren Alle latere proeven gaven ditzelfde resultaat Daaruit blgkt dat eu hoe de kevers eenmaal aan boord van een schip gekomen door zakken enz niet alleen naar Europa maar ook door een groot deel van Europa levend verbreid kunnen worden Brodie vond ook dat een kever gedurende zgn leven een gemiddeld groote aardappelplant geheel kan uitbladeren De achtste gewone nigemeene vergadering van hel Nederlaudsch Vrotestautenbond zid gehouden worden op Dinsdag 29 October aanst in het logement de zeven Provinciën te Zwolle Behalve door de afgevaardigden en de correspondenten kan aan die vergadering ook deelgenomen worden door alle leden der vereeniging met adviseerende slem In verband hiermede zal alsdan ook gehouden worden de zesde Nederlandsohe protcstanteudag Het programma bevat het volgeode Maandag 28 October des avonds ten 7 ure Feestelijke godsdienstoefening ia de Groote Kerk waarin prof L W E Bauwenhoif als spreker zal optreden en de zaugverteniging Sempre Crescendo zich zjd doen hoeren onder leidinir van den heer K F Bokciman onderwijzer aan de sledelgke muziekschool Tot dtze bijeenkouist hibbcn alle leden van het protealdiiteiibond vrijen toegang Voor niet lcden zijn tegen 25 ets programma s to bekomen dio tevens voor toeg iiip bewijs gilden Na afloop dezer bijeeukonist Ouivansit der afgevaardigden corrcspondenlen en vcrU Kcnwoordigers van buiteulaudache vereenigingen van wcgc de afdeeling in de concertzaal van Odéoii Dinsdag 29 October des morgens ten 10 ure algemeene vergadering der afgevaardigden correspondenten en leden in bet liólel de zeven Provinciën Ten é j ure gemeenschappelijk middagmaal in bet hotel de zeven Provineicn Des avonds teu 7 a ure iu de schouwburgzaal van Odéoii bespreking van godsdienstige en kerkelijke vra igpunten Opening der bijeenkomst met eene toespraak van ten eerevoorzirter prof C P Tiele De drukte van het verkeer op sommige plaatsen iu lionden grenst bijna aan het ongelooflijke Zoo berekent men dat b v Londen Bridge dagelijks door ongeveer 60 000 voorbijgangers wordt gepasseerd t Is wedir een echt praclisch Engelsch denkbeeld om aldaar de gelegenheid open te stellen bijdragen te storten ten behoeve der nagelalene betrekkingen van hen die met de Trince Atke 2gn verongelukt Op een op de brug aangeplakt biljet worden de voorbijgangers er opmerkzaam op gemaakt dat zoo zij ieder slechts een stuiver geven op die ééue plaats dagelijks ƒ 3000 Zou kunnen worden ingezameld In eene vergadering van de afdeeling Dordrecht van Volktmderwiji k aiu ter sprake de vraag welke is de roeping van VollcaonderKiji na de oanneming der schoolwet De Voorzitter deze discussie inleidende stelde in het licht dat de oprichting van de Vereeniging haren grond vond in de algemeene ontevredenheid met de wet van 857 en de taak der Vereeniging zich destijds hoofdzakelijk bepaalde de gebreken dier wet aan den dag te brengen Dit was de historische reden van Volktonderwijt en daar deze reden verVallen was door de aanneming der wetKappeyne had het Bestuur het noodig geacht de boveuvermeUe vraag aan het oordeel van dè leden der afdeeling te onderwerpen ten einde te vernemen in hoeverre deze ook nu nog nuttig zou kunnen werken Hierover waren de gevoelens zeer verdeeld Br waren leden die meenden dat deze afdeeling nu vtilig kon worden opgeheven daar toch het schoolverzuim d i het opzettel k moedwillig schoolverzuim in deze gemeente bijna niet bestond en men hoezeer ook dikwgls niet geheel ingenomen met sommige beginselen der pas aangenomen wet moeielgk daartegen kou gaan reageeren zeker althans niét met hoop op succes Anderen waren van een geheel tegenovergesteld gevoelen Zg meenden dat ook uu nog genoeg te doen overbleef Er zou een tijd komen dat ook de nieuwe wet aan eene herziening zou moeten onderworpen worden en voor dat geval was het bestaan eener talrijke Vereeniging weusohelgk bief men nu de afdeeling op dan zou men haar later niet zoo gemakkelijk weder kunnen opriohten Het voorbereidingsonderwijs was iu de wet geheel niet geregeld evenmin de opleiding der ouderwgzers in den tgd verloopende tussohen het verlaten der lagere school en de toelating op de normaallessen Vroeger werden in deze gemeente de aanstaande ondfcrwijzers vrgwillig door de ouderwgzers ouder welia zij werkzaam waren geholpen Dezen hadden donUoe thans geen lijd meer en derhalve waren de j JSus in dien tgd zonder geregeld onderwgs Eene poging was uu gedaan door de onderwijzers om zoodanige opleidingsklasse van het Gemeentebestuur te verkrggen en door dergelgke zaken te steunen zou meende men de afdeeling nuttig kunnen werken Zoo ook was het van groot belang dat de kinderen langer op school bleven daar toch de menschen eerst op het tgdstip dat ze de school verlieten met vrucht van het onderwijs gingen gebruik maken Ook diartoe zou de Vereeniging veel kunnen bgdragen De Voorzitter constateerde dat uit de gevoerde discussie bleek dat iu velerlei zin de afdeeling nog nuttig zou kunnen werken en derhalve hare opheffing vooralsnog minder iveuschelijk sclieeit Het B stuur zou dus zorg n voor hit houden van vergaderingen op den wettelijkea lijd en hoopte op meerdere belangstelling bij de leden dan tot dusverre wel gebleken was Niet alleen Sl Petersburg ook Moskan heeft zijn VVjera S tssiitisch Russisohe bladen melden namelijk dat op d n i Iden dezer voor het gertchlsbof in laatstgenoemde stad de 23 jarige Alexandra P ulowiia Wenetzka dochler van een Bussisohen stastraud wegens een moordaanslag terecht stond Het meisje had het plan gekoesterd den gevreeaden staatsproourator Przewalski te dooden maar bg vergissing diens plaatsvervanger Prozorowski genaamd dien zg voor Przewalski hield esiistig met een revolver gewond De gezworenen hebben de naiigtklangde met algemeene stemmen vrijgesproken eu het aanwezige publiek gaf door luide bijvalsbeiuiglngen z jae sympathie over die uilspraak te Lumen I N Q ËTz O n d E Iets over een zaak die bij de aanstaande behandelingder Ge meenteBegroeting aan de orde is In de raadsvergadering van 2 April 1878 waarin het kohier der plaatselijke directe belasting behandeld werd werd door den heer Muller een voorstel gedaan om het kohier voortaan getirukt algemeen verkrggoaar te stellen Op een opmerking van den Voorzitter werd dit voorstel weder ingetrokken daar het volgens ziju gevoelen dat de heer Muller deelde meer aan de orde was bij de behandeling der GemeenteBe grooling Binnen kort ia die bcgrooting aan de orde en alsdan zal de heer Muller natuurlijk op zgn voorstel terugkomen Het is voorzeker niet kwaad dat ook van do zijde der ingezetenen eens blijk worde gegeven hoe men denkt over dat voorstel Vandaar deze regelen Het motief voor het voorstel was dat een meer algemeene bekendheid van het kohier de degelgkheid nauwkeurigheid en juistheid der aanslagen in de hand zou werken en met het oog daarop verdient het voorstel dan ook wanrdeering IJe samenstelling van het kohier behoort toch tot de moeilijkste gedeelten van de taak die aan Burg en Weth is opgedragen Zg zitten toch bg die gelegenheid met al de namen der ingezetenen voor zich waaronder tal van personen zgn waarvan zij zoo goed als niets weten Van ambtenaren is het salaris natuurlijk bekend nrtiar de overige moeten zg beoordeelen naar den uiterlgken staat die zij voereE den stand waarop zjj wonen den voet waarop zij léven en het publiek gerucht dat er van hen uitgaat Hét kan niet anders of enkele personen staan te hoof anderen de meeateu te laag onbillijk zou bet fa daarvan aan t coUegJe van Burg en Welt een grief te maken ook dat collegie is niet in t bezit van den ring van Gyges die hen kan doen kennis nemen van den Karen staat van zaken in ieders huishouden ook Burg eu Weth moeten afgaan op den aciijn Maken Burg en Weth het kohier op de raad stelt het vast en in die bepaling is weder meer waarborg dat het goed wordt vastgesteld want die 14 personen uit verschillenden stand eu kring iude Maatschappij weten te zamen veel meer af van den werkelijken financieelen toestand vau de ingezetenen dan de drie personen die het cuUegie van Burg enWeth vormen Doch ook de raad kan dwalen Menis niet gewoon met zijn inkomen te koop te loopen vele zijn daarmede zeer geheim en hoe goed de heeren raadsleden ook rondkijken iu hun omgeving menig persoon valt daarbuiten Van daar dat hel zeer wensohelijk zou zijn het kohier algemeen verkrijgbaar te stellen voor een kleine prijs b V voor 5 cents Dan ziju de ingezetenen zelf in de gelegenheid vergelijkingen te maken De een weet het van den ander A weet het van B B van C C vau D enz en wanneer dan de raadsleden met hun verneemstok uitgaan wanneer zij aan den eenen kant zelf informeeren en aan de andere zijde bereidwillig hun oor ofenen voor de op eu aanmerkingen hunner vrienden kennissen en verdere ingezetenen dan kan het niet suders of de juistheid eu nauwkeurigheid van het kohier zal er door winnen Dit zal moeten toegestemd doch wellicht zullen er aan den andereu kant tegen dit voordeel nadeelen overstaan Er zal o a gcüègd worden en dit m reeds werkelijk gezegd Door die algemeene verkrggbaarstelling der kohieren zal de belasting die toch reeds niet populair is nog in populariteit verliezen Het 15 richt hatelijk dat ieder zoo kan weten op welk inkomen iemand getaxeerd wordt Lichtzinnige zonen zullen den aanslag van hunnen vader opzoeken en met een onbekommerd hart er frisch op los verteeren daar zg bij zichzelf redeneeren de oude kan t missen eu bü vaderlijke opmerkingen beperking van uitgaventen doel hebbende zal hen worden tegemoet gevoerd Maak u niet bekommerd waarde voder ik zal binnende grenzen blijven ik ben op de hoogte van uw fortuin Brutale dienstboden zullen een mond opzetten tegen hunne mevrouwen en t luide uitschreeuwen Het is schande om op zoo n kleinen voet t leven bü een inkomen van zooveel of zooveel i Deze bezwaren wegen bij schrijver dezes niet zwaar Wat is er eigenlgk iu dat men weel zelfs nog iet hoeveel inkomen ieimm heeft maar op hoeveel inkomen iemand Kordl gelaxeerd Immers niets Den kleingeestigen schrielhans moge het onaangenaam voorkomen dat men algemeen weel dat hy duizende guldens inkomen heeft terwijl hij voor geen enkel edel doel nuttige onderueniing of goede Wat nu bovengeuoemden lichtzinnigen zoon of brutale dienstbode betreft dient toch gtzegd dat de vader of meester al weinig slag heeft van zich tegenover kinderen of inferieureu te gedragen zoo hij om die opmerkingen zich over de openbaarmaking vau het kohier beklaagt Den verttandigen vader en alleen op diens woorden heeft men acht te sla iu weet zijne kinderen te overtuigen van het dvvaze voii ongepaste uilgaven van het verkeerde van geld verspillen en de vertlandige meester weet zgoe dienstbaren wel op een alstand te houden en stoort zich in geen gerol aau ongegronde praaljis zijn ze daanulegeu wel gegrond aan w ien de schuld p Neen de bezwaren tegen de openbaarmaking zijn niet afdoende Bovendien de algemeene verkrijgbaarstelling is slechts een consequente stap op den weg dien de Wet ter bewandeling aangeeft De kohieren zegt de wet worden gedurende ten minste veertien dagen voor een ieder ter secretarie der gemeente ter lezing nedergelegd De wetgever wil alzoo algemeene bekendheid en dus is het geheel gehandeld in den geest der wet zoo de kohieren worden verkrijgbaar gesteld Niet ieder heeft gelegenheid althans niet ieder gaat naar de secretarie om dat kohier te zien men komt daar 00 niet toe terwgl bü algemeene verkrggbaarstelling de verschillende oanslagen een onderwerp van discours zouden uitmaken onder de burgers onderling en daardoor eerst zou een juist oordeel gevormd worden dat den gemeenteraad zou voorlichten bg hun discussien over het kohier Het il alzoo naar gevoelen van schrijver dezes zeer te hopen dat de raad bg de bcgrooting lot de algemeene verkrügbaarslclling zal besluiten De zaak is reeds eenmaal ter sprake gebracht in den Baad Toen rffSde het raadslid mr Kist o a zeer terecht Afeemeeue bekendheid zal ieder veel tevredeuer doea zgn met den aanslag Het kohier wordt vastgesteld bij gitsing en uit den aard der zaak komen er onjuistheden in voor welnu door jle publieke controle in t leven geroepen door dat kohier voor ieder te laten drukken zal het veel beter kunnen geschieden De heer Noothoven van Goor voegde daaraan nog toe dat het kohier ook elders b v te Groningen met succes publiek wordt gemaakt Wg bevinden ons toch zeide laatstgenoemde heer verder wat vele zaken aangaat bier in een te beperkten kring hoe wgder wg dien kring uitbreiden hoe beter eu dtze gelegenheid nl algemeen verkrügbaar stellen van het kohier om het oordeel van het publiek te vernemen is te goed om die ongebruikt te laten ïoorbügaan Behalve genoemden heer braken ooK de heeren van Straaten en Muller een lans voor de algemeene verkrggbaarstelling terwül de heer Snel zich nog daarbü voegde Verscheidene leden van onzen gemeenteraad zien het nuttige van den besproken maatregel in de bUaugstelleiide burgerg zal dien gaarne zien invoeren moge bet besluit daartoe alzoo niet lang meer uilbUjven ADVBRTENTIËM Voor de Tele bewgien van belangstelling bij gelegenheid van ons huwelyk ondervonden betuigen wü onzen hwteiyken dank H a c brinkman M BRINKMAN SuEDEECHT Gouda 25 September 1878 V De Heer en Mevrouw MOLENAAR bedanken by deze hartelijk voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden bg het overiyden hunner geliefde Dochter MARIA JOHANNA Wn n i tieen 26 September 1878 Me Touw COSIJN op de Mahkt vraagt met NOVEMBER eene § De ondergeteekeiide heeft de eer te berichtendat hy j DONDÉHDAQ 3 OCTOBER a s GoVDA met xyne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zyu by Mejufvrouw de Wed A HARDIJZER Sociëteit Vredebestt op de Maukt b Haqb Opticien Ten totore van G B tan GOOR ZONEN kan GEPLAATST worden een Jongeling niet boven de 14 jaar oud die behoorlijk Lager Onderwgs genoten heeft en een goede hand schryft Zich in persoon aan te melden s morgens van 10 tot 12 nren van af MAANDAG weder iederen avond te bekomen in het HAAGSCH KOFFIEHUIS G BELONJE Cz Ünlvcrseel Ziilvcrlngszout Het echte algemeen gunstig bekendeUNIVERSEELZUIVERINGSZOUT een zekermiddel tegen maagkwalen euur braking hartwater enz is thans echt Terkiygbaar in 1 4 mkjes a 15 Cent 1 2 pakjes a 277 Cent enleele pakjes a 50 Cent te Gouda by J H BOERS Apotheker en te JBoekoop by A J VAN TWOUT C G van fler POST kan een BBDIENDU geplaatst worden Kennis van het vak strekt tot aanbeveling doch ia geen vereischte In een BURGERGEZIN wordt een gevraagd Adres by den Uitgever dezer Courant onder No 147 J H KIEBERT HARKT GOUDA Photographisoh Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DONDERDAG en ZOiXDAG 7 Portretten k fi K die zich willen aansluiten bg eene hier bestaande LETTERLIEVENDE VEREENIGING om mede te werken tot het opToeren Tan Tooneelstukken enz gelieven zich aan te melden met franco brieven onder het motto tDeclamalie aan het AdTertentie Bureau Tan A KOK CoKP Boek en Eantoorhandel alhier F EOOFTUAN BIcekerssingfel te Gouda Terwittigt belangstellenden dat de Prijsconrant van VRUCHTBÜOMEN HEESTERS CONIFEREN ROZEN enz uit zane Kweekeryen te BOSKOOP en GOUDA voor het Najaar en Voorjaar 1878 79 op franco aanvrage franco wordt toegezonden en dat de Heer te GOUDERAK zich Toor die omstreek belast met de opname Tan commissies A B HEIIFST o 13 SlittJacobslraat o 13 te Amsterdam presenteert te koop een CAFÉ voor 2500 waar per week 100 liter jenever en zeven vaten bier Tsrkocht wordt NB Verder te koop VIJF NETTE CAPE S van af 2000 tot f 5000 Ruim TWINTIG TAPPERIJEN eu SLIJTERIJEN Verder MANUFACTÜÜR AFFAIRES COM EN EISCH AFFAIRES en alle soorten Tan affaires NB Let op het adres OFËNEAHE immm te GOUDA op MAANDAG den 30n SEPTEMBER 1878 des Toormiddags ten elf ure in het Koffijhuia DE Harmonie aldaar Tan Een WINKELHUIS en ERF aan den Korten Tiendewejr te Gouda wgk D N 98 Een HUIS en ERF in de Speldemakerssteeg te Gouda wqk G N 57 Twee HüiZEN met BOVENHUIZEN aan de Spieringstraat te Gouda en dne HUIZEN en ERVEN daarachter wgk F Nrs 15 en 17 en L Nrs 81 82 en 83 Vier HUIZEN een SCHUUR ERVEN en stuk GROND in de Genzenstraat te Gouda wyk L Nrs 36 37 33 en 39 En een en twintig HUIZEN en ERVEN op een Erf achter den Groeneweg te Gouda wyk L Nrs 85 tot en met W4 Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notaris VV J FORTUIJN DROÖGLEEVER te Gouda