Goudsche Courant, woensdag 2 oktober 1878

W 1 1 fl Woensdag 2 October N 2200 GOUDSCHE COÜRAKT en Advertentieblad voor Ooada en Omstreken gwAJwaTiua De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave IH rltlttj ifl I u J 1 llJC ïl IJlJrl l MVêx 52 iEc a3 diH x 9GH B eo ojlctpiios 119U L i tiil LLlL i I J a i n M njj 00 jil 1 U i ï l Wil asv S iwd t oii ija 11 j lifcjo 8ii 4 nov iti ou aisfa i n jii igt i iiil uil Maw i b wf n e ij o B6 hu fV a s 1 1 I i ll lïifoïiintUoH uib piw ii b uu v ifi iHi ini ntliiii sid iwi u i sj8 fbtijliiii t nr SiiifmiiBti lolioos l ia l U Mui h il i7 ht i m jsow i an3jj i d A f ai C3 Il wb a t to Mnvj ic i tul ImU flijjiL 1 i s V 4 i iiht tt j d owJ ito w r f Jiusi u M iviiiK n il biiBltfili i j bf iw 1 ibflïXit niMji 1 itatd riKaiu snj j nr i I lii anvf i ii Jol l o ib i b i s s rj Vi IrfisliuK fl 1 II 1 j j i atii li iSu saDija ni i ïyi icoJi jW i i f II 11 fio lili JlCH 1 M3V JIW l 1 n U iiTii lil u rD i i vjii i ioe I jt üjIi kIm 11 I aj j iJiioJiï I JjW T M uiïfm i itif liiwijj lil i f Jt ilI I vj ij5jU f Jl llj J ill l ï 1 1 ƒ i H I ji iiKMj I ÜiJtl ifr ijlioiitt el h ü 1 Ji nji II t 1 1 1 l l i 1 i 11 1 IIJ 1 ii I ji 11 jf iin t ei 1 1 1 V 11 ii i So Jl MJJIi t li3H joi ii 8Pii 1 lil lul SKIS 2SÏ I u s ÖJ l l ll ii ii ui ji Jnoiiii I ft 1 Jl 3i1 1 1 1 nun f t f IU M Ul S I i lJ vim 11 tO B f ü Vt J i 1 lÜ 1 Cl f 111 H Il l l ICS l a UH 1 a T aJiiW 1 1 4 blo f 4 w j W l i 1 JU iiol S iHir 114 il ij h KI 1 i Ü JF Si UliltsS I V 1 J li jKI I IM B J9i HIP i lJ b W Kt Ini ifjil i m 1 nk icU 1 V li rlK 1 Pi f il 111 1 Im jtl iH T lïJ IP I J I I iiK n UIIVI 11 11 sri 1 K J IKH Jlil I 3 J rt 1 1 J Je 1 i n 1 K 6 W IC I ibi IV rl iHi ie tl l MlX lo l tr nrfutt i jjijit 11 ibii u iiM K KutiY li iji il J rfy to t 1 I Il l i 0 1 Hj l l 1 IJlMj I Il i l i 4 iirii Ja i J il Ju ï Jl 111 t ad i Ml ti1L i 1h lo lii lliitli I ludu ïiS 1 1 jb iliii 1 1 flBiT mw ï4 i i Jt Ulü l 1 II iiio 1 i J B iJi 1 illcllilfll ri mo Mnj t ttd iii i i Kt gii tqo Kil I i3 11 ïri vf ïi fc 1 i ü t V V i i i r ii i t W 11 11 1 1 fill i 4 uit i tii in J 1 u i In s f i i i a 15 IJ iJjC l 5 idn i it iii bb agK V MBidokrB Bi BBtl i Ui 1 irt 1 i 1 Ü 41 l t e 1 i 1 1 li il 1 H ili lx J j i i3 b tiibui iHoiK hwaï 1 Inr 1 1 0 1 tl i 4 I st 111 1 1 f 1 B4Jfa 11 Sv f 41 tfl Jj 1 A it xl f lit u t vli l It It 11 lint tl liu iiu S u 9 i ft ll l Hl 1 S 1 11 15 i 1 i ll OU ml ill 11 a J 1 iTiiitiirtW HLKtiii m lim I a ï Ut ï I JiiimM 1 i ifii iiv 1 lo 1 1 1 1 liiJ 1 1 J o uw 1 1 im i HU l O Mill 3ul t l 1 Si I i i J j B 1 1 i 1 l ïil 11 1 IW I 1 fil ii si 11 1 n s t I f il M ï4 Irt fif X h i o I 1 o I ibü I bill 1 JIB f il Hl K mui il Il ft SS n iTj4I i I k fit J T ii lü Jijflliif I 1 lin o Jii 111 v t 1 m II ill 11 y S lil i i Hi ï4 t y IjdJ 1 1 jSj1 llti a i i I il J n 11 iS i i i S ib niiiijiu jimJ I idui i kbn i Ki ihm Il 1 j 1 i i i 1 1 i rii j I liHUHi l U 0 Ml 1 j i WW il Vf t f 1 i 1 Itfll ï li ï l 11 1 IS 1 lolfl l l 1 II li l üilD kCut tiiv s 1 jj o 3 ibïlk ï Ji j t 114 I 1911 1 tf aii X OilAI I V tt OM 1 i 14 1114 i 1 1 11 1 rtij i 4id n i l tiii iU rf 1 1 IIWV 1 i I 11 li HMini ii i i llll 1 J Hll 11 SJ 11 UuiJlll 11 IIL1 V1 i A iHl i J KliOiiiJ ni4 l O i l JOS Ili ldi a lil 9 tiitlOXl iUsil fl Btjf j bj 1 ilo 1 1 ijU 5 iiiaiijguï nd JkI al n mM osqwil ttiiinow it usit i u w at it iiuw iiiaf M ua i nliiii 9ï 1iijil 0 Il 3 ii i M liüb a T ilM Mil DbjiilUi i i H iV n i iï l ü i t idjijofj T I lU I iu iü Jiif l l iMdm uii 1 ï il iJii r i i n jhrfiiiiiiV j ibiM iïijijiifc jjisi jg ni il iioi Jfi Ji lijlMUfl Us i 1 iiiif if K us j4 iii ki t ri fl V lï 11 r II Il at IJl il ia fl MiULuiJt u am iVu i i WT ti 4 iixldl icilriMi 1 L ml JWH lust B ill IIDIWji j li bui i Cjo v I jf H II S 11 tib iKiei HwliiiDi lam i til elK Uil jl i ji uitti l J 1 0 l J l i f luufm 1 iraio 1 f II f w 1 l l ia jii r J j 1 1 a i 111 1 tlM 11 lll il 1 k i 1 IVJ 1 li i I l o 1 iiiui Cl i iii Il muiK 3 t 1 1 1 Jl 1 eljt 11 t 1 r 11 f Ui 1 J 1 HÏÉfvl i i no tu rU PI tau M ISI Ij t liJ J 1 lU 1 i i 1 j öv i iiir ri 1 1 vi 111 j h hll i Diiiu A QiJS l l i 1 1 la Ji n lli 1 14 jt i K ïi f il b U 1 j i f MIS t miv lf t M t H mi tlwll i iiiill il 111 iftb I fl 11 1 ri 1 1 11 J S uaHJif ld 5t iJi 1 I fl I itu J 11 iiHiue i i I I l llUl 111 ïlUil I 8 f li I II t ii w U J y I i sitid i H oJ 1 UI l liM U IJl 1 5 l i li lU l l Uib Iju lfl jjl TSaLII lil u ligk ub i Uliit jJi sVl I 1 1 i H ï ih lJld Hav leuMl iiiiioD lul J 11 istlsil uürf n i wiijjil 1191 1 1878 Da uitgave dezer Courant geschiedt Z0NDA6 WOENSDAG en VRUDAG In de Stad gescliiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prflg per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Buitenlandsch Overzlebt Vrijdag werd door de oommissie de eerste leziug vanhet socialistenoutwerp ten eiude gebracht de quaestievan het hooger beroep is nu in dieu zin besiisi dat deBoiidsraadscommissie met eenige wyaiging behoudenblijfl deze commissie tal bestaan uil 9 leden waarvan 4 leden van den Bondsraad zijn terwgl 5 door denBondsraad worden gelcozen uit de hoogste rechtscolleges i op deze wijze kr gt men ongeveer een middelweg tusschen hét Pruisische voorstel en dat vanhet ingediende ontwerp Naar den uiterlijken vormte oordeelen is deze wyziging tot stand gelcomenin overleg met de Eegeeriug De Wurtembergschegevolmachtigde verklaarde lich echter zeer sterktegen deze lezing en wel op grond dat op dezewj het oorsproukelyke Pruisische ontwerp werdhersteld dat reeds foor den Bondsraad wat verworpen Mon verwacht dat de volgende week nog cal verstrqken met de nadere onderhandelingen de tweede lezing van het ontwerp in den Bijksdag zou dus niet v6or 7 Oct een aanvang nemen Men hoopt dat de zilliiig uilwlijk 15 Oct zal worden gesloten Bl miirck wenl Zoiiilnx Ie Berlijn verivHcht De Berliner Freïe Freise hi t bekende socialistische orgaan deelt iu huur jongst verschenen nummer mede dat zij het tot stand komen der thans in den Rijksdag aanhangige voordrneht als zeker beschount Dit heeft het blad geleid tot het overwegen der vragen of het niet raadzaam moet worden geacht om de uitgaaf daarvan te staken By nader inzien is dit plan opgegeven Het blad zal van den nog vrqen tyd het meest geschikte gebruik trachten te maken firn de belangen der partij te blijven verdedigen zoolang het daartoe nog in de gelegenheid zal zgn De B F Frette treedt daarbij in eene beschouwing over de sterkte harer party te Berlijn Xaar de berekening van het orgaan telt de socialistische patty in de hoofdstad ongeveer honderdduizend belasting betalende leden Volgens een telegram uit Bome van 27 dezer aan Daily Vent zou de openbaarmaking van den bekenden brief van den Paus aan mgr Nina vooral ten doel hebben om zeker wantrouwen weg te nemen hetwelk by de Dnitsche Katholieken in het algemeen en by de afgevaardigden van het centrum in het bijzonder jegens de regeering bestaat als zouden onderhandelingen slechts een voorwendsel zyn om hen gunstig voor de regeeriug te stemmen Men weet thans ten minste dat de onderhandelingen ernstig gemeend zijn En wat Italië betreft zou het doel zijn om eene wijziging uit te lokken in de tegenwoordige houding der Italiaansohe regeeriug tegenover den H Stoel De Bosniërs schynen het op te geven Woensdag is eene deputatie uit de bewoners van Zwori nick den generaal Szapary komen mededeelèn dat deze stad voor hem open stond en men hem er gaarne zou wachten In verband met dit bericht dat officieel uit Weenen wordt gemeld klinkt ook een telegram uit Belgrado aan de Titiui niet onwaaraohijnlyk dat spreekt van 21 000 grooleudeels gewapende Bosniërs die de wyk zouden genomen hebben op Servisch grondgebied by Lozuitza De laatste stellin der f opstande ingen i in het noordoosten is dus opgegeven ïn de strijd op dat punt vermeden Oiifjetwijfeld hebben de Bosniërs bij tiMs ingezien dat zij tegen de overmacht der Oostenrijkscpe troepen toch niet bestand waren Het corps Szapary is aanstonds na de ontvangen toezeggiii onderwerping naar Zworuiok op£etrokken lp zynen weg vele plaatsen zonder tegenSltmt Sntwiipenende Men bfrekent thans te Weenen dat bij het einde der volgende week alle militsire positiën van belang iu Bosniën en Herzogewiua in handen der Oostenrijkers zullen zgn Hut werk der verovering is dus zijn einde nabij Alweder heeft de Frausohe Minister van openbare werken de heer de Freytinet een politieke redevoering gehouden ditmaal te Bordeaux waarin hij herinnerde aan de diensten der nationale defensie om de bewering te bestrgden dat Frankrijk den tegenstand in 1871 te lang bad volgehouden Juist daaraan zeide hij heeft Frankrijk thans te danken dat het geëerbiedigd wotA Thans is het aller plicht aan Frankrijk eeo f ten regeeringsvorm te verschaffen en de eenheid van het ryk te bevorderen Wat de eerste betreft zg hangt af van de wgsbeid en gematigdheid der Kegeering de eenheid van het lond neemt steeds toe zeide de heer de Preyoinet De opposiiio vermindert blijkens de dagelijks daaromtrent ontvangen berichten De Minister drong ook thans weder bij de republikeinen op gematigdheid en bezadigdheid aan en eindigde met ecu loost op definitieve vestiging der Republiek De reactionairen in Frankrijk doen al hun best Oïn de republikeinen verdacht te maken wegens booze plannen men kan hun ook geen ongelijk geven met het oog op de senaatsverkiezingen spelen zy hun laatste kaart De bisschop van Marseille heeft bezit van zijn zetel genomen zonder officieel vertoon waarop hij volgens de wet aanspraak kon maken daardoor zyn ongeregeldheden voorkomen BINNENIAND GOUDA 1 October 1878 In ons nr van Vrydag namen mg een bericht op aangaande een jongmensch die te Leiden kamershuurde die betrok geld en een horloge leende vanzijn hospes om daarna spoorloos te verdwynen Hier ter stede gebeurde dezer dagen iets dat onwillekeurig aan boveng enoemd jongmensch doet deuken Bij eeu zekeren winkelier hier ter stede waar kamers te huur staan vervoegt zich een jongmensch met verzoek die kamers te mogen zien t geen hem natuurlijk wordt toegestaan Zy bevallen hem zóó dat hy ze aanstonds huert en ze reeds den volgenden dag hoopt te betrekken doch bij nader inzien vraagt hg of hy niet oogeublikkelyk zich daar kaïv vestigen en reeds dienzelfdeu nacht blgven logeeren De winkelier en zgne vrouw hebben daar eerst niét veel lust in noemen hem nie Zalm als een uitstekend logement doch na lang aanhouden stemmen zij er in toe Hg blgft alzoo reeds dadelijk zijn koffer zal zegt hg later volgen Hij gebruikt eeu eenvoudig souper slaapt op zyn gemak ontbgt vervolgens gaat een wandeling maken na zijn hospita verzocht te hebben A D V E R T E N T I Ë N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Genten iedere regel meer 10 Qenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Afeonderlflke Nommers VIJF CENTEN straks voor een goed twaalf uurtje te willen zorgen en blijft voor goed weg i Had hij de kans schoon gezien om behalve kost en vrij logies nog een en ander mede te nemen wellicht zou hij t niet gelaten hebben Misschien scheen de winkelier hem te verstandig toe om zich eeu dergelijke opératie te laten welgevallen in alle gevallen wenschen wij onzen stadgenoot geluk dat hij er goedkooper afkomt dan ziju Leidsche collega Een buitengewoon nommer van de Staattanirant meldt Gisteren heeft te Arolsen de verloving plaa gehad van Z M koning Willem III met H D H mevrouw de prinses Adelaide Emma Wilhelraina Therese van Waldeck Pyrmont dochter van Z D H den regeerendeu vorst van Waldeck Pyrmont en van H D H mevrouw de prinses Helene geboren prinses van Nassau In ons nr van 4 September deelden wij reeds een en ander aangaande de bovengenoemde prinses mede waarom wg ons thans tot de mededeeling van het officieel bericht bepalen Het FaderUmd zegt nog diaromtieot het volgende Wanneer het Koninklgk huwelyk zal plaatshebbeu is nog niet bekend Binnenkort verwacht men intusschen de indiening van het wetsontwerp waarbij de StatenGeneraal hun toestemming verlernen Zgu wij wel ingelicht dan zal het huwelijk te Arolsen bij volmacht voltrokken worden en de kerkelgke inzegening daarna te Amsterdam plaats hebben De N P Cl verneemt dat Z M de Koning nog eenige weken in Duitschland zal doorbrengen en daarna ophet Loo terugkeeren Z M de Kouing hiseft eene kostbare met tal van juweelen bezette parure als verlovingsgesohenk aan Prinses Emma van Waldeok Pyrmont aangeboden De Minister van Finantien heeft in de derde klasse gerangschikt het vacante ontvangkantoor der directe belastingen invoerrechten eu accijnsen te Gouda waarvan de vermoedelijke belooning kan worden geraamd op ƒ 5 BOO en na aftrek eenet som van ƒ 1 665 voor kosteu van beheer op 8 885 zuiver sjaars Zaterdag avond vervoegde zich bij den landbouwer Vermeulen te Cappelle a d IJsel een man die verzocht in het hooi te rao en slapen hetgeen hem werd toegestaan terwijl hem denzelfdeu avond nog wat te eten werd gegeven Toen men den volgenden ochtend eens naar hem ging zien vond men hem dood iuhet hooi liggen De najaars examens voor de verkrgging der aote tot het geven van lager on Jerwys zullen te s Hage worden gehouden van i October tot en met 12 November Het sectie onderzoek van de Indische begrooting voor 1879 is Zaterdag iu de Tweede kamer ten einde gebracht Volgens een schryven uit Den Haag in de ifniit Cl zou de heer Loudon oud gouverneur generaal van NederlandsohIndiê bedankt hebben voor de Candidatuur voor de Tweede Kamer in het district Dordrecht Het militoire huis des konings heeft een igner hooggeplaatste officieren verloren De geheraal majoor A O H baron Gansneb genaamd Tengnageï ia Zaterdag na eene kortstondig ongesteldheid op BSjarigen leeftgd overleden