Goudsche Courant, woensdag 2 oktober 1878

Men begon dadelijk de roorer te rervolgen en had ze ook weldra ingehaald want zg hadden rustig hou weg vervolgd en waren niet weinig ontsteld toen Zij bemerktea dat zij er als Mooren nitzageu De pas ontdekte planeet Vnlkanus Reu vo6r Se laatste vraagstukken met welke zich nog de ten vorigea jare overledea Fransche astronoom Leverrier die zooals bekend is enkel door berekening Neptuous ontdekt heeft bezig hield was dat of er eene nieuwe planeet bestond tusschea Mercurius en de soa Lererrier meeade door zgne onderzoekingen omtrent de beweging ran Mercurius de gevolgtrekking te mogen maken lat de storingen welke men bij deze planeet bemerkt heeft waarschijnlijk reroorzaakt worden door eene planeet geplaatst tusschea haar en de zon De theorie bewees haar bestaan en herhaaldelijk heeft men haar als een zwart punt voorbij de zonneschijf zien gaan Lererrier heeft uit de reeels waargenomen doorgangen van deze ronde zwarte vlek door de zonneschijf eene formule afgeleid welke eene voorstelling geeft van de hypothetische baan der onbekende planeet an steunende op deze formule hoopte men haar in October 1877 te vinden Ongelukkig is gebleken dat de door dea heer Weber iu 1877 gemelde doorgang die mede tot grondslag der berekening gediend had op eene dwaling rustte daar eigenlgk slechts eene gewone kleine zonnevlek was waargenomen De heer Janssen heeft duidelijk aangetoond dat zeer vele kleiae zoaaevlekkea op eenen daarop niet voorbereidea waarnemer den indruk kunnen geven van een voorbij de zon trekkend lichaam Men heeft zich dus stellig in dit opzicht meer dan eens bedrogen en heeft dus allen grond om vroegere waarnemingea te wantrouwen Door de photographisohe opnemingen welke de heer Janssen op zijn observatorium heeft ingevoerd zullen nu voortaan dergelijke I vergissingen vermeden worden doch daar aan de beI rekening der baau eene valsche waarneming was te gronde gelegd bleef er niets anders over dan den I geheelen arbeid opnieuw te begiaaea i Dit geschiedde nu ook terwijl mea rijf ontwiji felbare doorgangen tot grondslag legde nl die van October 1802 October 1839 Maart 1849 Maart 1859 en Maart 1862 Hind beeft later aangetoond dat ook de waarueming van Stark in 1819 zeer goeet ia dezelfde formule past Lerefrier was nu tot de overtuiging gekomen dat de onbekende planeet slecht peritKliek roo bij de zon kon gaan zij gaat verscheidene jaren achter elkander in de lente en den herfst voorbg de zonneschijf en voltooit dan in zeven jaren haren omloop zonder zich voor de zonneschijf te vertoonen In Januari 1877 naderde weder het einde van de periode der doorgangen intusschen heerschte er eene kleine onzekerheid betreffende het jaar dat het lijdvak eenen aanvang nam waarin de planeet in zeVen jaren de zonneschijf niet meer zou passeeren wellicht had reeds de laatste doorgang in September 1878 plaats gehad wellicht ook roo hoopte men volgde er nog een in het jaar 1877 Intusschen geloofde men na den laatsten termgn de onbekende planeet niet meer voor het jaar 1885 voor de zonneaohijf te mogen zoeken De eenige mogelijkheid om haar voor dien tgd te ontdekken was als men haar in de dagelgkscbe photogfaphische e pneming van den heer Janssen vond aangeteekend Ofschoon nu I everrier na de tegenwerpingen van Delaunny zelveu toegaf dat er weinig kans bestond van de bedoelde planeet die hij reeds gedurende haar zuiver theoretiseh bestaan Vnlkanus hael genoemd uit de storingen van Mercurius te kuanen bepalen zoo heeft hij toch de gedachte aan het bestaan der onbekende planeet nooit opgegeven Het denkbeelel dat deze planeet eeas zou kunnen gevonden worden is hem tot zguen dood bijgebleven Men had niet ontkend dat ze den 22stea Maart des vorigea jaar nog eenmaal in oonjuuotie met ile zon ou treden maar er heerschte groote onzekerheid over de positie van dea knoop en het bedrag der inclinatie Daarom vestigde Leverrier weinige maanden vóór zijnen dood de algemeene opmerkzaamheiel op het waarnemen van donkere lichamen voor de zonneschijf en wees met Op zeker dorp dicht bij Lublin woonde een oude geestelijke die voor zeer vermogend werd gehouden Voor eenige maanden kwamen in hel nachtelgk uur roovera bij hem biniiendriagen die geld verl ingden Wij willen de Turken gaan bestrijden zeiden zij 1 veel scherpzinnigheid jaren vooraf de tijden en oin ea om oorlog te voeren beeft men gelei noodig standigheden aan onder welke het in het slgemeeil mogelijk zijn zou de onbekende planeet gedurende haren vo rbij ang voor tie zon te zien Tegelgk schreef Leverrier aan al zijne ambtgenooHa ia Europa en Amerika om hen uit te uoodigea den 21sten 22sten en SSsteo Maart dezes jaars do zon goed waar te nemen om zoo mogelgk de nieuwe planeet in letterlijken zia Cn passaitt te ouidekken en den sterrenhemel te verrijken met eene werkelgke niet alleen berekende Vulkanus De groote meeater mocht echter de vervulling van zijnen licveiiiijsweiis lt niet beleren maar toch beeft hij n zijneudood deu triomf dat hg ten tweeden male ele waarheid lan s den eeavondigea weg van berekening sniliekt hee De planeet Vulkanus namelgk over welker lieataaii zooveel gestreden is is inderdaad ontdekt De ontdekking is geschied den 29sten Juli door den astroBoom van Ann Arbor in Michigan Watson en Wei Hol biidsèifatn Ie Sckereningen wordt aanstaanden Zuniuig Ootober gesloten Het internatioaaid congres ter beraadslaging over de vraagstukken betreffende het alooholiajne heeft o a beslolen Over egende dat het tegenwoordig door proefondervindelijke nnsporiugen en door de statistiek als uitgema kt is te beschouweli dat zoo het misbruik vau elke soort van stfrken drank verschijnselen van vergiftiging kan veroorzaken uogthaus de aanwezigheid iu die sleikt dranken van anderen alcohol dan de etbytiscbe hua uadeelige werking aaninerktlyk verhoogt oOverwegeude d iareuboven dat een grondige beoefening van deze vraagstukken haar voortzetting gedurende ettelijke jaren behoeft ffl dat de Hooge ilcgecringen behoorea te worilen uitgenoodigd niet alleen om het misbruik van sterken drank i Qor wets bepalingeu te voorkoraeu en te beteugelen ma ir ook om uit al haar vermogen het daarheen te leiden dat de voor verbruik bestemde sterke dranken zooveel mogelijk worden gezuiverd en gereotifiterd 2 dat er een raste internationale commissie dient benoemd te worde ten einde alle feiten betreffende de studie van het alcoholisme te verzamelen de middelen te beramen di het kunnen te keer gaan en de samenkomst te bevorderen van nieuwe congressen bestemd om het werk van het congres te Parys voort te zetten Het congres heeft de leden der oommissie benoemd en beslist dat de eerstvolgende zitting zal gehouden worden in 1880 te Brussel of te Stockholm Op de Zaterdag te Leerdam gehouden paardenmarkt waren circa 700 paarden aangevoerd de handel was niet zeer levendig doch veulens en beate paardeu gingea nogal vnn de hand In het laatst van October z d de verpachting van den Amsterdamsoheu Stadsschouwburg plaats hebben Het aantal personen dat zonder middel van bestaan en zonder geld te Amsterdam rond loopt is in de twee laatste maanden zoo onrustbarend toegenomen lat het bgna het dubbele van vroeger is mit Ct Te GianiageB doet zich een niet onbelangrijke kwestie voor De heer J Leopold heeft onlangs zijn ontslag genomen als lid van den Raad doch in een volgende raadszitting verklaarde hij op zijn ontslag terug te komen waartegen nies is geprotesteerd Da vraag doet zioh nu voor of iemand die het mandaat van raadslid uederlegt zichzelf een nieuw mandaat kau verstrekken dan wel of de kiezers in deze uitspraak behooren te doen T e onlangs opgerichte algemeene afdeeling Onderlinge lecenswriehring van Eigen hulp heeft de koninklijke goedkeuring verkregen op haar reglement en harp tarieven De afdeeling treedt in werking loodra een directeur is benoemd het oprichtingskapitaal ad ƒ 60 000 is geplaatst ea het getal aannemelyke verbintenissen tot deelneming 500 bedraagt Het bestuur bestaat uit één of twee directeuren die nog benoemd moeten worden en drie commissarissen de heeren W L van Meurs jhr mr G de Bosch Kemper en D F A Bandduin De hoogleeraar A J van Pesch is tot wiskundig advisenr aangesteld De premiétt zijn honger gesteld dau het minimnm dal voor een soiled ingericht levensverzekering genootschap vereiseht wordt maar daardoor verwacht men een behoorlijke winst en daarvan wordt aan de ledeu vau Eigen Hulp die deelnemen 90 96 pet terugbetaald op hunne premiën en genieten zg de winst uit de verzekeringen van niet leden behaald Bovendien wordt het netto bedrag der tarieven niet verhoogd met de administratiekosten wat bij de meeste andere maatschappijen wel het geval is Om Streven Courant voor Nederlandsche Vrouwen onder redactie van AoatBa heeft opgehouden te bestaan Het blad is aangekocht door de firma Nggh k Van Ditmar te Rotterdam die het heeft ameiigevoegd met De Hain tp Weekblad voor Dames dat dus thans het eenige hier te lande ver chijnende vrouwen orgaan is Nadat door dec heer M A Perk die zich op nitnoodiging van den Minister van waterstaat handel n ngverheid met die taak belast had de noodige maatregelen waren genomen voor hun verblijf en leiding te Parijs zgn Zaterdag per Hollandsche spoor twaalf werklieden uit de bekroonden op de tentook lelling ran den werkman in bet park te Amsterdam gekozen die voor s Rgks kosten de wereldtentoon telling sollen bezoeken naar Pargs vertrokken Dinsdag 8 Ootober a s zullen zg des avonds ten 8 nu terugkeeren Het blgft met de hariogvisscherij voor Vlaardingen zoowel als toor alle vhscherssteden en dorpen nog maar steeds zeer ougnastig Wel is in de laatste dagen haring gevangen maar het geluk viel niet ieder te beurt om daarvan te kannen profileeren zooals genoegzaam blijkt uit de aanbrengst van gevangen haring door loggers deze week uit zee aangekomen Er zijn hier 18 loggers binnengekomen niet van 4 tot 19 last haring te Miinssluis 9 met van 6 tot 15 last en dooreen is Let 11 last s 154 ton dat is voor dezen lijd van het jaar maar soberljes eu eerlijk gezegd uitzicht dn de visscherij met dpze teelt voor iemand nog wiiisten zou kunnen afwerpen J lf al verkeerde de zaak bestaat er niet A Cl T onderdag II bezochten 65 leerlingen der opeiibafe school te Moordrecht die zich door gelrouw schoolbezoek onderscheidfii hadden Rotterdam Begunstigd door het sohooue herfstweder was het een genotvolle dag Voor velen was een spoorvvegreiaje een geheel i ienwe zaak K n groot gedeelte vau den dag werd in de Diergaarde doorgebracht De Directie bad daartoe op welwillende wijze de gelegenheid geschonken Diereu en pluuteu trokken de bevvou denng der kinderen Na des inorgrns een der singels rondgewniideld te zijn werd nu een bezoek georaclit aan het Buymansplein Blaak de Beurs het Poslkantour en het Beursstntion waarop de kiiidereu werden toegelaten en de Groote Markt Door een flink maal in het Kosthuis N 1 Kipstraat versterkt werd een bezoek pebracht aan het Park het ataiidbeeld van ïollens waar eeu pnar coupletten van het Volkslied werden nangehe en eu na eene wandeling langs de Maas de Vluchthaven het Nieuwe Werk de Boompjes en het Oude Hoofd kwaio de jeugd tegen 6 uar weer aan het Rijnstalion en deed onder blijden zang de terugreis imar iiet slation Moordrecht waar eene groote schare de kinderen ontving en naar huis geleidde De plaatstfijke vereenigiiig Het Schoolverbond nog gesteund door bijzondere giften heeft den leerliiigea dezen aangenaineii en nuttigen dag verschaft Het was voor de heeren geleiders en de onderwijzers een genot de innige blijdschap der kinderen den geheeleu dag Ie mogen opmerken Op den geheelen tocht werd de stoet kinderen uiterst welwillend bejegead en ontvangen Naar de Jrni Ct verneemt is in de Vrijdag avond gehouden vergadering van het bestuur voor de teutoonstelling die in het volgend jaar te Arnhem zal gehouden worden besloten deze medio Juni 1879 te openen zg zal omvatten de nationale en koloiiinie ngverheid terwijl daarmede zal gepaaril gaan een internationale wedstigd van sommige fabriekaten en werktuigen volgens daarvoor uit te schrijven prgsvrageu Binnen weinige dagen zal het programmader tentoonstelling bekend gemaakt worden en zalhet bestuur zich per circulaire tot de industrieelenia Nederland en de koloniën wenden Volgens de Jiter Courant is sedert de opening van de jacht iu de provincie Drente voor ƒ 15000 wild geschoten De hazen en patrijzen uorden meest naar België verzonden Frederick Moore oud 63 jaar geboren in Schotland is Vrijdagavond ten gevolge van een slagaderbreuk in de cellulaire gevangenis te Amsterd nn plotseling overleden Zijn ware naam was Martiu Hij werd in Juni II gearresteerd omdat hij gepoogd had stukken voortspruitende uit den grooten effectendiefstal in 1876 tusschen Dover en C dais gepleegd te gelde te maken eu zijne jnedeplichiigheid daaraan I of wetenschap van de herkomst der stukken werd vermoed Hij reisde met een pas door hem niet geteekenJ zooals het gebruik vereisclit en zonder signalement Fransche en Ëiigelsche detecHuei daartoe naar Amsterdam gezonden herkenden in hem een bernchten boef o a vermaard als voïeur A la barre een toonbank dief die uit een groote hoeveeltieid artikelen veinst wat uit te zoeken en ten slotte iels koopt dat hem behaagt zonder echter hetgeen h middelerwijl wegnam mede Ie betalen Pas vöór eenige dagen is de lijvige instructie tegen Martin alias Moo e betrekkelijk zijne verhouding tot deh efftcteniliefstal aan den offitjier van Justitie te Amsterdam opgezonden Martin heeft te Londen zeer respectabele familie Men schrijft oit Vlissingen In den lantstcn tijd hebben de ambtenaren der belasliugeu alhier nog al belangrijke aanhallsgen van uit Engeland aangebraohte manufacturen gedaan Nu bestaat er eene resolutie die den partiëelen verkoop van dusdanige goederen verbiedt sene Verordening die het den ambtenaren soms moeilgk maakt het aangehaalde in massa voor den gewenschtcn prijs van de hand te zetten Men heeft er echter iets op uitgevonden waardoor het doel toch kan worden bereikt Een winkelier n l koopt quasi al de goederen I hij laat rechts en links pabliceeres dat dit en dat bij hem per el legen r el rermiuderdeu prgs te bekomen is en ia eea paar dagen is liet boeltje tegen een goeden prijs uit verkocht Dat dergelijke practijkea de ontevredenheid van de belastingbetalende manufacturiers in hooge mate gaande maakten zal el niemand verwonderen Zaterdag werd in het gebouw der Loge te Arnhem de vergadering gehouden der vereeniging voor lijkverbranding De vergadering werd bijgewoond door een veertigtal leden waaronder vele uit andere steden Behalve het hoofdbestuur wareu tegenwoordig afgevaardigden der afdeeliiigen den Haag Leiden Rotterdam Dordrecht Schiedam Zutphen en Nijmegen De leiding was opgedragen aan prof C P Tiele De voorzitter opende de vergadering met eene redevoering waarvan de hoofdinhoud deze was Spr had geaarzeld de taak te aanvaarden hem door hel hoofdbestuur opgedragen omdat hg aanvankelijk had genteend dat een scheikundige of hygiënist hier beter op zijn plaats zou zijn doch hij was hiervan teruggekomen Al versmaadt de vereeniging allcrraiust de voorlichting en medewerking van zoodanige deskundigen toch is de beweging lengunste van de crematie iu de eerste plaats eene zaak van pestbeliek of als men wil van het gemoed Het is waar dat op zeker jtandpunt van ontwikkeling de zaak der lijkverbranding eene godsdienstige kwestie is de Egypleaaren vast overtuigd dat de ziel zich eenmaal met hun lichaam zou hereenigen balsemden de lijkea der hunnen met alle voorzorg ten einde ze de eeuwen te doen trolseereu de volgelingen van Zaratoeitrs ronden aarde water en vuur te heilig om ze met een lijk te verontreinigen ze legden de Igken op hooge torens ten prooi vopr de roofvogels de Semitische volken die zich het hier namiials voorstelden als een groote onderanrdsche woning legden hunne lijken ia een graf Onze voorouders gaven bij huuue voorstelling v ui den dood geen blijk van veel smaak de dood iverd niet voorgesteld als eea jongeling met een omgekeerde fakkel ea eea immortelleukraus manr als een raininelciid geraamte met een zeis die bjvennatuurlgke dansen uitvoerde zg schilderden den doodendans boven ile kerkdeuren en kerkhofpoorten diinr grijnsde i c n doodshftofd op twee doodsbeenderen in de kerk te M irüurg werd het feestmaal der wormen op afzichtelijke wgze voorgesteld Onze smaak is anders gewonleii maar wij poetiseerea oawaarheid Het koele graf de stille rustplaats vau Gods dooden is h ugenpoezie een kerkhof met rozen en planten vormt naar Spr s meeniug slechts een meer schrille tegenstelling met de werkelijkheid beneden de zerken waar niets dan verrotting en doodsbeenderen wordt aaiigetroffeu Voor wie denkt moet dit walging wekken en Spr meende dat de vereeniging moet tjlgveii werken in deze aesthetisohe richting Zg wil nimmer dwang zij zal nooit propaganda maken nooit eiaoheu dat vei branden verplichtend wordt gesteld maar zg eisoht voor zich de vrijheid het te eloen Zij uil als Joseph II niemand dwingen om verstandig te zijn maür wil vrijheid Do vorige regeeruig beaiilwoorildc haar ver oek om wijziging van de begrafeaiswet oiitkeHneud maar duidelijk de tegeuwüürdige regeering antwounlt in hit geheel mit Maar bierdoor muet de vereeitiging zioh niet laten afschrikken zoolang wij Nederlanders zijii moeten wij blijven kloppen oaa elke deur totdat er vrgheid is verkregen Nog wordt gemeld dat all leden van bet hoofdbestuur de heeren dr Caraphell dr Egeling l Hooykaas Herderschee D De Loos dr F I Dupont prof C A L A Oudemahs en mr H E Karsten herkozen zijn De volgende algemeene vergadering zal te Utrecht plaats hebben Het Vad oordeelt dat de samenstelling der begrooting voor 1878 geen benijdenswaardige taak is geweest Het kabinet had te worstelen met Iwce niet te verzoenen grootmachten met tekorten en met hooge uitgaven Neemt men deze omstaudighrid in aanifierkiog dan kan aan het kabinet de lof niet onthouden worden dat bet zich zoo goed mogelijk uit deze moeielijkheid gered heeft Had de regeering zich ten doel gesteld om urn de begrootisg eeu gunstiger voorkomen te geven niets ware gemakkelijker geweest Zij had daortoe in de eerste plaats de vermoedelijke opWengst der middelen iets hooger kunnen stellen Maar al heeft zg door de raming der inkomsten geen illusies opgewekt toch heeft dit deel der begrooting een mia of meer onaangenamea indruk gemaakt doordien als bgdrage uit de Indische middelen gerekend is op 4 miUioen Het Vad had het wensohelijker gevonden indien het ministerie dit bedrag niet onder de middelen had ppgenomen deze post zal een steen des aanstoots zijn voor rriend en vijand terwgl hij pok al blijft hg op de begrooting staan ons in geen beteren loestanil brengt Wat de uitgaven betreft komt het aan t Vad rodr dat het beter ware geweest indien de regeering had kunnen besluiten deze nog zuiniger te ramen dan zg deed I Want hoe korig in den regel is zij hier en daar Alvorens zich ter ruste te begeven zaten zg nog een oogenblik te praten en te lachen toen de oudste plotseling onder het slaken ran een gil van den rand van het ledekant bewusteloos op den grond viel De andere die hevig rerschrikt opsprong snelde op de bewufltelooze toe doch had nauwelijks Iwi g passen gedaan of zij zakte mede ineen en gaf op het lichaam barer zuster liggende den geest In dien toestand vond men de beide vrouwen toen men door het rumoer gewekt in de kamer kwam Onmiddellijk werd geneeskundige hulp ingeroepen de levensgeesten van de 82jarige dame waren niet op te wekken terwijl de andere meele in hoogst gevaarlijken toestand verkeert Hoogstwaarschijnlijk heeft de hevige schrik den dood der eerste veroorzaakt De vestingbegrooting voor 1879 bedraagt een millioen Er worden bij art alleen gelden uitgetrokken voor de onderhanden zijnde werken in de Nieuwe Hollandsche linie In het gebiuw van de Maatschappij tot Nut van t algemeen te Amsterdam werd op 27 September gehouden de vierde jaarsvergaderiiig Ier Maathchappij iot opvoeding van weezen in het huisgezin Voorzitter was de heep 0 P Metelerkamp Het jaarverslag uiigebracht door den direoteur scorelaris de heer M W Scheltcma Ezn werd met belangstelling gehoord Daaruit bleek o a dat door deze Maatschappij thans 74 weezen worden verzorgd onder welke 22 haar door deii Staat zijn toevertrouwd De Maatschappij telt elf comités 64S leden en 494 bi gnnstigers langzaam breidt zij zich uit De slaat van ontvangst en uitgaaf was als volgt ontvangst ƒ 6635 71 Vs uitgaaf ƒ 4932 57 voordeelig s ddo ƒ 708 141 9 dit moet evenwel niet worden opgevat als een bewijs vooi den al te gunstigen toestand der kas maar is min of meer toevallig Door het Bestuur werd voorgesteld eene tontineleening te sluiten tot een bedrag van ƒ 140 000 de ineerdcrhiidi der vergadering evenwel achtte deze poging te gewaagd en onzeker zoodat het voorstel w erd afgestemd ïoch werd het algemeen als noodzakelijk geacht én voor den bloei dezer Maatschappij éii roor den werkkring van den Directeur die zioh schier te groote moeite moet getroosten dat de ünancieele krachten versterkt worden Veleu oordeelen het o a al aanstonds noodig een doorgangshuis ter ontvangst van de weezen in het centrum des lands op te richten Aan het Bestuur werd nog bettckkelgk kwistig geweest Verschillende pMten hadden achterwege moeten blijven niet omdat Jij op zich zelf niet goed zijn of niet genoeg gemotiveerd mi r omdat er geen geld is De grootst mogelijke soberheid had hoogst waarsohijulijk een goeden zedelijken indruk teweeg gebracht Zoowel de vertegenwoordiging als de natie moeten voelen eu tasten dat er thans niet meer is dan om in het hoog noodige te voorzien De natie moet dit weten en een helder inzicht hebben ia onzen flnancieelen toestand Want ook zij heeft schuld aan de buitengewone uitzetting van uitgaven Hoe krachtiger dus de regeering de natie wakker schudt hoe heilzamer Daartoe had het ministerie de begroeting nog soberder moeten indienen dan het gedaan heeft Juist dit kabinet had t kunnen doen omdat het toch de oorzaak niet ia van de wanverhouding tusschen uitgaven en inkomsten Wanneer deze regeering alle eischen afweert ea op de ledige schatkist wijst dan kan haar geen onverschilligheid voor hoogere belangen of geen zorgeloosheid worden verweten Wil de natie grootere bedrijvigheid op Btaatsgebied dan zal zij tevens haar beurs moeten openstellen Intusschen wonie zij matiger in haar eisohen herstelle de regeering het evenwicht tusschen inkomsten en uitgaven en zij vooral de vertegenwoordiging behoedzaam Want nu is ten duidelijkste gebleken dat een uilzetting van uitgaven gemakkelijk eu onwillekeurig geschiedt maar dat t zoo goed als onniogclgk is die in te krimpen wanneer een bescheidener levenswijze gebiedend gevorderd wordt Gladstone heeft thans naar oanleiding van een hem toegezonden exemplaar van Shulilham s werkje Clergytnant lore throat zijn gevoelen doen kennen over de wijze waarop men bg redevoeringen voor ile stem moet zorgen Het gebruik vau sinaasappels ia het Parlement zeg hij bestaat a et meer Wanneer hg lang meer dan eea uur achtereen Ie spreken heeft dan bcdieiil hg zich van een ei geklutst in sherry hg houdt dit voor een uitstekend middel m lar hecht veel meer aan het ei dan aan de sherry Aan eene bijdrage van een Doitsch postbeambte in Dingier Polylechnitche Journal oatleenen wij de volgende bijzonderheden betreffende de ge hiedeiii van het postwezea Het aautal brieven die jaarlgks over de geheele aarde verzonden worden bedraagt 4000 miilioen De Duitsehe post alleen verzendt jaarlgksoh 300 millioeu fainiliebrieveu Het door den postmeestergeneraal opgerichte postmuseum toont de het beramen van nieuwe f ogingea opgedragen Ëen ander voorstel op de agenda voorkomende om het BeslUur ter bevordering van den geregeldep gang der werkzaamheden met twee leden te vermeerelereii werel aangenomen terwgl onmiddellijk twee nieuive leilen werden gekozen Het hoofdbestuur bestaat thans uit de bh C P Metelerkamp dr B I Tidenian Alex Daiii s allen te Amsterdam jhr mr A E Boeleiis van Bifsiiign te L enwarileii M W Scheltema Ezn te Dockum dr W van ontwikkeling van het posiwezen bg ile verschillende 1 oi 1 1 i volken aan Deze begint met de sohaarsohe overleveringen nit de oudheid F n proef blad uit Orissa in OostIndié stelt de oor pronkilgke verschijning voor van het schrijfgereedschap Dan volgen tafels van was waarvan het eerst iu het e boek van den Ilias melding wordt gemaakt Het Kgvptische papy rus was langen tijd zeer kostbaar Een blitl vnn iiiiddelmatiite grootte kostte 111 ilen tgd toen P riclei liefde ruim 2 50 In de derile et uw vóejr Christus Liiigeu te Neede J Attema te Nijmegen geboorte werd het pcrkiiraeut en in 1314 na Christus I in Italië het pap er uit lompeu uitgevonden De De dagbhiden van Nizza verhalen dat twee En eerste papierfabriek in Duitsuhlaiid werd te Maiuz gelsche stadenten op relncipeSdes aldaar a jn aangeopgerioht Sedert de 14 eeuw begonuen de brie komen na een groot deel van Frankrijk op dezelfrie wijze te hebbon doorkruist Den 2dsten Augustus 11 van Londen vertokken zijti zij den volgenden dag te Oieppe aiiiigekomeu van waar zij over Ruuaan Chartres Orleans Nevers enz naar Valence zijn gerede n De Rlidne afgezakt zijn ze over Aix Brinolles ren den hedendnagschen vorm aan te nemen Ia 1820 werdea brievenomslagen uitgevonden Dr Stephaii voerde ia 1866 de briefkaarten in waarvan in Europa uu reeds jaarlijks 400 miilioen stuks verzonden worden Voor het brievenvervoer werden in het oosten oaBvaiikelgk de duiven gebezigd Prèjus en Cannes naar Nizza gereden De geheele Cyrus stelde het eerst rgdende postboden san In eloor hen aldus afgelegde afstand den rit van Lon Griekenland gebruikte men boelen en schepe Rome den naar Newhaven elaarhij gerekeiitl wordtop 1218 behielp zioh ten tgde der republiek met bijzondere kilometer geraamd geoiidücid 101 kilometer daags boden Brieven uit Afrika vorderden 16 4 20 die uit De joiigeilieden hadden flan om over Digne Greno Azié 40 dagen tgd Cesar s berichten uit Gallic Geneve ea Dgon op dezelfde wgze naar Pargs terug hadden 12 dagen noodig AugustBi stelde het eerst openbaar brievenvervoer in De rgdende bodeu heeten eguilei foiiti van daar de naam post Zij hadden onderweg stations waarop steeds eea levendig verkeer plaats had De universiteit te Parijs richtte in de middeleeuwen omstreek 1296 hel eerst boileposten in Zij zijn de voorboden van het hedeudaagsohe iij doet daar zeer wel ann gnf de geestelijke ten antwoord Trekt gij werkelijk ten strijde dan wil ik u gaarne helpen eu niet alleen met gelJ maar ouk met mijn zigen Bij deze woorden begaf hij zich in een zijvertrck kwam met 800 roebels terug en overhandigile deze den ronvcrs Tegelgkertgd besprenkelde hij hen met wgwater Het gansohe voorval was in iet duister afgespeeld Niet zoo gauw waren de roovera weg of de geestelijke wekte zijne dienstbodvi en liet alarm luiden In eeu oogwenk waren alle dorpsbewoners op de been De geestelijke vertelde hua het voorgevallene verzacht hun de roovera na te zetten ea besloot met te zeggea Gg kunt hen gemakkelijk herkennen want het wgwater waarmede ik hen besprenkelde was inkt postwezen In 1461 werd de Thurn und Taxische post door keizer Maximiliaan ingevoerd De eerste rijdende post tusschen Brussel eu Weenen ontstond ia 1617 De eerste snelpost in Pruisen dagteekeut van nog niet langen tgd en had van Petersburg naar Pargs 16 dagen aoodig In 1850 ont tond de Duitsoh Oostenrgksche Postrereeoiging op den 1 Jaanari 1868 de Noordduitsche Bondspost in 1871 de Duitsehe Rgksp t De wereld postveree niging omvat 1 miilioen vierkante mijlen der bewooade aarde I Het Lil deelt het volgende mede In een huisgezin op het Korte Groenewegje heeft Vrijdag avond een gebeurtenis plaat gehad die te recht groote verslagenheid teweeg bracht Twee zusters een goede gezondheid genietende begaven zioh ten ongeveer 11 ure naar haar gemeenscèappelgke slaapkamer