Goudsche Courant, vrijdag 4 oktober 1878

i HEERBN ROOKERS worden bij zonder ATTENT gemaakt op de 2 cents $ IGAREI merk f Itliiag 4 Otsbher 1878 N 220t GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlendeblad voor Gouda es Omstreiieii J SWITZER Az in M tenitoiy Wyoming bg de waaraeming run de loatatc lüotTeraaistriiug hq nam de planeet waar als etnr ter au de vieide grootte Dtie WataoD die zi 4 reeds een grooten naam bad Torwonren al ontdekker der reraehillende ptauetoïdcn bad Lnerrier op de sterrenwacht te Purgs betocht locB hg tcni keente van Peking werwaarts hg door bet Gunvememput der Uuie was gezonden om den doofjiaug Tan Yeuua waar te nemen Bg dit becoek dmkte Lnerrier hem op het hart om een gedeelte van sgneu Igd aan het Ynikanns vraagstuk te wgden hrtgeeu dan ook door den Amerikaanscheu sterrenkundige met w goed gevolg is geschied H Cl Pntvangen DE NIEUWSTE AMERIKAANSCHE GeTOttden en aan het Barean van Politie alhier gedeponeerd Ben Sofaaartje een Nelje waarin een paar Kousen eenige Kaartjes Garen Ook kunnen inlichtingen worden gegeven omtrent eene gruote Geel Kopersu Kraan t Burgerlijke Stand eSBOREN 27 Sipt Sira Juhiaiu SinniM miilers J HaIteiiu eu M M Kok 2S Machiel ouders 1 Ham ea A Kleio Pirkje ouders A Leus en M J Rejwroa TVsDciscBS Jaeotins oudti J Zoet eu A M Pessemier 89 Jan ouders R Usrtmaa en H Veldhuisen Coruehs Hendncas Gerardns ouders B C Koopman en £ 8 Hazenstraten 30 Johanna WUleuiaa ouders i Niennveld en W Abbaiia OVEItl£0£N 28 Sept P ds Jong luitvr ran C Coot lje 6$j 28 M Lekren l i W Lieihoot 1 j 3 ni O J kaapo 31 j 30 W J Hagemsije 11 w L van Krimpeo 83 j met welke men in de kortst mogelijken tjid strooken in verschillende breedte en grootte en van alle soortei stoiïen vouwt en tevens er in strgkt voor VOET en HANDBEWEGING MALDEN GAREN ZIJDE M OLIE I J BONNEUR ADVERTENTIEM Hoogstraat A 116 OtOTJJDJ Gevraag tegen 1 NOVEMBER eene NETTE Voorspoedig beTalleu van een Zoon 111 S E KOOPMAN ROZESTBATEN Gouda 29 September 1878 tegen hoog loon Adres aan het Bureau dezer Courant onder No 149 Algemeene kennugemng Voorspoedig bevallen van een Meisje Ï P J DB HAART OoDM ¥ Utrecht 30 September 18 8 Gouda Oosthaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer Fijn UITGEVOERDE LEVENSGROOTE Heden overleed onze waarde Vader en Behuwdvader de Heer LODRENS van KRIMPEN in dsn ouderdom van ruim 83 jaar Uit aller naam J VAjf KRIMPEN Lz Gouda 30 September 1878 UIT DE HAND TE KOOP Uct nagemaakte Aiiathcrln Monüwatcr is bij gebruik t op de VIJVERSTRAAT te GOUDA het Huis thans ingericht voor KAASPAKHUIS NAdere inlichting te bekomen bfl H van SANTEN Koffiehuis Haemonie Mai t scliaüclijk voor Mond en Tanden Den heer Dr J G POPP k k hof landarls Ifeem Stadt Bogiiergasse n 2 Steonsdobf 21 November 1S77 n m a f 200 een NET HUIS met TUIN Te bevragen bg den Uitgever dezer Courant onder No 148 Mevrouw ROELOFFS te s Hage verlangt eene FATSOENLIJKE f om met 1 NOVEMBER in dienst te treden Zich aan te melden tusschen 7 en 10 ure des avonds Gouda Turfinarkt No 230 bovenhijis WTössïWg EEN LADING puike gprove droogde Reeds eeilert drie jaren lijdende aan eene hoogst lastige Bheumatische talidpijn die in den herfst en winltr teu gevolge van de verandering van temperatuur telkens heviger wordt liet ik mij reeds meernialcu bloedzuigers aan den tnonU zetten waardoor ik vfel bloedverlies leed Ik heb reeds eene groote menigte fleschjes met mondwater zoowel uit de hier aanwezige apotheken als van die uit de omgeving die mij verzekerden dat hun mondwater even goed was als het l opp scho Auatherin raondwater gebruikt eveuwel zonder het minste goede gevolg Ik wend mg daarom hans tot u waarde heer k k hoftandarts l r J G POPP met het verzoek my uu ïoorloopig na de ontvangst dezer letteren twee flesschen benevens gebruiksaanwijzing van uw voor treffelyk Auatherin mondwaler tegen overzending van kosten ie willen zenden Mg reeds l ij voorbaat van een gewenscht gevolg overtuigd houdende noem ik mg hoogachtend uw diiukbare JOZEF WOHLP i HKT bijJ H 8PIEBL GS KATTENSINGEL Q 128a Te verkrggeu te Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Botterdam bij P E van Santen Kolff apoth en A Schipperegu Co bluuweporceleiuwinkel te s Ilage bg J L F Suabilié apoth te Delft bij A J van Kijo en J E Kauweuhoven te Schiedam bg C Malta Gz te Leiden bg E Noordijk te Utrecht bij F Altena eu Kraan te Amsterdam bjj F V Windheim Co en H H Uloth Ct apotheek té Oudewafer bij ï J van Vreumingen te Schoonhoven bg A Wolff Gouda Dbck tan A Buinkkan Laoge Tiendeweg BILLAED CONCOÜBS VOORTZETTING van het C0N C0üB6 in de Sociëteit Oks Gbnobobn op DOJf DUBDAG 3 OCTOBER UtS t avonds te t uren precies Hbt BESTUDB Het Antwoord op den aanval van de plaatselijke Gezond heids commissiete Car ruAe wordt op roneo I aanvraag do r RICHTER S Boekhandel te Rotterdam gratis en franco verzonden aUI A LAROCHE van KRAEPKIilM eo UOLI Apothekerê te Zeist De eenige QUIIÏA LAROCHE welke door de Red van de g eueesk Cour aaii UU Ge neeskuudi II is aanbevolen tegen algemeene zwakte gebrek aao eetlust slechte spijsvertering zeauwziekte in het tgdperk der herstelling na zware ziekte of kraambed koorts eu hare gevolgen IJzerhoudende Quina Lvwhe tegen bleekzucht teringaohtigheid groote zwakte bloedarmoede elo Prijs ƒ 1 90 per flacon bg den Heer Apiitheker C Tliim te Gouda Siijm en Maagpillen Deze PILLEN lie sinds vtle jaren met be beste gevolg tegen de slijm en ali maagVersterkend gebruikt woideu door hare werdiog dt spijsvertering zeer bevorderen oijiond goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zgn zgu tegen 32Vs ceut het duotje met berin van het gebruik retkrggbaar bg de natolgeodii Heeren te Am terdam M Clébau 0 Droog Heilige weg D SSl Bleiswgk S v d Kratts Bommel Zalt J v d Vegta Delft E Wilschut Delfshaven J B Westerhoff Deventer Gebroed Xinidn Dordrecht H J Giltay Gouda L Schenk op de Hoogstraat s Gravenhnge J Visser Zoon in de Spaistraat Gurinohem B J B Bosch firma I P Lasonder Haastrecht K Oosterling Legden J 1 Terbargh Haarlemmerstraat Lekkerkerk A den Oadsten Linschoten B Kruithof liotterdam v Santen Kolff korts Uoofdsleeg Stolwijk Wed A Zijderlaan Schiedam Wed A H Bombootl Tiel A J Paassen Utrecht Alteoa Kroon Steenweg over de DoB kerstf 372 Zevenhuizen A Prins De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgsn het echte recept zgo door mg te Gouda allee en uitêluitend verkrijgbaar gesteld bg den heet L SCHENK op de Hoogstraat I LET WEL Om elk doosje der eckte en sints onbeugelgka jaren gebrnikte SLIJM en MAAGPILLEN iaeeo biljet voorzien met de ha ndteekening van J J SCHBËUDEB apotheker welke handteekeniog oh ook bevindt op het zegeliak waarmede het dooqe verzegeld is Men gelieve daar we attent op te zga en tich te wachten voor betgebrnik vso een namaaksel dat men tracht in omloop tt bcengaa Kennisgeving RIJTUIGSCHOUW BUBGEMEESTEB en WETHOUDEBS der Gemeente Gouda Gezien Art 43 der verordening van Politie voor die Gemeente vastgesteld den 16 Jnni U Angatas 1866 en afgekondigd deo 12 September daaraanvolgende Brengen ter kennis der Voerlieden en Huurkoetaiers dat op Zaterdag den 12 October 1878 des morgens ten 10 ure op het plein achter het Waaggebou zal worden overgegaan tot de algemeene keuring hunner Bgtnigen zullende de nakeuring der m dat tqdatip verhuurde of in gebruik zijnde Bglwgeo plaats helfben Zaterdag den 19 Ooiober daaraalDvolgende ter zalfde ure eo plaatse Oouia den 2n October 1878 t BaiKcmeeater en Wethouders voornoemd VAN BEBGEN UZENDOOBN De Secretaris BROUWER BTHTENLAND BulleDlaodsch Overalcht De Dnitsche Bgkskauselier is nit Varein te li lgn teruggekeerd en zal zioh in verbinding stelleiï met de hoofden der verachillende fractiéu om het gevoelen der Begeering ten opziohte van de overgebleven geschilpunten uiteen te lettea Men verwacht er steeds alles goeds van De eerste openbare zitting van den Bgksdag is bepaald op Maandas aanstaande m Dii dig daananvolgeude met de iiiiaii Vttia van het ontwerp een aanvang te maken yeel bgtouderi zal de openbare beraadslaging echter waarschgnlgk niet opleveren daar de fracties welke de meerderheid vormen bealoteu om de zaken iu de vergadering van de commissie te lateu afloopen eu zich aa de diar genomen beslissing te houden Men meent dut de Bgksilag den 15n dezer zal kuanea worden gesloten Omtrent de eergisteren geboodeo vergadering der commissie Ier tweede lezing verneemt men dat de luinister Euleuburg namens de regeering vooral zich verklaard heeft tegen den korten lermgu voor welken zg 5 jaar nog niet genoeg acht en tegen de bqgevoegde woorden van Lasker in art 1 dat de wet zich richt tegen sooialistisohe woelingen die zich uiten op eene den openbaren vrede en de eenheid der bevolkingklassen bedreigende wgze De socialistenwet zal vermoedelgk tengevolge hebben dat de bekende aanvoerders der beweging het land verlaten Dit vooniende beeft men in Zwitserland reeds maatregelen genomen De politie van Zurich heeft doen weten dat geen vreemdelingen zich daar inllen kunnen vestigen tenzg hnnue papieren in orde worden bevonden Een aantal leden van de Fransche Kamer en Senaat zgn r eds te Pargs aangekomen om zich voor te bereiden op de nieuwe zitting welke zooala men zich wellicht herinnert den 28n dezer wordt geopend Men zegt dat de Minister AVaddington bezig is aan een behingrgke wgzigiog in bet corps diplomatique De intocht van mgr Bobert den nieuw benoemden bisschop te Marseille is zeer rustig afgeloopen aradat er eigenlgk in het geheel geen plechtige intocht ia geneest De clcricalen te Marseille hebben wat dit betreft eeue misrekening Zg hadden rr bg deo bistchop op aangedrongen te eischen wat de wet hem toestond en zoodoende revanche te nemen voor hetgeen onlangs voorviel De wet echter bevat alleen bepalingen omtrent de eerbewgzingen namens het openbaar gezag eo men wilde bovendien dat de geheele geestelgkheid en alle leden van geestelgke oroen den bisschop iu pleohti eo optocht zouden te gemoet gaan In de zeer gegronde vrees dat dit aanleiding geven zou tot opschudding heeft de heer Mareère den prefect gelast stiptelgk zich te houden aan de wet waardoor de processie verviel Hierop heeft de bisschop den geheelen eisok laten vallen eo ii eicchti door twee priestara verge A zeld de omoieele bezoeken gaan br ii pn aanden prefect en den generaal Na onmiddelijk het voorgeschreven tegenbezoek te hebben ontvangen is de bisschop naar de hoofdkerk gereden en beeft hg daar zgn mandement voorgelezen De zaak loopt na verder op de gebruikelgze w ie tonder opher Bg de Zondag te Meolins u Lyon plaats gehad hebbende verkiezingen voor leden der Fransche kamer heeft zieh het onaangename versehgntel voorgedaan dat in het eerstgenoemde district 3 in het laatste 4 republikeinsche candidaten alkander den zetel betwistten Te Moalins moet de herstemming plaats hebben tusschen de hh Vigna eo Datas terwgl te Lyon de heer Chavanne is vcffcozen Uit Koustantinopel wordi gemeld dat daar de grootste bezorgdheid begint te heerschen o a de waardevermindering van het papiereii geld Eéwpaar weken geleden had het nog steèhts een derde van de nomiaale waarde en het blgft hard dalen want l et wordt niet meer ia betiding genomen voor de tienden en komt dus van alle tgden naar Konstantidopel Vanzelf spreekt dat onmiddellijk eene commissie van onderzoek is benoemd en evenzeer spreekt vanzelf dat de rooroafmate XèÜta niets van deze soort van zaken weten Trouwens de regeering heeft geld noch krediet en at valt er dan aan te doen Osmanpaoha de verdediger van Plawna is president dezer commissie Een ander lid is Mastapha Phosphor de minister van oorlog De eerste zegt een correspondent zal althans door voorzichtig zwggen zgne onkunde weten te verbeis B Maar de mioiater van oorlog is even ankaüdlg en minder voortiehtig De rest zgn Armenlfes die zalvend ja zeggen op ieder woord van dan minister van oorlog en Grieksohe bankiers op den uitkgk naar eene goede affaire Men verwacht binnenkort wtiei M veraodaÏM van minislarir maar d miirislar van oorlog tu wel Ugven daar hg boog in de gonst van den Saltan staat En juist hg is de groote tegenstander eener verzoenende staatkunde De toon der Engelsche per over het conflict met Afghanistan is kalmer Ovmiddellgke oorlAgamttariug schgnt niet in de bedoeling der regeering Ie liggen en de mogelgkheid dat de Emir ophrlderiogeo van zijn gedrag geeft is niet baitengesloten In Ilalié wekt de oorlogsverklaring door denpaus tegen drn staat gericht bg de pen eene algemeene verontwaardiging Zg ziet er de voorbode in van een onverzoenlgken oorlog waario de staat ingeen geval bet onderspit mag delven De Diritto wil nieuwe wetten om den staat te beschermen tegende aanmatiging van den Heiligen stoel Wellichtis die raad freed wellicht ook niet Is bet aan den enen kant goed te noemen om tegenover iedere buiteusporighrid van de Bomeinsche cnrie een maatregel te stellen die haar aanstnada doet gevoelen dat zg de zwakste is en haar terugbrengt op hareplaats de bewering is voor verdediging vatbaar dat de staat de waanRgste houding aanneemt als hg zich aan de beleedigingeo van den versLigene niet stoort eo zgn weg gaal zonder dezen verder af te maken De Oostenrgk he olSoiense bladen trekken zooveel mogelgk parig van de iu Bosnii behaalde overwinningen maar het is hun tot heden niet gelukt om de politiek der Begeering in het oog van de tegenstanders geheel schoon te wasschen De Begeering doet intu sehen alles om bg de nadering van de opening der Parlementen de zaken in het ganstigst daglicht te plaatsen ceu gedeelte vsu de thans in BosnM opereercude troepen zal naar huis worden ezonden terwijl de ontwapening van de bevolking met strengheid wordt doorgezet om tegen nieuwe aanvallen beveiligd te wezen Zgn de Hangaren op Andrassj verbitterd dne bezit nog altgd het vertrouwen des Keizers in hooge mate Maandag braoht de Keizer hem Bog een bezoek dat ern nur duurde BINNENL GOUDA 8 October 1878 In de zitting der arroodissements rechtbaok van I ioadagmotjan stondin de volgende penoncB ereaht J V T eo W H arbeiders te Zevenhuixca beaehj van geweldpleging jegens een bedienend beambte iiT functie te Waddinxveeu Eisch 3 weken gev cell M D oud 33 j wobende te Gouda pakhuisknecht besoh van geweldpleging jegens een iiedie nend beambte aldaar Eisch 3 weken gev cell In bovenstaande taken aver 8 dagen oitapraak In deze zitting werd nog oitapraak gedaan in d taak van A B alhier beschuldigd van beleedigins van een magistraatapersooo De besohttldigde werd van rechtsvervolging ontslagen VEBGADEErNG vak d GEMEENTEÏAAD op Visdag den 4 October 1878 det namiddags ten 1 ore ten einde te behandelen Het adres van den heer A C Cosgn betrekkelqkde hooimarkt Het adrea van den heer G Toornvliet hoodende verzoek om boswterrein aan de Crabethstraat De nskeniog van het voormalig Arbeatani va Steio 1877 Giaterefl vingen de exameoa in de provincie ZaidHollaod aao Voor de Fransche taal deden 8 caodidaten namen 4 werden toegelaten waaronder de heer G B lalieman oit s Hoge Als een bewgs van ingenomenheid met de opening t van den spoorweg Leiden Woerden die thans bepaald is op ita 16 October a St wil de gemeeote Bodegraved net bare toebrengen tot verhooging vM het feestgeeot Daartoe is eene som van ƒ 3M uitgetrokken waarbg de sociëteit Concordia ƒ 7S gevoegd heeft behoudens het plan ƒ 100 Ie best den voor een concert Bij het nette slatiousgebooir tal men eene met groen versierde eerepoort opriditeo waardoor de fenMaeu moet paaseereo en Daarn de DiaaatH den eerewqn aaoUedeo BQ proftramma ia verder aangenomen het overige van des dag door te brengen met de uitvoering van verschillende volksspctlen Een flink motiekoorps zal zioh op de droKate punten doen hooren terwijl de burgerij niet in gebreke wil bigven om door eene algemeene illomiuatie door vuurwerk enz van hare belangstelling te doea blgkeo Men deelt oit Alphen mede dat Maandagmorgen en trein met tandwagens over de brug van de Oouwe is gepaaseerd alsmede dat de brug uitatekend in orde is en er geen twgfel meer bestaat of de weg zal den 1 6den dezer geopend worden Deze week w6rdt een aanvang gemaakt ntet het leggen der gaapijpen naar het station weg en emplaoement worden met gaa verlicht Er worden vide toebsreidselen gemaakt ter feestel ke viering van de opening der Ign Dinsdag had te Bodegraven de oote ioapeotie plaats over de Ign Leiden Woe rden waarna bepaald werd dat de opening met 1 October tal plaatshebben Dinsdagmorgen ten 7 i ore heeft op de spoorweglijn Leiden Woerden nabij Leiden een ttjarig arbeider door een ongelukkig toeval een stok Ster van ongeveer 76 kilo s op de borst gekregen tydeos hg met het afladeo daarvan bezig was Hg is ter verpleging naar het academisch ziekenhuis overgebracht De ministerraad is Usandag o de ostvugat van het officieel bericht van s konincs verloving in buitengewone vergadering bgeen gjtomaa De nieuwe plannen g Isdceaingea voor eau leehaven te Scheveuingen t n Dinsdag in de sitting van den Haagseiien gemeaateraad overgelegd tegelgk met het verwek van den Heer P Onus om ceu subsidie van nulUocD goldeo sk bjjdrago in d aaulegkosten Ka het bcdraken van den sr Loodoq vev i eandidatunr voor ds Ttfeede Kamer is bet kiesdi i t Dordrecht heeft de Tit tii ige KjesvereenigiOjj te Dordrecht tot eandidast csteld mr O M vaa d r lauden rgkeadvocaat t oad lid der Kamer Wq vem meB ibt de WtUem SamuUe die eerstdasfs te UbuMcb snit bimiaa getrasht saaser 4 s