Goudsche Courant, vrijdag 4 oktober 1878

AicittnfaBl ra wonl tn op N B CS Tol eiMi ute uUauj W e Maoaluis w id 8 at rdtg jl benoeiad de liMr X BarcudrtpSAzo t KoM bnrg Het deu benotmde waa op de aDfaeTcliiig gcplaatil de heer A K van 4 r Qarden Ikter Meii cl pi aan d Jhil C uit S Ha e Bij fcet oDdenoek der begrootiuj Toor Ntderlaudsc Icdié iu de atdeeliugtn fnu de Tweede Kamer der StateuQe raal is ii aliepetB de vrang geopp nl of hftniet weusidi ntc wa l a 4eiis eu foor gtéi tij eènafKuiderlyte mt aSt ie stellen welke som ongeveer uour Ned ri tud jaarlijks wordt uitgegerea ten behoeve iiB TUdië Dtie 3 bi ju op de begtooting vaalndië ten behteve vau Nederland worden uheelrokkea Is die somiijct besChikbiiar dao sdo inaeteu teend worden om die sum door ludié itao Nedertand te laten ibldoen Sbiiiet er eld Over dan moet Vooruit door genoemde ifzonderlijke wet bepnnld worden Soe met die batige loteu zal worden gcbandeld Ik vermoed dat deïweede Kamer iu lie ral geude week op reces zal au eu bü kattr temgkom st lo bet laatst vanOolobec lolk eea wetsontwerp io tègetiog derflnancieele verfaoodiag tusaohen 7eiderland en Indiéaal ontvangen Velen hebben met verbazing gezien dat door den Jlintatèl van Waterstaat de heer Aose hoordiageoieur n d n Watentaat te Ketterdam is ontheven van het beheer der groote rivieren en der werken van den St tt erdaaisctieo waterweg Se heer Bose is een der sieraden vau het corps tngeaieurs van den Watersttet zgn vervanging kan nfet anders dan uadeelig werken op het behe r der rivieren en het maken au den Botterdamsohen aterffeg üe heer Ëose is uu belast geworden met deu dienst van den Waterstaat in de provincie Noord Brabuut dien hy ook ongeveer v f jaar geleden waarnam maar waaruit hy toen werd ontslagen en belast met het beheer der rivieren In plaats an deu heer Kose u de heer v n deu To oru hoofdingenieur te Zwolle belast me het beheer d r groote rivieren en der werken Van den SotterdaOsohen waterweg Het outaiag van deQ heer Bote heb ik sinds lang verwacht op teohnischv gronden was hy een tegenitander van het kanaal van Amsterdam door de Geldersobe Vallei naar de Waal hetwelk door den Minister van Watentaat is voorgesteld iu het wetsoutwerp tot aanleg en verbetering vau eeuige werken ten behave der bmisenlandsohe soheepvaart In het voorloopig Verslag va de Tweede Kamer over dit wetsontwerp wua er op gewezen dat de ingeaieurt met het rivierbeheer belast iu het geheel uiel waren geraadpleegd men verzocht daarom dat zulks alsnog ou gesehieden en hun adviezen aafi de StateuOeneraal zouden worden medegedeeld Wanneer nu de Mmisler van Waterstaat het advies vroeg van den heer Rose het hoofd van het rivierbeheer wist hij dat zulks ongunstig zou zyn waardoor het genoemde wetsontwerp veel kaas 4iad om niet ie Vorden aangenomen De toestand van den Minister van Oorlog is steeds orgwekkend hij lijdt zware pijnen maar houdt zich ioöh nog onledig met de werkzaamheden van het departement In de Tirnti is onlangi medegedeeld dat de Nederlandsohe Minister van Buitenlandsohe Zaken verloogan gericht heeft aan het Gouvernement te Lima betriekking hebbende op de Feruaansohe bniteulandaohe lohttld Uit ii niet geheel jaisi de zaak is als vulgt Het Nederlaidache comité voor Fernaausche fond euhonderf heeft een teer uitvoerige memorie gezpnden aaii he Feruaausoh congres te Lima De l ederlandsche Miuiater van Builenlandsehe Zaken ond op verzoek van het comité alhier een kopie deier memorie aan den Nederlandschen cansul gelieraa te Lima met verzoek die den Peruaanscheo ïlinister van Baitenlandsche Zaken te overhandigen De hiiogleeraar F C Donders heeft in eene bror ohnre züne denkbeelden uiteengetet over de vèn regeeringtwege vpotgestelde w zigingen in de wet op de uitoefening der geneeskunde Hy heeft daaraan toegevoegd een gewyiigd vfetsoutwerp met memorie van toeUchtiog vaariu o a wordt voorgesteld de staatatsamens te doen afnemen door eommissién aan Me nniveniteit door deu koning jaarl ks te benoemen en bestaande gedeeltelgk uit leden der geoeeakoodige en wis en natnarkundige fakalleiten gedeeltelijk uit andere personeu Dfe sokrqver heeft ernstige bedenkingen tegen de ♦ MMvaarden bg hel ontwerp eatdd voor de verkröging van den arts of dootoratit l Ook aaf de universiteit moet eene verandering komen volgens prof Donders Hg wenacht afsehaffing althans wyziging der geneeskundige staatsexa nens n ontkent dat het behogden daarvan reeds Vi dt wet op hst hooger onderwijs Is beslist Elulelqk h i4t Ai iid4l i ar V mèh toeUting van leerlingen der pro gymnasia omdat tij te jong Zullen zyn en te weinig gevorderd in de wiskunde aoodat daarin weder eea afzonderlgk examen u oodig zal ziJB Beter is het dat de jongelieden nog e n jaaïr een vjtfledlg gymuasium bezoeken Tot lid der IProvSnoiale Staten van Zuid Koltand ia in het hoofd kiesdistrict Schiedam gekozen de heer Van Dijk van Matencsse burgemeester van Schiedam w Bft T de K iti heeft jgisteret by vt de sten mii dio heart mi 6 H Bsti te i Hag to tweeden comniies griflier benoemd ter vervanging van den heer mr A D Van Assendelft de Couingh die zijn oulslag had gevraagd Op voorstel van den heer van dè Werk heeft de Kamer her opmaken van een nominatie ter vervulling vau de vacature in den Hoogeu Kaad ontstaan door hei everlijden van mr Voordoyu uiljcsield ten einde vooraf bij de behandeling der Stantsbvgrootiiig ie overwegen of de 14e zetel ia t hoogste reohterlijk college niet met het oog op de uoodzakcigke bezuiniging In de stai uitgnvin onbezet kna blijven Aaa het slot van het verslag der commissie van inspectie lOver de Koninklijke Militaire Academie dezer dagen aan de Tweede Kaïj toegezonden zegt de oommissia dat het haar een Mi enamen plicht was aan Z M den Koniug te verklaren dat de algemeeue indruk by de gehomteu inspectie over de Kon Mit Acad verkregen zeer gunstig is Het plioblbesef waarvan alle officieren burgerleeraren en beambten doen blijken eu volgens de verklaring van den heer gouverneur dier inrichting zijn doordrongen de gver dien allen b j de vervulling van hunne diensten ten toon spreiden niet minder het uitmuntend gedrag en de goede kamcraadsohappcVijke geest ouder de cadetten vormen goede gronden om bet vcrtToawen te wettigen dat de Kon Mill Acad opnieuw een tgdperk van bloei is ingetreden Het eindverslag is gereed omtrent h t ontwerp tot regeling der voorwaarden tot verknjjgiiig der bevoegtJheid van afl tapdmeester apotheker vroedvrouw en apothokerbediende De goede resultaten aanvankelijk door een drietal Urker visschers te Nordermy verkregen iu den herfst van 73 ea later door mecrcfereu hebben langBaraerhai d zeer eten aa igeBpoard de visscherg in den herfst aldaar uil t oefeoen Thanji hebben reeds 22 Urker viscbechuitea elke schuit bemand met 4 koppen Zich gereedgemaakt om derwaarts te vertrekken 1 f n Het onlangs ingediend wetsontwerp tot aanvnlling van de wet op het middelbaar onderwijs is in druk rondgedeeld De voordracht is het uitvloeisel der herziening van de iager onderwyswet waar deze naar de wet van 1863 verwijst en strekt dus tot voorbereiding van de uitvoering der wet Vj n 17 Aug jl De afzonderiqke acte oor het onderwijs de levende talen worden gesplitst Er zullen voortaan twee noten zijn een acte A eu een acte B De eerste zal d bevoegdheid verUeoen tot het geven van onderwijs aan alle wrtchl ingen van hooger middelbaar en Kiger onderwijs De tw de aote zal slechts bevoegdheid geven voor het ouderwya aan de hoogere burgerscholen met drie jarigen orsu Daartoe zal volstaan de kennis die thans wordt vereiaoht om etn aolc voor het lager onderwijs te erlangen De bonder van acte A zal dus alleen daar bevoegdheid hebben waar van eigentyk gezegd onderwijs iu de letterkunde niet de reden is Het bijkamend exaiAen in de theorie vau onderwijs en opvoeding dat art 78 der wet op het middelbaar ouderwijs voorschrijft zal niet gevraagd worden van deu bezittei van den onderwijzerarang In het volgend jaar zullen in de hoofdstad iu de stadslantaarn stroatuaambordeu worden geplaatst De kosten ad ƒ 500 zyn uitgetrokken op de gemeefltebegrooting van Amsterdam Benige maanden geleden vormde zich te Arasterdam eene commissie met het doel om prinses Hendrik ecu hartelijkea welkomstgroet in haar nieuw vaderland te bereiden door het aanbieden van een echt vaderlandsoh kunetalbum Aan de roepslem der Commissie tot vaderlaudsohe kunstenaars gericht om voor dit album bijdragen te leveren werd gehoor gegeven door honderdtwiutig schilders letterkundigen compftraisten beeldhouwers graveurs en architecten die meest allen een geheel oorspronkelük en voor dit doel eipresselyk vervaardigd konstpnldnot voor het album afstonden Enkele van die bijdragen hebben betrekking op hel leven van pria Hendrik of zijn doorluchtig voorgeslacht Gisterenmiddag ten half drie uur werd dit album door de Oomnnaeie den Prins en der Friasct op den huize Soestdijk aangeboden De heer W TiaH t voerde daarbg het woord en met de metste mlszaa heid werd het eigenaardige geschenk aanvaard waarraa de inhoud met ila laeeste belangstelling door het vorstelijk echtpaar werd gadegeslagen Het albuia bestaat cartonnen bladen die aeue opparvlakte hebben van 77 bij 68 deoimetor met een donkerkleorige portefeuille waarop a gloorden heer F Straoké ontworpen eu gemodelleerde irClenius der Kunsten in zilver is uitgevoerd De bewerking en rangschlkfciug was opgedragen aan de fiima Buffa die zioli toarfan met zeer veal zorg heeft gekweten Een door den heer A J 4 Boll gcsokreveu oorkonde maakte als het ware het titelblad dezer eenige verzameliag uit Het stuk is geteekend door alle leden der Commissie Van de lAt rk digen bevat de p irteftnOle o bijdragen van Beets Hazebroek Ten Kate Kneppelhout Schimmel Uofd jk De Bi41 Smit Kleine Itrr Bos boómToussaint Alberdingk T ijm J n ten rfak van Zeggelen de Veer de Jager Th Boelei Witkamp wier stukken betzü proza of poëzie alle Ha manusoript zijn Van de schilders en graveurs viadt men o a teekeningen grovares of schetsen m Lingeman Taauman mevr Bonner mit Cumem Te Qempt Uekking de Gruyter Kaiser Wgniddi Allebé mej Sohwarize mej Vos hierbij looet worden opgemerkt dat vele knnstenaan reeds in het deor Pulchri Studio Ie s Hage aangeboden geschenk kunMi werken hebben geleverd van de componisten evetieeai eigenhandig geschreven meestal nieuwe composiliU voor zang of piano o a van Verhnlst Hol Hémi Frans Coenen NIcolaï mr Viotta de Lange Brandli Buijs Joh M Coenen en anderen Tevens werd afzonderlijk een door den heer Stracké te s Boech vervaardigd ruiterstandbeeldje van wyleu koning Willeè n bij het album het vorstelijk echtpaar aangeboden au Te Hoora zijn twee huizen io de Hoofdstraat voor afbraak verkocht welke tusschen de jaren 1834 en 1U37 tijdens den bekenden tulpeiihaodel gekocht werden voor drie tulpen In een dier hulzen was een steen di dit feil in herinnering bracht Te s Herto énbosch had Maandag in bet Café da Pare een stonti diefstal plaats Een welgekleed persoon heeft zich tijdens de in dat koffiehuis heerBchende drukte bij gelegenheid van den marktdag toegang welen te verschaffen tot de slaapkamer val een der httl enooten en aldaar een aantal voor werpen ontvreemd woaronder een paar juweeirt oorbellen en gooden horloge en twee gooden kelt tingen De polioie beeft den dader opgespoord ei in een verdacht huis aangebonden S SB prachtig hoewel huiveringwekkend sohonwspd leverde Zondag jl de haven van Thiést op tengevolge van den brand in den Ainerlkaanschen dri master Jeremiah Simonno die met 29r 9 vnlel petroleum was geladen Alle pogingen om het schip lek te schieten en zoo te doen zinken mislukten waarom het tot buiten de hnven werd gjshriit naat een plaats wanr het voor andere schepen met ge faarlyk kon weien Het brandende wrak met hoog opgeheven boegspriet leverde een zeldzaam tooneei op waarvan het tooveraohtige nog werd verhoogd door het telkens uederdrukken der vlammen doet den wind op het water Men meldt uit Noordwijk Het eerste geval van een gelukkige reis op de steurharingvisscher heeft zich alhier Voorgedaan Na eene afwezigheid van slechts drie weken ia er Dinsdag een tehaK aangezet 4et sIcBrhi ug dfe 2200 besonde Om deten tijd van hvet vorige jaar bnd dezelfde icbaii ripeds 4600 tjesomd Daar zijn schnitei die neg in geen 12 weken zijn aangeweest Over het algemeengi is en bigft de visscberij slecht All de reis zoo lang duurt wordt de tot bokkiag bestemde ïisch oiibraikbaar in fusten als pekelharing aan den wal gdfbraeht aan welke laatste dan ook geenzins gebrek is Langs grachten ee straten in de steden wordt den geheelen dag nieow baring rondgevent Hierbij hieteekent de aanvoer van k a visch byna niets Met de wintermodes zijn ook de wintervoorspel lingen in aantocht Uit Sassenheim sehrüft min dat een jachtliefhebber drie wilde ganzen heeft schoten wat zOo vroeg in t Hzoen een i hewij is dat ons een slrengep winter staat te waehtedf De beriohteu uit Kaapstad loopende tot 10 Sept melden dat ge eraal Thetiger ziui thans te Katal bevindt De beide zgden van de St JohnVrivier zijn doöif Britsche troepen bezet en Umgnikela ii tot onderwerping gebracht Sy kouinklijke pracUmatie ia aan ie tot onderwerping gekomen hoofden kennis gegeven dat zg rechtstreeks met het Britich goavernement kunnen onderhandelen In de Transvaal Vorden Slivijandelijkhe fbortgezet doch Mnder beeliesewl resultaat Men meldt dat er iu de Transva l e u ri goudveld is ontdekt Ovet de Uollaudsoba harddMvergen te Farijeschrift men aan het Poll Ml Zaterdagmiddag kwamen de acht HoUandsche harddravers aan de Sow du Nari am w r zij opgewacht werden door den secretaris cfer Obininissie den heer Woi ek onder wiens geleide ze ten 4 ute het station vErlie n en tioh door de roe Lafiijette de ru de la Paii en de rue Eivoli over de place de la Condordo en door de Champa Elyséea uaar het Bois de Boulogne begaven alwaar ze ten 6 ure in do stallen van het Pavilion d Etoanonvüle aankwamen Gü kunt denken dat de stoet dier 8 prachtige Holhindsche cbaisen met die fbtssh gebauwde Friesohe harddravers er voor aan de hand geleid door de pikeurs in hooge mate de aandacht trok der l arijzenaars voor wie dat een ougv kend schouwepel was Vooral de prachtig met landschappen beschilderde chaia van den heer van Haren brachl hem in verrukking Zóó iets mochten zij al eens gezien hebben in een inosenm dat het iu de wer kelijkheid nog zoo bestaat badden g zich niet kun nen voorstellen Trouwens men behoefde geen Parijzeaaar te wezen om iu enthousiasme te geraken bij het zien van dien leldzamea optocht ik geloof dat hij te Amsterdam of Rotterdam niet minder de algemeene bewondering zon opwekken Zondagochtend is m het Pavilion d Erroenonville de jury die daar eerst vergadering hield door deu heer M Coster als president der Commissie verwelkomd geworden bü welke gelegenheid de voorzitter der jury de heer N Wafelbakker iu eenige welgekoien bewoordingen hulde bracht aan de ijverige bemoeiingen van onzen zoozeer gewaardeerden consulgeneraal De heer W wees er op dut niet alteen het initiatief om te Fargs een echte Hollaudsche harddraverü te houden door den heer Coster genomeu was maar dat het ook iu de eerste en voornaamste plaats aan hem te danken is dat dit echt nationale feest op zoo groolsche wijze zal kulinen plaats hebben en met zoo groote ingenomenheid wordt te gemoet gezien Der jury waren daardoor groote verplichtingen opgelegd maar zij zou die weten na te komen en ook harerzijds niets verzuimen wat er toe kan bijdragen om het feest een echt Hollaudschen stempel te geven en volkomen te doen slagen De baan heeft een lengte van 326 meters en is giheel op HoUandsche Wijze ingericht troaw ns alles lal tot in de geringste bgzonderbeden toe plaats hebben zooals bij onze gewone harddrave rijen ateeds gebruikelijk ia De heer Waldeck heeft daartoe de vlaggetjes eu wat verder noodig is uit Ilülland medigebnichl Fiparo bivattc Zondag een cl eu met tet zaakkennis geschreven artikel over de Holknusche harddraverijen waarin de voornaamste regelen daarbij gevolgd wordende worden opgegeven het verschil met de gewone wedrennen woridt unndaid en de ingenomenheid der Hollanders met dhin natianalen tport wordt geschetst Aan bet slot van dat artikel wordt de aan velen w llicbt nog onbekende bijzonderheid medegedeeld dat de Frieecbe paarden hoogstwaarschijnlijk zijn voortgekomen uit een kruising in den Spaansohen tgd rui Andalusisohe hengaten met het inlandscb ras De Nederlandsche harddraverij Dinsdag in het Bois de Bologne gehouden werd door een zeer talrijk publiek bijgewoond en mag in alle opzichten als welgeslaagd worden beschouwd De President der Fransohe Bepubliek Z K K de Prins van Oranje de Kederlandsche gezant te Parijs rn verschillende andere autoriteiten woonden de schittereuden wedstrijd bij De nitalag was als volgt De eerste prgs werd behaald door het paard Prinses van den heer P Smit Jr te Slikkerveer pikeur F Van Santen de tweede prijs door dp Wilhelmina van den heer H van Haren te Amsterdam gikeur P Koek In een dezer dagen verschenen brochure getiteld Hoe het iu Indie gaat komt o a het volgende voor Op de hoofdplaats Samarang was in het hospitaal voor inlanders gebrek aan chloorkalk Eene dergelijke behoefte moest zon men meenen den magazgnmeesler of althans den geneesheer directeur de vrijheid tot handelen geven daar de uitgaaf voor den aankoop toch betrekkelijk zeer gering is De geneesheer echter heeft evenmin als de magnzijnmeester de bevoegdheid daartoe Zelfs de resident van Samarang darft eigener aotori rf it tot difu atap niet besluiten luim een mlllioen ingezetenen meer dan het derde gedeelte van het zieleatal van geheel Nederland bedraagt staat ouder zijne bevelen is veelszins van zgn welbehagen afhankel k maar zonder speciale maehtigiog van uog hoogere autoritei ten vpor rekeniuf vin den fêude een poiM Chloorkalk ten beboette van zieken aan te schaffen dat zon eene schromelijke gezagoverschrgding zgn Het belocqi er zaak is het volgende De magazljnmeester rapporteert aan den geneesheer directeur dat er chloorkalk uoadig is De geneesheer vraagt sohriftelijl bü den apotheker chloorkalk aan De apotheker antwoordt per missive dat hij geen chloorkalk meer voorhanden heeft De geneesheer xioht een aissive aan het lM $f4 van het gewestelijk beatour om z h e g mede te deelen dat er voor het hospitaal een pond cbloor lk noodig is en dat de apotheker blijkens c e g s missive van dien en dien datum geen chlooricaÜt leveren kan weshalve hij geneesheer de vrijheid neemt z h e g eerbiedig in overweging te geven de chloorkalk by een der particuliere apothekers ter plaatse aan te koepen De resident draagt den geneesheer met referte aan diens missive op schriftelijk te doen weten tegen kelken prijs de vcrschilleude particuliere apothekers bereid zgn de chloorkalk te leveren De geneesheer gevolg gevende aan z h e g s verlangen nitgedrnkt in z h e g s missive van den zooveelsten nummer zooveel dient schriftelijk eene volledige opgave in De resident doet die opgave overschrijven en hecht hot afschrift als bijlage aan eene missive waarin hij de za ik ajg en directeur van onderwgs eerediinst eu nijverheid ropporteert om z b e g s welmeenen te vragen De directeur van onderwijs eeredienst eu ngverheid zendt eene missive met twee bijlagen aan den adrainistrateor van s rijks geneesmiddelen rn verzoekt z h e g om coaaideratie en advies De adininlslrateur van s rijks geneesmiddelen doet onderzoek en neemt na rij W overweging het txaloit om eene missive met bijlagen te doen toekomen aan den chef van den geneeskundigen dienst in XederlaudschIndie De chef van den geneeskundigen dienst in Nederlandsch Indië schrijft aan den dirigeerenden olficicr van gezondheid in de 2de militaire afdeelins van Java De dirigeerende ofiicier van gezoud ii id in de 2de militaire afdeeling van Java schrijft aan den geneesheer van het inlaudsch hospitaal Nu is de groote reis door het Circumlocution Ofiice afgeloopen En de zaak uit Ja iu zóóver dat de geneesheer thans weel dat zgn voorstel verworpen is r De prijs was te hoog Als hij een nieuw voorstel indient dat dau natuurlijk wegr het gchcele CIrcumloculiun Office door moet krijgt hij na eenige weken de gevraagde chloorkalk misschien 1 De plantenbeurs die te Amsterdam voor eauigen tijd is opgericht onderscheidde zich Maandag door een eigenaardig aanzien Té midden der kamerpUnten eu fijne vraohlsoortea had een der Aalsmeerder kweekers eene verzameliug ouderwetsehe appelen en peren tentoongesteld Het kandijzoet huismanszoet jkoonetjea en vele andere vroeger geliefde suorten bleken dus nog niet door al de duchesses princes oomtes cuz geheel verdrongen te zgn eu lieten zich naar de verklaring der Jeskuudigen door de uituwerwetsche tongen nog wèl smaken Te AUou heeft jl Zondag in den schouwburg by de matinee een vaorstelliag plaata gehad die men niet anders dan een sehilder concert Zou kiiuAen noemen Sjgnor Carlo eeu nog jeugdige Italiaan die als knaap te Weenen was gekomen en zgne opleiding aan de childerschool van die kunstlieveude residentie heeft genoten is de naam van den artiat die sedert kort zijn eigenaardige kunst in Duitschland beoefent De keuze van het onderwerp werd aan het publiek overgelaten de eeu verlangde een storm eeu tweede stelde eeu landschap bij maanlicht voor terwgl een derde zich voor een Alpenstuk verklaarde De niteenloopende meeningen werden echter geconcentreerd en als onderwerp werd een storm r gekozen Sl nor Carlo een nog tamelgk joug persoon klein en zwak van gestalte met een interesaanten kop limg zwart haar en een spitsen donkeren puntbaart kwam nu ten tooneele maakte een sierlijke buiging voor het publiek nam palet en penseel en begon te schilderen terwgl het orkest de ouverture van Snppé s operette Leiohte cavalerie aanhief Met de grootste spanning volgde aller blik het werk van den schilder men zag allengskens zware wolken bruissende golven steile rotswanden eu angstig roiidfladdereuJe meeuwen op het doek te voorschgu komen totdat het geheel volmaakt werd door een schip dat men op den achtergrond zag en door een storm werd geteisterd in het kort ten aanschouwe van het publiek was een prachtig zcestuk ontworpen en uitgevoerd Toen het orkest de ouverture had geëindigd en de laatste vioolstreek was gedaan bracht ook Signer Carlo zgn laatste penseelstreek aan en het zeegezioht was gereed Het stuk lal orden verloot Hoe men vroeger te Oent f t vierde UPt uit bet volgende Bg de vermakelgkheden Ier getegaaheid van het havd$E ran Fitipi den li oone verten er ep ite groote markt te Gent drie reusachtige keukens opgericht er waren daar drie uitgestrekte overvloedig voorziene stookplaateen voor gebraden vlecsch en zes aanrechttafels voor alle mogelgke vóór tusschenen nispijzen Ook was er een leeuw een zeer sohoone en groote leeuw van geel hout zeer rgk beschilderd die dag en nacht roodrn en witten wgn uitgoot in een zeer uitgestrekt Iw kken ten óienste van allen die er gebruik van wilden maken Daar tegeuever bevond zich een hert een urn tuaschen de poolen besloten houdende en vzgn hypocras ten beste gevende aan een ieder die er zich van bedienen wilde terwgl een eenhoorn zeer rgk versierd rozenwater goot in een bekken waaruit eau ieg lijk die daar danste en bediende pntten kon De saltan van Turkije heeft zgn dochter verloofd aan dan zoon van Oaman paeba De aanataande bruid is zes jaar oud en do aanstaande bruidegom is de negen reeds gepasseerd SchuUersraad te Gouda Bg vnnniaeen van den 1 October 1878 zgn veroordeeld J A K J V I e H K bg verstek in eene geldboete van i ieder en G J D K in eene geldboete van 0 60 allen wegens niettgdige inschrgving voor de Schutterij en iu de koeten Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Twee pakken ledige zakken en een K C Kerkboekje Ook kunnen inlichtingen gegeven worden omtrent een in bewaring genomen Krulwageb gemerkt C F en van een paard dat alhier onbeheerd liep MABETBEBICHTEN Gouda 3 October 1878 Bg kleiuen omzet waa de stemming IsBW Poldertarwe puike ƒ 10 ii 10 50 Minders ƒ 9 i 9 76 Kogge puike 7 a ƒ 7 40 Mindere ƒ 6 a 6 76 Voer ƒ 4 75 a ƒ 6 26 Gerst puike ƒ 7 ü ƒ 7 76 Mindere ƒ 6 cl ƒ 6 75 Haver zware ƒ 4 a ƒ 4 60 Ligte ƒ 3 25 a ƒ 8 76 Hennepzaad f 8 25 a ƒ 8 40 De veemarkt met goeden aaavoer de handel vlug vooral graskalvereu werden tot enorme hooge prijzen door Fransohe kooplieden gekocht schapen traag magere varkeus en biggen ieta vlugger Aangevoerd 105 partijen kaas prijzen eerste kwaliteit van ƒ 28 i f 30 tweede kwaliteit van ƒ 20 ƒ 27 Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 16 i ƒ 1 26 Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN SO Sept Ida anders Zr GrilBa n ea W Luijeadglc OEBUWDi i Oct R tan der Tint en A U FriDKoben J nn der Ueidea en VV C vin Willigen 8 A II W de Bucli en A C Kok Burgerlgke Stand van onderstoandeigeme tfqi lfa 25 Sept tot 2 Oct 1878 Moordreobt GEBOREN JicobM onders T Koomn en D van Byk Oouderak GEBOREN Johanna onjeri N tan Duirendijk en A de Joag GEHUWD If Boer n Goadi en C Verkerk Stolwijk OVERLEDEN A Verdoold 77 GEHUWD W Anker en A de Broia Haastrecht GEBOREN Cornelia ouden F de Gnat en N Zaaaen WilhetoaOB ondara A J van Znileo en T TVn Dom OVERLEDEN O H van Aiacrongen 1 m O Ootdhart eoj ONDERraoGWD T an der Vliet weds vaa M W Molenaar en G Buitelaar S2j OEHU WD C W van Zfjl Langbint en G Bookelnan J Verburg en J van Wgngaarden ReeuwUk GEBOREN Leenlert oodera L van Rodn en W vaa Kempen Alida oudere A Vermeij en N een der Laan Zegcrt oodera J Kruit I s en Q van 4er Hw Uartioni oodera M Ouatnoi on A Schonten OVERLEDEN U Hoogendoorn 4 X ds Jong 4 m A Knijf l ea Waddinxveen GEBOREN Antoiaelte EUnbeth oodera 8 Injjter e Sw l Haaa Geertrnij oodera C van Leeuwan v F Bcraa boeff Cornelia oudere J P Bodegraven en X van der Hoorn Adelbertoa aodera S van Vlieten T vaa der Leest OVi BLEDEN J C Kraan 6 n W Bekker cd gr van J den Bwv il j O L vaa der Lee If a J Bakker 9 w ONDEKTBOOVTD P VeriijJen en E Uichoat L eta Wilgen en l i van Haunlngeu OEHUWO D tatfffiea Broek a J vaa lar Berg M 4ret veg 6 Rupee