Goudsche Courant, zondag 6 oktober 1878

Voor de yd bewijzen van dedn ningba ket orerlüden van mgnen gelieftlen Echt genoot ALBERTÜS DERCKSEN bettiig ikhiermede ook namen lijtte Kinderen enEleinkiBdei m nen harteljjken dank Wed A DERCKSBN BoicHTA Gouda 5 October 1878 wenhovta Oerarda Johanna ondtrs J M van HeAragea en i J van der Kint Wvllemina ouders 11 B Snil en 1 de Bmgg Msthien Aleiaider lobaanas ouders £ Kartenoeter en M B Rurgersduk OVERLEDEN t Del U Klgn 11 m J Hartmasi 4 d A 0 Tinholt 2 m C E Bolander hvr van J C van Vrenmingen 76 j 4 B van den Berg 17j J M Frie 17 j ONDERTROUWD 8 Oct A de Kdrte S2 j en E van der Ijian ISj C J van der Want 23 en J M Larivcld 22 J T X van Werkhoven 2 j en J van der Poet 20 J H N van Dngn 23 j en 6 Snil te Onderwaler 22 j H H van Rombnrgh te Leiden 2 j tn W M C C Barbiers 25 ADVERTENTIËNv Voor de vde Ugken tui deelneming bg de ziekte en het overladen van onze geliefde Zuster zeggen wg hurtel k dank H P N KOEMANS H M H KOEMANS Gouda 6 Oetober 1878 Ondertrouwd HERMANÜS HÜBERfUS tas ROMBÜEGH BK lil 1 mii Aan belanghebbenden wordt bü deze bekend gemaakt dat de eeratvolgende BALLOTAGEToor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaatshebben op ZATERDAG 26 OCTOBER a St en de Bailotage Lflst at ZATERDAG 12OCTOBER gesloten word Hut BESTtJüE Mb p j 8NËL PrteiimU H JAGER Secretarie Gouda 5 October 1878 MevronwOHABOTVAN HEEL Rotterdam Glashaven N 5 verlangt tegen 1 NOVEüt BER aanstaande EENË I mim mm en EEN Dito WERKMEID vaa go de g taigen voorzien 1 Bnevefi franco aan boyenstaapd adres ViTILHELMINA MARIA CAROLINA CECILIA BARBIERS Gouda 3 October 1878 jSgIS GIBlZO C V Getrouwd A H W BK BOCK BH A C KOK die DAmens hanne wederzijdsche familie hunnen dank betaigen voor de bewezen van deelneming by ban baweiyk ondervonden Gouda 3 October 1878 Heden overleed mfln jongste kind ADRIAAN CORNELIS rmm elf weken ond J A TINUOLT Gouda 3 October 1878 knsta nilen Woensdag AEEIVEEHSr DE WEÏÏWE MODELLEN voor Dames en Kinderen Eene groote Sorteering Stoffen is reeds ontvangen D SAMSOII Ontvangen de Nieuwste Modellen Vorme Bloemen Linten Veei en enz j Tevens ontvangen éene jtfaditige Collectie WOLLEN GOEDEEEN alles ZEER VOORDEELIG 1 bij H TIJSTERMAN GOUWE II M M STEEVERS BANKETBAKKER Hoogstraat Depot van Theêen uit het Magazgn van VAN VEEN C AMSTERDAM Beveelt zich aan tot het leveren van GEURIGE en goed WATERHOUDENDB TOEE in pakjes van 1 2 en 6 ons tot verschillende prijzen OPENBARE VERKOOPJNG op MAANDAG 14 OCTOBER 1878 voonn Elf nur in het Koffijhnis Haumonie te Gouda van 10 een hecht en sterk zeer gunstig gelegen WINKEL en WOONHUIS aan het Veer stal wiïk B n 137 te Gouda Benedenen boven ijg de week verhuurd 2 een niim WOONHUIS en ERF gnnslig gelegen aan de Vlamingslraat wgk O n 349 Ög de week verhuurd Nadere inlichtingen ten Kantore van Notaris Mr kist te Gouda ZATERDAG Vcrsche Appelbollcn en vcrsclilliend ander Gebak W N RAAIJMAAKERS fl ven Hit hg ei a d enten tteen roor de Kweek chool voor de leevaart had Donderdag uamidilag ten I j nru te Leiden plaats in tegenwoordigheid TUI de leden der oommissie en van vele belangatellenden Het terrein wa frati venrferd De plechtigheid begon met het tingen van het VltgfttUd door de kweekelingen Vervolge hield dr A Balgen rnu der Loeff pmideut der eooMiia ie eeue laeafinuik Hq hf riiinerde dat heden joiit negentien jaren geleden de eerale steen van het eerste gebon gelegd weid De sleculeg iug kan beschouwd orden uit een teer prozniscb maar ook H mfaoBach oogpaot Als loodanig heeft ly eene hoogere beteekeois De spreker hoopte dat de goede aak die een ecbt phiianthropisch beginsel vertegenwoordigt loo vaat in het vertroawen van het publiek gevestigd tan warden al de fondamenten van hel gcbriuw Vervolgens werd htt eve njarilFdochterlje van den heer H C Juta uitgenoodigd den steen te leggen Hierna werd het meisje door den heer Van der Loeff namens de oommissie met e u gouden raedaillou omhaupu en op edit kinderlijken toon toegesproken Spr uitte den wensdi dat y de joi ste in jaren onder de aaiiweiigen langen Iqd getuige mocht wezen van den bloei der Kweeksriiaol Het meisje bedankte echt kittderlük met een kort versje Hierop tot deu heer Juta het woord richtende leide de redenaar dat de Commissie die geen ordeteektnen kan uildtelen niets beten meende te kunnen doen dan op geniemde wijic blijk van billgke waiirdeericg te geven aan hem die velen jaren geheel bclniiglooa lijne kraohten aan den boei der kweekschool had gewqd en van wien het plan van reorjtanisatie was uitgegaan Vervolgens sprak spreker de hoop uit dat even vast als deze steen de orde en eendracht in de nieuwe inrichting mochten z JD dat leeraars en onderwijters aan de Kweekschool eeudraoht tot het gewensohte doel zouden samenwerken Met een gleve het vaderland leve de Koning leve de Kweekschool voor zeevaart besloot de waardige preker tgue toespraak Nu nam de heer Juta bet woord eo bedankte de commissie voor de kiesohe vereerende Wqze waarop zjj hem een bew js van waardeeriug had gegeven Hij herinnerde dat de Kweekschool haar ontstaan te danken had aan den President der commissie die trots de hilariteit welke het oorspronkelgk plan om een kweekschool voor zeevaart te Leiden te stichten eerst had opgewekt moedig had volgehouden De heer JuU gaf de verzekering dat zoolang de President leefde b j getuige zou wezen van den toenemenden bloei der schooi Het een driewerf hoera I werd de rede van dezen spreker begroet De toaspraken werden afgewisseld met het zingen vau coupletten van het volktUed dsor de kweekelingen £ eu koetsier en sectie brandmeesler bq de Amster damscha br ndweer stonden dezer dagen voor de arroud rechtbauk Ie Amsterdam terecht beklaagd van op 11 Juli U in de Holsteeg en meisje te hebben overreden met het treurig gevolg dat zij ditaidfden dag aan de gevolgen overleed De heeren dr Markus Doornik en Chr Boom dia bet lijkje onderzocht hadden bevestigden alsgetuigen hunne verklaring bij het visum repertumafgelsgd De verklaringen der overige getuigen erwaren 16 i charge en 8 a décharge gedagvaanl liepen nog al uiteen ofschoon het feit van hetovtrrgden algemeen werd bevestigd Het kind datde straat wilde oversteken as eerst door de paarden omvergeworpen daarna door de wielen over reden Als verdediger der beklaagden trad opBtf Kali 3 e begrooting wegCna den arbeid der gevangenen voor 1879 wordt geraamd op 26 940 Volgens die opgave in de toelichting bedroeg de bevolking der gevai enissen op 1 Juli jl 3346 personen lijnde dit ogfer eenigxins hooger dan op hetzelfde tqdslip in de vier voorgaande jaren JU verband met hetgeen dienaangaande in het vorig jü il besproken deelt de Minister van Justitie mede dat nit het hooger cijfer der onveroordeelde gevangenen in de atatistiek vermeld niet kan worden afgeleid dat in het algemeen d preventieve hechtenis meer wordt toegepast dan vroeger Uit de g reohtelqke statistiek over 1877 blqkt zelfs dat de verhouding van de beklaagden die bq de tereehtatelling in prtveatieve hcchtenia waren tot die welke zich op vrqe voeten bevonden in dat jaar één procent miudrr wat en dat zq ten aanzien van bescèuldigden gelqk was aan het vorig jaar Sedert geniimen tqd hondt men tieh op de K ron prtuBidolf baan beiig met proeven om ook bij den nachtdienst de grootst mogel ke veiligheid voor het vetkeer te verkrqgen Ten dien einde zal van voren aan de looonotiëf een licht aangèbraoht worden dat Modaaig den natrek verlicht dat de te berijden rails a gixMtaa Iktand zoo helder verlicht zullen worden dat de machinist in ittafbs i0e aanmiige belemmeringen zelfs ia den doiikei stea nacht nog tydig genoeg te kannen waarnemen om deu trein te stoppen voor bq het beletsel genaderd is Het bij deze proeven gebruikte toestel een dynamo éleetriache machine volgeus het systeem Schukert bestaat uit eene kleine atoommachine met drie cylinders en uit een electrische lamp beide van zoo kleinen omvang dat met de ioriehting niet bekend lieden het in het geheel niet bemerken Met de resultaten tot dusverre verkregen is men bijzander tevreden zoodat men de overtuiging heeft gekregen d t het toestel aan het beoogde doel volkomen zal betntwoqrden Volgens de Leeuw Ct was voor de Parijsche harddraverq geen enkel Friesoh paard ingeschreven en is er ook niemand uit die provincie afgevaardigd als lid De oorzaak daarvan schijnt te moeten worden toegescheven zegt het blad aan de omstandigheid dat twee Friesohe eigenaren vnn paarden geneigd waren om aan den wedstrijd deel te nemen en dientengevolge zich bq de cjmm badden aangemeld doph op hun schrqren geen antwoord bekomen noch bericht omvangen hebbeu of hun paarden konden worden toegelaten weshalve bedoelde eigenaren hebben moeten besluiten om te huis to blijven Dat er verder uit onze provincie niemand is afgevaardigd helsij als lid der jury of voor de regelingscominiaaie Schijnt hieraan te moeten worden toegeschreven dat de nitnoodiging is ontvangen bij bet stedelqk kolege van kenrineesters op een Igdstip toen alles reeds voor het te houden feest was gertgeld en het geheéle personeel voor de jury reeds was aiunen gesteld zoodat het college vermeende onder deze omstandigheden te moeten bedanken voor een nitnoodiging die huns inzieus nu geheel overtollig en doelloos was De Groninger Ct verneemt dat de hoofdcommissie voor de stichting van een Kinderziekenhuis ter nagedachtenis van wijlen H M de koningin Sophia voor een pnar maanden omtrent ƒ 60 000 had ontvangen en nog iets meer verwachtte voorts dat zij uitstekend schijnt te zullen slagen iii het tot stand brengen van een Sophia s Kinderziekenhui te Scheveningen Immers de meest algemeene kinderziekte met name in de armere klasse is klierziekte en legen deze is er geen beter geneesmiddel dan zeelucht zeebaden en zeewater Daarom was er dan ook reeds voor geruimen tijd eene oommissie van menschenvrienden ontstaan die te Scheveoingen arme kinderen door hel inademen van zeeluobl het baden in de zee en het drinken van zeewater zocht te geneicn en hoewel op kleine schaal in een te bekrompen en gebrekkig huis of loods met goeden uitslag werkzaam was Met deze commissie is de hoofdcommissie in overleg getreden zoodat zq een goed en ruim huis zal verachalfen en de reeds bestaande commissie zal voorlgaau met het gratis verzorgen van arme kindereu uit het geheele land in het Sophia Kinderiielienjiuii te Solicveningen Er is dus alle hoop dat eene eenvoudige en aoelraatige stichting van niensclilievendheid met den naam der kiudervrie ndiu Sophia versierd tot stand zal komen en men dat iu stand zal houden aangezien de kosten voor de klierzieken betrekkelqk gering zqii dewql de zee huu alleen gedurende de lomermoaiiden genezing kan aanbrengen Voor de wintermaanden zal echter het gebouw niet ledig behoeven te staan Er zqn toch ook andere zieke kinderen dan die aan klieren lijden en gewis zal men het te stichten gebouw ook iu den winter voor raen chlievende hulp aan arme kinderen te bewqzen kunnen en willen gebruiken De Imdh Ct steekt den draak met liet merkwaardige feit dat ter landbauw tentooiisttUing te Boxtel aan de inzenders van me3tsto n medailles zqn toegekend bq loting daar de jury de stoffen niet kon onderzoeken en dus op de eerlijkheid der inzenden moeststeunen I Een paar maanJen geledeS had een schrijnwerker l Kassei zqu tienjarig zoontje wegens ongehoorzaamheid op een zolderkamertje opgesloteii Een paaruren later hem weer in vrijheid willewle stellen bemerkte hij dat de knaap door een dakvensterontsnapt was Alle nasporjngeu bleven vruchteloos tot eindelijk uu een paar dagen geleden een buurman op zqn vliering iu een grooten kist het Iqkvan den vluchteling vond Voor zoover men kan Uagaan moet de knaap bq het inklimmen in dekist zqn terechtgekomen die men had opengezetom uit te luchten en jnoet toen het zware deksel zqn diobtgevallen Geruimen tqd geleden stierf te Parqs de legitimist P hü wilde li vermogen van 1 100 000 fr aan den graaf van Ghambord nalaten maar vreezende dat men zijn testament niet zou uitvoeren vermaakte hq allei aan een oude dienstmaagd mme Conord dit hy in het geheim belastte het geld aan den graaf te brengen Mme Conord deed zooila baat gelast was weigerde de gift van 100 000 fn die de graaf haar wilde schenken en ging in een andere dienst Dezer dagen overleed zq 80 000 frs naU tende Haar familie wilde de erfenis aanvaarden maar men vond een testament inhoudende dat dé graaf van Chamhord de overledene tegen haar zio jaarlqks 6000 frs had gezonden en dat helgee i zn naliet derhalve aan den graaf moett worden teroggegeven Koloniën Aan het Mail overzioht van het Alg Dagblad van Ned Indie outleenen wij het volgende Atjeh weinig nieuws Qezondheidstoestand slbolil Operatiën goed Maar ateeds bij gebrek aan kaarten niet voor duidelqke voorstelling vatbaar Werden vroeger vaak klachten geheven over de verkeerde plaatsinjj en den ongezonden bouw der hospitalen op Atjeh thans kan berioht worden dat er sedert eenigen tijd aan een beter hospitaal gebouwd wordt Met het oog op de aanstaande bclaatingen wordt door de Fortienl medegedeeld dat er te Xjcjdeitan Solo twee Chineezen zqn die zich onledig honden met het fabricevren van bamboezen ameublementen De meubels zqn zeer elegant en kunnen best de mahoniehouten vervangen Aangaande de nieuwe bebistingen die ludië et volgende jaar zullen drukken verneemt men nog dat de Raad van ludië zich tot het laatste toe tegen deinvoering heeft verzet Dit advies is echter doorhet Opperbestnur niet geteld Om de invoering vandien druk te doen plaats hebben worden eenige personen uit Nederland gezonilen als inspecteurs van de belastingen zonder dat van hen geëiscbt wordt dat zj het groot ainbteniiarseumen hebben afgelegd Zeer ten koste van het corps lodische ambtenaren worden die heeren in dat corps ingelijfd rpringen natuurlijk een menigte over het hoofd en koraenderhalve spoedig in een bch igelijke positie De Riiad van Justitie te Itaiavin 2e klimer heeft H B vnii Dfialeii iioofdiedacteur vun den Jata Bode Schuldig verklaard aan smaad en hoon jegeifs een openbaar ntnbtenaar door middel van een te koop gesteld verkocht en verspreid drukwerk bq helhaling na vroegere veroordeeling te dier zake gepleegd en hem veroordeeld tot de straf van gevangenis gedurende 6 achtereenvolgende maonden alsmede tot een geldboete van f 250 invorderbaar bq Iqfsdwang naar den maatstaf van een m aand voor elke verschuldigde ƒ 200 en betaling van de kosten vanbet geding Zaterdag 17 Aug om 3 uur zijn uit de arreslaatcnkamer van den hoofddjnksn te Samarang twee boosdoeners ontvlucht De een Wongso alias Miuggoe geheeten nas door de rechtbank van omgangwegens het ver aardi cii au v dRche munt tot 10 jaren dwaiignrbcid in den ketting verwezen en de andere Markidin genaamd win floor diezelfile rechtbank tot de doodstraf veroordeild ter zake vnn diffstal met verwonding Zaterdagmiddag werden zij met nog drie andere misdadigers uit de gevangenis gehaald en in de kamer van den hoofddjaksa gebracht met welk doel is niet gemeld De djaksaen zqn oppassers waren op dat oogenblik niet aanwezig en de gevangenbewaarder schijnt zich nan de onverschilligheid te hebbtii schuldig gemaakt vande deur der kamer iiïet Ie sluiten Later vond menden sleutel wel in deu zak van dien beambte dochde deur was niet op slot De handboeien schijnenmede niet voor deze boosdoeners passend geweest tete zijn want het gelukte hun zonder veel moeite ze van de handen te strooprn Daarna verlietenzij ongemerkt de kamer en waren reeds bijna eenhalf uur gevlogen eer men het bespeurde De Politie zoekt hen nog steeds tevergeefs Vergadieriiig van den Gemeenteraad VBIJDAG i OCTOBER Tegenwoordig Ie hb n Burgen Uicndaorn voorz Bem Prince Kist Kranenliurg Nootho en van Goor Oodgli Snel Muller van Straiten Post Droit èo Stnver Do notulen der vorige vergedeiing worden gelezen en gearresteerd Bnrg en Weth bieden een vooratet isn tot verbetering vanbet lager onderwqa in verband met de nieuwe wel bet bevat de bgboDwmg van eene bewaaraehnol aan de tweede ArmenBchool begroot op ƒ 9760 en tot een lokaal aan de burgereehool voor jongens begroot op 00 Ier viaie tngekomen eene misaJTe van Curatoren der latijneche sckool een plan aanbiedende tot het herrorinen van die achool in pen Gymnaainm et 6 jarigea enrana met opgaaf van bet getal leeraren mnjie trsetamenlen en het t moedelijk tekort par jaar gerssnd op f 12600 ter aiaie eens miaalve an den heer C taarman Wz verzoekende ontalag als leeraar voor het hand en reehllijnig teekenen aan de biirgeravondichool tegen 1 No ember B en W deelepmede dat de Inapeetenr over het midd onderwija er geen bexwur in liet om het onslag twee maanden na de aanvraag Ie verIcenen en stelleD dientengevolge voor bet gevraagde ontslag eervol to verleenen tegen 6 Nova nber dit wordt t itmtet goedgekeurd Aan de orde Is bet adres van dan heer A O Cosyn b trekkelgk de hooimarlït de beer Snel kan zich met vereenigen mei het rapp rt van B n W de Vooriitler verdedigt zolks m Btenraiog gebracht wordt het vooratcl van B en W aaugenoinen met 11 tegen 1 ateai die van den heer Snel bet adres van den heer O Toornvliet houdende verzoeli om bouwterrein aan de Crabethatraat na eeuige discussie wordt besloten de beslissing hierover aan te bonden de rekening van het voormalig Armbcstnur van Stein 1977 is door B en W nagexiea en ia orde bevonden wordt algemeen goe gekcnrd Nieta meer aan de orde tijnde wordt na machtiging om aau ogenomen bealnilen nitvoeriag te geven sonder reanuptie de vergadering gesloten Laatste Berichtein 1 Weeneni 4 Oct Eea telegram ran den bevelhebber van het tweede armeekorps meldt van heden nit Serajewo De Ie infanterie brigade is heden achtend vroeg zonder strijd Visegrad binnengetrokken de opstandelingen hadden iutqds hun kamp en de verachansingea verlaten en lieten kanonnen teuten en ammunitie achter Gisteren rukte de Sste infanterie brigade zonder tegenstand te ontmoeten Gorasda binnen en heden liet zq door 2 bataljons Cajnioa bezetten De 7de infanterie brigade zal morgen Konjica bc I reiken Te Foca zijn geen opstandelingen Hiermede is de opstand in geheel Bosnië onderdrukt en het land in de handen onzer troepen St 4 Oct De Keizer kwam heden te Godöllo waar Koloman Tisza hem het ontslag van het geheele Kabinet aanbood Eene beslissing wordt er vdór de aankomst van graaf Audrussy waarschqniqk niet genomen Kolomau Tisza zal den Keizer de mannen aanwijzen die zoo noodig door Z M over deu toestand geraadpleegd zouden kunnen worden KantoHgereclit te Gouda Terechtzitting van Woensdag 2 Oct 1878 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD J R van G zander beroep en Q J R kunstschilder beiden wanende te s Graveuhage ieder ot twee boeten van ƒ 3 of gevang van één dag voor iedere fcoete wegens binnen de gemeente Bleiswqk vissohen in twee verschillende visohwaters van anderen zonder voorzien te zijn van schriftelijke bewqzen van vergunning van de eigenaars of rechthebbenden van die visohwaten Dezelfde personen zqn overeenkomstig requisit ir van het O M ontslagen van rechtsvervolging ter zake vnn de aanklacht gevischt te hebben zonder viachacte ter beslissing van de quaestie of zq gevischt hadden intt en heiigil zooals zij bewecrdfn dan of zij gevischt hadden mei een topgnnrd zoonis de Hijksvcldwaohter ïun Moeicipi lle die ben bekeurd bad beweerde waren door het O M als deskundigm opgeroepen de heer F A Verster oudinspecteur der jacht fli visscherq iu Zuid Holland thans wonende te Leiden en brigadiers der Rqksveldwacht uit Sohoonhovin Schiedam en Over chie die allen verklaarden dat het vischtuig waarmede gevischt was geen topganrd maar een Engelsche hengel was waarvoor geen acte vertischt wordt H de G kleederroaker wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 6 60 of gevang van twee dagen wegens op deu openbaren weg te Gouda maken vau nachtgerucht verstorende de rust der inwoners M G koopman wonende te s Gravenhage tot eene boete van ƒ 1 of gevang van één dag wegens uitstorten van een beddezak met stroo in het openbare water te Gouda D L pottenbakker wonende te t onda tot eene boete van ƒ 1 of gevang van één dag wegens oplaten van een vlieger op den openbaren weg te Gondni H van E schipper wonende te Kampen tot eene boete ƒ 10 of gevang vau twee dagen wegens als schipper van een vaartuig gemeerd liggende in de rivier de Gouwe onder de gemeente Waddiniveen dat vaartuig s nacht niets voorzien hebben van een helder wit licht ONTS LAGEN van RECHTSVERVOLGING J B koetsier L R arbeider C L tripmaker A van der B winkelier allen wonende te Waddinxveen ter zake van de aanklacht geweigerd te hebben aan den gemeente veldwachter te Waddinxveen op diens requisitie hulp te verleenen terwql dew door twee perswen op den grond was geworpen VRIJGESPROKEN E va i der Hï huisvrouw van G 8 van de nanklacht op den openbaren weg te Qvuda met td fen te hebben geworpen Burgerlijke Staad GEBOEËNi a Oct Oerarda Johanna ouders J bnij heer en G Z ioéaian 3 Lena ouders J Verkaik en S Kon I