Goudsche Courant, zondag 6 oktober 1878

r Hagazijn van Manufacturen en Coiifecties ENGIÜSGHE BAZAR C DBIEHEIER Westnieuwland 9 ROTTERDAM Van PARIJS ontvangen de NIEUV STE MODELLEN alsmede ALLE NOUVEAUTÉS voor het Seisoen v elke van af Maandag 7 October presenteren ZOISTTDJ O 6 OOTOBET 1878 Advertentien EENS GEBRUIKTE SPËLLE KAAKTEN zgn voortdurend te bekomen in de Sociëteit € D RÉUNIE alhier 9 Bindt Verzekeringfs Maatschappij Eendracht Firma WÏJLF Az gevestigd te s GRAVENHAGE Heerenstraat No 15 Deze MAATSCHAPPIJ die zich belast met het stellen van iin l i1I lOïijll l i UJjllü m nimiilLll I LiuiliJüLLiimiü by de NATIONALE MILITIE bericht aan OüDBRS en VOOGDEN dat de deelneming voor de ligting 1879 is opengesteld De Directie geeft belanghebbenden den ZEKERSTEN WAARBORG boven Commissionairs of alléén werkende per nen door dat de betaling geheel naar verkiezing kan worden geregeld en desverkiezende hoegenaamd geene betaling gevorderd wordt dan NA VUF JAREN als gebleken is dat aan alle verplichtingen tot vrymaking van opvolgende Broeder of Broeders zal zyn voldaan Deze erkende soliditeit en groote vertrouwen in dit vak MEER DAN 40 JARBJImet steeds toenemende begunstiging ondervonden maakt verdere aanbeveling overbodig gUP Inlichtingen en Reglementen GRATIS De Hoofd Directeur En kan men deelnemen A WuLF tc Gouda bIJ den lleerG OVRRKUNDFJUr op de Markt No 148 Het DEPOT der THEÊEN uit het Magazgn na JAN van REES ZOON te ZwolU is gevestigd voor Oouda by de Wed P J BERKHOUT LANGE TIENDEWEG D 44 alwaar obatis pryscouranten zfjn te bekomen Deze Theêen uitmuntende door tracht geur en waterhoitdendheid worden afgeleverd in pakjes van 5 2 jt 1 en V ODS verzegeld en voorzien van ttempel prijs en tiomhur J H iUEBERT iAMT Mi Pbotographisoh Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DONDKRDAG en ZONDAG 7 Porlrellen k fl H0lITVEM M Pli 6 op MAANDAG den 7 OCTOBER 1878 des voormiddags ten ialf twaalf ure aan het VEERSTAL te OOÜDA ten overstaan van den Deurwaarder B H van ds WERVE aldaar Oud Carthagena s 1 BERGPLANTEN OUIL Het uiterlgk voorkomen is dikwerf de beste altgd de eerste aanbeveling van den mensch Met de beste en soliedste hoedanigheden van verstand en hart toegerust zal hy daarvan eerst moeten doen blykeu terwijl een bevallig en aangenaam voorkomen reeds dadelyk inneemt Daartoe behoort bovenal traai goed onderhouden hoofdhaar en baard welke het schoonste sieraad aan het gelaat byzetten Geen wonder dan ook dat men reeds sedert zoo vele jaren bedacht is geweest op allerlei kunstviddeleu om de schoonheid de kleur en den groei der haren te bevorderen en te verbeteren waaronder er velen warei die ofschoon een oogenbhk goe e uitkomsten gevende niettemin yoét het behoW van dit sieraad allernadeeligst waren De OUD CABTHAGENA S BEBGPLANTEN ULIE vereenigt alle vootdeelen der reedsbestaande Haaroliën tonder een enkel vanderzelver nadeelen te bezitten Hare haarversterkeode en ha rontwikkelende eigenschappen zyndoor vele proeven vQldingend bewezen en haargebruik doet reeds dadelyk het uitvallen derqaren verminderen en spoedig geheel ophouden wrwyl het een vroegtjjdig grys worden verhindert Deze Olie is a 60 Cts de flesch verkrijgbaar aan het Hoofddepot ta Delft bij A BREETVELT Az en verder by Wed bosman Goud Wrd N J Siederi Leiden A Prioi ZoeoheiKB W i igthelin VMrbiirg Wtd 6 WilhelsM Woetdei l A Ho Berhel GOUDA October 1878 iüf Bij deze hebben wij de eer UEd de ontvangst te berichten voor het aanstaande Seizoen bestaande in eene mooie en ruime Sorteering ZWARTE en GEKLEURDE Dames enKinderwJnterniantels B ilten en Flanellen Ochtendjaponnenr Bohken Gekleurde en Muitte Gebreide Goederen AVoimncEïïs en doezeit beodeeies Ook ontvingen wij eene groote Collectie FraDSche Duitscbe en Ëngcische Japonstoffen Zwarte Zijde aan zeer voordeelige prijzen Solide Gekleurde m Bi Mi i Beste Qualiteit a BÜCKSKINGS nieuwste Stoffen voor Heeren Oveijassen Gemaakte Kinderen Jonge Heeren Overjassen Ons steeds minzaani in uwe welwillende begunstiging aanbevelende teekenen metde meeste hoogachting ÜEd Dw Dienaren BAHLMANN Co Opruiming van Manufacturen van af Maandag 7 October en fte overige dagen der meek hij CJebr DE RAADT WESTHAVEN en PEPERSTRAAT HEEREN ROOKERS worden bij zonder ATTENT gemaakt óp de cents SIGAREi merk flfflS MiliE J SWITZER Az Lange Tiendeweg t Liédertafel ApoUo ÏÏITVOEEING op ZONDAG 6 OCTOBER 1878 des avonds ten 7 nre in de Sociëteit Ons Genoegen E ITTy Y T rrT B CHOCOLAAD De ondergeteekende beiicht dat hjj in Depot heeft Ontvangen de diversen OHOCOLAADSOORTEN 1 uit de fabriek l Aiglb De voortdurende hooge Cacao prjjzen en de qualiteit niet willende verminderen zjjn oorzaak dat de prjjs een weinig verhoogd is Voorhanden TfMeften Choeolaad Pralines Dessert Choeolaad Postmes Chocolat de J nté Poeder enz enz VV fiaaijmaakcrs Banketbakker Haven i BE wes f j mmi heeft OJVTLAJVGEN Versche geconserveerde GROBNlTEïJ TAEIM LACTÉ merk Henri Nestje Amerikaansche TONG HAM en BEEF Voorts geheele en gedeeltelijke KREEFTEN ZALM SAKDINEBS PALING in Gelei verschillende soorten van SOüSEN en Engelsche ZUREN SCHILDPAD en LONDON DBRRY SOEP Galatine de VEAÜ en de Volaille enz enz HAVEN N 14 GoDDA Depot van THEE TOT HET Magazijn vas N Ravenswaay Zonen GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ont met vermeldingi van Nommer en Pr js voorzien van nevenstiiand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende j bREEBAART LZ Botermarkt te Gouda GOOTA Druk van A i Brinkvan De van ouds gerenommeerde THEËEN uit den Koninkinken P VV TROUSSELOT ZOO Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te RoUerdam steeds verkrygl a r te Gouda by J J v d SAN DEN Botermarkt VBTT TIsrO I van HOUTWAREN te Rotterdam pWOK SI AG 9 October 1878 des middags te 12 nre in het Algemeen Verkooplükaal aan den Oostsingel te RoUerdam ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN COENRAAD LACH van circa 100 000 stuks drooge Vuren en Grenen Petersbnrger Croonstadsche Zweedscheen Memelsche DELEN en PLATEN eene nieuwe 1 lading Grenen DELEN 1 X Hi Grenen en Vuren BATTINGS 2 X 6 Coulant zal worden geveild eene groote party Petersb Vuren DELEN Amerikaansche Pitch Pine BALKEN en MOILENROEDEN KOLDERS Eiken RIBBEN I nieuwe SPARHOUTEN circa 2500 SPARREN I 24 versche BOOMSPARREN RIEMHOUTEN I enz van verschillende lengte Versch uit zee aa igebracht liggende op de Werf van den Heer H de HOOG te Dilf ha ven en op de Werf Rotterdamsch Welvaren aan den Hoogen Zeedyk te Rotterdam alwaar het 5 dagen voor den verkoop gekaveld i te bezichtigen Het boulfligt zeer gemakkelyï voor vervoer te water en per as Notitiën zyn te bekomen b genoemden Deurwaarder 1 BtlRGËRTURF Ie Soort uit de Veendery onder Reeuwijk f 5 pet 1000 stuks 2e Soort uit de Veendery onder Reeute k f 4 50 per 1000 stuks P HOOFTMAN Jz Ble ekerasinggl I de Winter de Jong VVzn HANDEL in alle soorten van Grascokes Houten Turf Kantoor en Magazgnen Go vert Flinkstr 4 5w Amsterdam Ifct NOVEMBBRTbTEDT zich aan eene P G in eenkleingezin voor MEID ALLEÊN Adres met franco br even aan het Bnreau dezer Courant onder No 150 UE ZIEKEN die Sr AIRY S Natuurgenersniiddilen als beproefde en goed werken le Bemediea kenneo eo in het bijeowler P 4IN E PElLER roet ie beste oilkorast gebruiken verwonderen zieh hoe het komt dat door de d igbladen het bericht verspreid wordt van een Ifchte uitkomst door de PainExpeller verlfrrgefl Daarop Ss slech n antwoord te geven Dit bericht is eenvoudig verdicht want Dr Airy s Natuurgeneesmiddelen zijn ook bij het onverstandigste gebruik evenals in 1 i geval geheel en 49 onschadelijk de PAWEXPElLEa is wijd ei ïdd fA heilzaam uitstekend Geneesmiddel bekend Een ieder overtuige nich bij het eersie ziektegeval Het OratitUittrehel wordt op fiaiico aanvraag door Richter i Boekhmdei tc Ratterdam grttit en firmuo vtrionden Good Daui van A Beiskman