Goudsche Courant, woensdag 9 oktober 1878

f 1878 N 2203 mil I III Woensdag 9 October GOUDSCHE COURANT Nieuws CD Advertentieblad voor Gouda en OiHslrekeu I H 3f l H fej 1 Ï De nitgare dezer Courant geschiddt ZONDAG WOENSDAG en VEIJDA6 In de Stad geschiedt de nitgare in den arond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIËN wonkm geplaaUt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS irorden berekend naar plaatsmimte Afzoüderljjke Nommers VUF CENTEN Do inzending van advortentiën kau goschieden tot één uur dos namiddags van don dag dor uitgave BEZUmiGING De liberale regeenng is op een zeer ongunstig tgdstip opgetreden Voor regeeren toch ia geld zelfs veel geld aoodig vooral wanneer allerlei uitgaven aanzienlgk zga opgedreven deels ten gevolge van vermeerderde behoeften deels ook waarom zullen wy het ontveinzen ten gevolge der groote ruimte in de geldmiddelen die ook minder noedzakeljjke uitgaven veroorloofde Na de vette jaren zgn de magere gekomen de Indische baten hebben opgehouden te vlo3ien WH zgn tot onze eigen middelen beperkt en de middelen zjjn onvoldoende om in de behoeften te voorzien zoodat de minister verplicht is op een tekort te wi en en middelen moet beramen om in djt tekort te voorzien Reeds is door den minister een nieowe belasting voorgedragen en door de vertegenwoordiging goedgekeurd hoofdzakelgk om de renten der nieuwe leening te kannen voldoen andere plannen tot verhooging der middelen zullen spoedig ingediend worden en wanneer zoo het evenwicht tusschen uitgaven en ontvangsten hersteld is wil de minister overwegen iu hoe verre het niogelgk is oii3 belastingstelsel zoo te hervormen dat het meer gelgkmatig zal drukken zonder handel en ngverheid te belemmeren Zonder zich in bijzonderbeden uit te laten of in het openbaarde plannen van den minister te beoordeeleu heeft de eerste kamer in haaritdres van autwuord op Zu nigheid aangedrongen een poging om hetzelfde door de tweede kamer te futen doen is door de meerderheid afgewezen tucb IS ook dit stautslichaam doordrongen van de noodzakelykheid om zooveel mogelgk te bezuinigen en vooreerst een einde te maken aan de opvoering der reeds zoo hoog gestegen uitgaven Ia de laatst gehouden zitting toch was aan de orde het opmaken eener nominatie voor eeu lid van den hoogen raad der Nederlanden De heer van der Werk de afgevaardigde van het nieuwe district Zevenbergen stelde voor het opmaken dier nominatie uit te stellen tot bij de bahauJeling dor begrooting de noodzakeljjk ieid v in de benoe ning van het veertieudtj lid inden hoogen raad zou gebleken zjjn eudevergadeiin vereenigde t ipU zouder eenige discussie met groote meerderheid met de e motie daardoor het bewijs gevende dat ook de tweede kamer zal trachten door bezmni mgen het evenwicht m de geldmiddelen zoo mogelgk te heratellen Kon men zander bezwaar voor den dienst zooveel bazninigeu dat zonder verhooging der fniddelen het evenwicht kon heriteld wo den dan zou dit z ker velen zeer aangpnaam zijn en de taak van den minister van finiinciën zou daardoor veel verlicht worden daar de steun der vertpgeiiwoordigiiig vojr licin een kra htige aansporing zou zijn om aandumg tot verhooging vau de hand te wjjzen Reeds dikwjjls ia beweerd de lyst van bozniiHUingen is geiloten en gaarne gelooven wg dat dit het g ttal is als men Mch in vele I Ï h i X St rt t 4V nr opzichten met de groote mogendheden wil gelgk stellen Wil men integendeel de huishouding van den staat bekrimpen wil men leven overeenkomstig de middelen die men bezit dan zouden hoogst waarschgnlgk nog wel eenige posten belangrijk verminderd kunnen worden De minister van buitenl zaken zou bg voorbeeld ernstig kunnen overwegen of die verschillende gezantschappen nog noodig zgn voor de belangen der Nederlandsche burgers of bet verantwoord is in België een gezant met 20 000 in Duitschland een met 28 000 iu GrootBrit tanje een met ƒ 32 000 tniktement te onderbonden behalve de verdere kosten tan zulk een gezantschap Dat bg justitie wel iets te bezuinigen zal 7jin is reeds gebleken uit het besluit der tweede kamer ook de afdoehng gevangeniswezen zon misschien wel gelegenheid geven tot eenige bezuiniging Van het miniüterie vtm oorlog durven wg bgna niet spreken dit toch is in dit opzicht een kruidje roer me niet Wil iemand daar bezuiniging terstotid heeft men de beschuldiging gereed dat men de belangen des lands de vrgheid eu onafhankelijkheid van den geboortegrond in de waagdchaul wil stellen om eeuige penningen te besparen Alles wordt daar zoo tuint mogetijk behandeld er is veel oneindig meer noodig dan nn reeds voor de defensie wordt uitgegeven wil men alles in orde hebben maar men behelpt zich omdat men met meer van de schatkist durft te vorderen was dit het geval met levende en doode strgdkrachten zonden nog vrg wat meer vorderen enz enz Toch zon het misschien wel mogelgk zgn ook hg dit ministerie eenige bezuiniging in te voeren en de lasten der defensie te verminderen Hetzelfile kan van marine en waterstaat gezegd worden zaken die zich uitstekend leenen tot uit1 zetting der uitgaven Nu bg het onderzoek der staatsbegrootiugblgkbanr een geest van bezuiniging voor zit zullen zeer zeker hier en daar n g wel eenigeposten verminderd worden zonder dat de dienstdaardoor 1 Igden I In een Mak echter is bezuiniging met mogelgkèiK4iït 3 irt de traktementen der ambtenaren deïe toch ïiju vooral m de lagere rangen derbureaucratie te gering en volstrekt niet meer in overeenstemming met de tegenwoordige beI hoeften Van daar dan ook gebrek aan c etrltéu ambtenaren En toch zjo misschien ookhier becuiniging mogeli k zgn elfs bg verhobgin der tegenwoordige traktementen indiennet getal ambtenareu verminderd wenl dochvan de overblijvende voor beter traktement mearwerk gejjordcrd word Om ons te bepalen bgde mimfleripele departementen bij buifenlaudsc ie zaken zgn 24 bg justitie 67 bg binnenlandsclie zaken en waterstaat 109 bg marine 78 bg finanlien 228 bij oorlog 85 n bg koloiviöa 104 ambtenaren Zon door minder doch vol losnd bozjlJigJe aoiblanaren niet hetzelfde werk kuuuen verripht worden at tUaas deuunistBnei le bjiieaux crlaatï f Tot traktements vcrhooging zal men toch moeten besluiten wil men in de behoefte aan ambtenaren voorzien Daarentegen zal een nanwkenrige controle bg vele diensten bezuiniging te weeg brengen Niet het aanleggen van publieke werken moet ingekrompen worden die werken toch zgn productief voor de schatkist als zg eenmaal tot stand gebracht zijn en daarom kunnen zij zeer geschikt uit buitengewone middelen bekostigd worden maar de wgze van aanleg is niet altgd in het belang van de schatkist een nauwkeurige controle hierop is dringend noodig Zoo zal blgken dat bi ernstigen wd toch nog wel iets kan bespaard worden evenals dat in alle weelderig ingerichte huisgezinnen het geval IS als de behoefte daartoe dringt En die bezuinigingen zullen misschien het middel kunnen zgn dat de minister in staat gesteld wordt om reeds nn voorstellen te doen tot belastinghervorming die de af8cha6Sng van verschillende verouderde belastingen kan ten gevolge hebbén Bezuiniging moet daarom zoowel bg regeenng als vertegenwoordiging weder het wachtwoord zgn zuinig maar niet kaïig behoort de staatshuishouding ingericht te worden wil men mot gerustheid de toekomst tegemoet gnan L BUITEIXTLAND Uuilenlaiidsch Overziclit Nnar wij uit f aeie bron veriienien zoo leest men iu de Bank und Httnd Zeitung zal alvorens da llijksÜHg itt tweede lezing de aooiaUstenwet piat behandelen door den Bondsraad eeu verklaiing worden afgegeven lu hoeverre dat college lich kan vereeuigen met de bealuiteu van de oommisate die bedoelde voordraoht heeft onderzooht Men verzekert dat de Bondsraad lal eischen lo in het college van het hooger beroep in de gevallen by de voordracht oaugeweien sullen eetaige laden van het boogadininislratief gerechtshof ziUiag motitea hebben 2o de socialistenwet lal minstens vgf jaren vankracbi moeten zgu Iu de regceringskringei houdt men sich overtuigd dat de aanhangige voordraoht op keu grtudslog slellig lot stand lA wo den gebracht IiKlicn het blgj t dat die verwaohtii g Cal fforden verwezenlijkt gaat de Bondsraad ouvurwyld over tot het viislsttlicn der bepjlingeu ten aanzien van Ie Qitvoeriug der gem lde wet Dewyl de Bondsraad iDsent te nyi en vermoeden d t de saak dien loop zal nemen lutft zg zich reeds aan die taak gaeet ïtgcu gisteren en eergisteren zijn de ladfji der ïfrjohiileiiiü fraclieu door de leidors aaugCMbrevin dut op die dagen frao ietittiiig n zullen piiuMs h bbeii ter beraadslaging over de boudiug in t b tn kkiiig tot kje met aan te ncmea Ue i Vaiisc ie bladen beginnen langzime iAbd bijzondei Iu don modo te deelin ovcr de plannep der Htji ici riiig 111 de aanstaande iitttug dt r K im rs het voornemrn 13 de aiuidiicbt der beereu afgevnardigd n te vettigea up belangr ke vk n de Mimster vna ilM wil leaf staatsraad uitbreiHto eu het oontil dea van 22 pp SQ brengin ook zullen eenige voorstcllaa Wordén