Goudsche Courant, woensdag 9 oktober 1878

iagcdicad to wl if i K Tin bet atrafrcoht meu tpieekt ook Tan het afMhaffen Tan openbare executies i de Minister ïnn Opeubare Werlen wil de waterwegen n de leeliav us Terbeterenj de Minister van Ouderwfls wil het lagsr onderwas reo aniseeren wat driugeod noodig ia en den sokoolpiieht invoeren De R publiqus Franf iise het orgaan vau Qambetta gaal voort de elerioaleo vodv te atellea als de grootste Y jandau van de Omwenteling Men moet die krant de eer geven dat tg van het begin af op gevaar van de volksgunst te verbeuren het ultramontanisme beeft bestreden met talent en kracht De ministerieele crisis in Hougar je neemt een eenigssins ander verloop dan de berioklen deden vermoeden Tisxa ea t jne ambtgcnootcn tijn Szell getrouw gebleven eu hebben thans het vertoek om ontslag getamenlijc geteekend eu door Tisia aan den op het slot Gödollo vertoevendeu keiter doen ter baad atellea De keiier heeft het ontsUg van het gefaeele kabinet aangenomen doch de tegenwoordige litnlariaaen venocht vooralsnog in de behoeften van den dienat te voonien Het blykt uu ook dal ty nioeiiyk aade i konden doen omdat ty door het allecu uittreden van Steil die een leerling en vriend van Frant Deik was een groot deel der Deak parlg bunns vanen hadden tieu verlaten eu hunne meerderheid in het parlement aaniieulyk hadden tien itttken IDe aanvragen Van geld door het ministerie lier vereenigde monarchie waren dan ook wel van 4lien aard dat een mioieter van finauciën er van ehrikken n a Behalve de vroeger reeds toegestane 60 millioen is er in het laatst van December 80 millioeu en in 1879 100 millioen floryuen noodig samen moet Bosnië dus voorloopig 240 millioen kosten waarvan 75 millioen voor rekening van Hongaryc tul komen Dat is wat duur betaald voor eene politiek tegen welke men priucipieele bewaren heeft De magyaren tyn niet voor de ontbinding van Turkqe tij tijn oo antialoviseli mogelijk eu illen Turkije sterk liouden als dam tcgeu de nimmer rustende Russische beerschzucht 2q zjjn met recht bang voor de neiging tot ulttetting Üe len ünssisehen ülaat nan geen enkele grens rust iaat en duchten die alles behalve beschaving en outu ikkeüjig brengende ocerheerschiug Uit Konstantinopel is Vrydag weder een bericht loskomen waaruit blykt horveel er nog met de Albaueeien te stellen weisen zal ter tij Üch aan de bepalingen van bet Berlijnsche traetaat onder erpen pacha die het bevel bekend maaktr om Fodgoritta aan de Mouteiie rijneu over te geven is met 166 van tyue volgeliugeo vermoord De Snaaische opperbevelhebber Totleben is te Adrianopel met veel geestdrift ontvangen De berichten uit Britaeh Indié over de plannen tegen Afglianistan luiden voortdurend tegenstrijdig dut komt vin de zucht om berichten te geven die er oiei tijn Men stelt den Emir voor als te r oprlo Mcbtig gettemd tonder evenwel ook daar genoeggnnd voor te hebben BINNENLAND GOUDA 8 Ostobcr 1878 De Koninklijke boodschap gisteren bij de Tweede Kamer ingekomen hoadeuae kennisgeving van Zr Ms voorgenomen buw elijk luidt aldus Mijne Heeren Aangenaam is het Ons U mededeeling te kunnen doea TU Ons Toorgeuomen huwelijk met Hare Door loobtige Hoogheid Mevrouw de Prinses AdelheidSmma Wilbelmiua Theresia van WaldeckPyrmont Vertronwande dat de Staten Genenuil met datwoonMnwn tuiten lijn ingenomen zoo bieden W ij V kieroevens een ontwerp van wet aan hondendego kenriug van de door Ous gowenachte eobtver MotcBn 1 De toelichtende memorie die bet wttMntwerp vei teielt beval de grooden waarop het mat Ga hiermede Mijne Heeren bevelen Wij U in Oodcs heilige bnchermiug Arolsèn 6 Oct 1878 WiLLlH Het wetsontwerp luidt aldus Wü Willem III ent Alioo Wq in overweging genomen hebben dat art 11 d Grondwet f een door Ons aan te gaan huwelijk Tan toepassing is 8o u het dat Wq den Baad van State geboord n met gemeen overleg der 8laten Oeneraal hebben fOfi ftmaita en verstian gelijk wij goedvinden en Tentuo bü d t Xnüf fWtel fi t huwelijk door Ons aan te u n i Mevroin A prinses Adelheid Emma Wilhainiaa Tharetia van Wakleek Pyrrnont wordt gocd skewrd iMttB B berelen en MEMOBIE VAN TOELICHTING Hei ij sKoniags voornemen eevtaiig een huwelijk MB Ie nan met Hi c Doorluchtige Hoogheid Mevrouw de PiiiMst Addbeid Eatma Wilhélmina Xhereaia dochter van Zqoe Doorluchtige Hoogheid den regeerenden Vorst van Waldeck eu vau Pyrmont en van Hare Doorluchtige Hoogheid Mevrouw de Prinses Helena gebaren Prinses van Nassan Alvorens de hoogr echtverbintenis gesloten wordt behooit art 13 der Grondwet te worden nageleefd De tegenwoordige wetavoordracht strekt om aan dit grondwettig voorschrift te voldoen De Minister van Justitie H J Smidt De Minister van Buitenlandsche Zaken VAN Hkkokebem tam Kell Be toestand van den heer de Boo van Alderwerelt Minisier Tan Oorlog is hoogst torgelyk Heden liep te s Hige reeds het gerucht en een enkel blad heeft reeds het bericht van lyn overlyden Op de markt alhier werd Donderdag door eeu onbekende een schaap by de reeds ojp de markt aanwezigen geplaatst Toen de Vee iuspecleur het schaap tag ontdekte hy dadelyk dat het schurfiig was eu deed het van de markt verwijderen en in bewaring stellen Vervolgeus is het op last Vau den districtVeearts afgemaakt en begraven Een fraai jong paard werd dienzelfden dag mede onbeheerd op straat gevonden en in bewaring gesteld De eigenaar wonende jte Gouwsluis kwam het Vrijdag terug halen na overal in den omtrek te hebben gezocht uiiar tijn bruintjc dut zonder verlof uit het land was ontsnapt e een wandtliiig van Gouwsluis naar hier bad gemaakt Donderdagavond kwam een sjouwer die veelal beschonken was ii dien toestand in een kroeg alhier Xa nog een bittertje eu een glas bier te hebben genuttigd wilde hij vertrekken doch viel op de straat neSr en werd in bewustelooteu toestand weder biaucn genomen en op ecu kussen gelegd Vau dnar naar tijn woning overgebrucht tijudo bleek het spoedig dat de levensgeesten waren uitgedoofd de gunetsheir kon niets anders dan bevestigeu dat de dronkaard overleden was tengevolge van bet boveiunntig g bri i i van sterkeu drank Op de door den Gemeenteraad vnn Haastrecht gedane voordracht tijn door den Heer Cuuimissaris des Kouings in Zuid Hollund bij besluit v in 27 September 1878 herbenoemd tol ietters van s Rijksbelastingen de Heeri i T J den Ilurtog en J Sluij Tol tetters te Vlist zijn als toodanig herbenoemd de Heeren J Knsbergen eu A Neleman Vrijdag avond omstreeks h dfr6 nre ontstond er brand in een kleine boercnwoiiingl ncnoond door den bejiirden II v d Hek en diens uiivrou v auu dtu Hoogen Dijk gemeente Brrg Anib icht nabij Schuoiihovcn Tin 7 ure was het gi hrele perceel ind een groot aantal mudden aardapptlen een prooi der vlammen De Schoonbovensche br iiidspoiien en die der art instr kompagnie waren spoedig tegenwoordig en daaraan ia het dan ook te danken dat de belendende gebouwen bewaard bleven De oorzaak van den brand ia lot heden onbekend De inboedel ia grojteudeels gered Staten Oeneraal Tweede Kaueb Zitting van 7 October 1878 In deze titling tijn ingekomen eeiiige wetsontwerpen waaronder tol bevordering van deu aanvoer vau vrije arbeiders in Suriname en dat houdende mededeeling zie boven van het voorgenomen huwelijk van Z M den koning met H D H mevrouw de prinses Emma van Waldeck Pyrmont Heden ten I ure zijn de jl Vrijdag niet behandelde ontwerpen aan de orde Men verneemt dat bij Z M dan Koning het Toornemen bestaat om ter gelegenheid vau de voltrekking van zijn huwelijk dat waarschijnlijk nog voor Februari zal plaats hebben te Amsterdam feesten te geven De gemeenteraad van Leiden heeft Zaterdag vgfhonderd gulden toegestaan voor feestelijkheden bij gelegenheid de opening van den spoorweg Leiden Woerden Onder het opschrift De uitrusting der Nederlandaobe expeditie naar de Noordpoolstreken bevat de Gtua eene beschrijving van het doel en de organisatie deter onderneming en de inrichting van de ff ilUa £ artndti Aan het slot leeat men Zoo heeft dan de tegenwoordige Nederlandsohe poolexpeditie baar oulstaan in de eerste plaats te danken aan bet ten volle gegrond gevoel voor enden nationalen trota op de groole daden der voorvaderen Moge dete Nederlandaebe alamede de gelijktijdige Amerikaaneche en Zweedaehe expeditién toodaulge uitkomsten opleveren dal bet onderzoek der Poolslrekcn in verachilleode richtbgen werkclyk er door wordt bevorderd Miaachien zal dan ook bij ona Duitachhtnd het plan voor eene medewerking aan dete maritiem wetenschappelijke taak weder ter hand worden genomen De Tweede Kamer zegt de Jmk Cf heeft reeds terstoud nog v 5ór dat de begrooting in diacussie ia een begin gemaakt met het büainigen On Tooratel van den heer van de Werk beeft tij met het oog op de noodzakelijke bezuiniging in de StaalauitgaTcn besloten de bestaande vacature in den Hoogen Baad vooreerst nog ouTermld te laten Dit is reeds 6000 bespaard Wij tijn niet tegen de mny wy sbeid wanneer tij slechts niet gevolgd wordt door wwuft dwaasheid Een dubbeltje minder uitgegeven is een dubbeltje gewonnen doch niet teldtaam tiet men dat nadat de zuinige man tien dubbeltjes bespaard heeft h j meent nu ooï verantwoord te zijn wanneer hij een tienguldenstuk meer uitgeeft Wy vertrouwen dat dit by de Kamer uiet het geval zal wezen en dat deze eerste besparing van 6000 zal gevolgd worden door tonnen gonds en milUoenen by de begroeting Opmerkelijk is het dat deze eerste besparing op de kosten der rechterlijke macht afkomstig is von den heer van de Werk Toen de heer van de Werk de c indidatuur had aangenomen werd gevraagd of iemand Ie gelijk werkzaam kan zijn te s Oravenhage nla lid der Kamer en te Botterdam Is substituntoflicier van Justitie De heer van de Werk toont d it dit kan en dal al brengt men een groot gedeelte van het jaar te s Oravenhage door men ter zcUder tijil het parketwerk te Rotterdam kan bijhouden Is dit in verband met de toelichting van den he r vnii de Werk niet een wenk aan deu Minister van Justitie dat ook onze parketten te weelderig bezet zijn dat althans aan het parket te Rotterdam IM minste ééu subatitttut officier zeer goed kan gemist worden P Indien de Minister aan dien wenk gevolg geeft n eervol ontslag aan een der substituten klimt de bef Kuiiiiging van ƒ 6000 tot 8000 De interimaire minister van oorlog hoeft de onderscheidene militaire en administratieve nntorilritcif bij het leger uilgenoodigd ieder zooveel hem aangaat tegen te ruiiiie verstrekkingen van nieuwe kleediug te waken en door een nauwkeurig toezicht op hc verrichten der rcparaticn als auderzins zooveel mogelijk tot behartiging van u lauds belangen rai de te tt erken De begrooting van uitgaven voor den aanleg vag staatsspoorwegen voor 1879 bedraagt 18 650 000 Zij ia ditmaal geaplitat in drie afdeeliiigen ecrate aanleg i uitbreiding van in expliiitntie overgegeven spoorwrglijnen en 3 werken en uitgavcu door de b slaande expluitatie contractcii met kiisieo van aanleg griyk gesteld Het verinoedilijk balljtalul van vorige dienstjaren wurdl geraamd op + 650 000 zoodat de bijdrage uit de middelen van 1876 giraaiud wjidt op ƒ 8 000 000 Den Isten d ter is de Krijgaschool voor officieren vro ge teBredagevestigd te s Hage inbel daatvoorlieatemde gebouw in het Noordeinde Koningspoort gtiaslalleerd De van Breda mcdegekomen officieren leersren de reeda vroeger daarbij gedetacheerde en deoulangs lot bijwoning der leasen toegelaten officieren looinede de aan de krijgsschool toegevoegde burgerleeraren werden door den directeur der inrichting den majoor Eland voorgesteld aan den kolonel Netsokrr inspecteur van het militair onderwijs die daarbij eenige toepjeselyke woorden sprak en thans ia dez school voor bet hoogere militaire onderwija in volle werking In het afgeloopen badseiioen ia de badplaats te Scheveniugen bezocht door 8706 badgaaten Er worJl over de vervanging van dm genialen Duakler als direoteor van de koninklijke militaire kapel nog weinig gesproken pMij werd dezer dagea uit ren allesziiia vertrouwbare bron meegedeeld zegt de Haagscbe kroniekachrijver der O 0 dat de heer Hutschenruijler kapelmeester van de Rotlerdemsohe sohnttrrij veel kans had tot opyolger van den uiinemenden kapiteindirecteur te worden benoemd Anderen noemen echter den beer Völlmar die als onderdirecteur jaren lang een der beate krachten van de atafkapel nas Te Enschede heeft zich volgent de Snict Ci A volgende curieuse geval voorgedaan Een der ingezetenen bsspeurde toen hij des morgens in zijn tuin kwam dat men een tyner appelboomen geheel leeg rplnkt hnd Den boom nader bekijkende vond bij aan een der takken een cylinderhorloge hangen t welk den dirf waarschijnlijk door een takje uit den zak getrokken was Te Amsterdam heeft de onvoorzichtigheiil in het omgaan net petroleum Zondag yreder een sluchtoftrli gekost Een 14 jarig meisje ia de Willemttraat wilde een paar visciges backen Ten einde bet vuur spoedig te doen branden goot zij petroleum in de vlam met bet ongelukkig gevolg dat tij zoo hevig gebrand werd dat tij in een wollen deken gewikkeld die zelf ook nog in brand geraakte per brancard naar het gastbnis moest worden gebracht aar zij spoedig onder de Treeaelijkate pijnen ia fceiweken De heer A Poortman te Rotterdam maakt in de Jl R Cl Tan Zondag uitvoerig gewag van het vermissen van een aangeteekendeu brief met ƒ 2500 door hem den 7 Nov 1877 verzonden aan de heer J C P Botman te Enkhaizen Hy klaagt over de geringe medewerking vao de directie der posterijen om onderzoek te doen en over de omstandigheid dat hem aleChta 26 vergoeding wordt toegekend niettegenatoaiide de voorschriften der posiwet niet zijn in acht genomen De brief was nl van Botterdam niet venenden en de ambtenaar de heer W J Borgerhoff Mulder destijds kommiea 3e kl en tijdelijk werkzaam aan het postkantoor aldaar haJ van den brief recu afgegeven maar wiat verdir niet waar hij gebleven wis In de afgeloopen week is door de keurmeiatcr van vee en vleesch in Rotterdam ontdekt en aangehouden circa 80 kilogram varkensvleeach hetwelk per atoomboot van eldera aangevoerd as en door ben voor de conaumtie afgekeurd werd en daarna vernietigd ia Te Algiers werd ter poat gebracht een brief geen ander adrrs bevattende dan dete drie woorden è DIM pére Deze brie wordt tondir dat dit gemckt wordt gestempeld met al de andere naar Frankrijk gezonden en blijft eindelijk aan bet postkantoor te Purijs De onbekende adressen door een hoofdbesteller aan de andere bestellers voorgelezen wordende zegt een der laatstgenoemden Geef mij dien biirf mede op Montmartre woont een oud man die mij al seilert versdicidene maanden vraagt of ik niet een brief van zi n zoon te Algiers Iftb misschien is de brief wel voor dien ouden man En zoo was hel Evenals bij e Konings zilveren feest geschied is tullen de erkende leden van het schildersgcnootaohap Jrti et JmicUiae Ie Amalerdam Z M naar aanleiding van Hils huwelijk elk eeu voortbrcngti I van hun penseel of teekenpeu aanbieden Omtrent de spoorwegdieverij te Kniiningen deelt inen van daar nog mede dat de dochter van den etalionschqf een me sje van i jaar van tjjd lot tijd buiten weten van haar vader pakjes in de goederenloqds opende en wat van haar gading nas nan hoar moeder bracht die dit in ontvangst nam Moeder en dochter moeten rïeds tol bekeulenis zijn gLkonieii Het gTing iiikoineu van den ambtenaar men zegt ƒ 360 moet tot armoede eu deze tot diefstal geleid hebben Met de dingen waar iemand trotsch op zijn kan moet men het dikwijls niet al Ie nnntv nemen daar dit grootcndeels van persoonlijke opvattingen afhangt 5 onilerliiiger reden van eigen lof hebben wij echter eelden vernomen dan die van een plaatsje in Zeeland waar men blijkens een daar verschijuend neekbl id er zich op verhoovanrdigt dut aohtereenvolgens vier commissarissen des kouings alsook de minister Thorbicke binnen de mnreu van het stadje gesUpen hebbeu Omtrent den voortgang Tin den wetensohappelijken onderzodiingstocht te Midden Sumatra meldt het Balamaatuek Handelihlad het volgende iDe luit ter zee Cornelissen heeft op zijn tweeden tocht op do Tambesirivier wegene de vyandige houding der bevolking beW hoogste bevaarbare punt der rievier niet kunnen bereiken Men zal zich heriuueren dat in Juni de stoombarkas de rivier BatangHari en hare zijtakken opgevareu is ann sommige waarvan de bevolking zich onvriendelijk gettemd betoonde terwijl uitputting van den kolenvotrraad toen slechts een korte vaart op de Tambeai toeliet In het begin van Juli ia men nu die rivier weder opgestoomd voorbij monding der Marungin tot aau Ijadang Pundjang wuar de geheele bevolking onder de wapens stond Reeds Toor dat die kampong bereikt was waa er op de boot geschoten De schoonzoon van den Sultan Raden Hussen die den tocht medemankte ging aan wal te Ijadang Pandjaiig maar werd zelfs bedreigd liet grtag van den sultan strekt zich feitebrjk niet S oOver binnenslands uit Het puiit naar de stoonibarkiis den conlrolrur van Hasselt zou opnemen ligt nog iets hoogrr nnn de Tuinbisi men maakte zich dus over den oiiitroleiir cenigziui ongerust Doch oolj hij was wegens de dreigtnde houding der bevolking op eigen gelegenheid teruggekeerd Een café conoert op de Place de l Ecole te Parijs draagt den naam Ia sonpe et Ie boénf Iedereen kan wanneer bij wil daar eeiTlied of romance tingen hij behoeft slechts op een stoel te gaan staan zijn Loed of pet af te nemen en de toegevendheid van hetpubliek in te roepen Soms is er gebrek aan lief hebbers die zingen willen of aan werkelijke artistenvan beroep de eigenaar Tan hel café ooncert geeftdaarom aan elk die wat zingt een middagmaal bestaande uit soep en vleeacb vandaar de tonderlinge naam de r inrichting Een Buasisch soldaat had ticb toodanig door tijn dapper gedrag onderacheiden in den oorlog met Turkije dat hij reeda tweemaal het kruia van St George had bekomen Toen bij uu voor den derden keer voor deze ouderacheidiiig werd voorgedragen liet de generaal hem roepen en tiet hem de keua tusacheu het kruia en 100 roebeU Hoeveel ia het kruia waard vroeg de aoldaat 4 roebel zeide de generaal Dan zou ik uw Ëxo wel willen verzoeken mij bet kruis ea 96 roebel te geven De gravin Groamenille een schatrijke Italiaansche dame is dizér dagen te Rome van honger omgekomen Dl ze zaak beeft in de eeuwige stad veel opschudding verwekt eu ze is tol in de fijnste bijzauderbcden iiS het openbaar behandeld Tot nog voor eenigeu tijd was het salon van de gravin de verzamelplaats van dichters en kunstenaars zij zelf deed haar best om te schilleren door keunis en fyii vernuft zij beoefende harlstocbt ijk de muziek de letterkunde en de schilderkunst en was met haar liefde voor de tchoone kunsten somtijds zelfs tot in het belachelijke overdreven Plotseling hield dit alles op De gravin Grosmenille had zich met hort en ziel aan bel spiritisme overgegeven daar zij rijk en mild was ontbrak het natuurlijk uiet aan lal van toogenaumde spifitisten die het arme mensch nog meer het hoofd op hol brachten Eindelijk vutte yij het denkbeeld op dat zij bestemd was om de gcbcUe wereld dour een onderbare daad verstomd Ie doen staan zij meende dat zoo het haar slechts gelukte den stoffelijken weerstand van het lichaam te overwinnen zij in staal zou zün om te vliegen of liever om zich gelyk een g eat door het luchtruim te beaegen Om zoo splciSek ligt te worden moest haar lichaam zonder voedsel kunnen bestuau zij ving dus twee maanden geleden aan baar voedsel dageltjka te verminderen totdat zij eindelijk in de la iUte Week niet meer dan ren paar lepels aoep eu een paAV glazen ijswateif d ia s nuttigde ïeitnreude dieir 1 omving zü niemand iu haar huis dun de iugcwtjden in het spiritisme haar bedienden had zij ten strengste verboden buitenshuis over haar levenswüie te spreken Eenige dagen geleden viel de gravin ia onmacht de dokter werd ontboden en constateerde dadelyk lat al de kcntcekenen van dtu hongerdood aanwezig waren het gelukte hem echter de dWuze vrouw die vreesclijk was vermagerd tot zich zelve Ie brengen maar na eenige uren gaf zij den geest Na baar dood bleek liij onderzoek at al haar papieren van aarde werden vermist de politie deed uasporiiigen en het gevolg wis dat eenige heerim spiritisten achter slot en grendel werden geateld Naar aanleiding van een artikel uil een der laatste nominers van De Mtlitaire SfeeUior waarin op can krachtig optreden tegen Aljeh wordt aangedrongen wadt een medewerker der l euttehe HeereèzeUung tijn laudgeiiooten in voor ons Nederlanders uiet zeer vleiende bewoordingen af om by een zoogenaamde Indische brigade dienst te nemen Zulk een onderneming het uitzenden eener brigade van hier naar Atjeh tegt bij zou voor Nederland een prachtige speculatie zijn 4000 man zouden in Atjeh aankomen en dadelyk oprukken tegen den vijand dien zij alsdan volgens alle berichten binnen ongeveer 2 maanden tot onderwerping zullen brengen Dan komen de koortsen en Nederland zal tegriyk met met de owAwiiining van den vijand lal van menschen verliezen omtrent wier lot het te eeneuniale onverechillig is Onze landslieden kunnen reeds nu niet genoeg gewaarschuwd wordelte legen een gevaar dat ieder vooruit kan zien die ihe op de hoogte heeft gesteld van Nederlaudsche toestanden te meer omdat de Indische dienst zooveel bekoorlijks hteft voor ondernemende mannen Als bet zoover mocht komen za de Htemxeil zon der twijfel huar waurschuueudc stem doen hoorcn eu dan wellicht menigeen van onberaden stappen tertiglioudeu Ten sterkstegwordl ontraden om in Ncr derlartdsohIndischen dfftst te gaaih De aaubtedingeil zijn verlijdelijk maar men heefier geen bet fliiotte vooruiitictit en staat bloot aan tallooze gexireu Wat zullen de vele Duitschcrs die in ona Ncder liindsch iiidisch leger met eero dienen ala officier of als onderoflicier wel zeggen bij deze ontboezi iniug van een landgenoot die er aanspraak op scbyiit te maken lRc Jndische toestanden verlronwd te zijn F Zekere doder Faulhimus had twee groote adden van de gevaarlijkste soott geVo tnet het doet die aan den dierentuin Ie Philadelphia ten geschenke aan te bieden Hy bewaarde die in een pot zorgvuldig met een metalen dckal gesloten De pot stond op een kaal in eeu hoek van des docters studcerka mer Deze kwam savonds met zijn dochter van de wandeling en ging naar zijn studeervertrek om een recept op te schrijven Een iteennil kwam door bet geopende venater binnen wierp de brandende kaars omver en brak glazen en fleschjes De dooier stak de kaars weer aan glotseling hoorde hij eea vreeieUjkeii gil de uil had de pot gebrokeen en de adders waren ontsnapt een daarvan had zijn dochter iu de kuit gebeten Alle tegengift was tevergeefs na twintig minsten vun vreeselyk lijden gaf bet jonge mekg den geest De industrie van het droegen vin eienn neemt in Amerika eene groote uitbreiding De eieren worden zorgvuldig tegen het licht onderzocht of zij frisch tijn en worden dan in een enormen bak geworpen waar liJ gebroken worden en door eene middeipantvlielende beweging van de schaal gescheiden evenals honig uit de graat wordt gehaald Het dan verkregen vocht wordt p eene bijzondere wyze door hitte gedroogd waard W eene stof wordt rerkregen die veel op suiker ge pfecn in vaten verpakt wordt Al de voedende eigenschappen van het ei zijn bewaard en de geconserveerde eieren tijn voor alle gebruik even geschikt als versche Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een GOUDEN OORKNOP Laatste Berichten Weenen 7 Oct Het officieel orgaan bevat een brief van den Keizer onder dagteekening van beden aan prins Anersperg waarin Z M vdrUsi rt Jlet ontslag van het Cisleithaansoh kabinet onder dankbetuiging voor de getrouwe en ijverige diensten aan Ie nemen met opdracht om tot na de samenstelling van een nieuw Ministerie in functie te bleven Weenen 7 Oct De PM 0 t zegt Daar de Sultan nog geen inachtiging heeft illen verlei en tot het sluiten Ir conventie met Oo8teniïjl kan men die zaak beschouwen ala definitief vervallen Het is echter een feit dat de Porie den hoo a prijs er op stelt met Oostenrijk Hongary e op den meest vriendschappelykeu voet te blyveo Rome 7 Oct Er wordt bevestigd dat Italic zich tot het Gouvemehienl van den Khedive tlsook tot Frankrijk ei Engeland heeft gfwend iget d verklaring dat Italië wegens de vele Ituliaanscne belanghebbenden bij Egypte bij administratieve benoemingen insgelijks in aanmerking behoorde Ie komen DeUouveriieinenten hebben hierop geantwoord dat de benoeming van vreemdelingen iu het kabjnet van Egypte geen officieel karakter had doordien er gjen sprake was van een internationaal bestuur Italië heeft daarop in zyn verlangen volhard maar lotnogtoe is hieruit geen nadere beslissing ontvangen De gedaehlenwisseligg wordt voortgezet terwyl ie Tectegeuwoordigen Tan Italië alsna in last hebben gekregen voort te gaan met de noodige stappen tedoen ter bescherming der Italiaansche belangen i n I II i i ll l li g Burgerlijke Stand GEBOREN 4 Oei Ou hertiii CaroslM aiidm C vu Dijli ra K Lvmmers i Alidii Oeertruida ouders A N Soeltcmnn Cu M Wiclcr Mnria oudtrs A vna Rood ea F A Lraoirr Sophli Maria ouders i NoWl C J A aa RgsH tc l eeudert PietiT oodera T C de Hoor en N 6iH l 6 Paalot Coreellf oudera A Verhwf ca JC Uoanaoa Airnelia Picter oudera C van dea Berg ca M Nitioo Hendritl Willem oudera C Bogaard eo U lAo Iwek 7 Admiios Oarclna frtrus oadcra J T Tkolnia ea C van Vuuren OVERIEnSN e Oct W H ran Dam 4 j 6 q M Krul liunir u A Wguhotf gïj 10 aa J W NieuwvelJ 6 d Zeer getrofen voor do tfAe bewgxeu vaa deelneming zoo l buiten alf bioneo de stad bji het OTerlydjjK T n oigne etdbEchtgenoote CHRKTÏHAUlLRABBlrtl öOIiAN DER ondervondeo bëtai ik oojt nainon mi ne Kindereii en tiehowSkiiideren inöoeai Ii l telyken dank J C VA YJiWJMINOfiN Gouda 10 Oetobtr 16 re