Goudsche Courant, vrijdag 11 oktober 1878

Trljdag 11 October 1878 N 2204 GOUDSCHE COURANT en Adverlentieblad voor Gouda eo OiDslreken V De He f en Menonw 1J8SEL M SCHEPPER BcssKMAiBii bettdgen honnen hartelyken duik voor de vele blaken van belaBgstelling bg de geboorte banner Docbter onderronden Bezoeken worden Donderdag en Vrgdag 10 en 11 October Bfgewa iht Zg fie iet te vorderen hebben van of ver obaldigd sün a n den Beer ALBERTUS 0£BCKS gN in leven Snipper Fabrikant te Gouda overleden worden verzocht daarvan vóór den 25n OCTOBER 1878 opgaaf of betaling te doen ten Kantore van den Notaris W J FOBTDUN raOOGLEEVER te Gouda OPENBARE YERK00PIN6 TK GOUDA op MAANDAG den 2Ön OCTOBER 1878 des voomiiddags ten Elf nre in het Koffijhuis cdr I AUioiris aMaar van Een HDI8 en ËRF iqet een TUIN daarachter en eenGANQ daarnevens aan de Bloaawstraat te Gouda wflk H Nr 11 Zijnde in het Hnie twee Beneden en vier Bovenkamers twee Zolders eene Kenken en t geen verder tot een gemakkelgk ingerigt Woonhnis behoort Te aanvaarden 1 Mei 1879 Een GEBOUW en ERF met een TUIN waarin eeue machinale SNIPPERITABRIEK met goed gevolg wordt uitgeoefend staande en liggende aan t water der Ëgerstiaat te Gouda Terstond te aanvaarden Een WINKELHUIS en ERF aan de Hoogstraat te Gouda wyk A Nr 113 Te aanvaarden 1 Mei 1879 Een WINKKLHUIS en ERF aan de Oosthaven te Gouda wgk B Nr 42 Te aanvaa deu 1 Mei 1879 Een HUIS ERF en GEBOUW waarin Broodbakker wordt uitgeoefend aan bet Jaagpad te Gouda wijk Q Nr 58 Te aanvaarden IS November 1878 En éen TUIN in de Baggnekade te Gouda groot 12 aren 20 centiaren Nadere inlichtingen ign te bekomen ton Kantore van den Notaris W J FORÏÜIJN PfiOOGLEEVER te Gouda Openbare Verkooping FAfiTU WEfiSlOÜT Is GRENEN PLANKEN PLATEN van 5 te 20 meters lengte breed 50 centimeters en dik 8 centimeters Voorts BADDINGS PALEN BBÜGLÉGGESS enz Konder bgbetaling van opgeld Op VRIJDAG den Hen OCTOBER 1878 de voermiddags ten 11 ure te Moordrecht bxb de Kanaaldgk bg het dorp Daags vóór de verkooping te bezichtigen Isfaimatiën zyn te bekomen ten Kantore van J tt a Notwris A KLUIT te Moordrecht lt ti nw CHABOTVANHËEL Rotterdam Glashavan N 5 verlangt tegen 1 NOVEMBER aanstaande EENE immmm en ÈIn Dito WERKMEID van goede getuigen voorsien BHoven franco aap bovenstnaud adres GOCBA DbUK VA V A BBi NkMA N Maatschappij tot I ÜT van t ALGEMEEN BEP AHTEBiffiHT GO ÏÏDA OPENBARE VERGADERING op Dinsdag den 15 October 1878 des avonds te 7 unr in het Locaal NUT EN VERMAAK Sprekef de Heer F HAVEESCHMET nit Sthiedam Entree vc ir Stadgenooten Niet Leden van bovengenoemde Maatschappij 1 per persoon Belangstellenden worden herinnerd aan ile bepalingen van Art 36 van het Huishoudelijk R lement zooals die zjjn gewijzigd by besluit der Vergadering van 23 Januari 1877 De Secretaris van het Departement D N BROUWER Een Jongmensch van de P Q vraagt bg fatsoenlijke Burgerliedeu KOST EN HTWOHHTG met VRIJ SLAAPKAMERTJE Prijsopgaven worden ingewacht aan bet Bureau dezer Courant onder No 151 CHOCOLAAD De ondergeteekende bericht dat hji in Depot heeft ontvangen de diversen CHOCOLA A DSOORTEN nit de fabriek l Aiole De voortdnrende hooge Cacoo prijzen en de qualiteit niet willende verminderen zijn obrzaak dat de prijs een weim g verhoogd is Voorhanden Tabletten Chocolnad Pralines Dessert ClMcolandf PastlUes Chocolat de Santé Poeder enz enz w BanK ê W Een Heer wenscht in kennis te komen moteen liefhebber van jagen die een WILDRIJKEJACHT bejaagd niet te ver van RotUrdam gelegen hg is genegen 3 4 gedeelte der Jaarlijksche pachtgelden te betalen om gezamelijkm ede te jagen eens per week Inclineerondeverzoeke nadere bijzonderheden ook waar dejacht gelegen is iranco brieven letter W bgden KantoorBoekhandelaaj H T HBNDRIKSEN Hoogstraat 287 Rotterdam RIJNLANDSCHE MOT BOESTHONIS gefabriceerd onder toedicht van den Heer Dr BlORITZ FKEYTAö Koninklijk professor te Bonn ALLEEN ECHT niet ne venstaand fabriekstempel in fleschen van twee Gulden een Gulden en vgf en zestig Cent Te Gouda bij F H A Wolff Bofköop bij J van Bergen Waddmxceen bjj C van Eeuwen IJaastrecht bij J D den Harto Oudeieater bg F Jouker ldenburg Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissements et de Portraits emaillés In een Bargei ezin wordt plaatsing gevra v u i aan Jt om de Vrouw des Huizes in haar werkzaamheden behulpzaam te zyn er zal meer op goedebehandeling dan wel op salaris gelet wordenAdres letter D bg den Boekhandelaar J A WEINBECK Spui Rotterdam Er wordt ten SPOEDIGSTE gevraagd ELBEmSESSENECIT voor een Jaar VAST tegen KOST en INWONINQ Salaris naar bekwaamheid bij den Heer L BROUWER Zeveuhu izen Met l NOVEMBER of eerder wordt gevrssed EEN FATSOENLIJKE VLUGGE KINDERMEII P O niet beneden de 16 Jaar Brieven franco Letter V aan het adverten tiebureau van A KOK Comp Boek enKantoorhandel Gouda Het Antwoord T op den aanval van de plaatselijke Gezondheidscommissie te ösr srM WjWordtop ranro aanfnift door RICHTER d Boekhandel io gratis en franco verzonden f raas otterdam i KiiTCrlijV Koninklijk gtpriviligferd en ffrjt Amcrikaunsoh on Engelsch gcpalerletrd M Anathcrtn Hondwater W In tiacoii tegen 11 1 76 en II 120 en 60 euiil I 1K dr J G PO PP k k HoflandarU z M den Keiier nwi Oottenrijk rii Ifeenen is het vourtrrffelijkste middel JegPii rhuuinlijclic iiiiiiN pijn bij oulslekiug zwellen en zwirren v iii bei injidr rli e oh hrt lost denaanwesigrn tniidsUtu uip en iinrkomt de nieswe vorming du iruin numkt lossniHiiiiit tanden weder vaat door vorilcrki ig vu j hit l nulvkfseli ea daar hc t van alle tcLdi lyke stull rii reini f ge ft h l den mond eeo asngeuamen frisschen reuk f r ijl het den onnangenamen reuk weldra doet verdtrpri lr Popp s Anatherin Tandpasta lot riuigiug er terking en behouH der tanden lol v rngdeniig van een üiiaHiigenamen reuk en van kalk dr Popp s aromatische Tandzeep Zij mnakl de tanden zuiver wit zonder het émail anii te düen bewaart vs voor ziiktilijke iandoeuiiigcn en houdt den mond frisoh Het kost 40 Ct en is toereikende voor eeu half jaar ür Popp sPlanlaardigïandpoeder reinigt de tanden Dr Popp s Tandplombeersel WiHirmede men zelf bolle tanden kan uilen Attentie e v p Ter voorkoming van vervalsohiug wordt het geuolile publiek opmerkzaam gomaakt dat ieder fltscli behalve het hsndelswerk ri Hygea nnd niitkeri Praparatt nog met een omhulsel omgeven js hetwelkin duidelijken Waudruk den Rijksndelaar en de Anna bevat Dr J G POPP k k Hof TaiidiiW eu Uilvinder der Analherinfre paraten te feese Te verkrijgen te Gouda bij L Soheiik winkelier op de Hoogslriiat A I23i1e llolterdam b y F E van Santen Kolff apoth en A Sohipperegn Co blouwe porecleinwinkcl te s Hage hij J L F SunbilüiS apolb j le Dilfi bij A J van Eyu en J E Kuuweulioren l Schil dam bij C Malta Gz ie Leiden bij E Noordijki te Utrecht bg P Alteua en Kraan te Amsierdum bg l ï Wiudhrira Si Co en II H Ulolh Ct apotheek te i udewater bij T 3 van Vrcumingen le Soboonhoveii bij A Wolfl BUITENLAND Uuiteiilandscli Uverdcbt Maiirselialk Mac Mahon heeft twee decreten getee kend Bij het eerste warden de gemeenteraden sant ngeroepen tegen 27 Ooiober om uil de kiezers hunner gemeente een lid vuu het kiesoollegie voor deu senaat le benoemen bg het tweedn worden i e verkiezingen voor deu senaat vasIgestiU op 6 Jaiiuari a st In de gisteren gehouden zitting van den Duitschen Bgksdag werd bet bureel bij acclamatie herkozeu iin neus de conservatieven en bet centrum werd echter hierbij verklaard dat zij zich niet tegen de herkiezing verzetten met het ooi op de werkz iuinheden ofachoon naar hun overtuiging het bureel niet was s imeiigesield overeenkomstig de getalsterkte der partijen Daarna werd overgegaan tot d twpede lezing van de sooialislenwet Ue nfgciaard gile Frankenstein las namens het centrum een verklaring voor woariu wordt gezegd dat het cenlrain schooa de gevaren erkennend van de socialistische agitatie de ingediende wet voor niet geschikt houdt om die agitatie te bestrijden en om die reden tegen de wet zal stemmen De hoofden van de sociaal democraten nemen reeds huil maatregelen met bet oog op de nieuwe wet het waobtwourd is geen verzet legen de wet noch met woord noch met daad maar daarentegen vastere san loiting van de porlggenooteu I e socialisten die te Berlgn wonen en óf geen werk hebben of broodeloos warden door de wel mm schat hun aantal op 15 W0 zullen naar elders vertrekken en of over Duilschl lud worden verdeeld om de propaganda iu het geheim voort te zetten ht iu het buittulaud werkawi zgu men noemt België lu Zwiiserlaiid Aan het hooid van elke sociaal deinocruiisehe kolonie zal een vcrlronwd man worden geplaatsl die schier onjjeperkt gezag zal uitwfeiien op de plaats en met het oeutraaloomi é dat in het builenlaHid vcrblgf zal houden in verbindinar staan de iioodige brochures zullen op geheime wgze verspreid nordeu Bosnië en de Herzegowina gn na door Ooatmrgk 1 zoo geheel onderworpen dat nede de vnuig rijzen kan wnt er rarde te doen Dat het op inlijving z il uitloopen laat zioh voorzien De Tuikiobe rrgcertng schijnt maar niet te vatten dat gedaoe zaken geen keer hebben en van eeit overeenkomst met Oostenrijk wil u dus niet weten De vraag ontslaat dus hoe d nieuwe gewested zullen worden ingelijfd Zullen ze worden gevoegd bg Opsieiirijk of bg Hongarije P Bij geen v iu beide zegt een diplomaat in de Angtb Allg Zig Hg hoopt dat Bosnië een derde op zich zilt staande deel van OüstenrgkHongarije worden zal en dit dan ook een tolverbomi tal kunnen maken met Servië en Mon tenegro aarbg dan later zich Uumeuic eo Bulgarije zullen kunnen voeg Voor dit denkbeWd is zeker veel te zeggen maar het is de vraag of het in Oosteurijk zelf bgval vinden zal Óe eigenlijke beteekeuis van de versohillende wijzen waarop het ontslag van deu Hougaarscheu minister van fliMincicn fcoloinan Szell met dankbetuiging voor de vele den Keizer en den lande bewezen diensten en van de overige Hougaarsche minister en hel Oostenrijktche Kabinet iet opdracht om zich tot de benoeming hunner opvolgers met het bestuur r blgVen belasten door den Keizer werd aangenomen ligt hierin dat alleen het ontslag van Kolomau Szell definitief is terwijl aah de overige miuiaters zoowel te Pesth als te Weenen de t faV is opgedragett om de politiek van graaf Andrassy voor de beide parlementen le rechtvaardigen en te verdedigen en pogingen iu het werk te stellen om de beide vertegenwoordigingen voor die politiek le winnen Iu dit laatste geval blijven de ministem ook verder met aanvulling der bestaande vacaturen te Pesth financiën eu te Weenen binneulandsohe zaken aan het bestuijl terwijl ingeval van eene nederlaag in de parlementen liet aanvaiikeluk aangenomen oiitslag der jbeide ministeriën door den Keizer definitief zal verleend worden In dit laatste geval zou het gevolg geen Ander kunnen weten dan dat ook graaf Aiidrassy in den val der beide lanris ministeries nerd mede sleepl daar t onmogelijk zou zijn parlcmKnlaire minisleriéu te Pesth eu te VVeenen te vormen terwgl de buitenlaudsche politiek welke door bi ide parlementen afgekeurd werd onteraiiderd zou wordea voortgezet Voor zooveel men u t de leg ustrijdige berichten kan nagaan zijn de Hiigel ioh lndisclie troepen nog niet Afghanistan biiiiiragilrokkcn en poogt m u nog den Emir ontzag in te botztmen door sterke afdeeliugen samen te Irrkkeu aan de grenzen Maar reed un zijn de Indische dagbtadeu vol kUcIhen over de iiitendauoe Mét name schijnt niet voldoende voor Vervoermiddelen te zijn gexorgd Dit verneemt men van de troepen diiï n uir Juinrood moeten rukken Khyberpas en evenet us van de ufdeeliug bestemd naar Quel tab Nog altgd schijiÉt men to gelooven dat de troepen zich slechts zullen bi bben te vertuouen om de Afghanen tegen den Emir in opstand te brengen Te Lahore chriifl eeu correspondent zijn de inboorlingen algemeen van gevpulen dat alleen reeds het biuneurukkm der Britaohf troepen het afzetten en misschien hel vcrmoordeu van den Emir tengevolge hebben zal Heeft de vorming vsu een iii uw Ë yplisch kabinetaanleiding gegeven tot eeaige moefelijkbedeu tuascbeu Eronkrijk en Engeliiid d echter weldr i zijn opgelost thiMa herfi Italië b enkingen geopperd tegende regeling der rainisleüevle portefeuilles iu Egypte Dl Italiuansche rcgeéring gaat nl uit van het denkbeeld dat aan Egypte ein iiiterdationalc regeeriiigsvorm is gegeven eu vcrkUarl uo d it mit het oogop de gewiciilige belaugeii die Italië bg den gangvan zaleen iu Egypte hoeft het uie au gedoogen dM k MHr Wm nf im S p iiiUfW M eK Luitorfeuen De mgeoriugeu vno Fraukrgk en Engelasd hebbeu hierop geantwoordr dat de optrediiig au vroemdelüigen iu het Egyptj che Muiisleri volstrekt geen officieel karakter heeft en uiet kar worden beschouwd als eelt qnaestir van internationaaladministratief recht De Ildliaause e regeering heeft echter met deze verklaring geen geuoegeu genomen maar volhardt iu haar verlougeu om ook invloeduit te oefi iirn op de E typtisciie a iiigeligeuhedrn Eene beslissing ia oog niet genomen eu nau devertegenwoordigers van Italië zijn nieuwe instructiesgezonden ter voortzet 1 ing van de pogingen om de belangen vnu Ilolié te handhaven Bg al de vCrschilleude bestanddielen waaruit regeeriug cO rechtspleging in Egypte tegenwoordig bestaan ware het niet te verwonderen zoo een Babylonische spraakverwarring ontsiouJ die eeu geheeie reorganisatie noüdzakelgk ma ikt BINNENLAND GOUDA 10 October 1878 Het ontwerp van wet betreffende hel huwelijk van Z M den Koning met mevrouw de Prinses Adelheid Emma Wilheliniiia Thcresia van Waldeck Pyrroont is in de gisteren gehouden zitting der Tweede Kamer met ulgenieeue stemmen goedgekeurd In de zitting der Bolterdarasohe Arr Rechlbank van Dinsdagmorgen werd o a verdordecld J B besch van beleediging van een bedienend beambte tol ƒ 16 boete of 2 dagen gev M D beB h van geweldpleging jegens een bej dienend beambte werd vrijgesproken Vervolgens stonden tercclït VV H wonende te Gouda besch van mishandeling T van J de B Eisch 15 dagen gev eeuz eo ƒ 8 boete ol 1 dag gev eeiiz E V huisvr van N S wonende te Gouda besch van beleediging met woorden van en bedienoode beambte Eisoh ƒ 10 boet of 3d gev H B woneüde le Moordrecht besch vjin V slaan van een bedienend beambte Eisch 18 dogen gev reuz A V J S en A O wonende le Bleiswijk besch vnn diefstal van eenden Eisch 14 dagen gev eeuz e t eder In bov nstoanBS aken over 8 dagen uitspraak Gisterenmiddag ten half vijf ure is er te Krimpen a d IJael een brand uitgebroken die zoo spoedig in hi igheid toenam dat twee bouwmanswooingeo benevens hooibergen en nog een aangrenzend gebouwtje een prooi der vlammeu zijn geworden De oorzaak van den brand schijnt le moeten worden toegeschreven aao een knaapje dat in de onmiddelgke nabijheid van een der hooibergen een vuurtje wilde stoken helgeeu hem helaas I maar al te goed gelukt is De woningen en een gedeelte van het hooi is verzekerd alsmede is naar men verneemt van een der bewoners voor eece waarde van ƒ 5000 aan papieren verbrand Bij de Dinsdag te Rotterdam gehouden verkiezing voor een lid der Tweede Kamer waren uitgebracht lïOZ geldige stemmen Verkozen werd de heer mr J van Gennep met 719 stemmen De heer Jansen verkreeg 280 jhr mr A F de Savoruin Lohman 199 stemmen Bij de verkiezing te Dordrecht voor eeu lid der Tweede Kamer werden uitgebracht 1078 stemmen Gekozen werd mr G M van der Linden raej 740 stemmen Jhr mr K V de Savomio Lohmao verkreeg 26S steramen Tot zeilers voor s Rgks Directe Belastiogen ia de gemeente Moord ht zgu door den heer oom missaris des koniugs hcfbenoemd de heereik G A vin Houweninge en IJ J de Jong Te Waddiuxteen zijn herbenoemd de aftredende heeren A Lngfiodgk en G Oveieijnder Tot gemeenteontvanger te Oudewater is benoemd de heer C Siudleman Tot tweede hnlponderwijseV 1 B t My weiJ faOToemd mtj L Diephnis ibdis tis zoodanfg wefkzasm te Epe Dinsdagmorgen ten 10 ure vertrok van Utreditde eerste persóuenlreln naar Leiden ten einde de beambten der Ign Leideu Woerden op hno bestemming te brengen m Door den Uaod vas iaezicht op de spoorvegdien C ten is gisteren de opneming geachied van den spoorweg Leiden Woerden welke opneming moefvoorafgaan aan s Ministers machtiging tot opening van deu dienst Stateo Qenerasl Tvkcde Kam Zitiin gen van 8 en 9 October tn dè lilting van Dinsdag is de heer van Swio deren nieuw benoemd lid in het hoofdkiesdiatriot Dokkum beêedigd en toegelaten Aangenomen zijn de ontwerpen tot goedkeuring eener dading omtrent het schip Qamlet betreflüude de grensveranderiug van llekeliugen tot goedkeuring van Indische credieteo over 1878 en 1877 eu tot uatnraliiatie vaa Vermeulen en negen anderen In de zitting van gisteren is het wetsontwerp betreffende het buwelgk des koningi met algemeens stemmen goedgekeurd en daarna met 66 stemmen tegen 1 onveranderd aangenomen het wetsontwerp regelende de voorwaanleu tot verkrijging der bevoegdheid van arts na verwerping van twee amendementen op art 4 De kamer is op re geseheidep Iu de geheime raadszitting door d a Hsagsehei gemeenteraad deu In October jl gehouden is vastgesteld een adres van gelukweusching aan Z H dtn koning met zijue verloving met H K H mevrouwde prinses van Waldi k Fyrmoni Dit werd in dsvergadering van Diusdag dodr den voorzitter op Bbosr gemaakt Gisteren ia men op hM Benraplein voor hst stition te Botterdam begoonen met het Demen vtaeen proef tot een nieuw stelsel van spoorle ging voorden tramway Een jeugdig wgukoopersbedieode te Botterdam heeft zioh het levec moede op zijn kaatoof door een pistoolschot dea schedel Verbrguld Naar men verneemt is door d firma Jidlien en Cie te Brussel aan den Minister van waterytaat aanvraag gedaan om eene oonoassis voor dei aiule en