Goudsche Courant, vrijdag 11 oktober 1878

4 l dï yï iJitaSe MB 6en atoonftramweg iran llaarlem Uaft ABSlerdam V tie firma wil eveiis het gebruik ïiövoereu van den veelbesproken locomotief agen En vAeié Buret reeds herhaalde maleu ia de JJaart Cmtnmt vermeld Met de Uitvoering heeft de fi ma Iwlast deu iugsnieur Jac Enschede Johz te Brussel Aansluitende aan het verhaal dat oi langa aan de Jmhemache Crl ontleend werd deelt iemand ie aan boord vau Zr Ma fregat Prin co Oranje onder bevel van Z K H prins Hendrik in ISIU van de asuzeilisg met de Sarnire getuige was aan de Vlmiagsehe Crl mede dat door de Prin ra Oranje op de reis naar Cadlx nog 9 van de H achepeliugeu eener zinkende Spannsche brik gerid iverdeu welke sehipbreukelingeu bij het aan boord ameu op aandoenlijke wijze hun duukbuarheid aau nleu prinaoommaudant te kennen gaven lu de nabijheid van Cadii gekomen schrijft ig verder werden des nachts de mannen aan boord an de Prim van Oranje uit hun slaap op geschrikt duor hei gelui van de braudklok Haastig snelden allen voorafgegaan door den prins op het dek eu uu zag men ecu groote stoomboot die volgens latere berichten 219 passagiers bevatte in brand slaan Dadelijk liet prins Hendrik zich aan Iword van het brandende schip roeieu en niettegeu staaude men hem het gevaar voor oogen hield van op een brtmdend schip te gaan dat wellicht Icruit bevatte was hij de eerste die aan boord sprong eu schroomde zich op de gevaarlijke plaatsen te om te redden wat te redden was Hij werd rouw duur de ni mschappeu van het oorlogijgestaaa en mocht de voldoening smaken te goeileren waaronder veel vau waarde e zien De goederen werden aau boord van kleine stoomboot die in de nabijheid kruiste geborgen terwijl de passagiers daar het schip dicht tegen den wal op eene diepte van slechts 3 vade uen gestrand was reeds gered vvaren ïoen meu vervolgeus te Cadix aankwam en het dapper en edelmoedig gedrag van den prins eu z ne nderhoorigeo bekend werd was de geestdrift voor eo onbeschrijflijk ifOp dé opeubare pleinen stond mét groote letters t p aauplakbiljetten de redding door onze dajipereu x a het brandende schip en die van de brik te lezen Vsvis Hendrik was de held van den dag en oar hij zich Tertooude liet de bevolking door luid Tuchtige toejubliingen haar dankbaarheid hOorea 4Cwam een der sehepeliugen ra eec herberg dan gaf ueu vrij gdag en weigerde alle betaling De meeting ter zake vau de Keulsche vaart te trecht is bepaald op DiiTsdag 15 dezer dca nai middags ten 1 ure Aan de Vereeniging tot be vorJering van Fabriek en HandWerksuijverheid aldaar welke zich deze zaak reeds vroeger had aangetrokken ia p overleg met eenige belanghebbenden de leiding van de tneetiAg overgelaten Behalve het Gemeente bestuuis de tedeu van de Kamer van Koophandelen groote indostriëele zullen ook de leden van deKamers die de provincie en het kiesdistrict vertegeot oordigeB itgeuoodigd worden U J Door liet liöofdbestUur van Volkondeïwijs is de volgend circulaire aan de afdeelingen verzonden Ongetwijfeld zijl g j met ons van meening dat ntt de nieuwe wet op het lager onderwijs lot stand is gekomen het leven onzer Vereeniging een nieuw tijdperk intreedt Gold het vroeger véór alles die tilgemeene belangstelling te wekken voor de zaak van iiet volksonderwijs de overtaiging te vestigen van de noodzakelijkheid eener nieuwe wettelijke regeling met behoud van de grokdslageu cr beslaande en dus de herziening der wet vau 1S57 in vrijzinnigen geest ifoor te berdden thans woïdt het aangewezen doel in den toestand dien de invoerii der wet van 1878 in het leven Toepen zal uiiar vermogen me e te arbeiden aan de behartiging van het volksbelang waaraan de Vereeniging gewijd is Keker zgn haar weuscbeu vp verre na niet bevredigd en is de nienwe wet geWeven beueden hetgeen van een liberale Begeeriug en vau de Kamermeerderheid die haar ter zijde stond redelijkerwijze mocht worden verwacht Doch met dat M is in meirig opzicht de vooruitgang onmisken baar tertrijl de bezwaren omtrent andere punten door en krachtige en financieel milde Uitvoering alsnog voor een gcüéd deel nit den Weg kannen worden geruimd ia allen gevalle baat noch napteilen noch togen Veeleet bestaat er te meer grond om met Hé toewljding er naar te streven dat de verbeteringen waaraan op tallooze plaatsen de openbare vcdksscbool Tb66 dringende behoefte heeft oen verblqdend feit ji Worie Wa r de vet b jv zelft ten aanzien van de Ve rtioogde minimumbexoldigingen een ruimen overgangstijd heeft gesteld dient er met lütm op te narden teiigedrongeu dat de gemeenten het einde van dien i i 1 i rm ii niet afwachten om doortéstend te haudelen Vttit dt Wettelijke Toortchiifien ontoereikend zijn moeten de bestuurders der gemeenten overlui J worden dut het belang der zaak meer eischt dan de wet gebiedt Waar de invoering van den leerplicht vootshands een vrome wensch blijft moet het getrouwe eu langdurig schoolbezoek door alle andere middelen in de hand geneikt v ordeu en verdient het bijzundele aaudaoht dat thans de gemeenteraden voor zoover dit niet bij de nel Van Houlcu is geschied verbodsbepalingen kunnen vaslatellen omtrent hel arbeiden van kinderen jienedeu de 13 jaren Het voorbereidend onderwgs bleef ongeregeld maar behoort toch overal ouder het bereik der bevolking Ie worden gcbr iclit evenals het h rhiiliugsen voortgezet onder 9 dat de wctg T r Voot zooveel doenlijk georJ aiii3Lerd wenschl Ie zien De bevordering van velerlei d it het nut der volksscbool inuet helpen verhoogen laat ons slechts de schoolbibliolhekei en de schoolspaarbauken noemen ligt op den weg van gemeenlebestureu en particuliere krachten Niet t minst eindelijk is er ook voorlaan behoefte aan de verspreiding van gezonde denkbeelden omirem onderwijs en opvoeding bij de groute menigle opdat voorooideelen bestreden dwalingen uilgtr leid worden en die vruchtbare aamenwerking tusschen school en huis ontsta die een wuarbjrg vour de toekomst wezen moet Het hoofdbestuur eindigt met een krachtige aansporing tut behartiging der zaak die de Vereeniging is tuegedaan Ëen zeer gewichtig besluit is duor de pl iatselijke fichoolcoininissie Ie Amsterdam genomen Met 16 tegen 8 stemmen is nl het voorstti aangenomen om Burg en Welh nit te noodigen de kostiluoze scliulen iroor kinderen van alle ingezetenen open te stellen zouder onderzoek naar het vermogen der ouders omdat dit aanleiding geeft tot schoolverzuim Maandagavond is door twee persoiieii op een bovenkamer Ie Dordrecht het tijk gevonden van een vrouwspersoon die daarop geheel afzonderlijk woonde Uit een onmiddellijk ingesteld onderzuelc duor de politie is gebleken dat dit lijk voorover op den grond lag terwijl een stoel in de uiimiddeltijke nabijheid van hel lijk oingevullen was dat de vrouw die algemeen bekend sluiid uls ieiu iiid die veel misbruik van sterken drunk maakte 11 Zundagnaniiildig het laatst iu beschonken toestand gezien is iu welken toestand zij op hasr kamer z judr door ecu kind nog jenever heeft Inen halen waarvan iiug een gedeelte op de kamer is gevonden Waarschijnlijk is de Vrouw door haar dronkenschap van den stoel gevallen op de wijze zouuls z j gevonden werd in voorovergebogeii houding en aldus gestikt De algemeeue vergadering vau het ïoonedverbond zal worden gehouden op Zaterdag 26 October des voormiddags ten 11 tire in het lokaal Odéon te Amsterdam Daags te voren zid de ofücieele inwijding van het gebouw der Tooueelscboul voor afgevaardigden eu geiioodigden plaats hebben Naar men verneemt zijn eenige leden van de Ned Herv gemeente Ie Groningen in hooger beroep gekomen bij het algemeeu ooUegie van toezicht up de administratie der kerkelijke fondsen Ie s Ciravenhagc ter zake van het door kerkvoogden eu notabelen der genoemde gemeente genomen besluit tol invoering van een kerkelijken en hoofdetijken omslag Onlangs heeft men te Barron Schotland een schip gebouwd dal uitsluitend voor hel vee vervoer van Texas naar Glasgow bestemd niet minder dan 400 ton inhoud heeft Ook heeft meu thans Voor het directe vervoer van Texas afkomstig vee van Galveston naar Ixmden de stoomboot Great Eastern ingericht welke thans voor 2300 runderen en 2700 schapen ruimte heeft Men verwacht dut bij toejiemenden aanvoer van vee uil Amerika de vleeschprijzen te Londen en Glasgow aumerkelijk zullen dalen n Naaf de Maatbode verneemt zal een vijfde hoogesfthool in ons land verrijzen die echter hoofdzakelijk zal bestaan uit ééne faculteit die der Proleslantsche theologie Het zal een orthodox Protestanlsche faculteit zijn die te Amsterdam zal worden gesticht en waarvan als professoren genoemd worden de heeren dr Kuyper Rouckel De Groot en Hoedemaker Üit het gesticht te Omraersöhans zijn Ontvlucht W Theunissen en 3 A Wissing Op hunne aanhouding wordt pr js gesteld de eerste is een gevaarlijk sujet Men meldt uit Curaijao De óommissie door bet bestuur alhier benoemd tot uitdecling de ingekomen giften voor degenen die bij den orkaan van 23 Scpli 1377 aehade hebben geleden heeft tot groote ergernis van alle weUleukenden oat taak nog niet volbracht Zg heeft nog een vrij aauzienlijl kapitaal in handen terwijl er slachtoffers van de ramp zijn die honger lijden en de grootste ellende hebben te doorworstelen Hel misnoegen over zooveel ouverschilligheid en gebrek aan doortastende maatregelen wordt met den dag grooter Op 5 Sept overleed hier de oudste vrouw op het eiland zekere Helena Martina Maries iu den ouüe dom van 107 jaren en 18 dagen Tot op het laatste oogeublik baars levens had z hel volle geniïl vau al haar ziutuigen en kuu z j haar werk nlrichten zonder behulp van een bril Volgens hel Va Uad heeft de Vereeniging Het Nederlnndsch Tooueel van belHuagache gemeeulcbistuiitde concessie lot het bespelen van dtu Kon Huüauitsohen Schouwburg te s Hage voor een niiuw tijd perk vau drie jaren gevraagd cu verkregen 1 Letlerlijke inhoud eener missive van een Gemeentebestuur lu Limburg geredigeerd door ziju secretaris die dal ambt reeds 26 jaren bekleedt ïul der voldoening aan hel prov blad II den f 10 Maart j iargaiig no 55 en overeenkomstig ea in verband met art 29 tan hel Koniuklgk besluit van het jaar 1833 mitsdien geven w j ons UKit er mede Ie deelen dal wij op liedeu boveugeuoemdeü datum zoo als boven ann het hoofd dezer is vermeld hebben wij en onze collegiale vergadering voorloopig tut benoemd voor de dienst 1878 79 te weten zoo als hierna volgt Kii uijilirs dut z j hebben verklaard dal i daarmede hun genoegen zullen nemen Het tabaksroukeu door kinderen is te Tr er zoo sterk in zwang gekomen dat hel gemeeulebestaUt ahluar bij verordering hel rtnkcn op straat ilhor kinderen beneden 16 jaar oud verboden en oudeA en voogden verantwoordelijk gesteld hebben voor de overtreding vau dit verbud Millioenen loten van 1 franc Worden bp de Parij che Werildtenlooiistelllng verkocht Men kali dus nagaan welk een arbeid het zou vereischen al die nuininei weder te samen te brengen en in één bus te plaatsen o n ze daar dan één voor ééu uit te trekken Tik is da irum iets anders op gevonden In elke siriè zijn 999 999 nummers dus zes cgfers Ku worilitt voor de trekking 7 bussen geplaatst en in elk eeu zekere hoeveellaid van nul lot negen gestort chtet niet meer dan ééu cijfer te gthjk op elk jmpiertje Zes bussen worden vervolgens op een rij liepl tairt cu de 6 iiuiiuuers die dan te gelijk uonleij ge trokken uit elk dezi r bussen vormen sa iiengivoipil een gelrokken cijfer terwijl lul iiüimm r uil dr 7e bus de serie aanwijst waarin liet lol len prijs wint De prijzen z jn daarenboven allen genniniiieril zoudul hel lersiuitgetrokken prijsnumtwr uuk n 1 krijgt van de prijzen ciiz Op deze wijie is de kans voor ile houders va luien precies de zelfde alsüf zij elk een opvolgend nummer hadden gekrigeo eu uueindig teel zuiverili t dan wanneer die inIHioeuen iminmers fón voor év werden getrokken Prof Adolf MUyer direeteor van tX procfstalioi Ie Wageningen iiiaukl iu du Zani i C liet resulM openbaar van een onderzoek van inesistotfen die ti afvalsproducten wan n van de reiiiigi s inethu le in verschillende geineenlcu nl Kulterdxm Kralinjieu Dordrecht en Ulncht toegepast en raarbij meuschelijke faecalicn gewoonlijk hel ho ktitbeslanildeel uitmaakten Nuiir het gehalte auu Kincrule Voedingstoffen zouden de Kraiingsche kool faeoalit ii en de Doidschc en RutterdamSche koinposlmest op iel meer dan f 1 per 100 kg en de Aoilerdainsche faecalienmesl waaruit de Walerbeslanddeelen geheet zijn verwgderd op ongeveeT ƒ 2 per 100 kg tt schatten liga In de praklgk geeft Aien daanaa echter dH waarde lïiet en de geringe waarde vftn de faecaliën mest is toe te Schrijven lo Aan het feil dal in de groote steden te veel faecalicumell verzameld wordt naar gelang tot de behiKfte van de oiimiddelijke omgeving en de transportkosten naar verder afgelegen plaatsen de prijzen van het artikel depreciëercn 2o Aan de oonstante over produclie der faeoale liiestsloffen en 3o Aan het dicht bij elkander liggen van verschillende groote steden waardoor d eene productie van fueoaliën mest door de andere gedrukt wordt Vandaar dut tijv iti Groningen waar dele onguustige omstandigheid niet bestaat ea ook de grond der omliggende ♦ nkolouicn arm aan plar teu ïoedingstoffen i de liiecaUën mtst hoogejè prijzen kan bedingen De schr meent echter dat in den bestaandeil toestand wel verbeteriug te brengen zou ziju Bv middelen die daartoe aangewend touden kunnea Worden vat hij samen in de volgende atelli gf 1 Wanneer stedelijke atitorilciten een besUssing moeten nemen aangaande de luelhoden van stadi reiuigixg moeten zij bare berekening niet makeu naar de abstracte vaarde als meststof der eventueel te verkrijgen producten maar zij dienen wel te overwegen in welke male zij eeu navraag naar dergelijke artilcelen nit de naaste omgeving der plaats mogen virwachten Is hel oorjed van deskundigen iu dit opzicht ongunstig plan zal in den regel een kanalisatie uit eeu financieel oogpunt de voorkeur verdienen 2 Bestaat in de omgeving der stad reeds navraag naar faecalien stoffen of heeft men hoop dat deze zich van lievt rlcde zal voorilosu dan zal men verstandig doen de zaak op eeu zoodanige schaal iu Ie richten dal de productie van meststoffen iu een zekfre verhuudin tot deze uavra ig staat Blgft er van hel gepruduc trde over zou is het beter om dit overschot reeds van stonden aan door middel van kanalisatie te verwijderen 3 De graad vun kunstinalige oitceniratie der faicalienniestslolfen poudrettefabriculie wordt hel doelinatigst afhankelijk gimuukt van den ufstand i i r plaatsen waar de landbouw aan het artikel behoefte lieift 4 ia hel gebruik van faicdicn inest op grojie schaal mogelijk niuiir zijn de landbouwers er itug niet sterk mede ingenomen zoo kun de stedi lijke jiiderneming den verkoop van haar product uuuzienlij k doen toenemen door hel geven van hel voorbeeld van hel gibruik dezer meslstjffrn iu de hiervoren bedoelde rieliiing vooral door het ihroeren vun de Groninger cultuur en van de Veendam culluur op veengronden zoc uede der raftoiieele Vompostbereiduig voor zandgronden 5 Het zorgen vour goed koope transportmiddelen Cvoorid bijtondere waggons V ior f iecalieii lul lage prijzen van vervuer uitbreiding der kaniilen fis natuurlijk iu het bihing dti stedelijke reinigiiigsinrichtiiigen Op verlangen van den Minister van binnenl zaken zijn dit jaar voor liet eirst door de directeuren der Hijkskvveeksoholen vour onderwijzers staten overgelegd bevattende een tabellarisch overzicht van de gemaakte vorderingen in de ou lrr8clieiden vakkin van ouderw J8 door de aldaar nanwi zige kweekt liugen Hel verschil van opvatting over het emplooi ge rezen lusschen den heer D van Ollefen en deu Baad van beheer van Hel Nederlandich Totmeel heeft indertijd aanleiding gegeven tul een proces ilal naar men hoopte in der minne zou worden gi sckikl De zaak cal echter voortgang hebbeu en mr L A Kuhu Jr voor dfen eischer deu heer Van O J optreden Te Velp beeft een man i jn zoon iu drift met eeu mes in den bui gestoken De zoon verkeert iu levensgevaar De dader is gearresteerd Te Buir in de Frtiisi che Rijiiproviucie heeft men Zaterdag avond weder twee aardschokken gevoeld de eerslc ten ongeveer 10 de tweede omstreeks 11 ure In sommige huizen hoorde men in de kasten bet glaswerk rinkelen Ken werkman Ie Meridan Conni client NoordAn erika heeft een sloommachiiie vervaardigd dieongeveer nigen gram wichtje weegt Dit werktuigia gemaakt van zilver en goud en wordt door denuit drie druppels water verkregen stoom twintigminuten in beweging gehouden A C Het volgend verhaal van de Arnh Ct doet vermoeden dal het jongmeiisch dal onlauKS hier en te Ijeiden kamers huurrie sieeils voortg iul vertchillende getiieeiilen te bezoeken en ovcrul kamers te huren Verleden Dinsdag vtrvotgde zich bij juffrguw P op deu Kerkweg Ie Velp een jonkheer allhans hij gaf zich dien titel om kamers te huren welke hij den daaropvolgeudeu Vrijdag betrekken Y OU Hij moest echter nog denzeU den dag naar Doesburg Om een paar studenten te bezoeken Toen lig op het punt was te vertrekkin na allis met de juffrouw Ie hebben ofg sproken en ook ook orde te hebben gegeven dat zij tegen Vrijdag een taart van vijf gulden zou bestellen bemerkte hij dal hij zgn portemonnaie niet bg iieh had Juffrouw P wks zoo welwillend om hem eenig geld voor te Schieten dat h j bij zijn komst zou teruggeveu Tol dusverre wordt de jonkheer nog gewacht en de juffrouw bij wie hij zgn kamers heeft besieldberekent haar uitschutum eu onkoeten op twintiggulden Aan de iCreui Zeilung Wordt o a uit Arolseu bericht Da di nst der telegrafie is tengevolge de gelukkige gebeurtenis aan het hof alhier zoodanig uitgebreid dat hel personeel vermeerderd en nachtdienst ingesteld moest worden De schilder Ten Kale wordt eerdaags hier verwacht om hel portret van de aanstaande Koningin te schilderen Overeenkomstig den wensch van de Prinses zal ook een Hollandscli professor 1 hier komen om haar onderricht te geven in de taal van haar toekomstig vaderland De vraag 1 Vermosdclijk Wordt hiermeilo Ür Ikf aeu bedoeld naar pbotographiecn van de Prinses is zóó groot dat de hofphotogruaf niettegenstaande de uitbrLiding van zgn personeel nog weken noodig heeft om de onlvaugeti orders uil Ie voeren li lkeu morgen oiitvaugt de vorstelijke bruid een bouquet vau het Loo Langzamerhand begint het aantal bezoekers der Parijsche wcreldlenlooustelliug te verminderen Iu de laatste dagea beliep hel deu Zondag uitgezonderd 80 000 per dag Ook de hotels ondervinden reeds eene vermindering van drukte en Parijs keert laug2 iu erhand tot den uorinulen toestand terug Hel schijnt dal de ter gelegenheid vau de uitreiking der pnjztn aangekondigde feesten geeiierlei aantrekkingskracht op de vrceiodeliugcn uitoeftneu eu reeds beweert de Pai n sppttenderwgs dat slechts under de republiek het zotte denkbeeld vour een parkfeesl te Versailles op 23 October lol uitvoering kon komen De bonihandelaren en de apothekers beweert het blud zullen bepaald geld vertlienen en ten geschikte naam voor het feest zijn Féle du Saat Julep De Parijzenaars intusscheu verheugen zich reeds in htt ïooruilzicht der trekking van de teiiSoohsteHingvcrluting Reeds zijn meer dan twee Siilliuih hien tegen 1 franc pet stuk verkucht en nflial de prijzen van 1 tot 20 November zullen zija lenloongcsield zal op laatstgeiioeindeu datum de trekking geschieden Eene sluulsloterij is four de Franschen iets nieuws en de trekking die wu irschijulijk iu hel Industriepaleis op de Ëtyseeeche velden zal plaats heboeu kun wel weer eens aanleiding geven tot liieuwe feesten Rieds vroeger hebben wij gemeld dat de Veendammer tjalk feika kapt H G Koops op Norderney is gestrand en dat daarbg de vruuw vau deu kapitein met drie kinderen ziju omgekomen Over deze treurige geschiedenis wordt nader van Norderney vau den 2u dezer bericht dat de stuurman met de vruuw eu kinderen van 4 8 en 11 jaar van kapitein Koops met eeu boot het schip had verl iten Aan de boot was echter een touw bevestigd opdat de kapitein haar des noods naar boord kou terughalen De buut bereikte het strand doch daar was men nog vau het eigenlijke strand gescheiden door een plek waarover de zee ruischte De stuurman nam het jongste kind op tien arm om hel aan land te dragen Spoedig werd echter hel water die ier eu reikte hem lot aan de armen Ilij keerde toen terug en bracht hel kind weder in de boot De kapiuiu die dit zag eu vreesde dat de boot zou omslaan trok Het Pkarmaoeiiiiich H eekUad di arttenieet besprekende voor zoover de pharmacie betreft merkt o a op dal hel wetsontwerp vreemd omspringt met hel Latijn Zg acht t niet voldoende dat voor den npo heker niet meer kennis van die taal gevorderd wordt dan noodig is lot het lezen eu verstaan van recepten Vóór het theoretisch of vóór het practisch apotheker xameu zullen bowgzen vau kennis dier taal moeten geleverd worden zegt zij Wal de praotische opleidiug betreft zij ziet volstrekt niet over het hoofd dat het ontwerp wil d al de candiduatupotheker gedurende minstens twee jaar de uitoefening der artseug bereidkunst onder de leiding van eeu bevoegde gevolgd heeft maar toch meent zg dat d onvolledigheid en de rekbaarheid van het ïoorsohrift in het outwerp htt beoogde doel geheel kan missen Ten einde te voorkomeu dat de vrijgevigheid der opothekers ten opzichte der sludeerellde jongelieden de bepaling niet illusoir ihaken acht zg t wenschelgk dat in de wkt als coutroleereud middel bijgevoegd worde het fciseeren van de verklaring door een of meer der geneeskundige inspecteurs Maar meer nog indien het dtt bedoeling des wetgevers is om den candidaat met de uitoefening der artsenijbereidkunst in het maatschappelijk leveu bekend te maken dan zouden aan de Woorden de iriloefeniug der artseugbereidkunst ouder de leiding vkn zulk eimU bevoegde eenige meerdere uitbreiding moeten gegeven worden Ook vraagt zij of de bedoelde twee jaren niet gérekeud moeten worden aan te vangen na het iheorilisch apothekersexamen zoo ja dan is dit niet vofdoende uitgedrukt Het iustellen van staats exameus waar hel geldt bet practiscfa examen der apothekers bedienden keurt zij goed maar zij keurt het af dat over bet algemeen hel ontwerp zich door eeu te beknopte omschrijving der txameuvakkeu doel kennen Levert dit het voordeel op dat aan de examen commissiéB ruimte v in oi valting blijft voor de examinandi echter het n tdeel vau mogelijk verschil in opvaltiug wanneer zij bij Ie voorbereiding zich op de mceuiug eeuet voorgaande commissie baseeren Hel draagt haar goedkeuring weg dal de tegenwoordige hulpapolheker vervalt en ook de benaming leertiug If olheker dal er minsteus tweemaal s jaurs ex iintna zulleb afgeuuiueu worden Tegen art 17 heeft zij geen ander bezwaiar dan de benaming apotheltersbedieude Ten slotte liieent zij niet onvermeld te mogen lateii hoe weinig grundslagen voor pharmaceutische kenni a der aanstaande geneeskundigen het ontwerp bevat Is voor dezen hel gemis dezer kennis bij de uitoefening der praktijk iu het algemeen eeu hinderpaal het wordt een gevaar iu het land als hel ouze alwaar den geneeskundige vergund ia op zoovele plaatsen geneesmiddelen te bereiden en af te leveren zoodat zij genoemd worden onder de bevoegden tot uitoefening der artseug bereidkunst en de meeste der bepalingen voor ipothekers voor de apotheekhoudeude geneeskundigen gelden Zij vreest dat de klachten op dit punt idöbr divoorgestelde regeling zullen vermeerderen Zondag jl werd te Amsterdam de tweede sociaalfdemocratische cursus gehouden Nadat de president de vergadering geopeud had met een kort woord waarin hg verzeierde dal de sociaal democratische partij de waarheid bezit en dus eenmaal zal zegevieren hield de heer Schroder een redevoering om het duel eu de beteekeUis der partij uiteen te zetten Geen revolutie wil zij geen vorsteumoord geen geweld langs den weg van algemeen stemrecht en algemeeu kiesrecht wil zg baar doel bereiken Kiesrecht is dan het recht otn eeu vertegenwoordiging te kiezen die ongeveer als tiitvoereude macht zou fungeeren stemrecht bet recht om de besluiten van de vertegeuwoordiging te controleereu en te anctioneereu een reoht dat aan htt geheele volk toekomt Om de zuiverheid der verkiezingen te bewaren zou er op deu kiesdag geen werk verricht mogen worden geen vergaderingen gehouden geen kroegeu bezocht geeR samensprekingen op straat zelfs gululd Vóór dieu dljd mochten wel kiesvereeiiigiQgen vergaderen mwrJtjl moesten voor ieder toegankelg c zgn Het seKwiame wil werd venekerd de persooidijke vrijhafnitt aau banden leggen behalve op verkiezii sdagen had spreker er wel bij mogen voegen Door deze middelen inu zoii de tegeuwoordige i aatsobappelijke orgauisatie die geheel en al verkeerd is veranderd kuuneu worden Geen verdee ing van goederen wil men maar eenheid van goedereu Zulk een socialistischeu slaat zoudeu meende spr ook een honderdtal raease e i die door een schipbreuk op eèu eiland ziju geworpen eu daarop leven moeten grondvesten Zij zouden zeker alles gezamenUjk produceeren eu zoodoende een socialistische maatschappij vormeli Meu ziet de spreker kreeg aanvechtingen om een uto te schilderen Zooals de zoogenaamde staat romaus der vorige eeuw ons zoo vaak vertoonden Dal een nieuwe maatschappij in haar historische 0n ikbè ing teu slotte tut een andere orgauisatie zou komen dan de thans bestaande daarvoor ontbreekt natuurlijk alle bewijs Hef geloof van den heer Sdiröder ill dat opzicht doet weinig ter zake ïot discussie over t gehoorde bleek niet veel lutt te bestaan en de vergideriug w rd gcskitep r rf SrAAT VAN BRIEVEN geadresseerd atn onbc kende gedureude de Ie lielft der maand September uit Gouda Vertondeu eu aan het Postkantoor aldaar terug te bekomen Mej G Taal Giesendam 0 Wünd Nieuvierkerkj H V Aalst Rotterdam vmi Pel UviWht te ii e j Gouda den lOn October 1878 De Directeur v h Foslkantoor te Gouda VAN KB UUNE briefkaart MARKTBERICHTKN Gouda 10 October 187S By kleinen omzet was de st raming l m v PolJertarwè JiÜike 10 2 Itr 5Ö Mindefl H I Hobbel Amsterdam