Goudsche Courant, vrijdag 11 oktober 1878

ZMHitg 13 dldolier 1878 N 2205 GOUDSCHE COÜRAKT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda eo Ooistreken ƒ i5a 9 75 Rogge puike ƒ J ü ƒ 7 40 Mindere ƒ 6 40 s ƒ 6 76 Voer ƒ 4 66 a ƒ 6 26 Oent puike ƒ 7 25 a ƒ 8 Minder ƒ 6 26 i J Haver ware ƒ 4 il ƒ 4 60 Ligte y 3 60 a ƒ 3 75 HeuiiepEaad ƒ 8 30 a ƒ 8 50 De vremiirkt mei goedcu aantoer de handel vlug n tot booge prijien verkocht schapen alsmede magere varkens cu biggen traag te vcrkoopeu Aaneevocril S3 partyen kaas pryieu eerste kwaliteit va ƒ 27 a ƒ SO tweede kwaliteit waa ƒ 20 a ƒ 26 Gotbpter ƒ 1 4Ü a ƒ 1 56 Weiboter ƒ 1 2 ƒ 1 80 Burgerlijke Staad Oouda CEBORFN 8 0ct Cürnelii AothoiiU ouder L Ftsflke en Hinibrock Joh nna Maru oiiJtri J irendel en C ijWHt Urne o ideri B Nl K U en J C tanden Berg llaria CoriMi ouder P Mi Uufwegm en A hcürave Mil ia Corutliii oiiJera H L Bluk en II kjolmtea Willem 4 irk cudiT J S biff r en J C Groenei eg OVEJlLEU N 8 Ooi H C ilaman 3 in 9 M l linrnil 21 B J A A el 3 in GïaiLWD 9 Oct C van aas o T tt BlskUnd vin der M en H C Palodanua IL van der Kemp D A Sl a e dtr Ham en C de Jung G F it Kedli Boutmau en N Boud ategn éwxerlüke Stand Tan onderstaande gemeenten van S tol lU Ocl 1878 Moordrecht EBORENi Uendert Cnnidii onder M Oollefom enC Brueklini eii Oouderak EBOREN Arie ouder A de Vrie ea M de Bruijn OVERLEUEN 1 J kalbergen 6 Stolwijk OEBOKEN Cornell Joief ouder R Mmb en J Kulm OVLüLËUüN J MO Schenderen 19 d Haastrecht EHUWD A TJitleubogaard en K Verboom Reeuwijk CEUOREN Cathariua ouder G Verkoef en C in Bgn Cornell ond r J van Monrik en W Benktu Jolianne der G Boer n M de Greet WiUom oden H SlrylMd a I Dompeling OVERlXDENi C Kriiim 77 J ONDERTK0ÜWD M ij man 84 j on W A Stolwijk j K M Onlken Mj en D Joojreneel 22 J J Tin der Heijden 2 j en K Upleijn 22 j Waddinxveen OEBOKENs oeltje ouder J Hoegerdgk en A ean Wilgen Cornell oedoi C an den Berg en N Luiken Johinnet Hendricii ouder C Eooieboom en E Eut Hendrik onder A n der Winden en W iln Gelo en nirinu onder J wa VeUen en N n Teglingin OVERIEDEN R iu Eeden Peter min 2 m GEHUWU R Vengden en B Miehout L via Wilge J J n Heuniugei APVERTËNTIÉM Betallea van een Dochter M L VOS Gkeus iScuda 10 October 1878 NBÜËGËËMEIBJE loekt tegen NOVEMBER een betrekking uls WINKELDOCHTER of Toor KINDEREN Zn is van goede getuigen voorzien Adres franco brieven Amsterdamsche Veerkade n 37 EENVLUGENHAUDIG gvTTMgd tegen 8 a 9 Gullen Goede getnigBchriflen zijn vereischt Zoo de persoon voldoet wordt hg met de regeling op de drukkerg belast Brieven inincp aan het Bureau van t Katholiek Blad € Zelandiat Us Middelburg AIimnSTBATIE Iemand 34 jaar oud ongehuwd eene fraaie hand schrgvende met ADMINISTRATIE bekend ook genegen en volkomen in staat tot het doen van BINNENLANDSCHE REIZEN zoekt eene betrekking De meest vleiende getuigschriften zijn te Terkrijgen Adres onder letter K aan het Advertentie Biureaa van A KOK Comp Boek B Kftntoorhandel t Gtuda PEIJSCOÏÏRANT DEE VERSCHILLENDE van üe Fabriek I AIGLE dépót bij W N BAAIJMARERSw BANKETBAkKER HAVEN 17 I CHOCOLAT EN PASTILLES 16 20 30 Ct per 100 grammes CHOCOLAT a n VANILLE 70 85 100 Ct per 250 grammes CHOCOLAT DE SANTÉ 60 85 1 10 1 25 Ct per 250 gratames CHOCOLAT MEXICAIN 1 25 per 250 gramme CHOCOLAT bOOBGEOIS 50 Ct per 250 gramiües CHOCOLAT E N PRALINES 8 sortea divers 30 et 50 Ot pei lOo granÉtoal CHOCOLAT TABLETTEN 20 25 et 50 Ctj CHOCOLAT ppuR BOIRE au LAIT sans vInILLE prix divers CHOCOLAT N POUDRE EPURÉ en BOITE d 2 50 a 500 graiuines tm k 25 30 S et 45 Ct les 100 grammes j il JViï Verwacht binnen e enige d en NÓÜGi de Paris qt de Marseille Blanc et W IV lUAlJ 1AAtè US l iikclbaltke ÏËven 17 Opriüniiii ivan lai iÉmA van af heden m Me h Ff W dagen dezqr wéeK biÈ M y W ESTHAvEN en PEPEE STRAA i r m i Küiilnklllkc Arnlicmsche EAU II zmmmwL De Ei U DB COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken verkrijs baar bij R SCHOLTEN Gebr be RAADT en verder bg alle voorname Winkeliers en Coiffeurs iil liet geheele rijk F J BOER Lange Tiende weg D27 verkoopt met toenemend succes de BREDASCUË KOEK m H BULIÏÏUÜ STEEDS VOORHANDEN Puike Sigaren KOFFIE THEE SUIKER EN ANDERE KOLONIALE WAREN PVijn Bier Gedislelleerd Sociëteit 0 S GKN Or GEX BUlTEKOEWt VOORSTELLING van den Heer met geheel nieuwe Experimenten Dinsdag den 15 October 1878 Prgzen der plaatsen HH Leden en Dames 0 50 Kinderen beneden 12 jaren half geld Plaatsen kunnen besproken worden van 10 3 ure op den dag der Uitvoering Toegestaan door de Maandcommissarissen Een Heer wenscht in kennis te komen mdteen liefhebber van jagen die een WILDRIJKEJACHT bejaagd niet te ver van Rotterdam gelegen hij is genegen 8 4 gedeelte der JaarIgksche pachtgelden te betalen om gezamelijkmede te jagen eens per week Inclineereudeverzoeke nadere bijzonderheden ook waar dejacht gelegen ig franco brieven letter W bgden KantoorBoekhandelaar H T HENDRIKSEN Hoogstraat 287 Rotterdam Openbare Verkooping TAN EX HllS m ERVE Twee TURFSCHUREN eenig gebroken VEENLAND RIETLAND BOSCUHAKHOUT en WATER Voorts een partg drooggeraaakt LAND gelegen in den Tempel binnen de Gemeente R E E U W IJ K mm mmm EN Verschillend ander Gebak W N Raaijmaakers HAVEN op WOENSDAG den 23 OCTOBER 1878 de voormiddags ten 10 ure in de Herberg v b VERKAIK in het vroegere dorp van 5 ut wi ti binnen de gemeente Reeuwijk Breeder bg biljetten en inforinatiën te bekomen bg Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Gouda DaoK vak A BaiNKic N BU deze Counuit behoort eeu ByvoegseL PABLEHE ÏÏAIRE WERKZAAHBËDË Na bet aannemen van het ontwerp tot gi edkeuring vtljn het huwelijk Oes Konings en eeuige wetten yogi minder belang is lc Tweede Kamer irpor etuigin tgd gescbeid om de confniissiën roor do verscbillei fle begrootingawutteh iu de gelegenj t id te sb maken jj OndfU de aangt jTöornaimste eeö woorwa rddn tot BU haar rapporten op te wetten was een der ntwerp tot rogehng der irkrggiUg der bevot jdheid er apotheker vroeavrouw Iran ar s toijdmi In apattiekerj bedièPie eo ontwerp noo iiggeHurueu door et Metiu de gebrek i genejs Vudig hulp vl jiiil t pinttelaude Bg de itfAnl en wer door den heer Op meet dere eh betere ieu doolf de stichting JCj iool f Rott i lam iu miQisIjer iu ernstige word J Saaylnians Vader wel eens jUgenieene amba b lac ié dpleiding lyM v lan eeu tweedi reik denkbeeld If dj dvejrweging zal gei i Heeft de heer Loaawiians rrnutjr wei eena neer adviezen gegeven die getuigden i van einig kennis van h t platt dnd adrw aan zgn advies omtrent de veldarbeid van kindereu ook bg deze discussie werd door hem iets aangevoerd dat zeker door vele plattelandsbewoners niet zal beaamd worden Hg achtte toch voor de praktgk ten platten lande zulke uitgebreide stndiën niet nuodig Als de daar gevestiigd f nmaheereii ahwiito dwMgke Inlp kmrfmn verleenen is dat naar zgn inzien voldoende Terecht voerde de heer Idserda aan dat de plattelandsbewoners tegenwoordig niet daarmede zouden gediend zgn Hg wil even als de minister slechts één klasse van geneeskundigen maar de toegang tot de universiteiten zoo gemakkelijk niogcigk maken Jubt daarover liep nu hoofdzakelijk de discussie naar aanleiding van art 4 De heer Mees achtte een onderzoek naar de bekwaamheid der toekomstige studenten in wiskunde noodig De heer Godefroi Jieurde op dezelfde gronden als in het adrea der maatachappg tot bevordering der geneeskunde vermeld zgn de voorgestelde regeling af Uitvoerig verdedigde de minister de voordracht ook tegen de adressen der professoren van twee nniversiteiten Eischte de wet op het hooger onderwgs klassieke opleiding ook voor de artsen door dit ontwerp vervalt die eisch en heeft men daardoor meerder toevloed van studenten in de geneeskunde te verwachten wtint de kamer vereenigde zich met groote meerderheid daarmede na verwerping van twee amendementen Bg éfi behandeling van een paar ontwerpen omtxeni de OosUlndische xsomptabihteit bleek alweder dat die regeling nog steeds veel te wenschen overlaat Wel mocht de minister op verbeitering wgzen wel mocht hg verklaren 4iooniitgang merkbaar is en de Kamer nog in dit nttingjaar geioepen zal worden om een yaarvepondewe ja an e k i ui gw af te loiten toch bleek tii r 44 gerfer 4 Mas ë d t dé wet tot regelm i f IbpMibititeit in Indië niet zoo werkt As wel wens£h Igk is De oVerige aangenomen ontween betnfien natdrttlisaiie etten en wgtigingen van it grenzen vgaeen paar gemeenten Vermelden wg im slotte dat de vertegenwootdi ng weder voltallig ia door de verfcie angen t Rotterdam en Dordrecht gebonden B beide verkieongen zgn de candidaten dar liberale partg met overgroote meerderheid gekoK 3H Dcrj laat6 vKri den beer van der Loeff cal waardig tervuld vrordeh door den heer van Q nnep wethouder van Botterdém terwgl de plaats van den overleden l evaardigde Bredius door den vroegeren afgavaardigde uit ons district den heer van der Linden rgksadvccaat te s üravenhnge zal ingenomen worden De heer van der Linden zal dus weder alsafgevBi rdigde optreden en zeer zekei hou beschamen die ibezwaar hadden in die keuze omdat zij vreesden dat vgn optreden als afgevaardigde van nadeeligen invloed zou zgn opde eendracht onder de liberalen ENLAND Heeft hn als eerlgk man geen verplichtingentegenover iju kiezers op zich willen nemen in bet f belang des lands zal bg zeker met alde kracbl die il hem is de mannen steunendie lliauif dour s koning keuze tot de regeering gerijen zijn L GOUDA 12 Qefther 1878 i De Eerscjs Kaïnet d r aateu Grueru d ia bgeeugerorpiu trgea Waeusdaf Ueu 10u October des uvoiida teu 8 urej Naar mes verneemt ui de Tweede Kamer niet vóór half Nuvcuibei weder byceukoMeu Bij het Depurlemcut vaa Koloulëu ii een wetsoutnerp iu bewerking tal refirliug vsa de fiiiaucieelebetrekkiiigeu tuMchca Kedtriaud ea Mederlaudach ladiê VERGADEEING vak mk GEMEENTfiKAAD op l iuaag l a 16 OatatiiwdUUS des aauiuUlag Ie 1 ure teu eiude te behuudelcii Hat adrea vau O Tuoruvliet koadeude verzoek oin bouwterrein au de Crabelhslraat De vouralellen van Burgeioeeater en Welbooden betrekkelijk het Lager Oudcrwga In de reaideutie ia omireut het lijdttip vau a Koitiiigs huwtlijk oliioirel uueb ufficieua ieia lekera bekeud Z M venrak naar Arolaeu mrt het oururaieu lu Februari te huwto IiHler achyat hq te keuiira gegeveu te hebben indicu het mogelgk wpa nog ia November te willen iiuwea Muohten geen ouoverkoiuelijke bezwaren dit ouuiogelyk maken dau zon het huwelijk iu de rerste dageu vau November Ie Arolaeu wordeu ollrokkeu Ia dat gev zou de jonge ICouiugin otastreeks 1 0 Nuveuiber h ar iatoohl dueu bioueu Ainsterdain waar vervotgeiia het Lerktlyk huwelgk eu de plechtigheid der kroiiiug gevolgd door een tal vau feealeii tea Here lullen plaata hebben waarop alle aauzienlijkeu iu deu lande worden geaoodigd om der vorttiii te borden voorgeateld Men spreekt dat daartoe reeda eeu lyat van 3000 pcraoiieu gereed gemaakt is Ia het Paleia op deu Dam wordt druk gearbeid aan de vertre keu der koningin Waarin hrt meubilair lal geplaatst wonleu dat thana in bet Kontugsaalou op de Parijaehe teatooiiitelliug urgkt Het achijnt ook a Kouinga voornemeu voenoopig tgiie reaidcntie te vestigeu iu Amaterdam eU iu a Gravenhoge sleobta teer korten tgd te verwgleu Naar wy veroemen ia het tkaas xeker dat de diriiat op de l ju Leiden Woerden mei 16 dezer cal aanvangen Giatereu en hedéa loepen er eilratreincu die de beambleu op de uieuue Ign met hunne getiiiueu naar de rcapeotieve ataadplaatsen brengen Br tollen audeie dienatregeHug ia neda door deS gèeriuggoedgekeonl vsrdt iabei i riahtiagea 9 ireiftea loopen die uit Leideo T avr l n SS ai eA tl 30 m i en nit Waei dea Ma u II B 4 w 1 m eo 8 a 6i B vertrekken De treinen atoppen op alle stations sa da geheela afstaad wordt in ongeveer 75 miimten afgelegd 1 Bg de nienwe spoorweg Leideo Weerdèk Kll be noemd lot ttationeheh ttatioMkIcrken te Alphsn E C Htillinan Bodtgraven W K M bntn Kwammerdaijf O J Hii ieBksmp j lUgsawoude Koodekerk J H Boh nddaboom Op den Uden deter zullen op de lijn Uden Woerdeu exira feeattreinen loopen die de geuoodigd vau en naar Leideu zullen brengen Opmerkelijk ia eeue uituoodigiug door het gemeentebestuur te Alfen veizoudeu Dize uituoodigidg toc geldt uiela minder dau de feeatelijke oufaugat van den eeriten trtM op het Uaadhuit te Alfcu I Men deelt out mede dat bg de Begeering het voornemen beataat om in deu loop der tittiug een wetsvuoratel op de fabrieksmerken iu te dienen ai Op 1 Oct bedroeg het incompleet aan kader by bet 2e reg iuhuterie iu garuizoen te Maaatricht Grave u Gouda 17 sergeanten 4 fonriers en p m liO kol poraala De getalatcrkte der korporaala bij een reg iufiinterie bedraagt 200 Op het oogenblik zijn er dus alechta 80 present die evenwel nog niet allen dienat doen want zeker kun men rekenen dat er nog een tOtal geemploycerd lijo of wrgena ouderdom niet meer hun gewone dieuat kunnen verrichten zoodat er voor de gewone dienst een BOtid k rpora4la overblgven bg het geheele regimeut dat ia mim 2 per compagnie in pUata van 8 volgena de formatie Dat bet er uiet beter op wordt blgkt neg daami dat aedert I Oc tgn afgegaan wegena expiratie van dieuattijd I fonrier n t aergeauteu Bijna ieder wiens dienattgd vcratrgkt verUat de gelederen Naar het ütr Dagblad verueemt is er niettageustaaude de teer onrustbarende berichten omtmat plotaeliuge verheffing der ziekte vau den minister van oorlog in de laatste weken geen uoemensaraardige veraudering in den toeitaud gekomen Dans blijft aleeda zorgwekkend en het ziekte proots Uiifc iu het algemeen iu üatiu qm uu en dau l t d patióit hevige p Deu ioodat hf tioh dan tot nheele oulhouding vau werkzaamheden verplicht net Oischoou de geueeaheereu de toekomal duiater lusien ia er omireut bet juiste verder verloop en deu dwy der ziekte uietf met tekerheid te leggeo De eaeigip van den zieke Ugft niettegenataaade bnproeviaiM die hem voortdurpud wqfden iqigelegd greet Blijkene het vooiloopig veraUg omtrent het mtXiontwerp tot wijziging van aoramige bepalingen van de toet Of liél Hooger OuderKÏji werd de urgentie daarvan bctwijleU en aangedrongen op uitatet totdat één enkel ontwerp al de overige noadii ge veranderingen io de wet op het M O kin KiVatten Over t algemeen beataat geen bezwaar tagea de opueming van een düclorait in de geachiedeuis ofichoott velen daarin geen tegemoetkotaiing sage p aan de behoefte aan geschikte onderwijtefs in de hatoék Tegeu art 4 van bet ontwerp bestand aTgeittieen brtwiiiir en vooral weuschte men het etamen voor de Staata mmiaaie niet luiiger nit te stellen dan de wet van 1876 ia voorgeachreven althans h eerste examen in 1885 te doen plaats hebben In het eerate nommer der onlangs uitgeven Nitutetberichtt m MuUapatiorthamd wordt na korte herinneringen vau hetgeen in de eerste drieb jeeakomaten van dat Boud is verricht een bekhof verslag gegeven der laatste al emeene verMderiM gebonden te Zwolje Oaamit Ugkt dat We f nienwe afdeelingtn tgn opgericht en Met getal led door afgaan eu bgkomen station air wiil gfbWeu Het voorstel om aan ds Veneaiging liit gemeente t Amiterdam nd af te itais het bouwen aener kerk door dtn der boofdstaif langeuomen stroef Inl sM De OrMi v v riastiBitr s fttifut Wórden De It AoMltHlaBMke weitilMn Ar itoA k kosten de Tti fêka teB e MM Uittt iMMM Éi t a vaa d Mr t higg ke rd at i Osb tiaoia vksa eik bn ruAg bnaacr bevifldtR fiidii H voonemtB btttsal t slalie Wuffbs m ai deu fib bapogrwag op ts UOn en deo sM HM Is vervaagea Hel om t erdt wé aWVlT Mai te Osattrbtekf pUists hebbeo w i ii