Goudsche Courant, zondag 13 oktober 1878

mm mim m mm wm Alle soorten van B O R D E A ü X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz y te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDBA UXWIJN van f 26 er Anker met aooijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessohen icwart en half ankers Fnjsoouranteil vorden gratis en fraoko Tersonden Alles wordt franko huis geleverd lïï IJT DE hoop De DIRECTIE der bovengenoemde Maatacbappg berigt dat de deelneming ia opengesteld en dat reglementen op franeo aanvrage te bekomen zgn bg den Heer C B van BA AREN te Schoonhoven Kaktoor De Directie namena dezelve Korte riendeweg 17 te Gonda C A B BANTZINGER Djrecteur Brij Tot bet geven van nad re inlichtingen hebben zich bereid verklaard de WelEdel Heeren A F C va HASSELT en G W ROES Notarissen te mAem Mf D NLIMAN Notaris te Zutphm en F P db POORTER Notaria Schoolopzienar en U4 der Provinciale Stateti van OvEEWsaEi te Oldenzaal f ii l De B4ad der mc£nte Woerden heeft in zijne ibliaK Taa Donderdaf toegestun een erediet ran 600 toor de fwstei k viering van opening der ipaorireglyu Leiden Woerden OJb de ingeze tenen tullen uilgeuoodigil irordcn om Eg die geler genheid ran hanne bclangstelliiBg te doen blqken Woensdag lijn de 62 teekeniogen ingwonden ter beantwaordiug ran de prijsiraag roor twee mo numentidie fonteinen roor het nationale huldeblijk op bet SldTte Su ttiyk in de Oranjerie even bciyden het paleis teiituaiiüesteld De regeling der uitstalling dezer teekeningen h id pUats onder leiding trii den heer Br indes den aeoretiiris der hoofdcommissie Toor bet huld l k en di n heer Redeker Bisdom deu architect ran prins Ht iidrik l c prins kwam rerrulgens de teekeningen en de ehetsontwerpen raarander teer schooue ontwerpen xyii in oogenschouw nemen Duuderdiig heeft het ComM van Vittoeriag ran het plan r aor het Hutileblgk bestaande oit de heeren jhr mr C J A den T ï N Trakrauen i Bois ciiiin P Heldring eu J H Brandes zich op uituooiligiug ran den prins Uaar Soestdgk begeven In overleg met dui prins wordt door liet comité en jury r in beaordeeliag benoemd om Z K H bg het doen eeuer keuie uit de ialrijke ontwerpen n teekeningen roor te liehten De reeks der Wiiiterleziugen te Berg Ambacht werd gisteren geopend door den heer A van den Soscb hoofdouderwyzer te Moerkapelle die eene Jweiende mie hield over de Mode en hare heer4ohappij Met ouverdeeld genoegen werd deze rede awgeooord zoomede de daarop volgende bedragen an deu spreker en den heer J G Bettink van Berg Ambaeht Als een bijzonderheid kaa gemeld worden dat in de afloopt week in den tuin van den heer 3a Kemp Mr smid te Ttnte een tiiolmap ge dolven werd ter zwaarte r n IP s pond Rbel oefent eene teer krachtige werking op den plantengroei uit bitonder op gras nien aardappelen en alle wortelgewassen 9 deeleu roet eu 1 deel zout met elkander vermengd geven een zeer krachtigen mest ie den stalmest zdfs tu rele optichtea overtreft De grootste produetie van kunstboter heeft plaatsin de omstreken van New TorJc waar nu 8 fabrikenia werking zjjn Een Aezer brieken verwerkte helvorige jaar 30 millioen pond ossenvet Voor een ijgioot deel gaat deee kunstboter naar Europa j Het bcetnnr der Amliemsehel nlaonstelling vereeni sr heeft een uitvoerige oironlaite gerieht aan NeerfaHMi Indntlriëelea met betrekking tot de TentoonataUing van Nedeflaadaebe en Ktifoniale Nijverheid iaAnihem aa medio Jani tot 1 of 16 Oct 1879 te honden Se oironlaire rangt aan met de opmerking dat er op de Parijsohe tentoonalelling van dit jaar in bet algemeen veel maar in he bijzoiider voor onze iudnatiie teer veel te leeren valt Van het geleerde aldaar Aoet hoe eerder hoe beter partq getrokken worden om ons voor een volgenden wedstrgd voor te bereiden De gelegenheid om dien vooruitgang te toonen moet op vaderlandsohen bodem gegeven worden teneinde C akkelyker onze indostrie m T volledig bgeen te Den brengen Die natioiuda tentoonttelUug kan gepaard gaan iftet cea internationalen wedstrijd van sommige fatiHkateii en werktuigen en op die wijze kan op ttéine sobaa maar nuttig en proctisch een intemafioaalè tentoonitelling aan de nationale worden verbonden Dooir geldélyken steun der ingezetenen en de toeaegging door het gemeentebestuur van Arnhem om sehoonste pleinen en plantsoenen voor de teu nstelliag af te ataan knopen alU inzendingen Worden ontvangen Waterweg eii spoorwegverbiadingea verg na keIijkeo dit daarrnboren en voorspellen tCa drülc beaoek aan de toch reeds zoo lieflgk gelegen hoofdstad van Gelderland De regelingsooa e j l gmjslige bepalingen voor t ervoer der it tt tfacbteq tA verkrijgen t n ogelijk l 1 x 1lép te Pargs gecxpoteödt Rnfel üaidaar iiaar Arnhem ie doen lenden eu tf jkwarea vjjal de eiioaUiie op de eaekikteea n a bMp gc nhei J die ji Mntoo0atelliitK omen i gd d iv i4 a4abie UB iyWi te bekKanMtCHi de hoogte vitA hnn vak t tell£n Uit het prbyquMM ilif teBta HMeUi g kUiktt dat lö die wH en MippdM dfMrvan v4iS i PesemlAr nan d cereIw ffp oetea doiB waaiak hah door het BaitaiK Ivelea worden geioadea om daarpp den A OMeiadusttiéel n ulven legt d eioolaire al kat dauom afhangen om gn de ja en aaneka reaxMlBt ie toonan dat Nederland z jn ouden gpi iwtaWntaï g M weet ta kaatttwea aard eni der voprireipitn i qpiidii gMui fie Igstcn wacht het bestaar vdor I Januari terng Voor elk ingezonden voorwerp wordt een bgdrage geheven van ƒ l lot O per vierk meter naar gelang van hoogte en standplaats voor 1 Juni 1879 moet die bijdrage igu voldaan aan het Bestuur Ër eal door het beatour zooveel mogelgk unar een gelegenheid worden omgezien om de geëxposeerde werktaigeH door stoom in beweging te brengen Inzenders die daarvan gebruik willen maken tegen later te bepalen vergoeding moeten ook daarvan viSnr 1 December mededeeling doen Van 16 April tot 16 Mei a t worden frano toegezonden goederen ter tentoonstelling aangenomen en dadelgk na nfioop worden ze terug gezonden Het Bestuur zal echter beschadigde zendingen weigeren en casu quo dadelijk daarvan aan de afzenders kennis geven Voor rekening der inzenders komen alle kosten aan de terogzaiMTng vatbanden üitdrukkejiiJï moet op Dwfenbcdoelde lijsten door de inzenders worden vermeld of ztj het door hen tentoongestelde willen verkaopun in nelk gev d zg gedurende de tentoonstellióg met meer d iariver mogen beschikken maar dit moeten ovtrlulen aiin het bestuur dat de koojipeiiiiiugen ontvangt Vierdagen na de tentoonstelling kan pvcr die gelden na afirek van 5 pCt provisie door de inzenders orden b schikt Bekroningen zullen door een jury worden toegekend benoemd door del een voorzitter uil dubbeltallen door de eereleden van liet bestuur op te ninkeu Inzenders zullen pcrsoontgk vnjin toegang hebben tot de tentoonstelling Het verhaal oiil iiii s m pns hl til opiyenomeii betreffende den hongerdood eenir lliili iniiiclie graiin die aan spiritisme deed h id eng volge ihit on een exemplaar werd tuegezonden van een spiritist iscii tijdschpift getiteld ik linh ouder het motto or la chariU point de mini Pil l 1ad wordt untr geven te Oütende en bSvat stukjes die in hel Nederlandsch en andere fVeer die iu het Fransch zijn geschrevem Het aardige van den inhrmd is dat men daardoor kennis maakt met de wyze waarop de geesleii dapper uitvaren te en elk geloof aan het noodlot op zich zelf beschouwd kun men zegden dat gewone menschenkiiideren wel eens kelgker verzen hebbeu gemaakt Verder komt in de flfoti voor een verhaal geteekend M Krabbé waarin wordt meegedeeld hoetwee echte spiritisten jfie boerenbedriegers Williamsen Hita die oolc il Hage hun sauces hielden te Amsterdam op 10 ScAteirtber hebben onlmirtkerd Zij wantrouwden de ee genoemden toen zij een sésnoe bijwoonden greep een huniii r naar den opverjepen gerSt en kreeg Wi liams bij zijn jas te pakken Een worateliuiT volgen de bedriegers delfden he onderspit Zij werdea einderzocht en men vond bghem valsche baardea tulbanden pntloodjis phosphorus en tal van andere ntoover artiki Is nijbrengen gaarne haldejéaif de eerlijkheid waarmeede spiritisten zelf menrerken jom bedriegers aan dekaak te stellen maar men kan uit dit verhaal ookleeren dat er twee soorien van spirilislen zijn gelijk de bekende tw e soorten ran negers dehensohelijken en de schoorsteenvegers Zooveel iszeker dat de echte spiritisten voortaan wel irgvoorzichtig mogen zijn want het is waarlgk niei voor de eeiate maal dat zij zich de handen aan frschoorsteenvegers vuil maken Fad Men herinnert zich de taak der Zaaiidamsehe schutters die weigerden op Zondag op te komen eu deswege gestraft werden Di Lindeboom trok zich hunzaak aan en verzamelde o a giften voor hun in De bgdragen waren overvloediger dan de behoeften en daar de schutters niet meer wilden aannemen dan vergoeding voor hnn verzuimden tgd kwam er een overschot Daaruit is aan ieder der betrokkenen als een aandenken uitgecsikt een Statenbijbel met kaïitteekeniugen en phtea Na blijft er nog ƒ 160 over Die som wordt bewaard voor mogetyke herhaling van vergiftiging t tg te Zaandam ot elders om dan daarvan voor zooveel noodig ea mogelijk de vervolg den te oaderstennen Om nu voor het vervolg zekerheid te hebben vóór goede beswaring en doelmatige besteding is die som overgedrageil aan de Commissie voor Christel ondtrwijs aan oAvenuogende kindereu welke uitgaat en opder koataóle taat van den kerheiaad der Chr Chr Qutf gemeehte te Zaandam Na 26 jarettzal de eoauaiasie of de kerkeraad de hoofd om of wat er dan bqk weien zal voor chr onderwijs an aaverroogeada kiDderHi moetea gebruiken van stonde aan de rente Tot eene grondig beooidêding van de werking der joagate wi q gen ia de wettelijke bepalingen omtrent de hdüi M behl tinge door of ten behnevp nxi i gt ia i w W t iV Op vetipek van den Minister van fiuanaiën Anm taiseheMkeaut vao de eontmissarissen dei Konngi aaa de gemeentebesturen Ier inrujling geüondeji een uitgewerkte atflot van de over het jaar 1877 werkelgk geheven plaatselijke belastingen zoodanig ingericht dat daaruit blijkeu kan welke de zuivere opbrengst van de verschillende belastingen is geweest en naar welke maatstaven of taksen die zijn geheven geworden Onder de tooneelgezeli chappen die dezen wiatet ons land tullen bezoeken behoort volgens Pr Gr Cl ook een gezelschap dat in het platduitsch voor slelliugeu wenscht te geven ouder directie van lotte Mende Het gerechtshof te Constance heeft twee doodvonnissen uitgesproken ren over Albert Wezel ea een over diens adsistent Johan Ortlieb De eerste was brouwer toen in het vorige jaar zijn zaken achteruit gingen besloot hij om ten einde aan gelil te komen zijn huis en aanhoorigheid te verbranden l it vrees voor ontdekking droeg hy het in brand steken van den boedel aan zijn bediende Qrllieb op die er 300 mark aan zou verdienen f hij vlf ging op reis De zaak gelukte de broaweri brandde af cu Wezel kreeg geld doch niet zooveel als hij had verwacht want het blpk dat hij veel te hoog was verzekerd geweest Daar nu het weder opbouwen der brouwerij el kostte was Wezel door den brand niet uit den brand gerankt hij peinsde wederom op middelen om aan geld te komen en kwam met Ortlieb overrtn om zijn vrouw vergif toe te dienen was zij dood dan kon de brave brouwer een rijke vrouw trouwen Zoo geragd zqp gedaan kort daarna sliert des brouwers vrouw naar het heette aan maagkramp Tlians was Aipe geschiedenis bijna een jaar achter den tM t en Wezel stond op het punt ren vronw met geld te trouwen toen hiJ in verdenking kwam gevangen genomen en lm slotte nadat zijn sehulil bewezen was veroordeeld werd In een op el van mr A Kerdijk in de Vragen de Tijd over de posl sp larbaiiken komt eene opuwf in cijlers voor van de hoofdadministralie der puiterijen afkomstig van het gebruik dut door de spur ders hier te lande gemaakt is van de gelegenheid om door tussehenkomst der postkantoren geliira aan de spaarbanken over te maken Dit geschiedde gedurende het jaar 1877 shehls 391 mnal tot een geznmenigk bedrag van 19 096 en in de twee eerste kwartalen vun 1877 met niet meer dun 261 paat wissels te zuiiieu van 9lf U De groote Hsrlgnaohr Tr imwaymaatschappij heeft brsloieu om voorliinu de rails als tij met ga m Jbeeaw bcdrk zyn met zout Ir liealrooien om eooeloeude het ijs op te lus m Hiertoe hre t zg een groeten wagen annxeweiul waaraan zieh een blikken bus bevindt die divtr eciK kleine b We iiig hel zuul juist op de rails werpt B ed zij i hiitmede vrotger proeven geuoinen die volkomen sIbo deu De ondervinding heeft geteerd dat bij sterken vorst het begieten met kokend water niets hitlp integendeel nog meer ijs op de rails naiibriicht Te Bcriiji Is een dienstmeisje om hel leren gekomen lint de grivoonie had het huis harer metsier des avonds heimelijk te verlaten ora eeii dsnshais te bezoeken Wanneer de deur gealuten en iedereen in huis UI slaap wus legde zij eene plank ran haar keukenrnam op de iweede verdieping naareta tegenovir geligeu venster van het achterhuis waaruit ty op s iiai kon komen Zy had dat reeds meermalen gedaan en wilde zoo ook U Zoudagaraad tegen middernacht hare keuken verlaten In baltoilel slapte zy op de plauk maar door de duistera misleid slapte zij mis de plank kantelde en zij viel met ecu rauwen gil op de binnenplaats neder De uit hun slaap opgeschrikte huisgenoolen vonden haar nog levend maar zwaar gekneusd moest zij naar bft gasthuis worden over gebracht waar tij weldra bezweek 3=OXiITIEJ Gevonden en aan het Bareaa van Politie gedt poneerd Een Portemoanaie net ati Klein 0 M en een stel Manchet ttnoopen üaoto igerecht te Govda tareebizittiJtg van Woeawlag 9 Oet 1878 TCantonreohter Mr J H vin MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Minis eri Mr W C A SCHOLTÏSN te Botteldan q j w fa VEBOOEDEBLD a M landboawwï oncade te WaddiatvceW tot eene boete TaB tica gulden of gevang van twet dagea wegens bin ck de gnueante Waddinxveeu op zijne werf tijdelijk in werking hebben van ec aaA een ander toebehoorende locomobile nwder daartoa aeae hriftelijke verguaniag te hebben va den bngpmeciter van Waddiuzveen namens den minister via binneulandsche Zaken af te geven E V hnisvranw van N 8 werkster wonende te Oonda tol eene boete van één gulden of gevang van één dag wegens loopen op de beweegbare brug aan de Haven te Oonda vódr dat deze na geopend Ie zijn dichtgedraaid en vastgezet was P H arbeider wonende te Gou la tot eene boete van één gulden of gevang van één dag wegens wateren buiten een waterbak op deu openbaren weg achter de kerk te iouda h J Jj vrachtrijder wonende te Gouda tot eene boete van één gulden of gevang van één dag wegens als geleider vau een met een paard bespannen leperswagen iWee stellinghouten aan die wagen vastgemaakt onder het ryden laten medealepen op den openbaren weg Ie Gouda L K landbouwer en P K tonder beroep wonende te Nieuwerkerk a d IJsel ieder tot eene boete van één gulden of gevang vnn één dag wegeui Ie Nieuwerkerk a d IJsel ofschoon voor de dienst derbrandbluBchmiddelcR benoemd zijnde afwezig zijn bij de beproeving dier branilblusclitniddeleu VRIJGK3PU0K EX Overeenkomstig requisitoir van O M L Ö van V tonder beroep wonende te Gonda van de aanklacht tich beleedigrud te hebben uitgelaten over de financieele positie van tiju neef J F van V winkelier te Gouda In deze zaak als g tuigen gehoord de beleetligde diens verloofde haar Zuster en haar vader W van der V schipper wonende te Nienwerkcrk a d Usel vaa de aanklacht binnen de gemeente Bleiswyk in zijne schuit oliezaad gemeten te hebben inet eene halve heoluliler niet voorzien vau het vcreischte slempelmerk voor 1877 In der e zaak Is deskundige gehoord de ijker R isch uit Rolterünin die iia vrg langdurig onderzoek verklaarde d it het hem toescheen dal de ijkleiter voor 1877 ofschoon zeer moeielgk zichtbaar op de maat stond C 1 van H steenfabrikaul wonende te Gouderak van de aaukluohl in zijne steenfabriek te Gooderak werkzaam gehad Ie hebbeu twee kinderen b neden de 12 jaar Mr Kranenburg trad als verdediger Vitn den beklaagde op Burgerlijke Stand GFHOREN in Oei JoUdm Ornelia Muria gndtn A J Vos ra M 1 Gnrs Adriinia oKleri t ülagtac ca A sii Oinmen OVBRIKUKN 10 Oei J B S No 8 m ONUfcBIROlWIl U nel M è Qaaol M j ra P Panens j 8 Bili J n C vio a r I iii il f W tan ij a Ul n 0 inOtitt Kj E T dri IlsrlOK il j tn n Vlii l Z j fl vm iet ktu K j ea M n de Water U glulirijli SI J I J Maren 41 4 W P J BtMe Ie AaMlerilam SI j Brliido tV j ea 8 ttaito i J ia APVfiRTENTIEW Voor de vele bewyien van deelneming coo Tin hier ab eMera ondervondea bg het overlijden van onien waarden Vadar en BekawcU vader betuigen wg onxen oprechten dank Vit aller naam J VAK KRIMPEN U oiufa 12 Oei 1878 £ r wordt gevraagd tegen NOVEMBER als Meid alleen Zich te vervoegen OOST OK ZIKKKN ik Dr AIBY 8 Natuurgencrsiniddeleo als beproefde en goed werkende Reinediëu kennen en ia bet bgtoodrr PAUEXPKI UER met de brsie nitkomat gibraikrn veisronilieran ii b ko het komt dat door de dagoladea kei bensht verspreid wordl van een skehte uitkomit 4aor de PainBxpeltir verkregen goaanVp is tieehu feu antwoord te gevva Oil beriaht is eenvondig wtlMt anl 9r Aikt s NatnotMieesmtdMiatiKMk bij het unventandi tte gebraik ajl lï nt l i im du geval geheel en al q ieb iMj k PMN EXPElLEt ia wy i lOt ab hdlzaam uitstekemi CcmmwMmi hr kend Een ieder overtuig tt b m eerste tiaktfgïval Het rflMMs VlUftt ordt op franco aanvraag door Hicktt Baekliandel te Jt f r bM fr Üt eu Jnm verzonden WÊ T0LSSG71INASTIEE Gesteund door het Departement € Goüda der Maatacbappi cTot Ntit van t Algemeen noodigt de Heer oTEENBKIiGEN alle Jongelieden van den werkenden staiid leeftgd van 13 18 jaren nit om Jlfo fefoo deel te nemen aan geregelde OEFENINGEN in de GYMNASTIEK en don WAPENHANDEL Zfl kannen zich daartoe ten zynen huize tUchtt tot MAANDAG 21 OCTOBER e k aanmelden De eerste les beeft ien dag plaata dea avonds van 8 10 nnr St1 efljk Gymnaatiekloe al i9fi 4 SpiaratgatMatt S De Nut CommiMi Dr TEftPrfTkA ï w II l r WS3EL Dl SCHEPPER Dr JULIB3 Gouda 10 October 1878 Tailleui Zeügstraat Wieht dt ontvangit der NIEUWSTE JlEn Èehche en Fransche NAJAAES Eir WIïïTEESTOITEir Voor Hoesten Verkoudhgid Asthma Borstaandoeningen enz is geen aangenamer en zekerder middel alsde oiq bekende KIJKUND i UUUiVK lU H$i r HO IG vMt W H ZICKENHEIBfÈR te MAINZ MVDBVse Rynprov 23 Jau 1878 HgiM vronw fce aaa Aktkma l dt Meft ene proef niet llwen BÜRST HONlui genomen en vindt zieh na hei gebnnk zeer verlicht i BRaNNAOBL KeiaaiL Posb Directonr 3 ALLEEN ECHT met nevenstMnd fitbriek atempel S in flesaeben raa 2 fl I en 6r Cent Gkmb t B F e A Wolff LWiJ MMtm b $ if nm Bergen L Wij ul r en bö C Van Banwen Hmuirteht bj J IX den Hartig t i OiKitmitiT hg F Jtake Idenbnrg BAÜANTIFELLIGÏÏIilBE Door het gebmik van dit Preparaat kan men ROOS en SCBILVES8 van den haarschedel geheel doen verdwgnen dit middel is geheel onschadelgk en zeer versterkend voor de haren en haarwortels hergeeft een nieuwe groeikracht en voorkomt het vroegtydig grijs worden Door de gnnstige resnltaten hiervan de ondergetedcende het ieder aanbevelen Proef Gratis Prgs per ilacoo 2 AUmd verkrgi B SCHOLTEN Coiffei Hooge Gonwe C 266 Gouda J EI lIBIRT unT t iiu Photographisoh AteUar DAGELIJKS GEOPEND Of DO DRRDAG cd ZO XDAG 7 Portretten a fl Heden bad ik het genoegen van den WelEdelen Zeer Geleerden Heer Doctor Waï het volgende schreven te ontvangen T Dimt den 1 Mei 18 8 Zeer Kcsehte B er BUETVEiiT Ter gelegenheid van myn twee en zeveBtigsta Geboortevetjaardagteest voel ik mg gedrevaa tot het volbrengen van een Erkentelgkb idspligt l Uwen opzigte door namelyk holde te brengen aan de onwaardeerbare dienst my bewezen door de voortreflgke Watten AbahaubMn in Uwe Fabnek vervaardigd en die zonder aanigefe twgfel op den naun van OSZONliMMIDa WATTEN alle aansprak tatkm nogaa i Ik ten minate heb er den hailriibiD iivfhiedonbetwiatbaar van ondervonden in die a eloope winter ter genezing eener pynlüke en verontrustende bmnwonda m aia t at 4e u vreerink kweMe m bo eiüddgk gefailri HCft oT de haelende kracM Uwer aafthondend Mgtnaste Watle l Was geteekend Dr WAP Ik wenachte op dit bericht de aandacht vast het tmbKA t veatiaen tefeMTenMkepA wel te latten op de dehte aoork alle oadetieéirtnd door A BREETVELT Af Verkrygbaar i 30 eent pa pakje ia M tt keüde Depots bfl i r A o n Dcih lixnia K R Ttikeal 0 althi M j do Wm Botman Guuila iu fo Bcrkd F W dca Uil SchooDbuveii A Hriiu Eevenboixep M J Gondkedf Boskw J ID llorp ZocCermcrr A Knlian Ktfin j as ScUaKiMmaidu fe K OMicfUcd UmlrMtoTr