Goudsche Courant, woensdag 16 oktober 1878

i Woensdag 1 Mober üs ti i t 4w 1878 rmd b j W j W WM 1 GOÏÏDSCHE COTJRIII Smm en Advericiitieby Vèdr Gouifa en OnistfebénH BUItEI LAN D Magazgo TiJriUÉitttDeliGoiifecties ULlSAMSOM nARK±J I GOV DA heeft de eerde ONTVAÏJGSTte beriditen van feene zeer GROOTE en SMAAKVOLLE KEUZE in MANTELS vc f Pames en Kinderen COSTUMES gèheél iifgèWei l en ui doozen l TÉBl SEl I f 41T i liS @f till i FSLTEB iip in rootefverscMMeid AI£m AIJJ COtntAirTE ÉSmiLM en noodigi gyne geachte Clientèle uit deze expositie te komen bezichtigen ROl ERDAM HE Mannenzangvereeolging UITVOERING op rereerend verzoek op ZONDAG den 18n OCTOBER 1878 dea arondf te half acht oren in de Sociëteit Ons Gbnok en HH Leden der Sociëteit hebben Vryen Toegang met eene Dame Meerdere Damei of Kinderen 50 cent de Persoon Kinderen beneden 12 jaar worden niet toegelaten N B Tekitboekjet Toor zoover de roorraad strekt zgn aan het Bureau Terkrggbaar tegen betaUng van TIEN CENTS Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE OOUBSCBE im of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of Si Janskerk te Tet Goud benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlgk leven bericbt der beroemde Olasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabctli DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys 80 Centen van HuishoudeiijKe Artikelen f Ontvangen een roole sorteering EAiTG m Tumuwm mis is TïïBFBAmmr haabdstellen Venier Tootliuideii ALLE SOORTEN BZI ISTJUl EIST O Ij A S W EI K als KARAFPEN en KANNEN BIERSTELLEN ROMERS enz Voort eene Boime keuze Berlin Zilver Lakwerk ens ens ALLES TOT CONCÜRREERENDE PRLTZEN GUUDA Markt A 57 J J VAN BEMMEL Wordt gerraagd tegen Half NOVEMBER bg jonggehuwden te Gouda ren fatsoenlyke FABM EN UMMN mmmm9m mwwm § aU Meid alleen tegen FLINK LOON Brieven franco onder Letter W W aan het drertentiebnreao ran A BRINKMAN te Gouda WadMT een GROOTE S0RTEERIN6 Haardep Kachels Fornulzeo oowel FUN GELAETIilN aU GEWONEN Roijaal Zwaar J J VAN BEMMEL Kprte Groendas l en Markt Gouda Wordt GEVRAAGD een k f 1 40 d Riem by A Brinkman Lange Tiendeweg Gouda mum mmmi k KEUUN en WERKMEID loon 80 met Terhooging Men rerroege zich aan het BarMM deier Connint onder No 152 Ovci xictU Bttikm De Psrijnhë cafMlpaittimit rai de Tmtê vhu fliiiibettii rede o Urtaable R kriirir vtf d t er Kilrrt U72 toen fUroliJta tt dier pUiitM dt kou reel rttelii KeMaskc bwUiid rul h d Keboudeii iTHsnii hg het naar faoÉr a komeu van iitfuwe iiiitav üchappelylu luftea aaukJiblple iw opuitrkrlyl rrniiidrnHK ia de fipeilUre ineeuiiic w oiiKubii Niet lleeii dat dn re le u 187it een ttoruachtiKeil KtutiA uillokte Mn Qanib tla a lexeniiluiuien uianV ok de heer Tiinaohelf de toeaaialiye nuuiMi r au biriimdandtehe nken ia Saalaud rerklaarda bm Thiert dat het hem leed laed ik J iaulake legtvnun uid te kamlrn fre ttkweiiaehea met liet daldeu r ur rede die loo veroutniaiaud 0 voor K r ifa m UHt iiM verloop Tan leelilt imtm erWeai Biauiarok lu ilen Kijkadac dat uAca raat eu eene kalwie III l rHiikrqk beaiaau dmiin aadera Uudew uut li Tiudrn iqn f roM veraiKteniiii in I mtkryk moet to Keiehrcveu wonlejn aaa da r keul dia bet IhiuI wtho i tta beeft enutaii l e tooiabMisclie Ihi onrn i n er verdweueii aedert hu guuireriieiaeat iilrrk gt BoeK om de vnjheid M vcnlniKCii bat met meer iiouih Achttr het loeutlisine aan u iiioediKeu tcii eiuda nju roordeel te doeo mn dru aeiink iIm n hi t4iibae ant h aiManiuiani rau 1H71 rareu kwt het prodaot der BepuUiefc i t ouilokiea owler de viruiieleu van hat Keuerr jk Bf da veattgiDK ilrr Hepabiiik karam dm ftelieiaa kraoht tot au barstiiiv en door hare roekelooca aanraiidiiq vau het teaai kree i f de lerdieud struf Het liebt iiu hrtft lie iieireleu weKfieiaagd sul het ounelleht Ton bet heldere rentaiid doet da aiopiin Tinlwfiieu Dm ia de muraal der ver crlgkiag vau dr brule ta I lannM itehniMirn la d aaaer i iiyii en aa BtamataMt getatgeais ointretil den ruflii eo toaalaiid vaa Vraukryk k hóéfnianct ineeut te weten dat de I l Mche Referriug bmura fcnrt bq da Kanien ren ocUoutwirp at iudiriien hnudciide herrorailiiK raa het kry aetni Alle jan elMd B tullen nwrteu dienen hrlil in bet aetief leger hatiy lu de leaerve l a itieiiat b de reserve lul 8 jaren duren l e plaata virtaiijiiHK ronlt onder de volxande voorwaarde be hiHiden dat de jonpi lieden dia dour de ljtii4K lyn aauKewrxeu Vuor bet ciicf lefter uob kunnen diieii vervauKeu maar altshla lu aoover dat ty elf overipian tot de reserve Uu Afgbanialaii komt bet bericht dat de Indiiohe inbuorliiifr die al agent van Lord Lytton naar Cibul yi aait aa met een brief van den emir op weg is iiiuir Peshawur Het heeft er veel van of op dit aiitwaunl grwachl it en init dt vqaiidelykbetleu en liegm gi maakt werd vaut er i nog met gestreden De BniBche regeeriiig neemt lulnateheu raaatri gelen op eeu gniuii Hkuol eu een teldtooht wordt lu het vuorjnar voorhereul imdat men eohier eent riuige lerke punten voor dan ruiter beletten zul Onder generaal Hainea worden 36 U00 man by eiigebrnobt niaar iHtas chrii veraterken de Afghuneu huu sttrrklea lil de bergen ook meer en meer Wat Kitgeland a prestige in ludie vrel nailetl doet IK dat de Kliybrrilrii de sta n die ich our de liugilschin verklaani breft ibaos geslrsft wordt door Mjir Ah louder dat de Ëngelsahen ken I hulp knmcn Üa Rumische troepen lyn weder roor Konstsnli iiopel leniggrkaiiien Te Brrlqn en te Parqs beeft dit besluit der Rusten diepen luiirhk gemaakt en lu Engeland vraagt m n elkander met eruatig laal af wat men uu doen moet In een particulieren bnef worilt mede grdicld dat het benoht van de Ttmtt dat de Hussitehe Irorpeu naar Konatanliuoptl waren terof ekeerd b le clubs op d kantoren en op de benr als een plotselinge doudcrsing leiler in da ooren klonk De Rursru vrrwqien naar bet voorbeeld van ünitsohlasd Het üuitaohe leger bleef lu bet hart van Frankryk met de hand als het ware dicht by da keel van Parfas lot de nulliarden betaald waren eerst toen trtikken ds Soilsehen terug 2y voor kwameh dos ceti tweeden oorlog indien de betaling fus wiis ultgebUvsn m k i vendien leide prins Lobauoff tot den Grootriat volgens het tVactaat van Sau Stefano de he regrenug haar truepen trrst behoeft temg keu drie maanden lia het sluilcu v n het e IraCtaat Hel is dus als middel om dH tmctaat spoedig t doen teekt nen dat de Irui prii ïijii t ru gtiondfii j In de zitting door den l ui e B RijlicliiijlSiicrdajt J gehoudei is iiangei o iieu art $ utere iikonis ig het voorstel der UaimiMie Au 5 beval Uep ilii tn I aangaande de uplremn v lu vergadellilgeii H t amt iidement Bnul trikiende om opaten gi leldfii rt el een uilsoudiring tL maken ten aaotiiu van ve gideniigeii gehoudt n gedurende dtu i erLii rings I tot bespreking vau a iugeli enliideii de verkiLZiiigcit betreffen l rn iii gieM luder aineudemcnt wurdm met groole nieerdil tieid tirworpeii Hierna wurdt de iwceile aliiict vau art 5 zjiid liebat hoegenaamd aangeiioiueii Vcnler dan rt 5 heeft het Huis het niet gebriicht In de cluiug op Katirda Solert eeuigbii ii d wor t lu vele oorden van Pruifii een slryd gevoerd door de cliriouleii tfgea de openbare school Zy htlibeu sllerici lietwarm en protislen ingediend tegen een tMA A hvrbockeu op deze scholen in gebruik die snd als T uizelf ypretkt do tt de bevoegde autoriteit vooéif aan een nmw kiurig ondrnoek wpreii oiidvr ilfpeu Al die betuariu hebben tot geen ander reanltaat geteld dan dat ty als ten ecuenniale ongegrond z ii nfg wezeu Nu tg de districtsaulo iieittn lyn afgeweien lielgeea de dmcdeu vermoittel k Wel Ie geraoet ge zien hebben heeft men dct in lariSBa te den miuisier van onderwys geweud aan wiens iinistene de leesboiken op de openbare seholf n In gi bruik zanden sqn ondenoeht want s iniuiste goedkeuring is uoidig alvorens ty uigtVoeW mogen wonlea Het antwoord v m itei ikMUMr iS iusgelqks afé xéod Ten getnfgè MetvlQi lal üc Temioedeldk in deu a in8rmi deti Fruisisehen Landdag ter tafel worden gibiaclil In de O ieUnrijk ch ll0 igair che crisis schijnt eeulg vuuraitiieht te best tan ope u oaueilianle oplossing Oruaf And uM en de Uongaarsche miiiislers Tisia eu Wmkhtim hebben eene undienite b j den keic r gehad die drie uur duurde eu wnaFvau het eerste gevolg tcbyut te tullen wean dnt de beer Tista M iandag uls minister van fiiianciëii eu de heer Weukheim van bluiunliindsobe taken tal optreden Dat de erisis gt a stuurnis in de parlementaire irrrktaamhedeu tal vrraoit iken btgkt uit de byienroeping van den Ryksraad tegen den Stu deter In de behoifte aan geld is voorloopig vooraiu door eene leeniug van ifi inillioeu ilirijnett lu goud duur dm miuistir lan ftnnucicii bg het crédit mnCier van Oostenrijk le bank van Parijs en de bank van Puilschluml aangegaan toodnl het cridiet der Oisienryksch Huugaarsi he muuarrhie nog niet geheel tchyiit Ie rijn nilgeput l e luiln der Porte bi treffende de sreigrring om een cqjitnict te sluiten met Oosteurgk heeft aldaar een KVogst ougunstigen luilmk gemaakt In antwoord up dl klacht over de onmensehelqkheid dir Ousteurijkers heeft Andfassy geantwoord dirt hj die beschuldiging verre tan rich werpt terwyl hq d Purie heeft geweten op de bloeilige wyte wiLirop Omer Paoha ileu opstand het ft getracht te ouderdrnkken BINNENLAND Ly OÓÜDA 15 October i818 r Naar mrB lut goede bvn vemeeni i i d l Msche 8touiiiboolniaatschapp4 Volharding irerktaani om ibiaaeiikort een d cust Gouda Amsterdam te opsiMn s Land middelen oi d negen eerste maanden deies jaara hebbeu opgebracht bï B06 9 0 66 tynde 891 7S1 28 meer dan in hettelftle tijdvak vab 1877 De raming bedroeg ƒ 70 791 820 88 In hst tijdperk van 8 September tu 8 October 1878 fyu blyliens by bet dep van binneul taken mycIcopiB nibl beriBhuUn 4oe l9n iflf a y t t in Gelderland 12 muderen in ZnidkoHand M is Moorilhollaud 1 in Pnealund 3 in het gthael 5S randeieii In het vonge tgdpérfc van vmr weken i am M rnudereu door die siekte mgetaM Naar aanleiding van bet onlangs door Burg B Weth ged ine voorstel san dei gemeenteraad alhier betrefft nde eene reorganisatie van het Lager Ouderwqs IB deze gemeente is door de Plaalselqke School omtnissie eene missive gericht aan den raad waUrfn vouretrst lustemmiug w rdt beluigH met het vodrtt 1 van Burg en Weth betreff nde het opriehtea eeuerIi waartchool aan de 2e Openbare Armenschool en eveneens roet dat aangaande den te stellen leeftijd voor de leerlingen der Openbare Scholen doch wSarin verder ten sterkste wordt aangetlrongeu op de oprichting v t een Tweede Burgerschool voor jongens i De bchoulcuinmissie acht het aantal leerlingen dertegenwoordige Burgerschool voof jongens te talry kvoor het gebouw en tcVen ta sautienigk bijden grouteu omvang n veracbeideuheid der vakken van onderwas voor è tioofiiqndrrwqtet Hoe foot diens qver luch moge iljn is het onmogelijlc legt de commissie by zulk een groot getal leerlingen e zoo nauwlettend tocticbt Ie hosiden op Ije l drag en de Vorderingen der leerlingen als lu hel belang van het onderwys ei Voof de leerlingen vereisehi wordt I e Commissie betrenrt het dal B en W fn dete niet haar opinie deekn na mei leeilweteu tag xgdav Borg en Weth niet de oprichttog snef 2ê Opcabwe B rg rsehual voorstaldsak NW alleen d I toevoeging vau een Bieaat Jueaal aan bet tegen oofdige geboaw let Openban Bufgsraelieel vo r jongen i e gronden in het voofatel van Burg en Weth f Onlinkkeld waarom iq iHe overgingen lot bet voor i stellen vau ek Bwawe s bIii w I wotden nwitts daa de Cimmisaie bfWiwica Het eerst maHef daa cf ae iiienwc achoal legreoté flnantieeU oflcfs vAi oute gemeente toude vorderea komt ile Cuminissie i ongegrond voor daar de fiaantlëele offers h I tiiet te gniot zonden lyu en teker volkomen s twsn 3 vondig tonden wonlen opgewogen door de bevonlering der vde en ematiga bebiiifseB daarby Betrakkaiiw Bovendien wordt door kaar gaweseii op art 45 dar i nieuare Hret op t Lager Onderwys dat alilus Inidtt gDoor het Aykiwonlt over elk dieaa aar aan dn k gemeente dertig ten honderd voor bet bi drag der kosten van het Openbaar Lager Onderxyi vergoed Het tweede argument dat eeU menwe school onuoodig toe iqn met het oog op de hier gevestigde inrichting van Htddelbnar Otiderwijs heeft de Commissie teer bevreemd Het doel van haar voontel is jaial om de leer lingeu die Inter tallen deelnehien asu het endeincht op tie seholcii voof Middelbaar en Hooger Onderwys die lessen voldoende Voorbereid Uiet vracht te doen volgen Bij een vergetijkiAg Iroiwens vsn de roeping en de vakken die het Middelbaar Onderwijs heeft met die van de thana vuargea ie1de achool is het h i duidelijl dat Van concurrentie geen sprake kan tya f De missive der sshoolcommitSie wordt in haar gehiel opgenomen in het Ferdi v iet eerimdeUr ia feu gemtnteraai waarom wij ons tot mededee ling van het bovenstajinde bepalen ert belanauet leiiden verder naar genoemd verslag rerwyten Giaterensvmnf hield de melselaars vereeniginj Ouderliuf Hulpbetoon in het Kcifllehms Bellamr haW vqWe jaarlijksche algeineene vereadenng tothet doen vau rekening en vernniwoörrfliig Uit heï vetslag van den penniiigmeetlcr Ueelc tht ann ieken gfld was uftbeiaald een sdWl ƒ Ml Hetbalig saldo in kis w ui S M3 l it ktt venli van den seeretari blti l veMer dat her kantkl hdeil in het afgeloopeu jaar met 6 vermeerderf a oodat dit bedroeg 8 3 De iw fag aB de spooreeglyn XtetSetif Witaiilt heeft gisteren met veel plechtigheid plaats gehad in leg fnwoort ighfid van een menigte ajitfiritciten Ann tiet station tls leiden werd deTnreH otn 1 troptl uitgesuroVpn door dep beer dn Bitn aameneud fV VJ tl X 1 u 4S 1 B