Goudsche Courant, woensdag 16 oktober 1878

tgonitiv ka d Makbn wpij H erd dooiden BurgemttttcY Vau Leiotf op hartclyke wqie beantwoord Bij het afr dcB vn jd B erstes trein paM 4 mniiek der aohuuerij i Klef ern tali ke volktmeaigte jttichkretru aao Aau hei atatijD te Haiemroade wircleu de feeMgeuoolM verweltmnd door den Burgemeester ala iMafd tn M t gtA Bt be imr Aau de Directie der Muiitschappg werd de eerewyo aangeboden De heer De Bordes beantwoordde de toespraak vaa den Burg eester Te Alphen tenS men hrt siatiop fraai veraierd lu 24 rytuigeli iK af mtn zioii door de met eerebogen en vlaggen versierde gemeenten uanr den St Jorit waM de gemeente Alphen den feisigeuooteu een J nmtr dvittmrt aanbood De eerste dronk werd door drn Burgemeester van Alphen ingeateld op Z M del Koning en osie aanstaande Kaniugiu Deie dronk werd met toejuiching ontvangen terwyl het muiickcorps van de jagera fanfare blies De tweede dronk van den Burgemeeitcr werd uitgebracht op allen die tot het tolstandkomen an de Igo medewerkten speciaal op de heeren Sloet en De Burdei Drte laatste antwoordde met een dronk op de ontwikkeling VOO het land door den spoorweg Een aantal loaaten volgden Te Zwamuerdam werden den genoodigden bloemen aangeboden terwijl de burgemeester dier gemeente het woord voerde Te Bodegraven werden door het muliekgexelsch p CreKenio liederen ten gehoore gebracht Ook daar werd evenals later te Woerden door den burgemeester en anderen het woord gevoerd Toor de vacature liü de ïemonsirantsehe gemeente te Uoorn ii het volgende viertal opgemaakt G T d Pot te Waddinxveeui Dr ÏV A Terwogt te Oude Wetering I W 1 v Maanen te Moordièdit p B W Kalff te Amsterdam Voor de akte als hnlponderwyier dedeb Zaterdag te sHage 15 c ndidaten examen 9 werden afgeweten en 6 toegelaten waaronder de heeren W Slinger uit Waddiuxveen en J H Verkerk uit Oonderak I e landbouwer T W van Polsbroek die sedert Juli jl preventief gevangen cat als verdaoht van Tergiftigwg i t vrouw is op viije voeten gesteld Vaar men wil loa tgdens het verblgf te Amsterdam van Z M den Koning en H M deKoningin na de voltrekking van het hnwelqk hetgeheele regeoent grenadiers en jagers in de hoofdttad gamixoen moeten honden M v d D Tan de hand van den keer Oetard Keiler die Boh op dit oogenblik te Arolsen bevindt sal binnenkort vefsehqnen Waldeck in vogelvlucht bg de Irma Stenfert Kroeae fc van der Zande te Arnhem Aan prof F Strookt ia het vervaardigen van het monament op t graf van den te vroeg ontslapen ds J P de Keyser te Arnhem opgedragen Nog 66t 1 Jan ml waanehqnlqk leeds aan deie opdraeht t n ToUUan De algemetne veq adering van hei Tooneelverbond velke reeds voor den Men Nov was nitgesehreven kan wegens onverwathta opgekomen beletsel dien dag ook weer niet plaats hebben en bigft nu bepaald op Zaterdag S Oct in bet Lokaal Odeon te Amsterdam Daagt te voren xal g k vroeger werd beTickt de inwgding der Tooneelsekool voor afgevaardigd n en genoodigden plaata hebben De WUttm Bamdtt waa reedt Zaterdagavond in het getiekt van IJmniden Terstond it de sleepboot I amitUn nitgettoomd om iMt tehip binnen te halen Te 9 uur kwam het Pooltekip bg fraai wnder en heerlgkeii manetchgn onder oitbindig gejuieh der bevolking binnen Het vaartuig werd naar het BH meldt naar den noordwal vaatgemeerd Nauwelgkt wat het beriekt over het land verspreid of van alle tyden kwamen een menigte telegrammen van autoriteiten en anderen voor de bemanning die bg Ii0 aan land atappen natnuljjk werden ontvangen Zondagochtend te 9 nnr sohntte het Foolaehip X t aloiieii waran bedekt met belangitellenden van de meeate huilen wapperde de vlag D oflmeita en aunadwppen tien er allen flink nii Zij qn siat met hqaoadere feettelgkheid ontvingen waartehqaltjk omdat detgd v kun temgkeer Bog ooieker wai Da Mnna 187 8 7 1 der rgktlandbonwtehool ta Waftnimcn m mat 120 leerlingen aangevangen Doo dea heer W J Witte onder direatenr bg da rqkitdegraaf en pottar n te t Oravenhage it Vf eenigt fniaaatcbcttotca aanvraag gedaan voor onaeMa M anitg aa de ttp feitat fe aencr fa m rleoüritokit rerliiAtiiig ter vertiuiglng van het voor het meerendeel in ona land iu gebruik igiide koolgatUeht en volgens een procedi dat sedert eeiiigen 1 eaoral ia Frankrük voor verachillende doektiadaa met tnccia iu toepaaaiag it De afdeeling van Yolksonderwgs te Zaandidn gt tigd ia opgeheven tengevolge ven de weiiiige belangstelling die de leden in haar bestaan stelden Het beschikbaar saldo is toerertroHwd aan het okderwgtengeielsohap aldaar De Cotemissie van oppertoetieht en b etr der Kweekschool voor teevaart fé Leiden heeft bericht dat op Maandag 28 deter s morgens 10 ure in voornoemde inrichting eeue keuring tal pUats hebben van knapen i ie eeue verbintenis in i rijks teedienst weusohen aan te gaan Het Nieuws van den Dag bevat een brief van de Willem Bareuds gedateerd 10 September waaraan wg het volgende oiitleeiien Den 22u Juli vertrok het vaartuig van Vordö van 23 tot Juli was er twaar stormweer uit het N W en W N W doch de volgende 14 dagen was het kalm weer en as er gunstige gelegenheid om de wanruemiugeu voor te tetten hoewel meestal dikke nevels het bestek houden teer bemoeilgkten Na iedere 6 mijl wordt bggedraaid op ruim 150 vaam eeu loudiug en temperutuur waarneinilig gedaan en alleen op de dagw cht en voormiddag het stoomlicrtje opgestai kt eu ecu dreggiug eli ferinl tempe ratuur bekou en Het was hard werken voor de bemanning m ar het werd met dé meeste bereidwilligheid verricht Om de Noord loopcnde naderde men de grentIgn waar de warme en koude stroomen in elkaar vloeiden De weinig vertrouwboar wordende Miller Cocella maximum en mimimumthermoaieter werden door die van Negretti en Zambra en het apparaat van Eckmaiui vervangen eu voor de eerste maal werden uitsluitend met deie nieuwe uitvindingen waarnemingen up verschillende diepten gedaan De uitkomst was verrassend Terwgl op 3U Juli nog hoe dieper men kwam ook des te lager temperatuur werd waargenomen bleek den Sin uit de teer afwistelece trniperalurrn op verschillende diepten dat men op een punt gekomen was eeu waar koude en warme stroomen door elkander vloeien Den In Aug ging de groote vischkor voor het eerst overhoorden werd op 110 vaam gedurende 4 uren gekard Üen rgke buit voor den eodloog kwam boven doch geen aetbare visch behalve een paar verdwaalde scharretjet tniss Kien wel afkomstig van weggedreven vischkuit s Middags te halfrirr van dienselfden dag passeerde men de eerste gsschol in ds Barenttee Tot den lOn Aug bleef men in dit gs kruisen omdat daar bet wetensehappelgk onderteek juist de meest Verrassende resultaten gaf Uen trilde in teer slecht water en hoewel het gs bgtonder dik was en er hoe langer hoe meer voorbg kwam drgven kon men toch gerust doorgaan omdat de wind uit het N O blies en dus het gs opende Men leilde langs twaar pakijs en bemerkte den SnAug dat er aan beide tgde gs was toodat het bleek toen eindelgk de aanhoudende dikke mist optrok dat men geankerd lag aan een gssshol De kommaudant wilde eerst verder doordringen maar toen de mist weer inviel besloot hg de baai uit te teilen om weer in open water te komen Den 6den om twaalf unr kreeg men eindelgk een tonnetje Te 2 uur liep de kommaudant in een der gsatrooman om deu photograaf in de gelegenheid te stellen eenigee photographiëen te nemen maar een siieeuwjaoht stride bitter teleur Het photograpbeeren in de Bareudtee is aan allerlei bexwareu onderhevig toch heeft de photograaf langzamerhand een aardige vertamelittg bg elkaar gekregen Den 7 Ang op de dagwackt ging de wind gekeel liggen en ankerde de kapitein het sehip aan een hooge tware met heuvelen bedekte gssonol waartussehen het heerlgbte drinkwater glinsterde In Vt uur tgda had het wachtvolk SOOO liter daarvan overgepompt xoodat men weder gelukkig voor ruim twee kaanden water ailn boord had en de ttunrlatt weder tot én pdM waa aaiig gr eid Hier weid een photographie genomen van de geheele bemanning op het ijt Men kreeg nu iwaarder j t de tehoUen werden gnwter in ait eatr ktheid en hooger en mjrer Bet tag ar ail ala de overblgftel van een benoorden opgebroken pack Het wat een verbalend twaar en uitgestrekt veld waar hel onmogelgk wat doorheen te komen alleen in het Z O waren voldoende wakken Windstilte dwong den Ssten te Ugven liggen een leehond werd gesehoten die teer goed tnlaijct Den volgenden dag ttevende men inidoottelgk totdat men bg t optrekken van den nevel bemerkte midden in t gt te litten In het O hing een aekerp oranjeklearig ytgloed en van Oeai tol Zaii tot ZZ w ag men dnidk k cM zwaar j pack zoadcr een enkele opening Uaea ta t N O Z W en W hingen donkere waterluolitei maar in t N pok veel en twaar gs De kapitein besloot ta beproeiw m eea pastelgke ricbtiog loef te hoaden eu dus om de Oott te bigven optferkea Hat viel rohtar lastig want het scherfje werd voortdurend belemmerd door schotten Niattegeostaaade het ne e Aalen der tlagteilen voor iedere wendii ti bet afduwen tegekk $ s met alle krachtsinspauniog weigerde het toch nagenoeg iedere wending Dj moest eindigen met insluiting Daarbij werd de ijtgloed in Wt O au Z O steeds helderder terwijl daarentegen de luolit in t Z W er gnsltiger uit ging tien Over het vei te ijs was met den kijker lelfs water te tien en toen de mogelgkheid lieh opdeed dat de sterke wiul wellpht aca opeiiing u het gsiton brekql bes poUde Ult in dien W ii beproeven Om Mêt tt bet Wgaaa faB kM lAfcthMdtA Onderwgteiagenbotaohap vestigde in November 18711 de aandacht op het stelsel van den Oeentcheu ritmeester Clauson Kaat betreffende den handenarbti4 iu de scholen v6or jengeus In het begin van 117 bracht mr A Kerdgk dece taak ter sprake in dia Bodt van Votktmimoij en op de laatste algenmat vergadering van deie Vereenigiug werd bedolei iemand naar Denemarken en Zweden te tenden ait den laat om op de scholen aldaar het stelsel sta Clauson Kaat gade te slaan Het artikel in Om Ométriei ê van Nov 1875 tnk tooeeer de aasdaoht vaa een belangstellend landenoM deu heer A Groeneveld dat hg aanstonds besloot kit stelsel van Claasou Kaat nader te leeren kennen Met behulp van bet tgdadirifi door deiten uitgegevea en hetgeen over dese taak in Daitschland het lirtt had getien had hg spoedig begrepen wat ia dat tteltel aanbeveleniwaard en wat daarin verkeenl was Tevens had hy zich er too op toegelegd dat hij reeds met 1877 aan eenige jongelieden les begos te geven Weldra trok aen eu ander de aandacht vaa het bestuur der afdseliag Kotterdam van de naatsehappt tut nnt van t algemeen eu bet vond bij dit lichaam tooveel bgval dat besloten werd up ile school van het Nut ia den Oppert aldaar een proef it nemen of die handenarbeid kUssicaal kou wordn onderweeea en tevens te tieu welke vmchtrii lUl ouderwet drageu ton ode voor het eigeulgk school onderricht Aanttouds Werd uitgegaan van het denkbeeld dal drie let door de jongens als een geuoegeu ton wordes beschouwd en dut bet verlof om er tan deel Is nemen als eeu belooniiig getchoukeu aan heii dit l best op scliool oppasten De ervaring heeft tt denkbeeld volkomen gerechtvaardigd de vrees om vsa de les in handenarbeid te worden verwgderd de hoop om er op te worden tneg Ut u uekiieu ica uilstrkeiuieii invloed uit op de leerliiigrii drr schoei £ eus in le wnk op VrgdagavoiMl vAu 6 8 mit wonen II leerlingen de Ics bg liet eerste nor wonll besteed aan hut teekeneu en e iistnteeren vaa vttlB werpen die in het tweede uur worden gesneden tit karton of uit hout getimmerd of gctaagd Bg dal teekenen en conti rueeren ook mathemalïseiit lichamen komen hierbg voor staat telkeot voet deu ouderwgter de gelegenheid open om uiutap Ki te maken op gebied der wiskunde vormleer tM en ontwikkelt tiah de tiu voor Igneu hoeken tal bg de jeugd Btj de verdere werkzaamheden woedt niet minder dau bg de reeds genoemde het oo geoefend maar ook een ander hoogst gewicht lichaamsdeel dal bg een groot gedeelte outer jaagati bgkans geheel verwaarloosd Wjordt de hand Vtor de geheele ontwikkeling van het kind blgkt dan arbeid bovendien teer nuttig te tgn en loovei kjj het A B C der mensehelgke bedrgvigheid omnl en een zeer heiliamen invloed oefent op de vorming van deu amaak Zelfe voor het karakter blgkt tUt nuttig te tgn daar het bg alle jongens tootfer ia den smaak valt dat tg uit eigen beweging te klii den arbeid gaarne voortielten en daarmede hua ledigea tijd beter aanvullen dan velen anders misschien loadM doen Het ia telfs te verwachten dat tg een teken vaardigheid verkregen hebbende na het verUteu dst schoolbanken liever hun vrqen tgd tullen bcttedet aan het maken van fraaie en nuttige voorwerpen hettjj voor kan genoegen kettq om er voordeel vaa te trekken dan dat tij dien tijd tullen doM brengen gelp loovtle jongelieden van dien leefigd tot hnn eigen tohade en tot verdriet van hua onden Omtrent de gevangenneming van de vrouw M doehteiH 18 jaren oud van een ttatioaschef ia Zeeland te Kruiningen wordt medegedeeld dat een groote menigte vermiste goederen waa omtrent vroeger vergeefsehe natporingen gedaM waren thans door de politie in de woniug VM den atationsohef die ontslagen is in beslag w g nomen ds voorraad wat i 6 groot dat eeu groot kar daarmede evervol geUden waa Onder het g vondene bevindt tieh ook een aak met appelen die daagt v6it de o tdekl iug aa eldert verzonden maar gedurende het transport vermist werd en veel tot de ontdekking moet hebben bijgedragen Hblad y De Veraeaiging voor lijkverbranding in Engelandheeft in de nabijheid van Londen een ttuk grond gekocht en aan een civiel ingenieur opgedragen daareed verbrandingsoven te bonwen naar het model van den even die te Milaan gebetfgd wordt t t Is bekend dat de Menchikoffs wat hun oorsprong betreft niet brhoorrn tot den Bussische adel Hun stamvader was een pasteibakktrsjaugcu te St Petersburg die eens een inaud taarten voor den Czaar zelf brttrimd naar het bof moest brengen Onderweg werd hy dooc twee heeren aangesproken die tich vergewisten orer den idboltd der mand Ken paar pnt verder had een hond hem een der taarten ontroofd Maar het dier viel dadelijk dood en de snuggere pasteibakkettjoiigen dacht dadelijk aan een sameutwering Aan het paleis gekomen vertelde hij al het gebeurde Peter de groote gaf hem een betrekking aan het Hof en hg steeg tot de aariligbeid van kanselier Peter Il yerbaudde hem naar Siberië maar keizerin Anna herstelde iga familie in haar voljgen hiistar De Nette freie Preue verhaalt dat een knaapje van laude baar als onbruikbaar verwerpen W zouden wel eens willen welen wat die geleerde Haagsefae Dames tegen onte taal hebben in te brengen dat lij haar ter zijde stellen tegen over haar wier gemaal zich beijverde het tegendeel te doen Voorwaar tegenover deu Prins ook is de haudiliug dier edelen minstens ouboffelijk te uoemen Met de baringvisscherij blijft het er allertreurigsf uittieii De laatste dagen tgn te Scheveuingen geen vaartuigen gearriveerd Men had gehoopt dat er tengevolge van het stormachtig weder meer haring zoude zijn gevangen doch die verwaijhtiug is teleurgesteld De prijzen der steurharing blijven zich dan ook ferm sonteneeren Over het algemeen verkreren dr hMiderijeu ea niet minder de visscbershuitgeziuneu i in treurigeu toestand Indien er niet spoedig verande ring komt zullen de verlieten ouberekeubiiar zijn Men schrijft aan het Dagtl Om eenigeruate eeu deukbeefd te geven Via dra enorinen veehandel die in de noordelijke proiiucièn gedreven wordt kaaiien de vulj nde cijfers dienen Ëen nauwkeurig onderzoik heeft geleid tot dete waarheid dat in 1878 va I Jan oi 30 Sept dus 39 weken elke B k tjjii verhoSdfld en grooteiidetls verzouden 2500 stuks ree Wanneer men uu mag aannemen dat dit vre door rlk iar gerekend verhandeld of in 39 weken voor ƒ 14625000 In het laatst deter maand tal eeu vergadering gehouden worden van deelnemers in de Kraliiigsclie iwemen b iuiiirich itig tot vaslstelling van de statuten en de beuoeraiiig van een B siuur Er is voor dete inrichting voor p in ƒ 10 OUO ingeschreven waarmede men dw taak mreil trt land te kannea brengen De inriskting ui ni lleea vo r dete gc meente maar ook voor vele Bewoner van Rotterdam iu een groote behoefte vooitién ttr ijl het verkeer met penny bootjes zeer gemakkelijk wordt gemaakt Dezer dagen werd berichf dat er thans in O tenrgk proeven genomen worden om door middel van electrisoh licht vóór aan de locomotieven aangebracht de spoorwegen op groote afiiaudeU s nachia zoo krachtig te verlichten dat de machinisten ver vooruit kuunen zieij Die proeven hebbeu aanvankelijk een gewcAsckt resultaat opgeleverd NuJ verne mt men dat vo eenige dagen dezelfde toepassing van de electriciteit gemaakt tal worden op stoombooten en wel op de sleepboolen van de OherweterKkleppKhiffakrl Dwirdoor tal de dienst van dete booten voortaan o rfé naekfe en vooral iu den winter kuuueu oals hrbb i tonder gevaar voor de scheepvaart Door den lnit kolauel pl atseli k commandant te Utrecht ia een onderzoek ingesteld uaar de woningen die door de gehuwde iniliuinu aldaar bewoond worden Daaruit bleek dat de mettle dier huisjet te klein en daarenboven door te weinig gelegenheid tot ventilatie ongetmd waren Er zal uu eeu voorstel aan den Minister van Oorlog worden gedaan om de toelagen voor huishuur aan de gehuwde militairen Uverhoogen opdat tij in de gelegenheid worden gesteld betere woningen te huren De localen in de Nioolaikazerne die bettemd iar n aw de geknwden tot wouiiig te Worden aangewezen ziju door gtuoetiden hoofdofficier mede ongeschikt verklaard Er moeten uog eeu aantal herstellingen aan die kazerne geschieden die uos geraimeu tgd tullen vorderen Utr bogU De agent eener iLveusfertekelingtmaatschappij te Londen trachtte deter dagen aan eeu tpoorwegtlatiou een ouden heer te overreden eene venckering te tluiten voor den duur van de reia Mgaheer too redeneerde de agent ik raad het a in uw eigen belang aan In de laatste negen eken is er iriet één ongeluk op deze Ign geschied Eu im heeft ons de statistiek geleenl dat er minstens één in de tet weken moet plaats hebben Dus honderd tegen eeu of van daag tiil de tiein minstens mus derailleeien Nogmaals in uw eigen belang mijuheer verteker uw leven Dete speech mitte hare uitwerking niet op den ouden heer hg stapte uit den trein en ging naar huis tonder tijn leven te fcehtien venekrid Een werktuigkundige te Londen keelt tkant een antomaat vervaardigd die bi weert men den eenmaal too beroemden Ajeeb nog ven overtreft De man noemt ttjna uitvinding Mepiuto en hü heeft den antomaat dan ook van het traditioneelc koatuain van dien booten geett voonien Het merkwaardigste it dat de deelen waaruit de antwnaat ia aamengeiteld aód in elkander tillen dat het onbegrijpelijk wordt hoe tich in bet inwendige van het werktuig looala totnogtoe met alle automaten het geval wat een schaakspeler tou kunnen verbergen De uitvinder ontkent dit 4m ot ten stelijglte n venejiert dat nog geen vgf jaren de zoon van een kleedermaker 1 50ptrsink geldt dan is elke week voor ƒ 376000 uit het Hougaarsche dorp Fünf kirchen onlanin door ii i r on tijoen vader opbaar bureaa gebracht werd om proeven te geven van tgn merkwaardig rek ntalrut De grootste getallen wist hg uit het hoofd met elk4 ar Ie vermenigvuldigen of in elkaar te deelen en alleen bij uitzondering kon men bespeuren dat hem dit eenige inspanning kostte Toevallig was tijn aanleg aan den dag gekomen Zijn moeder had hem a ar den kruidenier gezonden om voor een krenizer aniker te kalen maar ky moest lang wachten rant de winkel waa vol ktantfu die alle geholpen Werden eer ket ventje met tQiie liescheideu boedachap eeue beurt kreeg £ n aok toen nog mankte de winkelier geen haast maur leide Wrl laat ik eens tien wat ik iin ontvangen Jieb m zal ik n wel teggen antwoordde bet knaapje tooveel kreutzer van die jutFronw en zooveel van dien man enz Hel geheele bedrag wat meer dan honderd gulden rn sloot volkomen met de berekening van den winkelier die ualuurlgk in stomme verbazing stond Toen de kleine Maurits Frankel zoo heet he knaapje het bureau der N F Prent verliet waa hg zeer verlaugepd te weten of hg nu in de krant zou komen Op verzoek van eenige brandatiurantir mtatachappijen tal in Stuttgart een carsus gehouden wordenin het behandelen der brandblusohmiildelen Diecursus voor onderwijtera aan de Ugere scholen tal 10 a 12 dagen duren de deelnemers hebben vrijvervoer op de spoorwegen en bovendien een billijkdaggeld Een nieuwe betrekking dut voor de oudeiw ters ld het ZWawscfc Dtfél leten we het volgende De dngblaileu melden dat de beer Beijuen uit s Graveiihage die naar Duitschland gexonden werd om Priiitea Hendrik net onte taal en geMshiedeuia bekend te maken nu ook naar Arolsen gaan zal om onze aanstaande Koningin evenzeer het Nedrrlacdtch Ie leeren Wg weten niet of de gemalin van Prins Hendrik van het haar gegeven onderwijs rijke vrucht geplukt heeft of nog voortdurend plukt maar kunnen niet anders dau het denkbeeld van deu Koning toejuichen offl ne aanataande gemalin ev niser U doen bekend worden met de taal en geschiedenis van haar toekomstig vaderland Die vorstelijke belangstelling ii het eerste wat ieder Nederlander dierbu is sUllen wg op hoogen prijs maar des te meer verwonderen wiJ ons dat bi zulk eeu voorgang het volk zelf allkans een deel daarvan zoo weinig dal voorbeeld volgt Het tal Velen met ons wel tot ergernis gewetat lün dat de dames in den Haag op het getoheuk door haar aan Prinses Hendrik aangeboden eeu optchrifl in het Frausch hebben gesteld Ware hel nog in het Hoogduilsoh geweest men cou bet alt eeu toort van holfelijkheid hebben kuunen aanmerken maar zeket tal de Prinses vreemd hebben opgezien dat Nederlandsche vrouwen hare taal verlocjiewleu en Haof die door de torg van haren gemaal het Nederduitich heeft geleerd in het Fransch aanspraken wat voor gelijke minachting van bet Hoogdnitaok eu het Nedetlandtoh getuigt Het is een treurig verschijnsel dat juist onze aanzienlijken die het eerst met de vorstelijke personen in aanraking komen zich zoozeer over hunne eigene taal tchanirn dat tij die in het openbaar door een aadere vervangen Wat daar iu zilver zoo wij meenen gegrift is is eeu dnurtsam gedenkteeken van onvertohillighcid voor het dierbaante wat men heeft en tal aan het nageslacht kunnen bewijien dat in denzelfden t rtarin op alle mogelijke gieu de eer de kracht eu de schoonheid van onte moedertaal verheven wordt de toogenaande aaniieulüken in den men hier alleen met een wriitnig te doea beeft Hü geeft intastchen ioe dat t$n mpjiitto nu en dan wel eens een spel tou kunnen verliezen too dit een wending mocht nemen wtarvoot de antomaat niet berekend was Ofscbon reedt velen der grootste schaakspelers van Londen met hem hebb i gespeeld heeft zich dat geval nog niet voorgedaan MepkUto wint steeds De zaak begint dus werkelijk iets ifi iutoachligtte krijgen Het it de nafdnflifkif a w da ée i clat de beschaving tich meer en meer voortplant en tich tot de verst verwijderde oorden uitstrekt maar toch maakt een fonderliug gevoel tich van ons meester als wij over het aaub ggen van spoorwegen hooreu spreken door de lamlslreken wier namen onte verbeelding tientallen vau eeuwen terugvoert Mit die gewaarwording lezro wü het volgende in de Petlher Uoj d ifÈugi lsche ingenieurs doorkruisen reedt Afesupotamië om het tcrreiu te bestudeeren en speciale agenten tiju belast met deu aankoop der vereischte terreinen De spoorweg tdl te Baeca bij Aleppo over den Eaphraat gaan van daar laugs deu linkeroever der rivier tol Aiibar loopen en voortgi tet worden tot Bagdad aan de rievcr de Tigris Hit stadje Hille aan deu Euphraat in de nabijheid waarvan de mïuen van Babel liggen tal het hoofdstation van deien gteren spoorweg worden Dus tal de oude residentie van Koning Nebnkadnetar weldra de locomotief voorbij ti n snellen en daar waar de kindeten Israels het verwijderd vaderland beweenden tullen hunne nakomelingen eerlang als aandeelhouders of toeristen verschijnen om de indrukwekkende bouwvallen te tien van het paleis waarin voor ongeveveer vijf en dertig eeuwen de llibilouiscne krggsovrrsten het plan tot verovering van Jeruzalem outwierpenl Maar behalve die bouwvallen vindt men er nog andere die niet minder belangwekkend tijn bgvoorbeeld e overblijfseleu der fundamenten van den toren van Bobel uog volkomen bewaard gebleven en die een omtrek hebbeu van 2210 voet maar die tegenwoordig ten verblijf strekken aan leeuwen en jakhalten voorts de hangende tuinen van Semiramis ie ruïne des tepipels van Baal eu die vau een aantal andere goden als Aaatarte ent Een pleitiertrein van Wjpnen zal in 8 a 9 dagen Ddlwl tniin n h n ilri n 1 weten twee van Weenen Bobel kuunen bereiken weten twee van Weerden naar Solouica vijf v daar ua r Alexandriè waarpa men in nog slechts twee dagen tpoorreizeut ia Babjlonie afstapt M KUNSTNIEUW8 Wle Zondagavond Hnn oh ik aijne sflhreden aaor de tecieleit Oat Oenoegrn geriebt beeft nd ti h dien gang voorzeker niet bekhagd hebbeu Itnmeit het ijverige bestuur van O O had er weer voor gezorgd dat hare leden iets goeds geboden werd Het was ditmaal de Rotterdamsdie Mannen aaag vereeu ing Amphiop die out op een schoon en Zeer geed nitgevoeid programma onthaalde Dete liedenafel waarmede wij reeds dezen tomer ktnnit mankten verhoogde nn aanmerkelijk den goeden iudmk dien wij toen van haar gekregen hadden daar nu het gekóeie geselschap aanwrtig was terwijl de vorige maal tieehta de helft medewerkte Oi dtr de uitotckeude lüding van den too tnlentvollen direetenr Heijbloip werden alle nommen geaeheveerd tn Kt tchoouen toon voorgedragen terwijl wij ook met genoegen met eeu paar teer verdienttelgke solitten kennis maakten De tenoraoliat bedt een aangenaam gelnid en geeft blijken van atudie terwijl de baritooHHilist die kern in het laatste nommer too goed ter tijde stond ook teer vele goede eigenschappen als xanger heeft Het wat alzo eeue tohoone avond en zijn er mitschien enkele vlekjes sau te wgzen wü zullen dit niet doen maar eenvoudig de hoop nttdmkken dat wij iw vereniging nog dikwijls hier zien optreden dat bet publiek htef mede inatenide bewees het warm applaus dat op de toespraak van dea president der sociëteit volgde Daarna werd nog de welkomstgroet geton n diedete liedertafel voor een paar weken op het buitenverblijf vab Print en Frintea Hendrik had VDorgedrageu Toeif men in het begin van den avond deor de nwkwolken dit loatig in de taal opategen de nngtrs begon te oiidencfaeiden trad de pretident van mphion naar voren en verzocSt het publiek bejetM doch dringend gedurende de uitvoering niet te raoken Het ras jammer dat dit vertoek noodif wat Wanneer tech peifonea a eUtandff W lii Mtam trachlen ten goeden idSruk ♦ an éai ta gAen Even tod it hel net ket pnbliell tc eu ver de tangere De tangen die niet in ban huis pf Werkpak maar in hét iwart met witte as en dija kand schoenen optieden geven daaido r bet keatgti ha publiak te retpeejewep Düidfdo n yen niet vw aéa pafalieL Hggea dal door de laagait mdl