Goudsche Courant, woensdag 16 oktober 1878

rn Da Arrondissements rechtbank te ItoiUrdam heeft hg vonnis van den 9den OCTOBER jl aan den Heer Mr D ViN OOSTEN SUNGSLAND advocaat t Schoonhoven op zjjn ver oek ontslag verleend als curator in het faillissement van E eifDKIK OOSTEBOM inlandsch kramer wonende te VlUt en als zoodanig benoemd dan ondeigeteekende advocaat te Gmida De tweede verg ering tot het veiifieerender schnldvorderingen in bovengenoemd faillissement is bepaald op 2 atérdaff den 7nDecember a s Aas voormiddag ten 10 urein het GsKïCHTsoiiBovw aan het HaagscheVeer te Botterdam De Curator 3 FORTÜUN DROOGLEEVEE CEVEAAGS iegen 1 NOVEMBER eene ZINDELIJKE DIENSTBODE Ptot Godsdienst Adres firm P C MAAS Jr Westhaven alhier IF HZJ I THsTQ Gouda Oosthavea B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer Ffln UITGEVOERDE LEVENS6R00TE Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom ie bekomeri SE mmi LA2EN of de beschrijving der beroemde gewhilderde Kerkglazen van de Qroote of St Janskerk t Ter Goude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbjj is toegevoegd een afzonderink levensbericht der beroemde Glastchilders de Gebroéden Dirk en VVtmtcr Crabctli DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsteq enz Kunstschilder Architect en Directeur dtr Academie van Boawknnde te Utrecht Prijs 80 Centen Vrijdag 18 October N ggQ7 1878 GOUDSCHE COURAlilT mm en Adverleutiebiad voor Gonda en Omstreken Mwrsuw FORTÜUN DROOG LEEVERNiJHoiw Westhaven B 156 vraagt met P NovenAer EENE HAAR of NOODHULP 1 CAbar Vrijwiitiise Vcrkoo iiiig op WOENSDAG den 25 OCTOBER 1878 de voormiddag ten 10 ure ten Huize van P DAMSTËÜiGa Herbei er te i er tenuiou e van EEN HUIS met hst tegt mn 0 etal van een STUKJE GWOND in de gemepn $ TQLW1JK aan den Zuidbroekudien Ojpw g nabö Berkemeoude benerens nng ene pa tg BOUWLAND onder Berkenwoude He by Biljetten breeder om sehreven Nadere jnfonnatiën zfln te bekomen ten kantore an d B Notaris G J SPRUUT te Ouderéert a d JJseel Speciale verking van het Dr POPP s echt A XATHERIN NOXDWATEIl geneesmiddel voor i o lKbeniiiaiische Tandiiijiicn en r Ta ndstt cn vorming Talrijke geneesmiddelen waren niet in staat om mijn steeds bloedend tandvleesch rheuinatische tandpijnen te heelen en het aangroeien van de kolk aan de tanden te voorkomen totdat ik het aangeprezen ANATHERINMüNDWA ÏER beproeWe dat niet alleen bovengjenoemde kwalen verhielp maar m ue tanden nieuwe levenskrachten schonk en den TabAksrenk verwgderde Hiermede geef ik openljik aan dit water den welverdienden lof aan den K K HofTand meester Dr J G POPP te Weenen den warmsten dank Weenen Vrflheer v BLUMAU m p Te verkrijgen te Good bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 1Ï3 Ie Hotterdnra bij V E van Siinicn Kollf apoth en A Schipnereijn üo blanwe porceleinwiukel te t Mkge by J L F Snabilié apoth te Delft bij A J Van Bijn en 3 B Kanwenhoven te Schiedam bij C Malta Gz te Ijeiden by B Noordijk te Utrecht bj F Altena en Kr an te Amsterdam bij P V Windheim fc Co en H H Uloth k Ct apotheek te Oudewater bij T J vat Vietnningen te Schoonboven by A Wolft Weder 5 getuigschriften ontvangen wnnrvan 4 ter lezing en 1 met verlof ter plAatsinginde nieuwsbladen Dn 73 1 gcteekende bcwij pn betreffende de goede werking mijner haargroeimiddelen Ondergeteekende erkent en z jn naam In di e gemeente staat er boig voor dat h j door het oanwenden van de AMERICA N BALM boieid door den heer THEOPHILE zjjn vroeger verinren hoofdbsarwedcrte voorschjin heeftzieiikomcn Verrassend is de uitkomst door mij zelve en Vele anderen betwyfeld zoodoende inng u di publiek maken 23 Febr 1H78 Met achting te BuuiirKN Limburg iti el A VuiktsNr uitval van Haar Hoos of Schil ven Dun Haar Kale Plakken Pl a in de Schedelhuid Haar of Baardvonr vroegUidig grijs worden al deze niia n gennoinheilen worden verbunnen door de AMI RICANBALM Binnen korten tgd verkrot de behaarde huid hunr vorige groeikraeht weder Franco nauvroag a 2 de flacon tegen postwissel postzegels als ook tegen rembours bg THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein No 32 Amntfrdam Het Antwoord op den aanval van de plaateelyke Gezondheids commissie te 6aW ru i wordt opframo aanvraag door RICHTER 4 Boekhandel te HoUerdam gratis en franco verzonden aiilNA LAROCHE ran KHAEPEUEIV en IIOLH ApotkeJctn U ZtM De eentff amx LAROCHE welke dow ie Red vm de peneeitk Conr aan MH tieneeHkandhren is aanbevolen tegen algemeene zwakte gtbrtk aan eetlust slechte spysvertenng zennwziektc in het tijdperk der herstelling na zware ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekzncht terüignohtigheid groote zwakte bloedarmoede eto Pry 1 90 per flacon by den Heer Apotheker C Tbim te Gouda QOVDA DtüK VA A BUNXHAN frg j irolkea tal iktro Jt Ie befsroeten beu eene BtvunKat bereidt die alleaa c f4 c mt4uU ta t ebiexijlix k D iqn Het dw oiM leed itae 0 mierking te moeten neer aobrgven naar w j Guaweuaars tien too fcnanie datvrtemdcliiigeueeo goeden indruk van ona inedenemen a hel bntuar der ucieteit had er toob voor te rf d jit borden o v te laten banden waarop reraoeht wordtuiet terookea P mm Laatste Berichten BerlillV H October Qe Itijk i ii t beeft heden de beruflïhging over art 6 der aoeialisteiiwet betreffende bet veriod op aoeialktiMhe lra werkeii voortgezet Eugen Rtehter for jir rt j ariij bestreed en liierop ingediend mendement an Acker maau tvoml dat diia dnar aan de wet een terug werlteude kriicht ton worden geuevea en verdenking 3ion aat taau ibit het meer te loen wa on vervol giiig an jtersonnu dan om beetrydiiig van zaken m Ver Wlndfborst oentrtna karukteriteerde de Ceuirninparri als eoinrrratief verklaarde dirt zy naar hel einde van den 0 dl rkm pf verlangt niet enk 4 dè kerkelijke maar oek de kiirgeiSijke vrijheid i rtegeawoortigt en daarom liet wetsontwerp beitrijdt Orarff leubarg verdedigde Aekermanir roorjtd om Ie in te lasKu de woorden p zoodanige wijje dat bet voor de etmdrneht taeschen devolV klaa ea gevaarlek wordt genchi 2e te doen vervallen de Vpi Aing dat de verdereverschijning vos een SagUad Of ander jieriodiek drukwerk kan wor deti veftoden eoodra ren enicél uommer og grond dezer wet definitief erboden ü B j de etemnihg werd bèt eerate gedekte van dit Voontél aangenMien Set tweede alsoolk het ToM8tA nm et ve otl nirt te doen ingaan voordat ïhet defict Da etee iwaanchuwing ia herhaald werd verwnpen Ditania werd bet artikel iu zijn gebral zoowel in tqn oorapronkrlijken vorm als rolgeol de wijtigii g der Comminfe van jrapporteura eriMTittpen Vaardcor kan Wegen flen lameiihang over art 1 f iniet werden gediicumfeerd Dieotengevolge werd art 11 aan de arde geatrid a een kort Heb at werd dit artikel en weiden verrolgeiM de artl 12 1 Mio IS orereeukaantig dé voorstellen der Oominisaie aafeganolneo terwijl art 14 Wegeni bet verband arft art O ym taopig buiten betaad Ivging wetd gchoadea Co g B voornflaaaij ten 10 we voortzettiag 8t Petenbwg u Oct ici n d u8 i be i tauten it reedt eeuigen tijd geleden een oiiculaire ati iaai Venoiiaen AMarin adarmwl de venteb vroélt i kemMf en tim op den grondibig an b t Berrunaob taelWI e ae definitieve reg li ig met Tark te verkrüeo De aanleiding kiorloe ligt in vealvaMige maetfijkheden die uit de i chtelootbeid der Tufkiwhe ftegeering in Tnrkije voaftvloeieo Ia litt bijionder rardt kierbi de aandaobt gevestigd op ftet feil dat r bier en daar na bet vertrek vau Baaiiaehe troepei een bloedbad werd aaagericbt terwijl het ook dikwtipt gebenrd it dat eene bèvolkmg jbegoB te vcrbaiiea zoodra bet Bustische garnizoen de liltaU bad aatruioHl zoodat de Bnttiaelie bevel hebberi dikwijls in verlegenheid geraakten omtrent da aitvoering van ordert tot een teragmarseh Het oinaJairetelegraia strekte dienteogevdge o n te doen aandringen op eene kraabtii gemeeiitehamelijU baodelitog der KegeeriBgeu iie aau bet BerlguBeke traetaat hebben deelgeoomen Bargarlijke Stand flEBOKEN 11 Oei W l ai oaitn B I Blouta H KooD Gtn oadtff A Ferott ra J Jl v Itr Pool 11 Alriuu ouden M J Hutbt L na itr Mti i Vtm KtmS l OH P C Baygnl 8 j 10 n IS a Wolven 94 j a via Zwol 3 1 o ADVERTENTIE Voor de vele bewjxen van deelneming 100 Twi tiiar als elders ondervonden hg het OTerl en van onaen waarden Vader en Behnwdvadec betnigen w oneen oprachten dank Vit aller naam J TAK KRIMPEN la e iuh ia Oct 1378 Wordt Gevraagd Mit a C jCV DSBMEIO tMaoiMw 20 en 80 j aai oqd van goede getoJgen Voorzien is liaav 80 Adiea met fremto tmeven on éw tt m iwa tket Boram denr Cobrant l i e reorgaiilsatiu van het gymnasium Door Curatoren van het gymnasium is de 1 quaestie van het al of niet in stand bljjvcu der aau hunne zorg toevertrouwde innchtiug weder aan da orde gesteld Bg miwive van 25 Sept jl hebben hh Curatoren aau den gemeeuteraad het voorstel gedaan om thans nu de hooge regeering ongeneigd i aan Gouda subsidie te ver leeneu voor hooger onderwg geheel op stadie kosten eene inrichting te vestigen volgens de eischen der wet Elk zal met ons den jj ver waanleeren waarmede Curatoren de zaak van het hun toevertrouwde 1 onderwgg behartigen Doer geen utislnkking hunner eerste voorstellen teleuraesteld willen zij ecu laatste poging doen om bet hun het geworden pleegkind in bet leven te liehouden leder die belang telt in het onderwgs en I et groote gewicht beseft van de vraag die het hier g eldt zal uratoreu dankbaar zgn dat zy niet ebben berust in de atwözing van den minister maar den raad in de gelegenheid stellen oin bcidaard en gezet te overwegen of de bestaande inrichting van hooger onderwas niet door eigen krachten naar den eisch der wet kan woraen hervormd 5 Wg ktellen dit op den voorgrond omdat wg iet geacht willen worden onder te doen in belangstelling voor het hooger onderwg Niemand betrenrt meer dan wg bet besluit van den minister Toch komt het on voor dat hel voorstel van curatoren niet door den raad mag worden aangenomen De reden ligt voor de hand Curatoren plaatsen zich en dit i bnn recht uitsluitend op het standpunt van wat het belang van het enderwg in deze vordert Wg die het publiek vertegenwoordigen moeten vooral de financieele zgde niet nit het oog verliezen En lettende op de groote som welke jaarlgk het gymnasium aan de gemeente kosten zal mogen wg niet anders dan de aanneming van het voorstel van curatoren ten zeerste ontraden Onj begrootiog kan geen jaarlgksclie uitgaaf dragen van 12 00 nu wg staan voor vermeerderde kosten van lager onderwgs ook ten jevolge der nieuwe wet Zoolang niet onze agere scholen die voor alten Imttemd zijn zóó zqn ingericht dat zg voldoen aan de eischen niet der wet alleen maar van een goed deugdelgk onderwijs gegeven in mime luchtige lokalen door een voldoend personeel mag men calk eene betrekkelijk hooge som niet besteden aan een tak van onderwgs waarvan uit den anrd der zaak zeer weinigen zouden uroiiteeren en don juist van dezulken wier middelen liet best gedoogen on elders U zoeken wat hiier met voor hunne zonen te vinden is Het tgdalip waarop deze aanvraag komt is daarenboven zoo ongunstig mogeljjk Op bet oogenblik is de financieele toekomst der gemeente een groot vraagteekeii Hoe zal het met den waterweg gaan en zullen wj de duizenden bHjven genieten welke thans de vaart langs de atad aan ouae gemeente oplevert In de tegenwoordige omstandigheden is voorzichtigheid dubbel plicht Waar het geldt onbetwistbaar nuttige uitgaven voor het algemeen aarzele men niet te beschikken over de beurs der ingezetenen zelf in het vaste vooruitzicht van te moeten komen tot belaggrgke verhooging der inkomstenbelasting Onze burgerij kan nog wel wat velen de draagkracht dunkt ons is grooter don de thans opgelegde ksten Maar op het oogenblik met nooozakelijker en het belang van allen meer rakende behoeften voor de deur i men niet verantwoord zulk een jaarl sche uitgave goed 1 te keuren voor een tnk van onderwgs dat in hootdiiaak niet is de taak der gemeente en m de gegeven omstuudighedeu bier nog is een artikel van weelde üe e bedeukinj en wegen bg ons te meer daar bet ons voorkomt dat de curatoren zeker weder met de beste bedoelingen debenoodigde som aiiniuerkelijk te laag geraamd hebljeu Wg zullen niet in bijzonderliejen en berekeninp en treilen nianr toch brengen wij in de eerste plaats ib herinnering dat de minister bij de gtautabegroutiii nis zgii ineeniag heelt te keu I nen gegeven dat e n volledig gymoasiuin in ronde om 2 IKJ0 kosten zal Curatoren zeggeu zelf dat bun egier zoo laag moyelijk iferaaind i Oit is o j verkeerd Men muet bjj zulke voorstellen sommen ramen die zooveel loogelgk aan de werkelgkbeid beantwoorden eii niet de gemeente blootstellen aau dierlijke misrekening Er lullen meer leeraren ncio lig ziJn 74 nnr Latgn en Qrieksch plu 7 nnr Nederlandsch voor deu rector en twee docenten iu oude talen i te veeL Het normale getid lesuren is t9 en mag nooit 32 te boven gaan welk laatst cijler aHeen in de beide hoogste klussen verplichtend is Curatoren uu wenscheu aan deu leeraar in Geach Aardr en Nederl 31 aan den docent voor nieuwe talen insgelijks 31 f ren op tedragen dne uren ttieer dan het normale ciifer en slecht één nnnder dun het getal dat bg mogelgkhmd gegeven wordm Ill rdaad de beeren zon er wel op gesteld tyt nog iir ééne piaats van ons vaderland de fianie regeling te b tendigen waarbg da d cent wordt verlaagd tut een leageef niachine die geen enkel uur vrg mag hebben zoolang er school is leder begrgfit dat al er docenten gevonden werden die zich uan dat exploiteeren van hun kennis en gezondheid waagden het alleen zou zjjn om den voet in i den stjjfbeugel te zetten en met bet stellige plitn om Gouda zoo spoedit mogeiyk vaarwel te zeggen In alle gevallen znlk opdrgven van het aantal lesuren door de docenten te geven strekt j etellig ten nadeele van het onderwgs óf men zul krijgen ein telken afwisselend personeel of docenten die machina hun lessen geven en in den tredmolen van hun dogelgksch werk alle frischbeid en veerkracht verliezen Naar onie meeniug zgn er ninatent 2 liefst 3 docenten meer noodig Daarenboven is de soiii voor custos en schoolbehoeften aanuerkeIgk te laag Voorts dienen er lokalen te worden gevonden en ingericht een punt waarover de curatoren geheel zwggen Het komt ons voor dat h t cgfer van den minister op beter inzicht berust dan waarvan bh Curatoren blijk geven Het is dan ook duidelgk dat de regeering maar geen in de lucht hangend getal genoemd heeft doch a aat op de voorhchting van te harer beschikking staande deskundigen De overtuiging dat de werkelgke kosten de raming der curatoren zeer zonden overscbrgden maakt ons dubbel huiverig om de aanneming van het voorstel aan te bevelen Gold het eenige duizenden wellicht zoude er door bezuiniging op luidere posten wat op te vinden zjjn maar eene jaarlgksche uitgave van 16 a 17 duitend gulden op onze hegrootingtn brengen voor hooger onderwg komt ons om de bovengenoemde redenen thans onverantwoordelgk voor Als er wat geld over i voor onderwgs hopen wg dat het zal besteed worden tot verbetering van on i inderdaad nog zeer onvoldoende ingencht lager onderwgs aan de stichting van goede lokalen aan goed voorbereidend onderwijs ook voor den burgerstand aan de opleiding onzer meiqe die nog zo m di en gebcekki i Dan eerst mag men denken over zulk eene aanzieulgke uitgave voor hooger onderwg en tot zoo lang behooren de eukele ouder hier ter tede die eeu ieerde opleiding voor hnnne zonen verlangen zich de koiten te getroosten om die elder te zoeken In ieder geval komt het ons wenschellfk Wordat onze gemeenteraad waarin overijlde besluitenmeer voorkomen in deze zaak niet uitsluitendafgaan op de gegevens der curatoren maar lietadvie inwinnen van den inspectenr welke zefcergaarne het gewenschte licht zal ontsteken £ enebelangrgke vraag al deze kan niet dan na rgpberaad en voUoeudt voorbereiding worden nifc gemaakt B BUITENLAND KallenlaHdsch Uverdi hl Het ilebut in den Bijksiiag over Ie ucialittenwet beeft Maandag een eeiiigsAs ouverwa tit retollaat oi lnrerd M al hetgeen rredi wa iiai $eiioineu u art 6 retworpeu en niuetteu dieui lï u lg de ilaarmedc iu verband ttwudc irtikeleu uorloopig bly ru ilaten Ueiyk nten weet betrof lie ilc dnikpen Drakwerkeu zoo luwde het un eteer naariii op eeue voor den oprubiireu vrede gevaarlyke wqir een tucialittiteh of cuniiiiuuittiMh treven ter omverwerping van d ttajtlt en uiwii chHppeli ke orde tiohtbau it moeten wordeu rrb ileu By periodieke drukwerken kan iou lr op gruiid lezer wet eea wm r i Wi fca dtM dcgelMtia rderr sitgaK verbode worden Üintdag had bg de ber a l i iii ufer art 16 beperking vau bet verbigf een botsiiig pUata van nog ernstiger aard dan bg art 6 de uiirapr kelgkelezing vau art 16 was diur de commiwe i en ijzigd maar nu werd van oouaervntieve i le rooiic leld de oorspronkelgke reiLictie te herstellen de vuserratieven ni eudeii dat vour een ingrijpende werking der wt deze bentdltug uoodig wat ma r Bennigteu verklaarde uanieiit de nalionaalliberulcn dat de reductie van de commissie de uiterste grens was en wanneer hiervan werd afgenekeu de verantwoordelgkheid voor de rerwtrping der wet zou komen ten latte van de ooutervaileven De Regeeriug antwoordde hierop bg monde van den Miiiitter Ëulenbnri dat men t met de verklaring van Bennigteu im iinuW niet zou behoeven te nemen en de wgzij iug lan het artikel in den geest der Begeering noodig wat Het gevolg v in deze gedachteiiwisselliig was dat de oonservatieven en de nationaal liberalen ieder hnn eigen weg gïngen en zoowel de conservatieve alt de liberale lezing werd verworpen In hoever dit op de eindbetlisaing van iuvloed kan agn it voor t oogenblik moeilgk uit te maken Terwgl tntscheu Turkge en Rniligiil onderhandelingeu werden gevoerd over een defiuUief traetaat belreSeude punten die wel in dat van San Slefana maar uiet in dat van Berign waren opgt nomen ea terWyl de mogendhédeu nog overwegen welke bonding zg teu aanticu der laatste TurkstAe npta over de conventie met Ouateuryk tullen aannemen it de Humeiiisohe Rt eeriug door deu Senaat en de Kinpef gemachtigd om uitvoering te geven aan ket ir a van Berign De Franseha begrootingteommiatie hervatte dsser dagen haar littingen Ih Hiuiater Léon Say ad een langdurig onderhoud met Oambetta er if ge sproken over veriAiudcriug van de bclatttngea ten einde de Bepublirk in populariteit te doen tt eo De behandeling der begrootiog ton tentoad wi da opening der Kamen aan de orde komen Iu de vorige weck overleed te Lance in df omttreken Van Órenoble d bittehop van Orleans moateigntnr Dupanloup in ilen ouderdom van Tf jti en Hoewel men ook voUlrekt met moge instemiteg met de begiuielen van den overleden pretaM hg ftat ee vau die merkwatrdige gurriF die niet onoagemerkt uit de Tg der lerendsn verdw ura Vrnfifr bü in 183S de prietterwydin bad oatvangeB iMid bü i