Goudsche Courant, vrijdag 18 oktober 1878

ïiiikiiiSAa TwCa hertog van Bordeaux in bet volgende jïuur godftdieuatouderwgKer bg den jeugdigen Pribs vau Orletut lu 1836 werd bij eente adtisleut bjj de kerk 9t Roch en verder klom h j ia kcrkilgke waardigbcdcn steeds op Om ga in vele optiolitea belaiigrijkea leveualoop geheel te volgen ia bier de plaiite niet genoeg tg het te berinueren dat neveu deu godsd cuat in de eerste ploala bet ouderngs den herr Dupanloup ter harie ging Een van ign belangrgkste uitgaven is dan ook een werk in drie deelen Ve t éducutio Na den val van bel Keiterrijk wird bg bg de verkieiliigen in 1871 op politiek gebild giroepcB door ague ve ezing tot afgeva rdigde van Loirrt In de Kamer uani hg plaats onder de rtchtengde en gverde vooral voor de beinchie fusie tusscben Irgiiimisleu en Orleuiisteu taneiude op die wgie de oandidatuur van den gruuf de Chambord voor den Fraiibobin troon te betordrren Uud hg aanvBukelgk op kerkelgk gebied eeu eeuigsaiua libtrale richting gevolgd zoodat hg de onfeilbaarheid fkiurde waardoor hg de kaus op een ku lii iinUhoid onder Prus IX Aan baron Uepretis den Oostenrgksohen minister Tan financiën is folgens een gisteren ontvangen tieli gram de taak opgedragen een nieuw kabinet te vormen en volgens de Oostenrijksche dagbladen die reeds een paar dagen geleden van dit gerucht melding maakten is er veel kaus dat bij slagen zal tBnron Depretis wa uooil lid van de t olksvertegeu vwoordiging doch kwam eerst als ambtenaaren later rkls minister zoo vaak in aanraking met de Kamer t men gelooft dat hg rekenen kau op een kraoh tigen parlementairen steun BmNENLAJD GOUDA 17 October 1878 Tblgena rersohillende dagbladen zal het huwelgk van Z M den Koning omstreeks bet midden van Januari te nilsen worden voltrokken ï l j Dondefdag t Ootober a at zal alhier de eerste laoneclvoaratelliug plaats hebbeu van de veteeniging Ba tttdtriMioch T €d Opgevoerd Xal orden D TourciamiautU van Imil Augier Snze stadgenooten zullen zich zeker met oaa ti lijden in de gelegenheid te worden X geateldecQ stak te zien dat zoo allerwege naam t aankte De opvoering door de leden van Hel Ntêer Umitck Toaitti vonU door deskundigen Albeniluk I ngm IdSAx en anderen zeer geroemd Laatst j genoemde criticus tw elt er zejfs aan of het TkMn J trimijtu een betere mad Bernard bezit dan me j taw Kleine in dat stak te tien geeft 3ebalve genoemde actrice werken in dit stuk nog mede meur llauberger ratj Verwocrt de heer Moor Spoor en anderea Het jdt gaeu tw fel of de schouwburgzaal der Sociëteit Ons Genoegen zal in den avond van 21 October te klein zgn om allen t bevatten die dete fdontefiiag willen tbgwonen Ia de xit ag der Hotterdamsehe Arr Beehtbauk n Dinsdagmorgoi werden o a veroordeeld W H beseb van mish gepleegd te Gouda tot IS dagen gev ceui en ƒ 8 boete of 1 dag gev eenz X y hoisvr van N S besch van beleediging van een bedienend beambte te Gouda tot 8 inete of i dagen getr Bg de Eerste Kamer z u gistereii in de avondlitting ingekomen de laatstelijk door de Tweede Kamer aingenomen wetaoutwerpen Alle zgn vertonden uaarda aMedingeii Diusdagavond had de eerste Openbare YergadeHug plaats in bet nieuwe Seizoen van t Gondaohe Departement der Maataehappg tot Nut van t Algemeen Ala spreker trad op de beer F Haversobmidt uit 8 hitdam die 19D saam van gccalig ouderhoudelid epreker handhaafde Bea tweetal verhalca gMiteld BtJtnm et ir iM Itr$tmrtM f warden door hem voorgedragen U haaf iea oege vau het publiek Aaa he ilfpaMtBicBt ras biBUMdaajaehe uken irurdt reeds een aanrang gemaakt met het voorbereidende werk voor de iu 1879 te houden Igemeeue vo kttelliiig Door den Minister van dat departemeut is dezer dagen aan de Commissarissen de Kouings in de proV a iën eeae circulaire gezondeu waurbg wordt te kinnen gegeven dat de vraag ia gerezen in hoeverre Voor die volkstelling de voorschriften vau het kon besluit van 9 Juni 1869 Slaalttl no 1U3 iiug kunnen worden gevolgd Omtrent deze vraag weuscht ZExc het gevoelen van die pomaiiaaarisseu en van de besturen der vooruauintte gemeeuten te Iceren kennen De Minister vestigt hierbg de aandacht op de volgende punten 1 Is het raadzuun de volkstelling te doen plaats hebben volgens de werkelijke woonplaats in den zin van art 11 letter G vnn het aangehiiald besluit en niet volgens het werkelijk verHlgf ü Zoo ja welke vourscbrifteu zouden daartoe noodig zgui S Welke veranderingen der voorschriften maakt het kon besluit vau 21 Stpt 1877 SiuabUad u 185 noodzak Igk Te Waddinxveen is een 17 j irig jongiliug werkI lain iu eeue papierfabriek gedood bg bel in beweging brengen eeuer machine um het papier te persen De eerste trein die Dinsdazmorgeii van Leiden zou vertrekken langs de deu vorigen dug geopenile l n Leiden Woerden is outspoord De drnuisoliijf was niet zuiver gesteld eu loot niet aan de rails van deu weg aan dientengevolge liip de locomotief een paar nieters in het tand Maandag is a u het luk iul n het provinciaal bestuur iu den Haag aaubiaieed het drii jarig onderheid van al de wirk u behoureuile lot hel Kanaal van Voorne iu de provincie Zuid Holland ingaande 1 Januari 18T9 en tindigeudë 31 December 1881 Minste iusclirijver de heer P Verbruggeu te Waddinxveen voor 5 S7fl Het Nederlandsoh Tooneelverboiidi zag reeds twee keer deu dag der algemeene vergiideriug verschikken En nog is aan deu tegenspoed gten eiwle De vergadering is thans uitgesteld tot 9 November Maandagavond heeft ile uicuwe vereeniging Het Nederlandsoh Tooneel zich gicüii tilueerd Zg Zal dezer dagen baar bestuur kiezen Door s Kouiiigs peixiouaires znl aan Z M bg gelegenheid van Uds bfiwelijk een kuustalbum worden aangeboden Naar het i W terueemt beslaat bg eenige ingezetenen te Amsterdam het vaoriiemeii aan de NederUndtche Nuordpoolvaarders die met de H ilIm Banndt zijn teruggekomeu eeu feeatinualtgdaan te bieden Men meldt uit Oitterwijk Vrgdag 11 speelden eeu paar kleine kinderen bg den put schuins over de woning van deu heer P Het grootste tette het kleinste een meisje van omstreeks drie jiuir op deu rand van den pot eu juist toen mej P wilde toesuelleu om het kind vau die gevanrigke pbuts weg te nemen sto lte de kleine voorover lu de diepte Hevig ontsteld melde mej P het huis v n A Miohela bakker binnen om daar hulp te halen Zonder lioh een oogenblik te bedeukeu greep deze deb zwengel en liet zich iu den meer ilau 16 metera diepen put uaar beueden zakken met bet gelukkig gevolg dat hij het kind dat nog even met het hoofdje boven water kwam greep en redde De buren brachten intusscbeu een ladder om nu deu moedigen redder op zijn beurt Ie helpen die de voldoening had het kiwl spoedig geheel in het leven teruggeroepen te zien Het bekende vooral na de Pargsohe harddravergen gerenommeerde paard nPrinHt van den heer P Smit te Slikkerveer is niet altgd too hoog in aanzien geareeal Er tgn abder zqn vakgenooten die zich nog Vrinnereu dat hg VoOr de diligence liep I en kÜu heette t Was dan ook alleen door eeu toeval dat de gaven van ifUie aan t licht kwameu en bet dier na eerst voor f 300 te zgu verkocht voor een som vau 1000 in handen van deu heer Smit kwam die ütie tot ffrbutê verhief Na de Pargsohe overwinningen bood Rothschild 20 000 fr voor den x diligence knol de beer Smit eischte echter 3O 0 f O fr en die éom niet kunnende kragen uam bg 4 n Prüutt naar Slikkerveer mee terug Op de veemarkten in Drente worden wegens het heersohen der pokziefcte geen schapen toegelaten Een beatnnrder van Tie LonimuUrtiHeopie ani Pieiograpiie Cmpmy sebryft aan de Timm dat het eleotriscbe licht dat door deze maatsohappg iu Hefeni Street is outttoken de kracht beeft van 4000 kaarsen eu dat dit zoo ktaohtlg Werd gemaskt om er bg te kunnen pbotographeeren Buiten de deur zal een licht gelgkstaande met dat van 1200 kaarsen iu de plaats worden gesteld waarvan de kosten tier itHiveri per ar zullen bedragen In een hoofdartikel wqdt hetzelfde blad eene besohottKing aan het nieuwe lioht naar aaiilu diug van de ook door ons besproken uiiviudini van den Amerikaan Edison Het doet uitkomeg dat de goede hoedanigheid vau het koolgas wordt opgeofferd aau eeu voordeeliger coke productie waardoor tevens de invloed op de atmosfeer in de vertrekken uadeeliger wordt dan bg het leveren vta zuiver gaa het geval zou zgn Een kunstlicht helderder dun gas het zonlicht in glans uabg komende met len onbeteekenden bitte uilstraliug tonder voortbrenging van damp of rook zonder de atmosfetr la bederven tal uatuurlqk oiimiddelgk den voarrang erlangen boveu het koolgas met al de hekeads uadeelen waaroadcr het gevaar vau explosie nitt eeu der minste is maar toch zal naast het ekvtiische licht het gas aligd op een miin veld Duiti kunnen worilen gebezigd Zoolang trouwens niet voor huiselgk gebruik het electriseh licht goedkoopr wordt dan gaslicht tal de nieuwe verlichting aiet algemeen ingang vinden filgkt dit e6hter das ml voor huiselgk gi bruik het electriscilie lioht teer spoedig algemeen zgu vooral ook omdat een dntrische batterg in huis tot zooveele andere pracliadie eu nuttige doeleinden kan worden gebezigd ToiA meent de Timei dat de paniek die in de pr jiet van aandeeleu van gasfabrieken is ontstaan nog niet gerechtvaardigd is Gas liet nog ruimte genoeg voor olie en kaarsen petroleum niet te vergelen het electrische licht zal nog ruimte genoeg laten voor het gas dat als warmtr produoeut steeds een huojjst belangrijke faetor zal blijven Eene te Vlissiugeii woonacaiige dame ds eettgenoote van deu leu officier der mailboot Priiua Merk den aOeu Oc tober jl vau Rotterdam naar Vlisiingen per spoor reizende ontdekte bg aankomst aliUr dut uit een barer koSers 5 zilveren eetlepels ontvreriiKl wi rea De koffer waa kmiaeliug met eeu stevig touw vattgebondeu en gesloten met eeu dubbel tlol Naar wg vernemen is deze ontvreemding iteds bg de politie bekend eu het voorwerp barer nai Wsporittgen Er schijnt reden te bestaan om te vrronderstellen dat deze dief zich niet op het gedcelli Roosendaa Vlisaingen maar elders bevondeu hrefu Bn het ooderaoek der diefstidlen aan het statu te Kruiuingen ia overigens gebleken hoeveel er aoK gestoleu wordt Er komen na allerlei diefstallen iai tliehl waarvan men nooit iels vernumeu zou ktbbeu indien de door ons rae legedeelile appelen diefstal niet op t apoor ihr Kruiuiugschc dieven inrieiitiug gebracht bad De veronderstelling schjjttgewettigd dat het tegengauu der tpnorwegdlef rgeu vrg wat verder gevordenl eu vrij wat geinskÜjker zou zijn indien met het grootste ilctl ia bestolenen tegen de moeite opzag om dudelgk tjjiw ervaring hetzq iu de dagbladen hetzg rechtstreda Ier kennis van de politie f brengen Men ii of laat vertoheideu dagen taasdien den diefstal cade aangifte verloopen en mankt daanloor aas dapolitie die vaak alleen door het vereeiiigen vti verschillende opgaven eeu spoor moet machtig watdril de vervulling barer taak onmogelgk Zoolangdeze hebbelqkheid van talmen en U rusten aiet overwonnen is mag ook veilig aangenomen woidea dal het niet inogelqk zal igu de tpoorwr lieM rqeu uit de wereld te helpen UuU Cl Aan bet vervolg van den brief van den heer da Brugne commandant der tf ilUm Barentê ontleeaet wg nog het volgende Ontrent het verbigf in de Heitoschken Seharr schrijft hg Onze ankerplaats was goed een volgenden keer zou ik deu Noordwal op deze lelfihi plaata tot iu 6 vm naderen dan ligt men heter gedekt voor het drgfgs door een uitstekende laad toug bewesteu zioh de oever loopt teer glooiMd sf uu zijn wQ nog eenmaal verplicht geweest kett l tteken pui vrg van het na te komen dat tast de eb om de west en met den vlood om de oost dreef het was veel vergaan js doch nog vrg groot schollen groot genoeg om het schip drgvend te make Wg hebben gedurende ons verbigf hier praohM mooi weer gehad meestal flauwe oostelgke wiw de beide eerste dagen mistig daarna echter nAxi helder weer de noordelgke hellingen der beq t waren groolendeels van sneeuw onlbloot de zuidoIgke en die gedeelten der valleien welke minder dool de zon bescheneu waren waren nog nieltegenstaaods 1iet late aeizoen geheel wit mos en kleine bloempja vond men overal waar geen sneeuw lag De nataar at echter dood uiet zoo alt Spitsbergen waar duitende vogelt leven aan het gehetl gaven d wat onze tafel altüd goed voorzien van wild hiel echter ia een enkel exemplaar voor den zoöloog geschoten voor de tafel niet den eersten dag zag wg oen g rdote kudde rendieren die bj de öM ring de tlooltt namen en daar wjj wel gdede sohutlera 1 doch geen hartstoohlelqke jagers aan boord hebbeu 1 zgn er geen ernstige pogingen gedaan hen later op het spoor Ie komen Zoowel de Zuidoever uls Noordoever zija door ons bezocht de tucht op de Zuidoever had bgna eeu iniuder gunsligen afluop daar de landing aan den oever der Sohérékina alleen mogelijk is aan den rechteroever en twee der heeren bougerop de ritier waren overgegaan eu door bet drgf ind nu den andereu uiet kouden bereikeu ua veel moeite mocht het gelukken beu met iJe vlet Ie bereiken en waren nlleu hoewel druipnat leu 12 ure s nachts aan boord terug Eu over bet pliuitsen van deu steen geeft hy nog deze bijtouderliedi u Toen ik te 9 uren den wiil lot omstreeks V4 i Ü genaderd nas dhiaide ik bg en iu eenigen peilingen te hebben afgezet en deze Ie hebben vergeleken met de bekoinet e tgdineterlengle begon ik de ernstige vreet te koesteren g voor Kaop Troost en niet voor Kiap Nassau lagen Aan terugteinon wat uiet Ie denken ile slotp h i l deu wal bereikt eu tou indien ij zelf de vergissing niet bemerkten niet met deu sleeu ti rugkei ren Wg bleven 2 binge uren in afwouhiiiig iinilitgk kwam de sloep dooh tonder sleen t ruir ile miild igsbreedie bevestigde wg deu sux u op Kaap Troost geplaatst hadden uu was het zaak dezen terug te Üalen Wg zetten de zeilen bg en begonnen legeu fleii stijven Z Z Wettelgken wind in op te erken hopen le iu Busseiihaveu te kunnen ten anker koiueii Waar Beynen een walmsjager had zien ligicen eu 1 van daar uit den sUeu terug te halen De n l wakkerde aan Te 7 uren zag ik iu wg voor dm donker niet konden ten anker tiju Ik hiild af aan lij vnn Kaap Troost na de sloep te loevi rt Ie hebben losgelaten Dete kwam te 9 30 ureuge 1 lukkig met deu steen aau boord terug echter zouder het bijgevneicde bericht dat reeds door deu walrusjager was afgehaald Wg hadden dezen onder zi il eu gaan de nacht was ingevallen en kouden dit dus niet terugkrggeu Dat bericht bevatte het plaatten van deu steeu eu tevens de mededeeling wg door de ziekte vau dr Sluiter die toen in leventxevaar verkeerde van een verdere reis om de noord ahugeu en de reis uaar Tromaó direct meenden aau te aemeu Het Hoofdbestuur van Foltionderrijê heeft aau de afdeelingsbesturen en corrèspoudenten dier Vereeniging ter kennisneming aangeboden de gegevens betreffende het tefaoolverzuim iu 1877 Uit de begeleidende missive blijkt dat het Hoofdbestuur van deu kant der onderwtjzera niet de medewerking heeft gevonden die bet gemeend had te mogen verwachten Shclita weinigen haildeu zich de moeite getroost de hun toegezoiiileii tabellen voor de vii kwattaleu van 1877 in Ie ulleu De aaugebodeu gegevens bevatten opgaven over den aard eu bet aantal der verzuimde tchooltgdea iu 167 scholeta Uit Limburg vindt men geen eukele mededeeling eu uit Noord Brabant slechts die betreffende vier openbare aoholeu te Bergen op Zoom Ook uit de overige provinciën met nitiondering van Noorden Zuid Holland zgn de gegevens gering Toch zijn de verzamelde egfers zooala het Hoofdbestuur lereobt aanmerkt wel van dien aard om belangstelling te vinden en bet inzicht te veraterkeu iu het groote euvel waaraan ooa volksoiiderwgs Igdt Volgens berichten uit de Kaapstad van 10 Sept zag het er in het Transvaulsohe nog altgd bedenkelgk uit De bevolking bigft teer ontevreden Secoooeui is lastiger dan ooit Igdeus de onaf hankelgkheid van de Transvaal de Zoeloes plegen allerlei strooptochten en geweldeuarqen zij tanen de Kugelschen Men ondervindt dus de gevolgen van het willekeurig betttaur vau air Shepstone Moebleu de Zoelot s het tot een oorlog rgven dau tou de geheele Britsohe macht aau de Kaap te nanwernooil toereikend tgu dien tol een goed einde te brengen daargelaten nog deu wrevel der bevolking iu de Transvaal In den Oranje Vryataat heeft de volkaraad met groote meerderheid vau stemmen den heer Brand op nieuw tot candidaat voor het opperbewind der republiek gesteld dnt hg ook bereid schijnt aan te nemen mits hem tekere meerdere geldelgke voordtelen wordeA veieekcrd Vau de EugeUcbgetinde tgde iu deu Vrijstaat werd de advocaat Stockenilröm voor bet opperbewind vooruilgetet dooh in den vulksraad heeft bg geen voldoenden steun gevonden Prins vou Bismarok kennis genomen hebbende van de stichting der Aasociatiou Internationale pour l eau poteble eu van de bekende 4 punten van onderzoek door de Vereeniging van eu vóór Nederl ludustrièelrn bier te lande aan deu minister van binuenlaiidscbe zaken onderworpen ten einde lot de juiste keunis te geraken van deu toeataud van het drinkwater heeft dezer dagen aan den h r J Q Jager te Amalerdam iu een vereerend sehrüven van tijne ingenomenheid doen blgken met mededeeling dat de ttukkeu door hem iu hatidea waren getteld van den galpsJheiiltraad Tan bet Ddi solif rjk de pretïdeut van dit rcgeeriugt oollegie heeft tich reeds in relatie gesteld met onzen geachten landgenoot deu stichter der iuternatiouale vereeuigiug voor bit drinkwater Ojk lord Beacousfield beeft deu heer Jiger onder dagteekeuiug van 1 dezer eveneens van lijne ingenomenheid doen blgkeu voor eene zaak ilie iu Engeland dagelgks meer de publieke opinie btzig houdt Met de opening van den wintenl e ist van den Rijnspoorweg ia de nieuwe reintoestil vau Westiugbtmse waarvan wg indertijd eeue beschrgving gaven in werking gesteld op den treiu die teu 3 16 vai Amsterdam uuur Emmerik vertrekt De eerste proefneming met dezen toestel moet uls uitnemend geelaugd beschouwd ttorden De dezer dagen op zijn kasteel Batseubeiin overleden bunkier Abrnhaui Oppeuhiim chif vau de KiuUche firma Saluiuun Oppeuheiin k Cu leed sedert geruijiiiiu lijd aau het sle ii Kort voor zijn dooil wilde men deu Britsdieu geneesheer Thumps iu cuusnlleeren die een S ecialileit voor de genoemde ziekte is üp len dép bi lia ir L inleu kwam het antwoord dat dr Thoiiipsou op reis in Italië was Ecu telegram naar de plaats waar dr Thuinpson in Italië verloifil h td werd iieaniwoord met de niedtileeling dut iiij op weg uuar Veviy wan Eindelijk knjiu op eiu irligrani h iar Vevey het antwoord ilut dr Thuinpsuii zijii reis niet gaarne opgaf ii aar voor ei n lionor iiiuin van lUüt pond sterling naar Keulen zun komen Het wederaulwoord luide Het VI riangde liüuur iriuin wordt toegestaan Dr ThompSius kunst hei ft den 76jarigen lijder echter uiet lu het leven kuiiuen behouden maar de 20 000 niark zijn hem uiibeuuld De oVerletleiie was Israëliet gebleven evenals zgn broeder Siinon mede chef der firma Zijn neveu echter zijn tol het Christeudoin overgegaan Het vermogen vau deu overlcdcue wordt op miusteua 30 uiiUiucu mark geacbat De Vereeuigiug voor Christelijk Naliouaid Schoolouderwijs heeft eeu circulaire gezonden aau alle voorstanders vnn een school uiet den bgbel om tot meerdere bgdrageu aan te maneu De uitgaven over het jaar 31 Oct 1878 tot 1 Nov 1879 wonliu daarin geraamd op 40 000 gid terwgl di ze aam voortdurend stggeii tal Daarentegen beilragcn de outvaitgstiu sleohts 29 0110 gliL tojdat tie ciroul i moet getuigen dat het er verre vau daan is d I de offeivaardigbeid algeMI zhi mogen heeteu De Vereeuigiug tou gaarne zich iu staat gesielil zien om extra toelagen aan scholeu Ie ireveii dooh kau dat uiet als uiet meer wualt bggedr igeu Na de klacht over hel zoo gering aantal leden in verhouding tut de ondi rteekehaars vau het volks pctitioniiemeiil zegt ile circulaire dat voor velen 5gld sjaart te viel is maar deze een geschikt veld ter bearbeiding kunnen aanbiedeu voor de tuiveit ve eeuigiiigen Daarentegen tgu er een uiaasa rgken iu den lande die vr wal meer kunnen geven Op aller sumsnwerkiug duet de cSrculuire etu beroep De Kamer van Koophandel te Bergeu op Zoom heeft lieh bg adres lot den Minister vau Watersstaat geweuil roet verzoek dat vau Regeeringswe eciiig hulpmiddel worde veiatrekt ter voorkoming dat de uikerfahrieken aldaar binnen enkele dagea bg volslagen gi brek aau water het werk zullen moeti n slakeu Nauwcigks drie weken ia de campagne begonnen en uu reeds is meer dan de belli van het voorhanden water verbruikt Het wateritebrek wordt veroorzaakt doonlieu sidert de opheffing der vesting de geuie niet meer beeft te toigen voor den toevoer van water uit hel Popigut en hel water uu voor meereudeel naar Rusendiuil afvloeit De Genieenteraoil blgft naar middelen a tzien om iu der eu voor de tuikeriuduttrie zoo aoodlottigen toestand afdoende en duurzame verbetering te breugen Gevonden en aan het Bureaux van Politie g deponeerd Een onderstuk van eeu goudeji oorbel eu een fantaisie oorbelletje FOSTEIS ICTEllsr STAAT VAN BRIEVEN geadresaeerd aau onbekenden in het 3e kwartaal 1878 met bestemming uaar het Buitenland uit GoujU verzonden eu aan bel Postkantoor aldaar terug te bekomen Noord Amerika W 06ms Cobk County België Bernardts en V Taurel Autwerp ni J van der Kelen Brussel Dttitsobland Platte li C Hamburg Engeland Misa M Watson Cardiff L A Wieidv Londou Frankrgk A Dubo Bordeaux Bonté Parga Omda deu 17n Ootober 1878 De Directeur v h Postkantoor te Goada Vergadoring vtax den aemaeBtei 9 t DlhSÜAO IE OCIOBKR Tl genwoordig da hoer van Bergea UKsdoon vspn eg tl de Icdia Ue aotalea dir vocige vergadering oidea gclisaa sa aa arrriteird De VDorxiller deelt aede dat de boekia n kas vaa OemecuteuutvRufer xijB iisgHico de liovkeB wsrca ia orde eu tiel geld ia ku Howetifi liigekonien ia ecD vooratrl ao B en W met de atrckkiag m egrna hel kllnuund getal leerlingtii op de Uirger clliMil oor ineiajei eene x adc kiil Miiderwi zarri aan te atclleu overteukuuialig betadviea v D de iilxataelgke ScboolcooiiDiasie ter visie alB Or vaa X Zua faekter vsa het Ooadw njpad lieb bekkgenda o er liet rij ger raadibeatait tot sfari ii g an zga rerxoek OOI vermiDdenng aa lweht i riDingen laet eeu nppoit ao B en W dut ludieu kern door den aanleg Vm de lyn Lelden Woerden acbada ia aaBgekraebt de sdtvaaa 1Kb dan bg die cowmiaaie dieut ta verioegen tar viaie Aan de orde ia bet adrea an O 1ootn llet bo d d varzock oaa buowterreio aan de tfabctbstraat na ccnigc discitaaiea en daarop gevolgde mededeeling nn den Voorzitter 4at r bittuea kort nog meer gronden aan da Cmbetbatraat lullen aabgetraagd worden ia beploleo dit aan te hoadea eene onaaivo van de Ptnatwlgke Scbooleooiniaaie let wijKiging van bet voorstel door ü en W gedaan betrekkelijk bit lager nndnwgi de liefcsalco a ifaie kan ziek venenigen OW aan de tweede armcotahaol eeoe bewuradraol snn te bouwen en aladao geeae kindiren beneden den oüderdoni van ê jaren o de armen of tuaacbeuacKool toe ta Uten Baar nebickt geene oitbreidlng of btjbonwing der Bnrgeracbeot oor jougena driugl eehlw aan op eeue tweede Bar enebqal looe joiigiiii dediBcusaienhurovcr geopend werd na lange diacnaaico waaraan door bgna al de leden waa declgeMOMn door den heer Kut voorgesteld om la pnuclpe aan te nemen om cena Ivrede Burgeraebool voor jatapna te doea bonwcn e het acboolgetd tttilaar te atellen op p n ƒ 50 per jnnr De heer KortnijB Oroogleever attUe oor om oo vele aanhangende vcraiidirlngen van t et OaAervijB en den ftnantieclce loatlaad der gemeenu dit m tan te hosdeiv vaoratellea oiidcrvoudeo geuoegiame ouderatenning dat van den beer l ortuun DrooglcBver werd bet cent in atemming gebracht en algeweten met tegen 8 ateumen die der bh Prinee Mollrr Kemg Forugn l roogleetei van Ilerion van Btmalen Puat Droet en den Vnonltter hel aootitel lan H en W weid verworpen met 11 tegen fi stemmen die der heeren Prinee Poet Uiosl vnn Btmalen PortniJB Drosgleevr Bemt enden Voorzitter terwijl het aooratel van den heer kiat werd aangcHOmen tt 10 tegen 7 atemraen die del beeren Prinee vna Itefaov Pnat Uroal van Slraaten ïorlngn Drongleesel Bamg en aen Voorzitter De oprichting vnn eene bévaariehool verbondra aaa de twceda Armeiiachool nliuede de toelating met vóór den befl d vaa 8 jaren la met algemeene atemmea goedgekenrd M maebligiBf om aaa de pnomcB bealnitea itvnariag te ge cB zonder rcaumptle eindigt de vergadering HARKTBERICQTSM QOUda 17 October 1878 Bg kleinen omzet waa de atemming flauw Polderurwe puike 10 a 10 70 Hindeie 9 25 k 9 75 Bo puike 7 ƒ 7 40 Mindere 6 25 a 6 76 Voer 4 60 i f 4 75 Oent puike ƒ 7 25 a 7 80 Mindere 6 25 a ƒ 7 Haver iwaijj f ƒ 4 60 Ligte 3 60 a ƒ 3 76 De veemarkt met goeden aanvoeri de handel vlug en tot boqite prijlen verkoebt tchapea alaaiede magen Tsrkeaa en Kggen vlag te erlmqies vettt varkeus trage handel Aangevoerd 133 partgen kaas prgten eerste kwaliteit van 27 a ƒ 30 tiTeede kwaliteit Vau ƒ 20 ü ƒ 6 Goeboteï ƒ 1 4 a Wejbdter ƒ M i f 1 S M 6 Movenabey Kaaamarkt Burgerlijke Stand Qonda OVEBLRDEN 15 Oct D Lena 17 d H 4 a Sdel 3j 1 C Hnkker m W dea Erk 50 j 5 llerweien 1 j 8 m e HI WIIs 1 Oct J Voordrrbaak en k H Vooga C l van der Waut ea i M LariveltBurgerlgke Stand van onderstaande gemeeateu van 10 toH7 Oct 1878 Xoordreoht f GBBORDI I rt iava L OetMteMkr OVOUJO i rau t m 1 $ RIOMSKi Cbiitiaa Conelia nadan W 8 aan Qta ca J a B Haastrecht nUOBEN I Arie oudera C Vergeer ta B de oag OVESLübltN B FM 1i A de Ztaaw 9 i Viel vnn i van Ba GUitUWB T vaa Vli t sa 6 BuiMaar Beea tk ie ltDill Aa oaat on4ei i J C Ba sa f M B h OV BiaSDtN Je ong pij 7 WaddinxirewkJ GBBORFN Leonardua onders C Na of sa VT vaa £ 1 Willem onders P Huogerbroges A Elntf MilBBea AalkoBie ovdera 1 Boob en B U Hi Uec Htadrik Willem ouders 1 iioel en M K van taees OVÏRl EDEN C r Steinloorl 9m H HalHag I 1 H ïwaatafcwg ISj