Goudsche Courant, vrijdag 18 oktober 1878

Zundaii 20 October N £ 208 1878 GOUDSCHE COURAMT en Adverlentiebiad voor Gouda co Omstreken Gez rijken MARKT A 154 berichten hare retour van BRUSSEL met de nieuwste Üitmes en Kinderlioeden Ook bevelen zg jiph minzaam aan tot het maken van Openbare Verkoopinjjf te 8TOLWUE op Dimdof dtn 29 ten October 1878 des Toornuddags teu 10 ure ten HerI bergen van Gt Van Dam aldaar van Een HUIS en ERF BBHKTEMS eenige perceelen uitmuntend Weiland Bouwakkers Rietland en Water Te zamen staande en gelegen aan de Goodsche Vliet polder Holland binnen de gemeente Stolwüi kadastraal bekend in Sectie A nummers 760 761 762 763 764 765 766 767 772 773 2018 2019 en 2179 te zamen groot 4 05 50 Hectaren Eerst in perceelen daarna gecombineerd Nadere information geeft Notaris MOLE ABVERTENTlfiN Voor de belaDgatelling en deelneming Ifl het overl dea Tan m n oudsten Zoon ondcr vonden betuig ik ook namens m jne kinderen iugn oprechten dank Wed S W IA LAÜ Leiden 17 October 1878 Boogaabd Wordt GevraAgd een R C KINDERMËID tusschen 20 en 30 jaar oud Se van goede getuigen voorzien is Low 80 Adres met franco brifveu onder No 153 an het Bureau dezer Courant Tegen half NOVEMBER oi 1 FEBRUARI Uedt zich aan een NET ia TWEEDE MEID rf KINDERMEID ze js ook bekwaam om tXn WINKELDOCHTER f BÜFFETJUFVROUW te fungeren Brieven franco letter M Hulppostkantoor te Waddinxvan mmmLmi der Maatschappg cTot Nut van t Algemeen aoodigt de Heer aTEENBERGËN alle Jongelieden Tan den werkenden stand leeft d van 13 18 jaren uit OBifto e oo deel te nemen Ut gmgelde OEFENINGEN in de OYMNASREK en den WAPENHANDEL Zy lunnen ieh daartoe ten zgnen liuize tUchU tot MAANDAG 21 OCTOBER e k aanmelden De eerste les heeft lUen daj plaats dea avonds Ml 8 W uur in het Stedeigk GymnastiektScMi aan de Spieiingstraat De Nuts Gommieaie Dr TBBP8TBA I Dr USSEL m SCUEPPBB Dr JUUÜS gotKJB 1 October 1878 EEN OPPASSER gerraagd eenige luen des morgens Flaweelen moi A R SS4 € r6z van Dantzig berioWen de ontTangst der NIEUWSTE MODELLEN ran DANES en KINDERIIOEDËN TI VOLT GOUDA IliNDU il OCTOBER iUS M den Toktenden dag al tan OTerstaon Taa dep Notaris A N MOLBNAAS Publiek Terkocht worden op DRIE MAANDEN CRBDIBT EENE AANZIENLIJKE PARTIJ Manufacture fij bestaande in Ratiné Floconé Onderlé Moutonné Moskoa jEchte Duffel Kamgaren Matlacé Toor dames Mantels Boksking zwarte en gekleurde Lakens Satin de Lain Waterproof Baai BeTei Flanel heele en halve LioaeDS Graslinnen Katoen Eng Isch Leer eepige doixendeD meten DamesRie Rips Luiire Alpaca gekleurde KatoeB n Amersfoort Keper Boezeroenengoed en Tardei Mannfaetureti te veel om al deze goedann ta noemen afkomstig nit het Magazgn VMi den Heer SALOMON yaa Am$Urdam Ta Bezichtigan s morgens T4 74 T 4 xq NUMMEBVERWISSELING De ot dei Jeteekende JP W liE JONG en J DE JONG Jr maken bg desa bekend dat zg met elkander eene Maatschappg of Vennootschap hebben aangegaan tot het Toor gemeene rekening uitoefenen eener Zaakwaameming betreffende het leveren en stellm Tan PUiataveruatmeta en yummerverwtmielaars voor den dienst der National Militie welke Vennootschap is gevestigd te RIDDERKERK en binnen hetjgeheele Bgk tal worden uitgeoefend Zg velen zich bg deze beleefdelijk aan bij Ooders en Voogden tot het bezorgen ran Plnatavervanffer en Nunlmerverwlitsélaara TOor den dienst der Nationale Militi en hopen zich hetzelfde vertrouwen Waardig te maken dat wgien hunnen Vader de Heer JAN DE JONG gedurende ruim 38 jaren mogt genieten Bg het sluiten der Contracten verbinden zg zich tot het volgende 1 dat de Plaatsvervaugeru en Numnief verwisselaars aan hunne verplichtingen stipt vold oi 2 Dat de belanghebbende gedurende den geheelen dieusttgd in geen opzicht worden bemuuijelgkt zgodat niet allecu de verantwoordelgkheid volgens art 61 der wet van tl Augustus 1861 StaatèbUid n 72 voor rekening van de ondergeteekenden komt maar zg ook tevens den opvotgeuden broeder van dien loteling vrgwaren ingeval door hen volgens de bepalingen van de artt 49 en 50 dier wet geene vrfistelling mojjt kunnen worden erlangd ditn ten gevolge zal een gezin van drie broeders door het sluiten vim één Contract voor alles gevrywaurd zgii De belanghebliende kan voorts bet kapitaal voor het stellen van een Plaatsvervangfr bedongen geheel onder zich honden tot dat de verantwoordelgkheid van den gestelden PlaaU vervanger geheel zal zijn opgehev tegen betaling vau slechts 3 7a rente s juars tereki nsfl van af deu dag der inlijving belanghebbenden die verlangen mochten met de onderifeteekeiideii te onderhssk delen worden uit nuiHligd zich met mnco brieven aan hen te adresseren met opgave waar en wanneer men hen verlimgt te spreken üe ondergeteekenden of één hunner zjjn wekelijks te spreken Maandag koffiehuis DE BEÜUS te üorinchem fMntdaff café DU CÜMMERCR te Botterduni Ihnderdafl logement DË ZALM te Gouda en Tri a Nederlandach Koffiehuis van deu Heer J ZAtJN te Uurdruclit Contracten kunnen dag elijks gesloten worden bij den Heer 8 BOOT Bleekerssing el iouda Plaats vervang ers en Nummervei wisselaare kunnen zich dadelijk verbinden tot hoogen prijs Gcbrs P W J Ic Jü VG Jr RIDDERKE RK Koninklijke Ariiiicuisclie m B £ GOLOQNE FABM De EAU DE COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken vrrkr gb ar bg B SCBOLTEN Gebr dc RAADT eu verder bg alle voorname Winkeliers en Coi urs in het geheele rgk AANBESTEDING VAN LEVË S11II 0ËLE a Op MAANDAG deu 21en OCTOBER 1878 des morgens ten 10 re zal door de VoediagiCommissie voor het gedeelte van bet 2de ra 4de Regiment Infanterie in gar iizo n te Gottda onder nadere goedkeuring van den commanderenden Officier in de Kazerne worden AANBESTEED De leverantie van Rundvleescb en Vet gerookt en gesouten 8pd Erwten Boonen Grutters en Krnldeoierswaren Aardappelen Groenten en Turf waarvan de monsters voor zoover dit kan plaats hebben bg de In schrgving moeten aanwezig zgn Tevens zal alsdan voor ieder gelegenheid zgn biljetten in te dienen voor welk bedrag per vgf dagen gedurende een jaar de aardappelschillen spoeling of vaatwater enz door ben zal worden verlangd De voorwaaitden van een en ander liggen van af heden ter lezing bg den AdjudantOnderofficier VA DEÜTEKOM in de Kazerne Gouda Dbck tan A BiinkkaM BUITEN LAND Ruiteulaudscli üverzii lit De rechterzyde vau deu Duitscheo Uykidag bcrd ilslwigt thiuii over de mu ceicliikir wijze wuurop vuurzicis uil kuunen wonli u luiie briiuiiiide behoefte lot aauTulliiij Vim de urtikcleu Wklke lyu doorgtluuilil leu ftevolge vau de a iuuemiug vau ari ti ovcrceukoiiisilg ha rapport der cumiuiuK Dat het middel daartoe tal worden gevuudeu beschouwt lueu al uilgeiiiuukt Om deze wiugelcgruheid lauK deu uieeat getchikiru weg ie n geleu xgu ou itrIiaiii elingeu met de liberale fractiea aangeknoopt die veruioedclyk tot eeu goed eiude zuUeu leideu Algqfiieeu wordt ondenteld I 1I de rrgieriug den bettaiiudeu toestaud iu lutumerkiug ueiueude sich Bal tevreilcu attlleu taA de wet zouaU die dour de commissie is gewytind Naar belgeeu uieu thaua verueeml aangaaude de plauueu vau sommige leden om by de dirde kiiug vau het ontwerp nogmaals teer uitvoerig de laak iider vau tyu ataudpuut te behandeleu en als are niets voorafgegaan hunne cienswgie in de sitting der commissie reeds uitvoerig uiteeufteiet aiKlernuial lu het bnsede toe te lichten wordt het ultiioht op de sluiting vau het debat op Zaterdag a st allengs geringer Ueu beweert dat liiebluwokt de tociaiist luomede de heereu Gneist eu losker daartoe ieder miustcoa een paar reu van deu nog beaohikUireu tyd iu beslag sullen uemeu Muohten die planueu inderdaad worden verweuulykt dan duurt le sitting sullig tot omstreeks bel midden der volgeuile week De Boodsrawl hieft haar weigeveodeu arbeid in verbauil met Ue vorige au de rgeuwoordiKe siltiug van deu Byksdag ougeieer ten efaid gcbraabt Zoodra de tegenwoordige zitting is afgeloopeu sal geuield oall ge de biuute band uog moeten leggen aau de bepxliageo welke strekken moeten oas aittoeriug te gevtu aaa de socialisteuweU Met den arbeid ketrtUeude d eentvolgende zitting van deu Byksdug cal de Boudanwd eerst iu Dec een aanvang makeu Naar meu thans iu de ktiugeu van d u Bondsraad verneemt sol de zitting omstreeks half Februari reu aanvang nemen Iu de Siklt komt een opmerkelyk opstel voor van den beer Gernuaohi deu grooteu voorstander vau den dubbelen ataudaard waarin hy mededeelt dat fle minister Léou 8ay van plan is de Latyawihc muntunie voor lea jaar te heruKuwen doch dut de FranMhe bauk zeer tfgfn zulk eu maatregel gekant ia Krankryk lydt de vtrliezen eu de kleitirre ryken gauieten de voordeden der uuie Ue bank heelt uu iu liju kelders meer dau l UOU OUO UOO in zilver van welke SOO inillioen iu ui l Fraiucl e muntstukken welke de bauk gaarne spuicu eu dau uitslnitea tou De correspondent vsn de fhiily Nett heeft een gesprek gevoerd met Gambelta waariu de Vrausohe volkslribuun zioh zeer optiiniatiich over Frankrijke toestand eu Tooruitziohtrn uitliet Hy noht deu tveataud goed en veilig en de republiek verzekerd Hy tal afruleo voort te gaan met het wautrouwead stelsel om telkens slechts een twsalfde vau het budget goed te kearen De betrekkingen van Fraukryk met elke buiteakindselie mogendheid wiireu zoo goed mogelijk De butste moeilijkheden die het voltallig maken Van het Egyptische ministerie verhinderden sckyueo uit ilen weg te zyn ruimd Meu herinuert tiob dat Frankryk er op aandrong om aau deu te beuoemen franichen minister den heer de Blignières evenveel invloed te geven als de heer Rivera Wilson de fiagelsehimiD uit den aard der taak zon hebben door het bestuur vau bet departement van finanoién De Bligaière zal uu roiniuister van opeubare werken worden en onder cijne administratie tullen vallen lleipoorwegen eu havens behalve die van Alexandriü alle kanalen eu besproeiingswerken Dc door deu khedive afgestane domeinen zullen beheerd worden door eene commissie bestaande uit de beide £ urapeesche miuiaters en een Egyptenaar Frankryk had wel aanspraak om in de samenstelling van het loiuuterie dat aau Egypte s ongelukkigen fliiauoiMeu toestand teu eiude moet maken eeu woordje mede te spreken de Eugelsche bladen erkennen dit zelve op den grond dut iu geeu etiktl land zooveel E yp tische schuUl ouder de bevt kiug verspreid is aU lil Frankrijk Hei is in alle gev d te hopen dat geeu pulitieke naijver tUMcheuiieKle Uiidru dc poging III den rg zhI sla iii om het rijke ypte tiiiaixie l en mor l te doiu hirl vru Nimmer was de gelegeiihcKl daartoe zoo gnustigtals thuus Het feitelijk bewys van goetlfii wil dut 4fe kheiUve gaf door deu afstaud der ourecfatmalig verkregeu douieineu eu door de beuoeiuing van Nubitr paeha eu de beide Kiiropeaurii is wel geschikt om den houders v iu E ypiische foiidsrii moed 111 te boezemen Men onthuude echter d il hervunuiugt ii tu het Ousteu uog steeds teer luoeilyk gebleken zyn BINNENLAND GOUDA 19 Ooiober 1878 Naar men verneemt is het wetsontwerp op de fabrieksmerken rtetls vau deu Raad van State terug Het nieuwe Strafwetboek iOu daarentegen nog by deu Bdod in oiuiertoek ijn De bekende arsoun die enige tijd geleden zekere juffrouw S te Leiden heeft opgdiobt eu vervolgens bier eu te Velp kamers hunrde is thans aangehouden Hy is kleermaker van beroep en eerst sedert een paar maanden nit de gevangenis outsligen alwaar hy reeds ter take vau eeue o dlchliu straf moet ondergsau hebbeu Tot wethouder der gemecute Alpbeu is benoemd de heer J C P Eeftinek Sehattenkerk in de plaats vau ii u heer U I Puk al toudauig oulalag bod geuomeu Te Alphen beeft tuesoheu twee Duilschers die werkzaam geweest ayn aan de spoorwegbrug over de Gouwe eu eenige andere personen iu eene herberg eeue vicbipurty pUais gebad waurby bloed gevloeid is Eeu dier Duittoiier Ludwig Bo le is gisteren oohten l ter beiiehikkiug gesieUl vuu deu Ofücier van justitie te s Graveuhage By de ofiieiettn vau het leger bestaat het voornemen om aan Z M deu Kouiug by gelegenheid van Uoogstdestelfs huwelyk eeu huldebl k aau te bieden Teu t ervolge op het bericht nit Aijeh iu de Sta ltCouraiil tan 27 September jl kau worden medegedeeld dat blykeus een bg het Deparleuirot van Koluuieu outvaiigeu telegram Tan deu Gouverneur ieuehtal vau Nederlaudsch ludiS Habieb Abdul Uachman tioh den 13den dezer te l otla Radja aau ous gtzag heeft onderworpen üiit in het openbaar vergiffenis gevraagd lu din eed afgelegd heeft Het voorzitterschap vu i het hoofdbestuur van de maalscbappy tot Nut van t algemeen ia voor het loopeudejaaropgedr igeii aan deu heer G ten Brummeler Staten Oeneraal EzasTE Eameh Zittingen vau 17 en 18 October In de zitting van Donderdag is tegen den volgenden dag aan de orde gesteld het ontwerp betrelfeude het huwelyk des Korings waarvan nipporieurs zyu de hh Schot BursiuB Nobel eu Tediug van Berkhout en alle overige ontwerpen uiigetouderd dat betreffende de voorwaiirden tot verkrygiug der bevoegdheii van arts In de zitting van gittereu tyu aangenomen de veraehillende aanhangige wets ontwerpen waaronder dat tot goedkeuring Van het voorgenomen huwelyk des koninga Hierop is zy tot uadife byeeuroeping gescheiden zoodat t het ontwerp betreffende de voorwaarden tot verkrygiug der bevoegdheid van arts tot hare weder bqieukomst beeft lateu liggen Meu sehryft ons De dmiventeelt is gtslaagd moo e trosseu van de blauwe druif die allyd later das de witte ryp urdt getuigen vau eeu guustigeu zomer waarbij ook een deel van deu herfst iu rekening behoort te komen Tot voor weinige dagen toch was het weer zonnig en warm üe tomer ging tot herfst over met eene menigte dagen de eersten De zwaluwen zijn dau ook pas vertrokken niet als boden van vroegtijdige koude fflüaTcilBdat de weer gesteldheid ia omgekeerd Als het hfcrfsiweef vau dieu aard wordt dat de zwaluw geen i nsect meer op bare vlucht tot voedsel kan opvangen is baar aftocht welhaast aangebroken Van de koolaoorlen komt liet minst in aauinerking de bloemkool die niet zwaar en duur is Daarentegeu ziju de ruode de whte eu dc savocJIe kool zeer groot ovenloedig en goedkoop Tegen verwachting is de toevoer van appelen nog ruim ten gevolge waarvan het gebruik Atr kool fot duiver eenigermale verdrongen wordt Van de akkers met aodyvie wordt eeu nitermate best gewo verzonden en aau peen zal het dezen winter niet outUrekeu Overmaat vau regen heeft nog geett redeil tot bekommering gegeven toodat het bonwkn tonder nitatel kou omgeploegd het wintergraan ge taald worden eu de weiUuiden nog gras voor het ruudree voortbrengen LeidKi € Ct J Iu een herberg op deu Zeedyk te Amsterdoi heeft by een twiit tusschen twee vrouwen de eene 1 baar tegeuparty eeu oor bijna geheel afgeb ten eu ditvoor de oogeu der omstanders verslonden De men scheueetater is kort daarna door de politie iu bech tenia genomen Uit Blokzijl wordt gemeld dat de rijks en geeseente veldwachter vau Volleuhoven die op surveiUauoe reu uitgegaan vermuord tyu gevondeu Ueu deeh oas mede dat de heer B Haitasai Enuma te Amsterdam ooo de Regeeriug heeft aaugs boden de bereidiagawipB vaar eonge oor Iodic ga hikte surrogaten der buttsehe erwteowont Owe benohtgever voegt er by dat de Toeding van dèn soldaat mrt dat middel deu Staat slechu IV craT daags per man tal kosten au dat uit elke po ti biiuseu wnnige minuten ecu vosdiaine eu smakelyk w warme spys kan gereed gemaakt warden Ü Uad jea Te Utreebt is onder de stndenteu iu de godgeleeat in heid onlangs een Tbeolagenbond apgerieht dat een vergadering de vorige weck het beriuit heeft gs nomcu om verwegeude dat de leden met goede eouscieutie professor jannegieter uiet welkom kuanea beeteii de ouniplimeiiteeriug na te laten Het studenleuweekbind Mmen waarin deie vyandelyka demonstratie tegen den pasbenoemden kerkdijken hoog 1 leeraar wordt vermeld voegt er by De minderheid f die tegenstemde deed dit Voor bet nieereudeel niet omdat ty met de keaie der Synode wai iugeuomeu 1 maar omdat ty in eeue too koel muoelqke couipli menteeriug geen blijk van sympathie erkende 9 Het blykt niet dak er ook wareu die tegeustemdeiXi i omdat tq tulk eeu demonstratie vao atudeuteu tegé over eeu hoogleeraar hoogst ongepoat tohtteu i i H tlad Naar aanleiding van het ook door ons opgenomen bericht aangaande het beroemde paard i Priuset plaats de pikeur P vau Santen de volgende odvei lentie in de N R Ct Iu de N R Ct van 18 deter komt ouder 4 Gemengde Btrichten voor eene btaohryviiig vau he scboone paard rrmtet wiuu r der pryzeu bij jil Harddravery te Pariji Onverschillig nit welk Tour faisoenlyke lui doch ook voor die alleei i volgt bier in tegeuspiuak van dat trtjkelt dejuiit beschryving j De eriiua heeft nimmer dru naam gedragillf j vauJ ie js De Priiuu heeft uinwur gii aopen vtkor eene diligence 8 Da friam n gefokt aen da Woning aada Weduwe Van der Poel te Rijmmt Ai ifitugekoaht door deu Heer Jan Viaaer te B feadneit voor d Bom van ƒ 860 toen te jaar d was i t s i De J ruun is dctea gtkomsa U ki