Goudsche Courant, zondag 20 oktober 1878

f ae WV SOAG 22 OCTOBF a s Ontvangst d MODELLEN Bogen O 116 Güz v d BERG IMI ÏM W Het DEPOT der IHEËEN uit het Magazijn van JAN van REES ZOON te Zmotle is gevestigd voor Gouda bij de Wed P 1 BERKHOUT LANGE TIENDEWEQ D 44 alwaar gratis prijscouranten zfln te bekbmen Deze T telen uitmuntende door kraclU geur en waterhoudetidIteid worden afgeleverd in pakjes van 5 2 s 1 en Vs ons verzegeld en voorzien v an tlempel prijs en nommer B J vso Hacmtlurgen te Sblteriaia ïS j i A J BerlSo 23 j JE J Knoori 68 en C H M Piping 6 j I Wif TnCit 28j eii M Brcnkmin 34 J I C na er Louw 2i j ti u kerveU fj ADVEliTENTIËN Ondertrouwd BEBNARDÜS JOHANNES van HEEMSBEltöEN EN ADRIANA JOZINA BERLIJN Gouda 18 October 1878 Mevrouw FORTÜ JN DROOGLEEVERNlJHÓPF Westhaven B 156 vraagt met 1 November EENE of NOODHULP Voor den verkoop van een COURANT ARTIKEL verlangt men eeu SÜLIED PERSOON die goed hekend is bg all Kruideniers n Botwen Kaashandelaars voor Gouda en Om treken Ver oeke opgave met referentiën en voor wienreeds als zoodanig werkzaam met francobrieven onder motto iAbkbt aan de Boekhandelaars WEIJTINGH BRAVE Warmoesstraat 172 te Amsterdam van LE¥Ë Sill DELËK Op MAANDAG den 21en OCTOBER 1878 des morgens ten 10 ure zal door de VoedingsCommissie voor bet gededte van bet 2de en 4de Raiment Infantene in garnizoen te Gouda onder nadere goedkeuring van den commanderenden Officier in de Kazerne worden AANBESTEED De leverantie van RandTleesch en Vet gerookt en gexouten Spek Erwten Boonen Oruttem enKruidenierswaren Aardappelen Grosnteu en Turf waarvan de monsters voor soover dit kan fJaats hebben by de Insohryving moeten aanwezig zgn Tevens zal alsdan voor ieder gelegenheid zyn biljetten in te dienen voor welk bedrag r vi f dagen gedurende een jaar de aardappelschillen spoeling of vaatwater enz door fa n zal worden verlangd De voorwaarden van een en ander iigg ïn van ai heden ter lezing bji den AdjudantOnderofficier VAN DËUTEKOM in de Kazerne die Dr AIBY S Natunrgeneearaiddelen ala b ar eVe en goed werkwida Bemadieu keiAitiH eninbetbqionderHLV EA EIr IfeK miit de bette sitkoniat gel ikea verwonderen ziek hoe het komt dat door de dagbladen het bericht verapreid wordt van een slechte uitkomat door de FaihExpeller verkregen Uaarop it aleehtt Un antwoord te geven Dit bericht is eenvondig verdiebt went Dr AlET t Natnnigeneearaiddelen c$n ook bij het onver Undigite gebruik evenali ia dit geval geheel en al onaebodeltjki d PAINEXPELLER U wml en zgd ala heiutuüii mmeté G i mm y kend Een ieder overtuige eich bu net eerste ziektegeval Bet Oratikatilriisif wprdt 9f JMmrt alnVrakg dopr JUeUit t BoekhanM te BatUrdam gratis en Jnmeo verzonden bow M m att fH Suit toot de som trd ƒ SOKO en 8 jaar oud S Ts het onwaar dat d Heer Smit geld gevraagd herfi Ër ia ZRii 26 000 firauos gebidea dooh de Prmtn a oiet te koop Uitdrukifelgk cchler duagt de ondergeteekende den lasteraar UU xioli b k id te maken die Kich niet grschaaind bwft te kort te dosB aan ouze uatioilale eer too schittereud gehandhaafd te Parijs P van SAKTËN Pike r Een hoogg4 liAtat amhteqaar m bet Italiaaniche Ministerie vau £ urrdieii t jeu Juatiiie Sarconi luu half Augustus uaar PertiOJra uiet ver van Vutenza gaan om daar met i it ianiilie een maacd vacautie iloor te brengen Zgn üimilie wachtte hem daar Gelukkig in het vooruitzicht op ren doloe far uienie huunle Sarconie een rijtuig te Potenia Up 6 mijl afstands daarvan nerd hij uit tyu zalige mijmering gewekt door twee ruwe stemmen die heio verzochten uit stappen Hy was niet gewapend ign kcetsier he m onbekend j Sarooni stapte uit het rijtuig werd gekneveld en van al hetgeen hg bg zich hud beroofd 11e roovera eisohtcn een losgeld van 12 500 fra anders zou hij ter dood worden gebracht Sare mi schreef een brjef aan zijn familie om die som t vragen Het was nacht geworden ile gevangene noest den grond tot rustpla its kiezen en hij kneg den volfceuden dag uauwelyks te eten of te drinken Vier dagen n vier nachten bleef Sarcoiii aan de ruwste behandeling blootgesteld Eindelijk op den vijfden toen ziju bewaker na een copieus outbgt iu ilaap waren gevallen shiagde hg er in te out De Jnk Courant zegt dat er twee wijzen van betuintgen zijn de eente van onder op hier een postje geschrapt daar en postje verminderd hier een honderd gulden of wat bespaard daar enkele dnizendei guldqus de tweede wgze van bovea af een aftrek in het groot van touieo goads en milliomen bet aan de regeering overlatende de afgetrokken tonneli n roillioenen door het intrekken en verminderen van onderdeelen der begrooting te vinden Dezen laaflten weg moet men volgens haar inslaan wanneer het doel is door ernstig gemeende middelen een naaracbtig fiuaaeieel evenjriohl te bereiken Op d andere wiJM herstelt men geen financieel evenwicht Men bezigt dan een verkeerden maatstaf wanneer men begint te vragen wat niet kan en moet geschrapt WQfdcB omdU liet toch zoo nuttig zulk een uitgaaf vanijilgenKea Mang ia 2ijn onze inkomsten te gering n moeten nuttige uitgaven evenzeer geschrapt en uitgesteld woidem J a beninigiag van bonen af beeft volgens het bhid nog 4it vooi eel dnl men op i tniverder constitntioneden bodem blijft iVolgl de Kamer den anderen wtg dan atelt zij ziek a de iplaats van het 6aaTernenent corrigeert de begrooting neemt de veraatwoonlelijkheid op zich voor wat geschrapt wordt en do ook jro wat bl t staan JBnvan de qoasivediebting zal raeo volstrekt geen eifeet beapenren Woedt daareategen de door ie J Ct aangeprezen weg gevolgd dau blijten GtoBverucmeat en Kamer elk op eigen taadpant Se Kanler behoort te zeggen hceiMel veor teder hoofdstuk of nog liever hoeveel yam de keele aom msct geschrapt worden en dan neet alm de Segwriag de rerantwoordelgkheid blijven ti r de iukrimpingeB i üh J Ct Beent irit ée aiHIiaeBenrede ie mogen egmakcu iat ook de Minister dien weg nit wil dat iu $ eaa enk aan de ICaner beeft gegeven om het ensehelijka te meten aan bet mogelijke Zg boept dat da Kamer de nilgivea voor 1978 beperke tot f 11 800 000 oor een land met nog geen i UillioeD Jiuromn 1 een zeer betamelijk ogfer 8 aiool byg ue Over de beste sclioelbank komt iu Salei bwg s rieriaj Setrifl October 1878 een bdangrjjke mede leeling van den redacteur zelf voor Daaruit blgkt dat de Kuni aohe schoolbank inve wjd van alle nieuwe iiu iehliqgen nog altgd de enie aata bekleedt ouder de sehoolbanken rajur iit na Ar SittfutAe die bank weder verbeterdbedt Ke doator is direetetir van de gemeentelijkeboogeie meisjesaehod te Iserkihn en by aeht die baAiktafel 4e rolkomeiwte welke 1 een Kunze sehe vetsdiuifbare Ufelplaat 2 sleehts 2 zitplaatsen en 3 en rerbeterde mgieuning heeft Die laatste qabeataat vótiieua Knyenberg alt 2 latten waarvande tene dw ii de léndeiistteek ietwat convex nitBtKkt en de andere zioh sleehts zeer m tig naar aehteren bttigi üén letidenteuniag alleen is b ij keua de ondervinding ashadelyk Men aebryft uit Limbarg i I aatdappW oa iti die ianid timbarl ie fg o tm heeft aict aai de vcrivBehting beantwoord da bet belAot iwhet gnnttigtte geral miildelmaug mag genoroMi worden Dit kan ook gezegd worden v B M gnMtt waarvan de r ngst tegsngeialleu ia Den nitsim logenatrafl de offioiéele crkUriog dat de toestand vnn Jen lindbio gunstig img heeten Men is hier echter eenmaal aan die alinea der Troonrede gewoon al wordt zg dan ook met schouderophalen begroet In Limburg toch ia die toestand thans iw Jrie tlechle jan zeer gedrukt en ver vau gunstig te noemen BIgkbaar is men op het Binnenhof met den toestand der verschillende provinciën uiet bekend Het ware niet alecbt als deu Minister daarvan jaurlgks door de ledep Staten een trouwe schets werd gegeven Van de hand van den heer Jb Boeke te Oroningen leest meu het volgende in iV i Ct Ik acht het wenschelglc om niinr aanleiding van vele bij inijue ürma ingekomen brieven eeiie verkeerde opvatting te verbeteren vau betgren onlangs te Delft geschied is Zooala de Verslaggever juist opteekende is daar den 2 In September van 204 kilo melk 6 7 kilo boter bereid In hel geheel is er daar vau 2029 kilo melk s ecbis 58 6 kilo boter verkregen hetgeen overeeiikoint met i 2 88 kilo boter uit lUU kilo melk Men kan hi t ook aldus uitdrukken dat te Dell t U4 i kiU melk noodig was om 1 kilo boter Ie verkigg n De hoeveelheid is anu2i i gk minder dan naar men ons schrijl i iu de ByiistrLek verkregen wordl n I 3 60 kilo boter uit lUU liter melk De oorzaak van de raiud re botrropbrengst Ie Delft is eenvoudig dat ij il iar sitchs 2 korlb itkrn te onzer bewhikkiug haddin en de melk she ll cóus konden afstroomen terwijl dit anders i of S keer geschiedt bg ile Swaitzinelliude De kaas die wij te IKlfi maakten werd daardoor leel beter en vetter d in gewone Ijtdsche ka is v in geheel ontroomdc melk gciniuiki De uutbrekende 0 62 kilo boter per lOU liler melk is in die knus gebleven In Ma irt 1878 bezocht ik mei de heeren J vsn der Breggeu Azn eu V l li van der Brcggin van Waddiiixvcen W Sluis vau Hi tnister en Th W iller vau Anna Paulownn de iiaai S uirlz systecin uitstekend ingerichte bierdiiij van den heer W Graaf vou Schlieffeii in Mecklenburg Ojidcr bestnui van den algemeen als eeu nutorileii erkenden dr W Fleisohiuann werd daar sedert eenige jaren de mi Ik tot boter en miigere kaas vtrivirkt Er werd nauwkenrig boek gi houden en als het resultaat van die boekhouding gaf de beer Fliischmann ons toen de volgende cgfera Voor hen die de waarde van Swartz systeem willen beoordeelen hebben ze veel meer waarde dan de uitumslen te Delft verkregen Men vcrgete daarbij liet dat hetgeen te Delft geschiedde moest dieueu om oaze landbouwers aan te toanrn wat Swariz methode is om hen te overtuigen dat men boter kan maken zonder melk of boter met dikwyts slecht water in aanraking te brengen en zoiidar aanraking met meiiachenhauden maar dat het volstrekt uirt moet beschouwd worileii als eene proefneming Volgens dr W Fleisehmaun geven 100 kilo melkgemiddeld bg 24 uur ullromeu by bewerking totboter eu kaas en bg afkoeliug met gs 3 56 kilo boter 16 30 zoete karnemelk t7 3 kaas 71 46 wei 0 76 verlies 100 kilo Dit i ongezouten boter gewogen nadat de karnemelk er onder den kueder uitgewerkt is en de kaas gewogen na een keer persen In den ouden tijd waren de boeken r oo kostbaar dat geschenken uit boeken bestaande worden vermeld als daden van zeldzame grootmoedigheid eene blgvende herinnering waardig In 690 gaf de Koning van Northumberland 325 hectaren land voor een boek dat de geschiedenis der wereld bebelsde Eene gravin van Aiijon gaf 200 schapen en een aantal kostbare huiden voor een deel preken voor een enkel boek van Livius werden 120 kroneq voor eene eoncordautie 100 gouden kronen en voor een satiriek gedicht getiteld Bomanee des Koses 10 kronen betaald In 1720 werd eeu Latgneche bgbel geschat op 860 terwijl in dienzelfdeu ig d voor minder geld twee bogen der Londenbrng werden gebouwd en toen het loon voor een werkman anderhalve stuiver daags bedroeg zoodat hij bij gevolg indien hij een bgbel bad willen hebben daarvoor 30 jaren had moeten werken en dan ten sloiie dien nog niet bad kunnen lezen omdat hy in bet Latgn woi geschreven Xhana koopt men o a de diobtwerken van eenonzer eerste diobters nl Nicolaas Beets voor ƒ 4 60in drie deeltjes te zamen uitmakende 1084 blz druks én een Nienw Testemdnt voor 26 Cts terwijl het loon van een werkman tegenwoordig ge muldeld meer dan 1 daags beloopt Zoo veranderen de tgde n N e d D Orer de lijkrerbrnndings inrichtlngèn te Gatht worden de volgende nadere bgzonderheden medege deeld Met 1 October jl moest alles voor de exploj talie gereed zijn De zaal voor de ontvangst vso de Igken bestemd de oveu en het columbarium alles op de nieuwe begraafplaats aldaar zijn vr kostbare maar inet smaak aangelegde inrichtingen Met de facultatieve verbranding v ii Igken zon nu aangevaa gen worden Het lijk van den vóór eenigen tijd overleden ingenieur Stier dat tgdelijk op de gewone begraafplaats is bggezet zou het eerste zgo cUit verbrand wordt De sterfte in Clotha was echter in dezen zomer veel geringer dan men had geraamd De oude begraafplaats is dientengevolge nog niet vol en de op ning van de nieuwe waarop de I koven staat uitgesteld In den lijkoven te Milaan zijn in de eerste drie maanden van dit jaar 7 Ijjke verbrand waaroader slechte 1 vroü eliJk lijk Men kende het gewicht van 4 lijken die rcsp 03 62 41 en 69 kilo wogen De toh van Hit lijken wo ig resp 3 3 2 en 2 90 kilo Vau l Jan I876 tot 878 werden te Milaaa IU het g heel 23 lijkeu tvrrbrand Wg hebbeu vroeger melding gemaakt van de kerkelyke proc dure gevoerd naar aanleiding van ils verkiezing van jlir mr de Savornin Lohman tot onderling der gemeente s Hertogenbosoh Dr Koek eu eenige anderen beweerde dat men om onderliag te mOp rii 7ajn minstens één jaar lidmaat der gemeeiite moest geweest zijn Het Provii oinal Kerkbesingr verwierp die ineening doch oordedde dat meu eco jaar lid moest geweest zgn en zulks vooral op grond van het Provinci ial Reglement De Synoflale Jom missie vernietigde echter de gehecle procedure omdat ze verkeerd was ingesteld Ëen jaar was inmiddela verloopcn De gekozene wanl nu voorgesteld aan de gemeente en meti mocht verwachten dat niemand nn inMr een bezwaarschrift zon indienen vermits hij nu langer dan een jaar lidmnat van de gemeente gewetst was ïocb beproefden op nieuw een p iar kiesgerechtigden den gekozene te weren voorgevende dat men om deu tijd van Inwoning te kpalea te letten had niet op het tijdstip waarop de ouderling wettig in functie kon treden maar op een vroeger Igdstip Hoe onhoudbaar dit lieiveren ook zijn moge het was uitermate geschikt om deu gekozene weder een jaar lang te weren Deze toeleg werd echter verijdeld tengevolge vau het bedanken door den heer de Savornin Lohman die ofsohoou de gegrondheid van het bezwuaraohrift betwistende de gelegenheid om wederara een jaar lang een proces te voeren wilde nfsiiijdeu Volgens het locale reglement moest terstond tot een nieune rerktfxing worden overgegaan Dit geschiedde Di uitslair was dat fle heer de Savornin Lohman op nieuw gt kozen werd Te Petersburg ie het plan op pvnt om den wnlerweg van genoemde slad uaar Nrooiistud door mi t iel van gas Ie verlichten zoa l t hel verkeer ook de nachts ongehinderd kan voortgezet worden Er zillen boelen worden geplaatst op vaste afstanden deze boeien zallen worden gevuld met ga en op elk disr boeien zal een stander met een laotalirn bij wgse van lantaarnpaal zich verheflfeu en op die manier lal de gansclie waterweg worden verliaht De boein zgn zoodanig ingericht dat lij slechla om de 14 dagen gevuld behoeven te worden De g nomen proeven hebben t olkomen aan i verwaehling voldaan 1 L I l l J i i on i iii i i n l a Laatste Berichten Berlijn 18 Oct Er is overeenstemming verkregen tusschen nationaal liberalen een conservatieven zooidat een oompromis omtrent de betwiste artikelea is gesloten dat door beide partijen zal worden gesteund Art 6 en 16 worden iu hoofdzaak zooalt de eommissie ze had voorgesteld Bombay 18 Dot De Tmn ladia tiif dat de afgezant ia teruggekesrd met een onbevredigenl antwoord Nowrog Khan vroeger goavemenr ïiH Lalpnra heeft aangeboden de Britten bi te ilaaaMpn zegt det elkeo dag deserties plaats hebben io het Afghannsch leger wegens gebrek aan voeding kletding en soldg Rome 18 Oct Oeloofsraardige geruchten omtrent ftle ministerieele crisis zeggen dat de Ministers van boitenlandsche zaken en oorlog gisteren hnn ontslag aan den Koning hebben aangeboden die bet evenwel nog niet heeft aangenomen Burgerlijke Stand SBBÓHEN 1 Oijt Msrgiretln loliaaas oedén ï Cóèts o A BI Btirier 17 Berntflot oados P Scholtn i 1 Kroon OVERLEDEN i 17 Oct E N l ijl 8 m H B Zoet i ONDtBTROUWDi 18 Oot Hi A W Ph lip t Kimwi 24J ea A Vesnasa S9J B Gtitt 2S J snA H Jal Isart at A HurDM 4 j sa 8 W HistrsM 81 Ondertrouwd E J KNOORS Weduwenaar van A A A PrtTKAHP EN C H M PAPINÜ Weduwe van J B C Wii Bdei Receptie 27 October y FAILLISSEMENT Bjj vonnis van de Arr Kegtbank te Rotterdam dd 16 October il is TJEERD REEN CANNEGIETER Apotheker vroeger woriende te Vetudam daarna te Velp en thans te Gouda verklaard in staat van FaülisHentetit insegaan 14 October 11 met benoeming van den K A Heer Jhr Mr J li J N Ridder dk van jiKR SCHUEREN tot R r Comn i8Bari8 Regier in genoemde R tbank en van den ondergeteekende tot Curator De bekende en onbekende schnideischers de bevoorregte en de pand of hypotheekhebbende daaronder begrepen worden opgeroepen om te verschijnen op DINSDAG den VIJFDEN NOVEMUER e k des voormiddags ten 10 uren in het Geregtsgebouw aan het Haagsehe Veer te Rotterdam ten einde hunne schuldvorderingen te duen verifiëren Gouda 19 October 1878 De Curator Mr H J KRANENBURG WAAESCHUWIM De ondergeteekende waarschuwt een ieder np haren naam aan niemand erediet te verkenen noch gelden of goederen af te geven zullende door haar geene betaling geschieden en voor de gevolgen niet worden ingestaan Wed H ZIELEMAN Gouda 18 October 1678 Wordt Gevraagd een R C EINDER ËID tusschen 20 en 30 jaar oad dje tan goede getuigen voorzien ia Loon 80 Adres met franco brieven onder No 153 HB het Biueai dezer Coorantt LBlIISaill SIOOMBOOTIItAmUPPU VfiftttÜR INCf Stoombargetfienst GOUDA ALPHEN ia plaats vBS êttVönd d ur roottBa ii8uur DE DIRECTIE Deze versterkende EINAWUN wórdt bereid uit de zeer geneeskrachtige roode J a v a k i n a door de Firma Wed EVERTS en JONCKERB te Nijmt tt De 6ewon per llacon k f i K De LJzerheudende it IM Het depot voor Gouda gevestigd bg den Heer H G HOEFHAMER Turfmarkt ONTYANGEN de Nleüwke Jto vtfff lAtó eTf idhdè m Tevens een FUNE Collectie FLÜ LEN LINTÉV BLOEMEN VeER N ènt ei Toortdiiread aonbevdende i het maken W Ji I 4 UANT lS 10§ftt Hoogachtend üw Dienaressb J P BEN RIET SoETEft Turfmarkt IU ï APJPELBOLLEy t 1 KATTENTONGEN Prinsesse Brood TP ySCH GEBAK divers KlelH gwbak A ff W N Raaumaaki B AkefcbAker Haven J H KIEBEItT iARiT ci in Photogra tfMi Atelier DAGELUl 0EOPEND Op Bip rWt ff VPAG uPËlroARc TQUtfUlUli op MAANDAG iep 2 n OCTQBE 878 desvoormiddags ten Elf ni in het Koffijbnis ena Harmonie aldaar van Een HUIS en ERE met eeu TUIS daarachter en ean GANG daarnevens nq deBlaaswstraat te Gouda wak H Nr 11 Zynde in het Huis twee Beneden en vier Bovenkanlers twee Zolders eèna Keukea en geen verder tot een gemakkelgk ingerigt Woonhuis behoort Te aanvaarden 1 Mei 1870 Ee GEBOÜWeD ERF met een TUIN waarin eene dMebiaale SXflPJKIUm t Mmtt lK met goed gevolg wordt a wiocfeaS nndeen liggende aan t water dMr eratittii te Gouda Terstond te aanvaarden Een WINKEtBÜIS en ÜRt akii d Siog straat te Gquda wgk A Nr 113 Teaanvaar deO 1 Mei 1879 ïj Een WINEELHUIS en ERF un de Oost haven te Gouda wyk B Nr 42 Te aaavaofksden 1 Mei 1879 IJ Een HUIS ERF en GEBOUW wfttb Broodbdkkerg W rdt uitgeoefend ai vheflaag pad te Gouda vyk Q Nr 58 Te aanvaatdw l5 Sóveiètót 7a Vi ïJ Een TUIN indeBaggneki te Gouda groot 12 aren 20 centiaMb En eèh ËÜIS en Etl in d M i iAstitat te Gdiida Wyk H N ÏBÜ Nadere nlichUii2e 1 te beköiti t Kantore vfcp deli Nötans W J FOftTOÖÜf DBOOGLEJBVER te g jy d b d n mnral vtti deuMltseHkèGteë heid K iiièli e iC r ir Ae r AUt i r8 rkimvi dtlor RIC TEB S BbiÉUMaiJne Rettêrêtm gétlaé ett fram versondeii