Goudsche Courant, zondag 20 oktober 1878

Woensdag 23 October N 2200 1878 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Oonda en Omstreken Seclelclt 0 VS GE OEGEN Zaal KUNSTMIN Kerste IToorstolIiBg in bet Aboaaement DOOa DB VltKCSNOIJie DET IP ERLAXBSCI l OOlEL Donderdag 24 October 3878 DE FOMGHAIBAIILrS Toöneelapeï In vyf bedryven naw b t Frauseli van ElitLii Aggiib door J H Bössino A vang teb BALF AOBT ttr De loting der te Besprekep plaatsen vóór HH Inteekenaren zal plaats heblten op Woensdag 23 October 1878 des avonds ten 7 ure precies tigen betaling vul l6 Ceutd voor ike i Aats MT UH luteekeiMycen wordt herinnerd dat alleen 4ea WtenteUigê mondê nog Dameska rtea tegen 4en loteekenprgt te veikrggen zga Alleen HH der Sociëteit kunnen loten voor die ÏIH Istedkesaaen welke persoonlijk verhindeid zgn II W M STEEVEXS iUANKETBAKKEB Hoogstraat Depot 5r2 Theëen it W IfagMfin van VAU VEEI i Z kmmm Beveelt xieh aan tot bet leveren van 6EUÖIGE en goed WATEBHOÜDBNDE THEE in pakjes van Jj 27 en 5 ons tot verschillende prjgzen Ai CiiK COLAAD l il drf Fabriek fit YftUetten v b T 20 Cent Pabtillei ZO Pralines 20 Poeder 25 Koekjes 70 Verkr gbaar by W N Uaaijmaakers Banketbakker HAVEN 17 TIVOI I GOUDA XUNDAfi U OGTOBËB 1878 éa d volgenden dag si ten overstaan van den Notaris A N MOLENAAR Publiek verkocht worden op DBIE MAANDEN CREDIET EBNE AANZIENLIJKE PARTIJ Manufacturen bestaande in Batiné ïloeoni Qnderlé Montonné Moskoa eohte Doffel Kamgaren Matlaeé voor dames llantelp Buksking zwarte en gekleurde Ijakeus Satun da Lain Waterproef Baiu Bevör Flanel lieele en bidve Linnens Graslianen Katoen Ëngdsah Lear aenttfe dalsenden meters DamesrfoAta Bipa Vut i Il aoi griHearde Katoenen Araersfooct Kep r Boezero Bfloed en mrdere ttanofactureÉ te reet om al deze genderen ta noemen afkomstig nit het Magazgn Tan dan Heer SALOMON vwi AnuUrdtxm Ta Bwiehtigen syotgen y oor de verkooping T Wnmm Vmt jt A Binonu f I Verzekeriii s Alaatschappij Eendracht Bindt Firma WULF Az gevestigd te s GRAVENHAGE Heerenstraat No 15 Dexe MAATSCHAPPIJ die zich belast met het stellen van bg de NATIONALE MILITIE bericht aan OUDERS en VOOGDEN dat de deebemiiij voor de ligting 1879 is opengesteld De Directie geeft belanghebbenden den ZEKERSTEN WAARBORG boven Comna sionaira of alléén werkende personen door dat de betaling geheel naar verkiezing kan worden geregeld en desvcrkiezende hoegenaamd geene betaling gevorderd wordt dan NA VUf JAREN als gebleken is dat aaii alle verplichtingen tot vrgmaking van opvolgende Broed en Broeders zal zjjn voldaan Deze erkende soliditeit en groote vertrouwen in dit vak MEER DAN 40 JARENmet steeds toenemende begunstiging ondervonden maakt verdere aanbeveling overbodig Inlichtingen en Reglementen GRATIS De Hoofd Directeur En kan men deelnemen A W ÜLF te Canto by deu llc crC OVi itEIJ ER Jr opfe arlil No 148 ETjA ATS V EK VA ITC3 I3iTC3 NUMMER VER WISSBLING De oadeijfeteekende P W DE JONG en DE JONG Jr maken bjj dsM bekend da zjj met elkander eeue Maatschappg of Vennootschap hebbes aangegaan tot hst voor gemeene rekening uitoefenen eeuer Zoakwaarnemiag betreffende het leveren en steUa van l laatHoervanyerit en Nummeroerwlëëelaurg voor den dienst der Natioiule Militie welke Vennootschap is gevestigd te RIDDERKEBK en bianeu het geheele Rgk lal worden aitgeoefeud Zy bevelen zich bg deze beleefdelijk aan b i Ouders en Voogden tot bet bezorgen rp JPlaatmfemauffers eu NununervefwlsHeluur voor den dienst der Nationale Militit en hopen zich hetzelfde vertrouwen waardig te maken dat wgleu hannen Vader de Hew JAN DE JONG jiadurende ruim 38 jaren loogt genieten Bji het slujjtAa der Contracten verbinden zg zich tot het volgende dot de Plaatsif rvongers en Nnmnierverwisseluurs aan hunne verplichtingen stipt voldoen Dat d beUughebbendB gedurende den geheelen diensttgd in geen opzicht worden bemoevjelgkt Zf üdat niet alleen de verautwourdelgkheid volgens art 61 der Wet van 19 Augustus 18 1 StaaUbUul n 72 voor rekening van de ondergeteekendeu kuuit maarzg ook tevens den opvolgeuden broeder van dien loteling vrijwaren ingeval door hem volgens de bepuUngen van de artt 49 en 50 dier wet geene vrijstelling mogt kunueiiworden erlangd dien teu gevolge zal een gezin van drie broeders door het sluiten valéén Contract voor alles gevrgwaard zgu De belaughebbtude kan voorts het kapitaal voor het stellen van een Plaatsvervugn bedongen gehed onder zich honden tot dat de verantwoordelgkbeid van den gestelden PU t vervanger geheel zal zgn opgeheven tegen betaling van slechts 3 ente s jaars t rekeMtl van af den dag der iulgviug Belanghebbenden die verlangen mophten met de ondergeteekeuden te onderhandelen worden uitgenoodigd zich met frauco brieven aan hen te adresseren met opgave WMT en wanneer men hen verlangt te spreken De ondergeteekendeu of één hunner zijn wekelijks te spreken Maandag koffiehuis PE BEURS te Gorinchem IHnidag café iDU CUMMËRCB te Rotterdam Donderdag logement DE ZALM te Gouda eu Crt tiai Nederlandsch Koffiehuis vaa den Heer J ZAHN te Dordrecht Contracten kunnen dagelijks gesloten worden bij den Heer 8 BOOT Bleekerssingel Gouda Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars kunnen zich dadelijk verbinden tot hoogen prijs I Gcbrs P W J de JONG Jr RIDDERKERK WAAROM sottdt gij laager lyden san Bhunutiek Abshanbbins of Antl Rhamatische Watten hebbeo reeds vele Jiren bewezen die kwaal ts verzuchten eu by langdurig gebruik geheel Ie antqemei on i j v f jj volgende depolhöuden C B Verhiul OudewtUft MANTmLICM E Door het gebruik van dit Preparaat kan men ROOS en SCHILVBRS van den haarschedel geheel doen verdwgnen dit middel is geheel onschadelijk en zeer versterkend voor de haren en haarwortels hergeeft een nieuwe groeikracht en voorkomt het vroegtgdig grgs wordeu a 30 cis per pukje b 1 k O HO Betb Goud M da W l Bumun OoudiJA Boi Bcrkeï Door de gunstige resultaten hiervan kan da ondergeteekende het ieder aanbevelen F W du Vil Schooiihuvea k Frini ZcvcuhaiMD M J Goudkwlt JBoikoop O Hoogeadyk tepalit S vu der Krat UUiiwgk J ran Dorp ZMlernetf A Kiuliag Alpheo J B E C isclilutauii Bodtfnr K OMterling Hiuirtcbt Wed O Wilbdmai Woerdrt Proef Gratis Prgs per Fhioon 2 Alleen verkrflgfbaar bg B SCHOLTEN Coiffeur A BKEETVELT A Dt ft ooge Gonwe C 256 Qouda ESN QEWMQIE5AT Wordt nu nog al eens bg sommige gelegenheden met het zwarte spook gedreigd wanneer de zaken niet juist zoo gaan als men dit gaarne zou zien vroeger moest het roode spook daartoe denzelfden dienst bewijzen Wanneer onder Louis Philippe een wet moest doorgedreven worden om de macht der regeering te vermeerderen dan kon men zeker zgn eenigen tgd vooraf geruchten van samenzweringen te vernemen of in de fabnek districten of in de voorsteden van Pargs smeulde het vuur van den opstand één vonk was slechts noodigom het vuur te doen uitbarsten en dan koningschap godsdienst maatschappg alles was n gevaar strenge maatregelen waren als voorbed Wdmiddelen dringend noodzakelgk de burgerij beefde en sidderde en de vertegenwoordiging gaf toe de wet werd goedgekeurd en de maatschappg was weder voor de zooveelste maal gered door de regeering van den borgerkoning tegen de aanslagen der communisten sjcialisten volgers van Fourier Cubet en wie niet meer Dit stelsel van vreesaanjagmgwerd door den derden Napoleon nog aanmerkelijk verbeterd Gesteand door een geheime politie die uitmuntend berekend was voor haar taak verschenen en verdwenen amenzweringen opstanden moordaanslagen zelfs naar verkiezing van het bewind Den eerzamen koopman deed men sidderen en beven voor de gevaren die zgn geldkisten of winkelkasten bedreigden om hem een volgend nar per telegraaf gerust te stellen en een lofrede te doen houden op de waakzame zorg der regeering Waarlgk de onde carbonare had eer van zgn werk jaren lang vond hg zgn krachtigsten steun bg de buiverg die hg deed sidderen voor het roode spook Onder de republiek schgnt het roode spook veel van zgn macht en invloed verloren te hebben het boezemt in Frankrgk naar het schgnt geen vrees meer in van samenzweringen hoort men niet meer de werkman werkt om zgn positie te verbeteren men spaart en denkt over het algemeen aan geen werkstakingen of dergelijke zaken die onder het keizerrgk dikwgis voorkwamen zonder dut door de regeering nauwkeurig onderzo k werd ingesteld naar de opstokers en raddraaiers Dat toch zou te gèvaarlgk geweest zgn en wel eens hoogst aanzieulgke personen hebben kannen compromiteeren De Duitsche legers schgneti de vrees voor het roode spook naar Duitsehland overgebracht te hebben althans na de oorlog hoort men herhaaldelgk van woelingen die een gevolg der spokerg zgq Het Duitsche rgk moest gevestigd worden dat was het doel dat men bejaagde verzet daartegen werd langzamerhand majesteitsschennis alle middelen daartoe in het werk gesteld zgn goed en op het voorbeeld van den Franschen keizer moet nu ook het roode spook in Duitsehland dienst doen Twee aanslagen op het leven van den grgien vorst waren een uitmuntend motief Wie kon zoo iets doen als hg geen socialist was Wel schoot één man maar de geheele psrtg werd voor de misdaad verantwoordelijk gesteld wel ontkenden alle woordvoerders der partjj dat zy noch met den eenen noch met den anderen moordenaar in betrekking stonden het baatte niets de stok wns gevonden om den hon l te slaan door dwangmiddelen had raen het zwarte spook willen b wingen nu zou men beproeven wat dwaug op het roode vermocht en dat zou tevens gnlogenheid geven om ook anderen te bedwingen die aan de regeeringsparty minder aangenaam waren Het wetsontwerp tegen de socialisten was het gevolg dier overwegingen De maatschappg wa m gevaar en alleen te redden wanneer mende regeering de macht gaf om de vnjheid van drukpers het recht van vereeniging en zoovele andere rechten te beperken eu zoo noodig geheele streken te midden van den vrede in st t van beleg te verklaren Hoogst belangrijke debatten in den Duitschen rijksdag zgn het gevolg geweest van de indiening van dat ontwerp Horde woorden zgn de regeering naar het hooM geslingerd zgn wg de partg van wanorde is gevraagd wg die bedaard onzen toestand trachten te verbeteren of behooren zij er toe die ellende brachten in ei en boezem en in den vreemde door een noodlottigen oorlog die tal van rampen tengevolge bad Wanneer wg die rustig leven gezegd worden ons tegen de oppermacht en de legitimiteit te verzetten hoe moeten dan z j genoemd worden die een wettfgen vorst vnn zgu vaderlgk erfdeel Ijerooven en in den vreemde laten rondzwerven Niet minder dan de weinige ciahsten die in den rijksdag zitting hebben verzetten zich c e minnen van het centrum tegen den nienwen dwang door deze wet aan het Duitsche volk opgelegd Terecht merkten ig op dat heden over de socialisten besloten werd wat gisteren hnn getroffen heeft en morgen misschien nog andereu zal treflfen die der regeering niet welgevallig zullen zgu Daarom hieldm ook de teanaea van den vooruitgang stond krachtig werd door hnn woordvoerders de wet en baar verschillende bepalingen bestreden Zg begrepen dat het een geringe moeite zal zgn om de strafbepalingen tegen do sociahsten ook op anderen toe te passen het is toch even gemakkelijk om iemand van Eoeialistische denkbeelden te bescbnldigen als een geheele partü verantwoordelijk te stellen voor de misdaden van enkelen Hoe zal een afgevaardigde in het vervolg zgn kiezers kunnen toespreken en zgn denkbeelden omtrent de sociale quaestiën kunnen blootleggen zonder gevaar te loopen in de termen der strafwet te vallen Arbeidersvereenigingen zullen niet meer mogelijk zgn doch evenzeer zal men gevaar loopen als men in een vergadering van fabriekantt n partij trekt voor de arbeiders en hun belangen meent te moeten verdedigen Hoewel krachtig vereenigd in de bestrgding der wet heeft de oppositie den strgd verloren met groote meerderheid is de wet aangenomen donk zji de stenn door de nationaal liberalen aan de regeering in deze zaak verleend Hoewel schoorvoetend hebben ziJ toegegeven en andermaal het aanzien der partij ten koste der beginselen gered Hoe dikwijls hebben Duitschlands liberalen niet reeds hun beginselen aan de politiek van den dag moeten opofferen hoc dikwijl hebben ziJ reeds voor het geweld moeten buigen Hoe kunnen zg zich in het vervolg op de kracht hunner beginselen verheffen als jeeds eenzwart of rood spooksel in staat is hen die beginselen te doen prgs geven De wet 13 Rangenomen aan do regeering de toepassing Zal zij in staat zgn de partjj der socialistiMi to vernietigen of zal het Tbloed der martelaren da kerk bemesten zoouls de geschiedenis altijd geleerd heelt Het zwaite spooksel is door de Meiwetten lot vleesch geworden zal ook het roode spooksel die niefamorphoso ondergaan en do actie der regeering een reactie uitlokten waarvan de gevolgen met ie voorzien zgn Zullen de socialisten in massa de belastingenweigeren omdat men weigert hen als gewoneburgers te behandelen of zullen zij bg me nigte het land verlaten om nieuwe woonplaatsen in Klein Azië of elders te zoeken De tgd zal het leeren Door geweld wil men hen gedwee maken men vergete toch niet dat vrees een ongelukkige leidsvrouw is en dat het geweld nooit iets goeds gewrocht heeft en althans weinig of niets vermag tegen een bedaard verzet waartoe eenige hoofden der socialisten bonvolgers willen doen besluiten De dwang heeft de Meiwetten in het leven geroepen het hoogklinkende Wg gaan niet naar Canossa is gesproken maar alle geweld is afgestuit op het Igdelgk verzet en men heeft eindelgk met honig willen vangen wat met azgn niet te verkrijgen was De toekomst zal leeren wat Duitsehland nog boven het hoofd hangt Moge spoedig voor dat machtige land de tgd aanbreken dat niet het geweld alleen daar het hoogste woord voert maar dat pien tot de overtuiging komt dat er nog andere en betere middelen zgn om den staat in stond te honden en de algemeene welvaart te bevorderen L BUITENLAND Uultenlaailscli Overzlclit De telegraaf bericblte reeds Zaterdagavond dat dk socialiitrnwet ia den Dnilschen rqksdag ia asnge nomen ea wel met een aBuaaniJike oeerdciheid 221 tegen 149 stemmen De zitting werd diama door Bismarck gealolen de rykskaoielier richtte een dankbetuiging tot de meerderheid wegena de onder 1 teuning aan de Regeeriag verleend met de verkl ring tevens ilat het gegeveiie wel niet genoeg waa maar de gelrgcuheid niet wat uitgesloten om em tueel meer te vragen de Bondsraad deelde Bïamarok verder mede had reeds besloten om de wet goed te keureu cooals zij nit de ameltkroee der parlementaiiB oiuJerhaiuletiiigen os voortgekomen De aoeiaaW democraten hieldea in de slotzitting nog een demonstratie zoodra Bismarck zeide dat hq een Keiierlijksi boodschap had mee te deelen en derhalve het Hat als naar gewoonte opstond verlieten zg als op com1 mando de saai De aanneming van de wet met zulk een groots meerderheid is niet alleen een succes voor de tegttmt ring maar ook voor de nationaal liberalen voor de wet stemden ook de zoogenaamde liberale wilden de fractie owe en waaneer men na daarbq ia nniimerking neemt dat het cent mm alleen tegen B emde omdat hel oppositie wilde voeren tegen dnlUgeering en uit beginsel hier ren andere hondias meer eerlijk zou zijn geweest dan kan men aan te sociallstenwet niet het karakter geven van een partijwet i De Eiigelsche ministers van oorlog en marim hebben Eugehiiid verlaten ep zqu op weg naar Cypraa Wat deze tocht bedoelt weten wjj aiel doch hij moei in elk geval de beleekenis hebben dat aa geen ooibg met Afghanistan vooreerst gedacht wordt Dit blijkt trouwens uit de verklaring van de lïDMt dat de Indische regeering geheel en al het vootnemcii heeft opgegeven om een wiuterveldtochl legen Afghanistan te ondernemen De BépMiqtit Frm aiu beeft door een raadselachtig artikel veel ongerustheid gewekt in Fraiikrijk Het blad van den heer Oambetta beweert dat joist nu de vrrkieziiigen voorden Senaat wordtn voorbereid en het liind kuim en gerost is op eens de arrestaties eder begonnen zija van lieden die acht j iar geleden bij verstek varoordtold zgn wegens detlneraiuj aan de commune In tien dagen tqn S mannen iféviiiiïfü genomen Onder anderen een nan7ii nUjk fabrikant te Orleans die meer dan 200 wfrkliednf gibiuikt en de htcr Fincl die ofschoon bij verstek ïiruoidtcld sinds vijf jaar m Parijs wooat wnnr lui Jüiider ijn r nam te rerzwijiren sliuvls aan kS üersvirgaehrtiij n cui openlijk deel nam a