Goudsche Courant, woensdag 23 oktober 1878

♦♦♦♦♦♦♦♦ f v IjR CHB otdcu di wolgingea herrat t vraagt de A nif w £ e duiopteU nntwoordt dat ie gedaan aeiden op laat van eeu getag dat otn zich in taud te hoodeu boven de werkzame eerlyke bcTolkiug At piicm êtftUce TaroordeeUngeu en geheime aaukh teu hangende houdt als eeu iviiard tan Samoeka De RéfuUifiit beweert dat dit alt geachiedt zonder voorkesiiiB van dea uiiuteter Mo ioatiliet cu dvidt onmiskenbaar au dat de iustrumeuten van de Broglie en di Sauaparttstcn dit doen om schrik te wekken in het land Cr midden van dat allre zegt de KStn Z g brengt en bericbt Ie gehecle wereld en vooral Unitechhiud iu verbutiug ut de benoeming tan graaf Bcust lot gezant te Parijs Bc c voormalige Saksische niiuiiter is een verklaarde vyand van l ruüe hy was de man die vooruamüqk den oorlog in 1366 iu het leven heeft geroepen en men heeft het er alt d voor gehouden dat i n b mgste leveosdorl is wraak jegens Frnisen en gMaf Bismarck z n grooleu tegen tauder Uoor beginselen iaat hij zich niet leiden daar hg b v het Loudeusohe protocol wanrbg de Deensche erfopvolging in de Duilsche hertogdoniuii n wordt verzekerd uict alleen onderteekende maar ouk aanbeval en toon in isn l zich eene pnrlij ten gunste van de aanspraken vau den hertog van Anglistenburg liet hooren werd grniif Benst de eerste AnguBlinburgtr Hij is cn onvermoeid intyignnt zegt de KehUcie Zeituttg Aan het liof te Londen kon hij weinig k aad tegen l ruiscn brouwen Zgn lerogketr naar Weenen waar men hem de betrekking van president der rekenkamer wilde opdragen wekle echter te Berign reeds bedenkingen cu un gaat bij naar Parijs De gevaarlijkste intrigant voor Uuilschland ia op d gevaarlgkste plants gesteld zegt het Keulscbe orgaan Htt blad vreest ril niet dat bij te Parijsterstond veel kwnail zal doen want de Frauschiu wjlleu voor het oogenblik viiii geen wraak weten maar het gebeurde doet onderstellen dat de verhouding tusscheu Oostenrijk eu Buitschlaud niet van de beste is Een van biideii zegt ten slotte de KSlnitche Zeitmig tussclnn prins Bismuick en grnnf Andrassy moet eene verwijdt ring z jii ontstaan evenals tnsscheo cerstgenocmuen en prins GoriscliakutT of grakf An drassy kau ook niet alles wat h j wil en heeft aan het verlarigen dir OostenrijkSchc hof en militaire partjj moeten toegevin om graaf Bcust te Parijs te benoemen Iu een telegram wordt gemeld dat de Itniiaansohe Ministers van buitenlandsohe zaken van marine en van oorlog hun ontslag aangeboden en gekregen hebbeu Het schijnt uict gcniakkelyk voor den premier den heer Cairoli om nug aan te blijien Het ministerie is gevallen omdat het niet ileilile in tic begeerte van liet Italiaansohe volk urn Ittiliaan t lien invloed in ËAropa krachtiger te doen gevoelen dan te Berlyn plaats had De nauwere aansluiting bij Griekenlaud welke het volk verlangt om dus een tegenwicht te vormen tegen Oostenrijks macht aan de Adnuiischc zee lal wellichthet gevolg zijn dezer crisis De reden waarom deminisler Min oorlog uit het kabinet wil lieiieu is gelegen in oneenigheden met eenige rijiier aiubtgenooten onder anderen met di n van justitie omtrent de Toltrekkiug van een doodvonnis Een soldaat is nafflel k onlangs Ier dood veroordeeld cn de Minister wil aan dat vonms uitvoering gegeven hebben maar h j stuit op tegenstand in den boezem van het Kabinet Hierbg komt dat de Minisier met zyiie amblgenooten osei eene andere zaak een weinig overhoop ligt Sedert korteu tijd hebben zich in eenige plaatsen hoofdsakelqk in de Uomagiin vereenigiiigen geTormd ouder den naam van clubs Bursauli uhlus gebeeten naar eeu korporaal Bursanti die vótSr eenige jaren wegens revolutionaire propaganda en wegens moord op ecu officier gefusilleerd werd De Minister TSD oorlog gesteund door de militaire partij wil die vereeuigingen wtlke te beschouwen zijn als de verheerlijking van een veroordeelde die de iluodstraf heeft verdiend opgeheven zien Huar hij vond hierbg niet de medewerking die hij geiveusciit bad BINNENLAND eOUDA 22 October 1878 H t provinciaal kefkUestoar van Zuid Holland heeft lan den heet Broedelet pred te Gouda eervol emeritaat verleend in Ie gaan 1 6 Nov e k Ouder de belooniugen door de iulcrnntionaio jury aan Nederlaudsche inzenders toegekend komen de volgenden voor Aan den heer P Goedewaagcn alhiefwcrd een bronien medaille toegekend voor pij cn Aan den htsr G P IL Zimmcrmanji lo Ijfeuwurdcvr een bronzen ntednlle voor een kaart van de Suriname rivier Verder verkregen de hh P Schelling te Oudcrierk a d IJssel een eervolle vermelding voor luetselstenieu straat cn bakstccuen J van der Breggen Az te Waddintveeu een bronzen medaille voor graansoorten eü een bronzen medaille voor kaas A van Vliet te Bergambacht een gouden medaille voor Goudsohe kaas W C Boer A Derier en F de Loos en Zoon allen te Boskoop ieder een zilveren medaille voor hout iu verschillende vormen gehakt Blgkens een telegram van den 6onv rneur Geueneur nn Nederland Indië van 17 dezer b het departement van koloniën ontvangen heeft ook ToekoeMoeda Bait zich den 13den te Kottu Kadja openlijk onderworpen Dezer dagen werd te Ammerstol Uet nieuwe schoolgebouw eu de aangebrachte verbeteringen aan de ooderwgserswoning door den provincialen hoofdingenieur opgenomen eu goedgekeurd Het geheel is een voorbetUl van doelmatigheid cn sierlgkheid en doet zooivel den ontwerper den heer A Hoffman als den aannemer den heer Y Pruijt te Lekkerkerk alle eer aan Naar uit Fargs wordt gemeld zgn bij het Iiegioen van Eer benoemd tot groot officier jhr Klerck tot konimnndeurs de lieeren Ilarlscu en Costcr j tot officier dr Jonckbloel kolonel Van Kerkwijk Van der Vliet eu Israels tot ridders de hecreu Steyn ParvcS Van Oudsheusden C de Groot Harlogh Galesloot Voille Burgers Scholten Bles Ten Kate Ch KochusSen Waldeck Van Kasteel Slorlenbckcr en Van Kempen De kweekschool voor machinisten te Amsterdam is Zaterdai geopend De lierliugeu dragen een uiiifurin van donker blauw laken een buis met eene fluvMilen kraag en mouw opslagen van dezelfde kleur terwgl op tien pet boven de klep en op tie kraag in gouddraad de attributen der maobinisten zijn aangebracht In de l l Donderdag te Utrecht gehouden vergadtriug van de Vereeniging van officieren tot onderlinge ondersleuning iu geval vau overlgdeii is een verslag uitgebracht waaruit de gunstige werking der Vereeniging bg vernieuwing blijkt De uitkcerlngeii bedragen thans ƒ 550 Het getal ovcrleilen leden bedroeg in het 10 jarig lijdvak 83 waarvoor 78 uitkeeringeu werden toegezonileu Ue geznmenigke uitkeeringen stellen eeu bedrog voor van 39 800 80 De bepaling van het reglenienl de uitkcci iiigen niet hoogcr dan tot ƒ 550 op Ie voeren heeft hel gunstige gevolg gehad dut van de 6 slechts 4 door de ledeu worden betaald terwijl de nilminislralie kosti n tevens uit de overschotten eu de entrees koudtn voldaan worden In het eerste lO jarige tijdvak heeft de Vereeniging wat hare leden betreft de nadeelige gevolgen vau den oorlog op Aljeh ondervonden waardoor toch 186 hunner voorgoed of tgdelgk de Vereeniging hebben verluteu Door bedanken verloor zg 68 ledeu door bekomen ontslag uit den dienst 7 terwijl 2 lellen hunne iccliten verloren dcwgl zij niet aan de betaling der cjutributiijo wilden voldoen De genoemden gevoegd bg de overleilencu en de thans presente H78 leden maakt ecu totaal van 1811 leden die eenmaal toetraden Daar de heeren van Teylingeii en Calkom wegens garnizoensveraiidering achtereenvolgens hel secretariaat moesten nederlfggen is daariiuê nu belast jiir P P O Sickinghe terwijl de heer J R A Kuyteubronwer als vooraitter werkzaam blijft Uit het Noorden des lands meldt ineu dat de inkoop van pinken voor de slacht tegenivourdig groote verbondingeu aanneemt zooilat de slagers thans per stuk ƒ 50 en meer moeten belalen waar ze vroeger niet meer dan hoogstens 18 a 20 besteden Er zijn er die meer dan 40 stuks opiloen en t vleesch oiiiler de varkeusworst mengen welke in groole hoeveelheden naar Holland verzonden cn duar verorberd wordt Uit de provincie Groningen nordt bericht dat aldaar met name in het aan Friesluüd grenzeinle gedeelte onder de varkens eene ziekte wordt wiiargeuomen die in reiie verlammijjg schijnt te bestaan en voor de anugelaste dieren doodelgk i Het wordt tins geacht een gansch andere ziekte te zijn dan de gewone varkeiisziektc en het spek vou de dieren voor oneetbaar gehouden Blgkens het voorloopig verslag der eerste kamer omtrent hel wets oulwerp tot rqgeling der voonvaardeii m verkrijging der bevoegdheid van arts enz werd bg het onderzoek op den voorgrond gesteld de vrang of dat ontwerp tot wet verheven voorziening z d aanbrengen iu de klimmende behoefte aan geneeskundige hulp op het platteland bij het leger hij de marine cn in de kolonitjn Zij die naar hun stellige overtuiging hierop een ontkennend antwoord gaven wezen er op dat het oulwtrp tiiiikt op twee gedachteu dal het aanneemt twee klaseen van geneeskundigen artsen eu doetorca of doctoraatji iu de geneeskunde de laalsten alleen van de eersten ver schillende door klassieke vorming Ov geug u ï ongelijke opleiding en voorbereiding aén het einï gelijke bevoegdheid Zoodanige regeling nu meend men zal geen doel treffen want zg zal den sttidietijd en de kosten van vorming niet doen afnemen nooj eeu grooter aantal jongelieden dan ot dusver tot de studie der geneeskunde brengen hetgeen uitvoerit werd uiteengezet M o legt dat men in allei doctoren of artsen die de bevoegdheid zullen hlï zitten tot uitoefening der geneeskunst in haren volles omvang dejelfde mate van kennis en onlwikkelii eischt en incu neemt maatregelen die de sin kkiiw hebben om het peil der artsen te verlagen Ëm ander hoofdbezwaar tegen deze voordracht hield verband met het voorgaande en betrof het behoud vaa de algemeene bevoegdheid en van de staats exameni Vau eene andere zgde verklaarde men zich benjjN met de rcgeeriug mede t e gaan en dit ootwop mf te nemen op gronden iu de raemoHe van toelti tta ontvouwd Wil men het doel dan moet nieii aft het middel willen en deze ret opent bet vooruitiiX dat het doel worde bereikt Wel zgn beVwatie ea verdienstelgke deskundigen tegen dit ontwerp in verzet gekomen doch het schijnt dat zij il te zeer de belangen van hef universiteits onderwijs op Lel oog hebben gebad en niet genoeg gelet litbbeo ob liet maatschappelijk behing dat dringend behoefte heeft aan toeneming van praktisch gevormde geneeskundigen Met dal al gaf men toe dal i wptsontwerp slechts eene proef bevat die a £ l zoo niet iu ieder opzicht voldoende toeli eene schrede nohlte op den goetieu vr g Te Amsterdam is Zondag in het gebouw van het Ainsterilainsch werkinansbodil de door de vereeirizin F ffllet Algemeen Slcmreohl btlegde bijeenkomst houden Er waren ongeveer 100 personen legenwoordig Aan het bureau waren gezeten drie luiden der 8ociaal democrali che beweging hier te lande Donker Schroder eu His Eerstgemehle prcsidecrdei Schroder fungeenie als secretaris Do vergnderisg was nu eu dan rumoerig Ten slotte werd bg oceltmalie gocdgekeuril de volgende door het bestour voorgestelde motii De vtrtegenwoordigiug zooali zij thans beslaat is iu strgd mit art 14 der grondwet en kan de algemeene belangen iiimmti behartigen De keuze daarvoor behoort zoo spoedig mogelijk iluor hit algemeen stemrecht te worden veN tangen Naar wij vernemen meldt het N rf cal door de HoUanilsche poorwrg maatsohappg de proef ui rilen genonitn met eleotrisohe verlichting voor de stalious Meu Zal daartoe gebruiken de bougia J iblochkoff welke ook door de Soeiété générsle d cliclrioité te Pargs aangewend worden met behulp van de machine van Gramme Aa le Kevkeraden i door de Synode der Ntd Herv Kerk een circuloire gericht waarbij hun ver zacht wordt eeu adres asu Z M den Koning ita richten om te verkrggcu eeiie beperking van krt uautjtl drankbuiieii tot 1 up de 60 eine bepa i i j dat liet patent aii jeueverTirkuopr onvereeuiglMir il met antlere pateuteii dat aan de gemeeutebestttlt richt worde gegeven oin bel aantal drankhuiteu M bi perkeu en dat er zonder bizonilere vergunning voi de plantselgke overheid dts Zondags iiirt meer lat mogen getapt worden Ook verlangt de Synode dat de overtuiging iilgerneen worde dat tot kerkeraad leden niet bthooren te worden verkozen personen Ib sterke dranken De Gcmeenteraail van Nicuwveen heeft het voljjeu adres nnn den minister van waterstaat handel c nijverheid verzonden Geeft met verschuldigden eerbied te kennen De Baad der gemeente NieuwVeen Znid Hollaiidy dat hij met belangstelling ketinis heeft geuomenT van het door t gemeentebestuur van Uithoorn j vincie NoordHolland aan Uwe Exoellentie gericht adres dd 19 September dezes jaars met betrekking lol de door mr P A vnn Hall te Uircoht en tti deren aangevraagde concessie voor aanleg en iiplijitaHi van een spoorweg van Amsterdam naor llolteriiuin te Alphen aansluitende dut zulks Uwer Fjtcellentic duidelgk worden zal indien adressant zich de vrgheid veroorlooft haar te doen opmerken dat wordt die concessie verleend zooals zij sohgnt aangevraagd te zgn te weten dat die weg tusscheu Amsterdam en Alphen zich zoude richten van Amsterdam langs of door Aalsmeer IjcImuiden Alkemade Rijnsalerwonle cn Woubrugp het zeker is d it de oost cn westwan ts gelegen gemeenten waaronder ook Nienwfeen elk vooruit zicht op de verkrijging van een spoorweg voor t vervolg zal zgn vervallen dat de door het gemeentebestuur van Uithoorn voor 3è wenschelgkheid eeuer gewijzigde richting van dea besproken weg aangevoerde redenen iiunr s adressants inzien volkomen gegrond zijn en eeu nauwgezet onderzoek daaromtrent aanbeveling verdient Al hetwelk adressant voldoende vrgheid geeft niet alleen maar hem verplicht tevens zich tot Uwe Exc te wendeu als hg hiermede is doende om van instemmiug met het verzoek vervat iu voorgenoemd adres getuigenis te geven zoomede dat te ondersteunen Men icbrgft uit Amsterdam Gelijk men zich herinneren zal hebben de heeren P Lagt 0 s een adres aan den Gemeenteraad gezonden waarin verzocht werd dat op het gymnasium en de ouOetscheideuii middelbare schalen waar dit nog niet het geval is des Woensdags na ci n uur geen lessen meer zullen worden gegeven ten einde de leerlingen in de gelegenheid te stellen godsdienstonderwijs te geifieteu B en W in wier handen dit adres ten fine van pracadvies gesteld was hebben thans hun rapport uitgebracht Zg brengen in herinnering dat het voor zoover het de middelbare scholen betreft aan hen bad behooren gericht te zijn Verder deelen zg mee dat op de burgerschool voor meisjes en de bafgerdag ool des Woensdags geen lessen na 1 uur worden gegeven Wel is dit bet gtval op de hoogere burgerscholen voor jougens cu de handelschool Met betrekking tot de H burgerschool voor jongens leverde het voldoen asu den weusch van adressanten geen bezwaar op voor de H burgerschool met 3 jarigeii cursus voor jougeiis zullen de twee lesuren die aan de leerlingen der Jioogste klasse s Woensdags namiddags gegeven worden uuar den Zaterdag wordeu overgebracht Op de H burgerschool met 5 jarigen cursus zal aan de leerlingen die Woensdags practische oefeningen iu Ie scheikunde houden gelegenheid worden gegeven die up Zaterdag te doen Het 6chaoltoe7 icht acht bet niet weuschelgk op de handelsschool en t gymnasium midden in den ooraus in de regeling der lesuren verandering te brengen Wat de eerste betreft zal bg het opmaken van het programma voor den volgenden cuisus zooveel mogelgk op den wensch der ndressauleu gelet worden eu bg de aanstaan Ie reurguuisutie vau het gymnasium zal men trachten ook toor deze inrichting aan hel verzoek van de heeren Lugt c s te voldoen Men meldt uit Volleuhove van 20 Octob r aan de A R Ct Doordien de gevangenis alhier gelukkig roisschjeu niet z4a is ingericht dat drie gevangenen aldaar afzonderlijk geplaatst konneu wordeu werd Uu dir drie verinuedelgke moordenaars van de beide veldwachters gedurende deu nacht ouder behoorlek totZioht der rgksveldwochters eu van uuderen in de gelsgkamer van het stadhuis waaraan ecu herberg rerbonden is geplaatst Tot de laatsteu behoorde een zekere Nijboer oominits bg s rgks belasting die zich M verdienstelijk maakte bij de heeieu van t gerecht die hitr reeds twee dagen vertoefden dat hg in zgn oogeusohijnlijk losse praat van eeu der drie de gulle bekentenis wist uit te lokken dat hij genaamd Klaas Nieuwenhnis zijn broer Oerrit cn A Jongman ten sterkste had afgeraden huu voorgenomen geweld teii uitvoer te brengen dat bij toen deze aan zgne aauinaniug geen gehoor wildeu geven zich verwgderden het gekerm van den t ctden vermoorde den veldwachter De Liefde duidelijk gehoord had Deze laatste toch De Liefde bad ulgeus onderzoek eerst een snede boven de ueus daarop eene in de wang cn vervolgcns eene in de keel ontvangen waardoor bg lerstoud den laiitet n adem uitblies Nog moet volgens bekentenis van K Nieuwenhuis de beschuldigde Jjugman reeds eenige dagen te vpren de scherpte vau zijn mes met t in eens doorsugdén von een wortel getoond en daarbij gezegd hebben Da s goed voor den kop van Basting of Do Liefde Op t oogenblik van den aanval had een der veldwachters lUcliis zgn revolver en de ander enkel zijn sabel by ziek l e sporen van het bloed der verder weggesleepte lijken hebben tot de eerste ontdekking der misd aad geleid De justitie nit Zwolle Ziterdiig morgen naar Volleuhove vertrokken tot instelling van eeu onderzoek in de zaak van dcli aldaar grplec den dubbelen moord is Zaterdagavond niet teruggekeerd Het onderzoek wordt nog steedi voortgezet De drie gearrtsleerde personen bevinden zioli nog te VüUenhorc Naar verhaald wordt was een van hen Oerril Nieuwcithuis in het b zit eeni r jachluole Meer dan eens zng men hem met twee gt weren uitgaan met het tloel naar men dacht er later een vnn ann zijn broeder te geven Bastings had zich vourgesteh laalsfgcnielden bij ovorlreding der jaohtwelopheettrdaad Ie betrappen Nieuwenliuis stond bij hera iiitt hoog aniigtsohreven daar hg nog onlangs een geweer bg hem in beslag genomen dat geacht werd aan een ander toe t behooren De gemeenteveldwachter De Liefde tras nit belangstelling met Bastings meegegaan Daar Bastings dikwijls s nachts op surveillance uitbleef wekle zijn afwezigheid niet terstond kwaad vermoeden Toen De Liefde echter ook niet terugkeerde ging men aan t zoeken én vond zooals gemeld is beider lijken aan de Voorst op omstreelÉs 20 minuten van de kom der gemeente Een schipper uit Zwartsluis zoo wordt verhaald moet iu deu avond vuu Woensdag met zijn vaartuig dicht bij de Voorst gepasseerd zgn eu toen hebben gehoord dat daar ter plaatse eenige woordenwisseling plaats bad Hij herinnert zich kort daarop een schot geboord te hebben wat echter geen aehterdoeht bg hem opwekte daar iu die huurt dikwgls wordt geschoten Dicht bij de plek van het voorval heeft men de pet van Bastings en een mintcl met deu sabel van De Liefde gevonden Bij het vinden der lijken miste men beider horloges en eenig geld dat zg naar men meende in hunne portemonnaies hadden gehad De beschuldigden moeten bij de lijkeu gebracht zijn maar alle schuld bigven ontkennen Laatste Berichten Parijs 21 Oct Heden heeft de plechtige uitreiking der prijzen aau de bekroonden der tentoonstelling plaats gehad Mac Mahon heeft in zgn rede de vreemde prinsen en vertegenwoordigers zijn dank betuigd voor de door hen verleende medewerking eu hunne tcgenwoorJighcid Voorts gaf hij aan de organisuteurs der tentoonstelling zgn dank te kennen Ondanks de smartelgke beproevingen die Frankrgk doorstaan heeft sprak hij verder heeft de tentoouslelling van 1878 die van 1867 geëvenaard zoo al niet overtroffen in aanzien degelijkheid en rijkdom van voorwerpen Wij zijn zorg en werkzamer geworden De herinnering aan onze ongelukken z il onder ons den geest van teudraoht van strikten eerbied vuor de instellingen e wetten de irarme cn onbaatzuchtige liefde va r het laderland ontwikkelen Ene ouzaglijk groote menigte was op de been Des avonds ging het op de Boulevards echt feestelgk toe Va heerschte ecu ongcwoue drukte inzonderheid ten gevolge der talrijke schitterende iltumiuatiën Onder de gi decoreerden lolt men den heer Erlanger den bci arder iar van het aanleggen van onderzeesche kabels ter rcrbiuding van Frankrgk met de Vereenigde Staten Alger é cn het OosUn BsrlJJn 21 Oct De Bondsraad heeft de socialisteuwet bekrachtigd Men ziet bare afkondiging spoedig te geinoet Rome ül Oct Cairoli heeft met den Koning een cjuferentie gehail die twee uren heeft geduurd Ër luopt een gerucht dat hg zal optreden als Minister vuu buitenlandsche zaken cn generaal Dezza als Minister van oorlog Weenen 21 Oct Er is een brief openb iar ger 1ikt van den Keizer aan Prins Auerspeig waarin Z lil zijne bgzoudere tevredenheid te kennen geeft over deu spoed en de nauwkeurigheid waarmede de geileeltelgke mobilisatie heeft plaats gehad die de eerste was aarbij manschappen nit alle rangen en standen bij algeoeeneu dienstplicht ouder de wapens werden geroepen De Keizer ziet daarin een nieuw bewgs van bereidwillige medewerking der opgeroepenea en activiteit der gemeentebesturen Z M draagt den Minis terpresident op daarvoor nsn da bevolking en die autoriteiten alsook san de daarbg betrokken organen zgn dank te betuigen ADVERTENTIEH Ondertrouwd WILHELM ANTON ZIELEMAN Tan Qouda m EK J CORNELIA PBIRONELLA tan HEININGEN Dotkoop 22 October 1878 UhCKWiK Boskoop 3 November ïrajït gtï rtrA me nrüi2Y3m2öSfö ra i£ 5ïSffl MMSiuiamat I W Jü I ióTiPjM Heden overleed in den oudei om n ruiflf 87 jaren onze geliefde Vader en Behuwdvader de heer HENDRIK dk JONG Uit aller naam A DB JONG Gouderak 22 October 1878 Eeniqe en algemeene kennitgeviii a i 6 laattiMian UIT BET M GtZUN VAK DEN PONT NEUF Rue du Pont Neul n 4 n 1 n 6 B 8 u I o i r Botieli W den geheelcn voUeiligeu CATALOGUS met de grdvuien v in de Wii le medes voor t878 79 alsook de mortellen 1 alitu Mnaak benevens aanwijzing om zelf de n aat te Hemen an alle Heeren Kinderkleederen Uiltreksel uit den CaUilogui dePont Neuf ö3s deElbèuf il OrerJuB secvdpmI met taru i iflioürd Quiejlun kr ag G 0 50 de Ulster jMk iiiut tWitrfl Winlervoenag 1 G 14 50 de Siberiër Kinder onrju beat Tueril jen boord G 4 Bo lolUiii en va i t 12 50 af worden tranc vracht en rechten veraonilen hetzl tegen rem bours lietzij UJ onlv init it an een poswlssel I aa elk kUedtngsUk dal h j on Iv mgitmet mocM betalleii wiirdihel ie duttmtddetijlUeruiigaluwi ALU Bzsrzuj M ii TE niciirz 1 a i U DIBECTtra DE LA 1 laisonduPONT NEUP Men correspoadeert er In hst Holliadsefc Heden overleed tot diepe droefheid vanharea echtgenoot en kinderen mejufironvr M VA NBÜUREN PoMK ia den onSerdom tj3 jaren Gouda 20 October 1878 Heden overleed onze jongste Iteveling DIEK CORNELIS in den ouderdom van ruinv 10 maanden D 8AMS0M D SAMSOM K out7 Gourfo 20 October 1878 ix W hebben de eer te berichten zg van Brussel zgn geretourneerd met de Nieuwe Modellen van DAMES EK KINDERHOEDl Tevens bevelen zg zich nan tot het WAS SCHEN en KRULLEN van VEEREN ONTVANGEN DE NIEUWSTE MODELLEN VAN DAUES EINBEI110EM alsmede alleNOUVEAUTÉ Stothetmakenvan MANTELS cn COSTUiHE d Gez MICH ël Gouda Kleiweg E 74 tü STÈEi KOLEtC I iniio ikort zal aankomen een Lahng RÜH GROVE KACHKLKOLBN waaruit wfl ged mude de Losnng tot 57 Cf PER EL koutant zouder korting afleveren Vrij a huis bezorgd mits hg 2 of meor II L gelp genomen pRIJfCÊ Có Gouda 22 October 1878 Leden der Ambachtslaiid Vereeniging kunnenop vertoon vnu Hewgs ook tot bovenstaandeprijs p nlureiide de lossing hunne SteenkolenOBtvuusea