Goudsche Courant, woensdag 23 oktober 1878

ISABELLA EX KOMNGIM VAIV SPAMJE OF DE GEHEIAIEN VA IIET HOF VAN MADRID 2de goedkoope drak getllnstreerde Tolks edjtie compleet in 30 aflev a IS Cents De Iste en 2de oflev zyn alom Toorhiuiden N U M M £ R V E R WIS S E L IN G Vrllilig 25 OcMer N 2210 1878 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblail voor Gouda en Omstrelien Sociëteit ONS GE OE iE Zaal KUNSTMIN Kttrate loorstelliag m Iiet Abonaement Dooa DE Vereenioino HET EDERLAWyOOlEl Donderdag 24 Qctober 1878 DE FOURGHABBADLTS Tooneelspel in vflf bedrjjven naar het Fransch van Ëmile Augieb door J H Kössino Aanvang ten HALF ACHT uro PHIJZEN DfB PLAATSEN Serste Bang voor HH Leden of hunne Dames en Kinderen ƒ 1 10 De loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekeoaren zal plaats hebben op Woensdag 23 October 1878 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats fl BH Inteekeuaren wordt herinnerd dat alleen des Woensdoffs avonds nog DAMESKAARTEN a 0 90 VOLGENS VOORWAAUDEN VAN INTEEKENING te verkrijgen zijn Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten oor die HH Intcekenaren welke persoonlijk verhinderd zijn S A van Deth m m KLEIWEG boven het IJzer Magazijn van den Heer van BERKEL Ge KOOREVA AR KORTE TIEN DE WEG D 79 imm mum 2 3 VBRWERS worden GEVRAAGD tegen GOED LOON Adres in persoon aan de nieuwe in aanbouw zgnde haizen in de Crabetbstraat alhier GEVEAAGD t en ée n NOV eene ZINDELIJKE DIENSTBODE of NOODHULP Prot Godsd Adres Un d firma P C MAAS Ja alhier cMüRGiJN J J BRiEBER te ROTTERDAM behandelt en geneest ziekten door schade in de jeugd of op interen leeftijd aan liobaam en geest toegebracht Tollens eene natUUrgeneeSWiJKe zonder nig inwendig geneesmiddel Spreekuur 11 2 unr b 1ialTe ZATERDAG eb ZONOAO Nieuwehaven 153 Noordzijde ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEUNEN ZOON Chemisten S tf aar schuwing Deie URBANÜS PILLEN zgn door ons in doosjes a 37 j Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wfl waarschuwen voor het gebrnik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen De ondergeteekende P W DE JONO en J DE JONG Jr maken bg dew bekend dat zg met elkander eene Maatschappij of Vennootschap hebben aangegaan tot het voor gemeene rekening uitoefenen eener Zaakwaarneming betreffende het leveren en stellen van Plaatsvervatigers en Jfummerverwisselaars voor den dienst der Nationale Militie welke Vennootschap is gevestigd te RIDDERKERK en binnen het geheele Rjk al worden uitgeoefend Zij bevelen zich bij deze beleefdelijk aan bjj Ouders en Voogden tot het bezorgen vso FlaatHvervangers en Nutnineroerwlsseluara voor den dienst der Nationale Militi en hopen zich hetzelfde vertrouwen waardig te maken dat wglen hunnen Vader de Hear JAN DE JONG gedurende ruim 38 jaren raogt genieten Bij het sluiten der Contracten verbinden zjj zich tot het volgende dat de Plaatsvervangers en Numnierverwisselaars aan hunne verplichtingen stipt voldoes Dat de belanghebbende gedurende den geheelen diensttyd in geen opzicht wonlen b moegelykt zoodat niet alleen de verantwoordelgkheid volgens art 61 der wet van 19 Augustus 1861 Staatsblad n 72 voor rekening van de ondergeteekendeii komt nuMTzy ook tevens den opvolgeuden broeder van dien loteling vrijwaren ingeval door hem volgens de bepalingen van de artt 49 en 50 dier wet geene vrijstelling mogt kanawworden erlangd dien ten gevolge zal een gezin van drie broeders door het sTniten viaéén Contract voor alles gevrijwaard zijn De belanghebbende kan voorts het kapitaal voor het stellen van een Plaatsvervanim bedongen geheel onder zich houden tot dat de verantwoordelijkheid van den gestelden Pla vervanger geheel zal zjjn opgeheven tegen betaling van slechts 3 7o rente s jaars te rekenen van af den dag der inljjving Belanghebbenden die verlangen mochten met de onderi etcekenden te onderhandelen worden uitgenoodigd zich met franco brieven aan hen te adresseren met opgave wur en wanneer men hen verlangt te spreki n De ondergeteekenden of één hiinncr zijn wekelijks te spreken Maandag koffiehuis DE BEURS te Oorinchem Dinsdag café DU COMMERCE te Bot terdam Donderdag logement DE Z VLM te Gouda en FrZ Vu Nederlandsch Koffiehaia vaaden Heer J ZAHN te Dordrecht Contracten kunnen dag elijlcs g esloten worden bij den Heer S BOOT Bleekerssingel Gouda Plaatsven ngers en Nunnncrverwi sHclaars kunnen zich dadelijk verbinden tot hoogen prijs Gcbrs P W J de JfO G Jr RIDDERKERK DU Söcieleit 0 S GEXOEGEi IF H A RTi2sra Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cnrtes Portraiti Albanu Dessins Spécialité d Agrandissemeuta et de Poi traits emaillés Commissarissen der Sociëteit Ons Genoegen brengen ter kennisse van HII Leden ingevolgeAlt 30 van het Reglement dat by gelegenheidvan de 1ste Abonnemeuts TooneelvoorsteUingop DONDERDAG den 24n OCTOBER 1878 de SOCIËTEIT van af des avotvdaZES UUH utal GESLOTEN xijn Namens Commicsarissen Het Antwoord op den aanval yan de plaataeiyke Gezond heidscomuiissie te C r n C wordt offranco aanvraag door RICHTER Boekhandelte otterdam gratis en franco verzonden Mr P J SNEL President H JAGER Secretaris Gouda 22 October 1878 Opentiarc Vrijwillige Verkoopiiig TE STOL WIJK Levensfjfpvaarlijke Hoest van Kinderen Kuchhoeat zoogenaamde Blauwe Hoest oiirniddflgke afwending vau het gevaar eu melk i ki re hulp door den cdert vele jaren bij deu kiiidcrziekteu eenig goed bevonden BRÜM EOHSTSONE Alleen oht verkrijgbaar in flaconi Tan il 2 die van g e e 1 e flacons van fl 1 die rnn r o o d e en flaoona van 65 Geut die van witte capeulen voorzien zijn aarop nevenstaaud fubriekmork Te Gouda bij F H A Wolff Boskoop bjj J van Bergen Waddtnxveen by C van Heuwen Haastrecht biJ J D den Hartog Oadewater hg F Jonker Idenburg 1 Op WOENSDAG den 6 NOVEMBER 1878 des voormiddags ten 10 ure ten huize van den Kastelein U vam DAM in het Dorp Gouda DaVK VA A BUIHKMAN van eene BOÜWMANSWONING met HOOIBERG en verder aanbehooren benevens eene party WEI HOOI en BOUWLAND aldaar grootendeels in het Beiersche doch ook gedeelteiyk in Boven en Benedenkerk Te aanvaarden dadelgk na de toewyzing en 2 Op VRIJDAG den 8 NOVEMBER 1878 des voormiddags ten 10 ure aan gemelde BOUWMANSWONING staande in het Begersche en bewoond door BAREND van DEB WAL om contant geld van 5 KOEIJEN waarvan één vaar eene partg BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN HOOI MEUBELEN HUISRAAD enz Alles by biljetten breeder omschreven Nadere informatiën worden op aanvrage gegeven door den Notaris G J SPRüLJT te Ouderkerk ad I TsseL BURGEMEESTER en WETHOUDERS vim Oottda brengen ter algemeene kennis dat geregeld eiken Vrfldag des voormiddags ten 8 uur in het Gasthuis gelegenheid zal bestaan om zich kosteloos te doen inenten en herinenten Buigemeeater en Wethouden voornoemd VAN BERGEN IJZKN DOORN De Secretaris BROUWER AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda Qeiien het besluit van deu Heer Cosmiuaris des Koniags ia deze Provinoie van den Itn St ptember 1878 A No 14 8 3e afd Prov blad No 74 betreffende de verpliehting tot het doen van snppletoire aangifte voor de BELASTING op het PERSONEEL Brengen ter algemeene kennis dat volgena de artt S7 en 42 der wet op de peraoneele Belasting van den tin Maart 1833 StaalMad No 4 tooali die zijn gearijugd en aangevuld bg de artt 7 en 14 der wet van den n April 18 Stattiilad No 6 tot het doen van suppletoire aangifte verpUeht lijn allen die na deo 15u H i jL een peroeel in gebruik hebben genomen alamede iq die dieiulboden of Marien na loatatgenoemden datum hebben a ng sehaft Wordende de ingezetenen mitsdien herinneid aan de op hen nulmde verplichting tot het doen dier aangifte teu einde bevrijd te blgven van de toepaaiing der straf bepalingen voorgeschreven bij art SS vaar aooveri dia i lewgdRd bu art 13 der wet van den 9n April IB39 SUaUèUi No B en art SS van meergeaocmde wet vau den 3ïn Haart 1838 a aabilad No 4 OouJa den l n October 1878 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZEN DOORN De Secretaris BRO UWER BUITENLAND llulleDlandscli Ovtrzlrht In de FraiMche hoofdstad is Maandag het groote bekroouingsfeeat der tentooustelliiig gevierd De plrohtigbeid it uiutekeud afgeloopeii en was de grootsche onderneming waarvan zg de tlotacte wat geheel wuurdig Merkwaardig ign de volgende woorden die men tu deu mond van Mae Mahon gelegd heeft Toen de regeering der republiek de geleerden kuiuteuaart en werklieden van natiën sitnoodigde üeh in oiiie hoofdstad te ereenigen had Frankrijk paa kort geleden tmartelgke beproevingen doorstaan en was tgue ugverheid niet vrg gebleven van de gevolgen der groute handelacrisia welke op de geheele wereld drukte Eu toob heeft de leutoonstelliug van 1878 hare voorgangstert geëvenaard zoo niet overtroffen Laat ons God danken die om ont land te trooaten dezen grooten en vredelievenden roem voor oni had weggelegd Wy wijten met te meer voldoening op de gunstige uitkomalen omdat naar onze meening het welslagen van de iuternatiouale tentoonstelling ter eere van Frankrgk moeit uilloopen Voor ons betrof bet niet tleohts de tucht om de kunsten aan te moedigen en de verbeteringen aan te tooneii welke in alle middelen van productie waren gebracht maar wg wenachen bovenal te bewgien wat teven jaren door om in afiondering eu arbeid doorgebracht hadden knnneu uitwerken om de verschrikkelijkste rampen te boven te komen Hen heeft kunnen ontwaren dat de faeohtheid fan ons krediet de overvloed onzer hulpbronnen de vr e in onie steden de rust onzer bevolking de outwikkeliug en de houding van ons thans op nieuwe grondslagen gevestigd leger getuigden van eene organisatie Welke ik ben er van overtuigd vruchtbaar en duurzsam tul tüii Onie nationale eerzucht tol zich daartoe niet bepalen Zijn wij voorzicbtirer en arbeidzamer geworden wijl moeten ook l j het berdenken van onze rampen deu geett vau eendracht den onbegrensden eerbied voor de wetten en inatelliugen de vurige en belanglooze liefde voor het vaderland onder ons handhaven en ontwikkelen Te Berlgn it de aocialittenwet afgekondigd en onmiddellijk in werking getreden Hen beweert aldaar dat niet alle socialistische dagbladen zullen ophondea te bestaan Ten einde dit mogelijk te maken znUea tij zich voortaan uitsluiteud bepalen tot het geren van mededeelingen betreffende industrieele onderwerpen en andere dergelgks Zdken t j zullen nah tevens zorgvuldig onthouden vau alle tocialiatisiAe ontboezemingen zelfs in gematigden vorm Dt groote roeefderheid der socialistische bladen deii kt er anders over Zg geven daarenboven den leden hunner partij den dringenden raad lich van alle publiciteit ie ontkondeo Hen behoort zieh voor oogen te tW Uen dat een t Ton beproevingen en vervolgingen nadert Hen moet er zich voor wachten in het openbaar propaganda te maken voor de goede zaak In het gehein in diepe stilte behoort voortaan en met den meeate n ernst te worden gearbeid Voornamelgk lal meu beproeven om de sociolisiiache leer onder de militaiien te verspreiden Het behnofi Ier nauwemood gelegd zoo laat de KSl Zeilyng hierop volgen dat de regeering het oog zal grvcstigd houden op dergetgke geheime kuiperijen Het hoofddoel waarnaar ie socialistische party thans voortoopig wensoht te icven is de uitbreiding van het algemeen atemicoht voor de verkiezingen van gemeeutrlgken aard In de plaats van gelgk vroeger alle kraid leiria te tpannen om invloed oit te oefenen op de verkiezingen voor Rjjktcn Landdag wil men on begiuuen met voornamelgk op de plaatselijke verkiezingen te werken Dezer dagen heelt Keiter Franz Joseph in penoon de zitting van den Hongaarachcn Rgkadag geopend met eene troonrede die betreffende de bezetting van Bosnië eu llMniniisiiin niet veel meer berat dan de vermelding aQroet feit en eene loftuiting op het leger Twee ken worden door den keiier genoemd waarvoor h j eene apoedige beslitiing vraagt de ftuancieele overeenkomst met Croatie en Slavonié die oiet 1 Januari a a moet vernieuwd worden ec de bepalingen betreffende de verdediging des lands Oiiilcr deze laatste uitdrukking wordt tonder twijfel het supplementair oorlogscrediet verstaan dat eene hoogst belangrijke discussie tal uitlokken waarbij de Hongaarsche vertegenwoordiging de pauten op de i zal tetten in zgn oordeel over de politiek van graaf Andrassy De Hongaren zijn over t geheel niets geslicht over de troonrede t j ergeren zich vooral aan de zinsnede waarin wordt gezegd dat in de Delegaties inli tiugen tullen worden gegeven over de builenlaudsche zaken tij zien daarin een streven ran de Regó ring om de Bosnische qaarstie buiten de bevoegdheid van het Parlement te houden terwgl er verder schijn noch schaduw ia dat de Regeeriiig voornemens zou zgn cenige vgtigiug te brengen in haar politieke gedragslijn De liberale leden ven den Bijksraad hielden Maandag een vergoilering waarin de minister president Tista uitvoerige ineedeelingen deed aangaande de buiteiilandsohe taken die echter op zga verzoek gehsim tullen warden gehouden zoolang als het duurt men verzekert echter dat die meedeelingen door de meerderheid gunstig zijn opgenomen Dat kan ook wel zgn want de Hongaanohen verlangen wel een andere politiek in de Turksohe zaken maar geen ander ministerie wanneer zij den liberalen Tista verlieten weten tg niet wat tij krijgen zullen De berichten over de Afghaneii tuiden ongnustig de oorlog ton niet kunnen worden vermeden BINNENLAND GOUDA 24 October 1878 In November zullen verkiezingen voor de Knmer vtn Koophandel nlliier moeten pUati hebben die meer dan gewoonlijk de bebingateUiug zullen trekken In het uit 9 leden bestaande oollegie tgn toch niet minder dan 7 vacatures t w vijf die door de periodieke aftreding met ultimo December worden veroorzaakt w twee tengevolge van het bedanken van Leden die eerst 31 De 1880 moesten aftreden De hecren T P Vimly W Hoogendgk B van Galen P Goedewaagen K Jonker en C A Schouten hebben in den loop van dit jaar bedankt en de heer W D de Lange veriangt niet meer voor eens herkieting in aanmerking te komen De Commissie voor het tenden vsn werklieden Vy naar de Fargtohe tentoonstelling heeft den metselaar x A Grendel Jr alhier ond leerling der Bui geravoudschool aangewezen om die reis te doen VERGADERING vak nzii GEMEENTERAAD Vrij lag den 25 October 1878 des middags ten 12 nre en zoo noodig voortzetting des avonds ten 7 i are ten einde te behandelen Den Staat vsn begrooting van de Inkomsten en Uitgaven der gemeente over het dienstjaar 1879 In de zitting der Arr Rechtbank te Botteidsm van Dinsdag werden o a de volgende personen veroordeeld W D wonende te Copelle a d IJsel besch van mishandeling tot 15 dagen gev eeuz en S boeten van 8 of 1 dag gev voor iedere boete H K besch vau beleediging van een bedienend beambte tot ƒ 25 boete of 5 dagen gev Vervolgens stond o o terecht A B wonende te Oadewater betoh van diefstal van appelen Eisch 14 dagan gev oell Ib bovenstaoadt zaak over 8 dagen niispraak Nadat de Stads gyinnaatiekmeester H J Steenbergen uit ooboattnehtige belangstelling in het wekgn van den werkenden atand gedurende drie acfatereenvolgende wintert asn eene volks gymnastiekklaase zjjue degelijke leiding verleend had tonder den minsten geldelgken steun heeft zieh ons Departement der Maatschappij tot Nut van t Algemeen geholpen do i het Hoofdbntuur dit volkabelang eiudelgk aangetrokken Eene opfoeping uitgaande van de Nnts commissie deed Hoandag jl een getal van 47 jongelieden uit I deu werkenden stand in het stedelijk gymnastieklokaal samenkomen ze tullen daar lederen Maandagavond I ran S g 10 uur onderwijs ontvangen in de gym nastiek en in den wapenhandel Daar de leeftgd der dceloemera afwisselt van 13 tot 18 jaren heeft men de verwachting uitgesproken dat tich onder hen enkelen mogen bevinden die de geschiktheid en den lust betooneo om eerlang als medehelpers bg die oefeningen op te treden en san de jongeren kasteloos die hulp te verleenen die hun al aedert gemimen tgd welwillend arerd geschonken Den heer Steenbergen komt gewis alle lof toe voor zijn onbsattuchtig streven We hopen dat tijne pogingen èa door de jongelieden gewaardeerd èn met den besten uitslag bekroond luUen worden In een op Vrijdag jl gehouden Vergadering van den Gemeenteraad van Haastrecht is de be fnuting voorloopig vastgesteld in Ontvang Op ƒ 7697 58 Uitgaaf 7669 Batig Soldo ƒ 28 88 Maandag jl heeft de Gemeenteraad van Vlitt de begrooting voor die gemeente voorloopig vaatgesteld in Ontvang op 2462 22 Uitgaaf 2462 Batig Saldo 0 22 De gewone joartijkscbe paardenmarkt had Maandag te Woerden onder begnnsiiging van het schoonste weder plaats Het getal aangevoerde pmirdeu is op ruim 1500 te schatten Door aanwezigheid vanbuiteclundsohe koopers was de h mdel vrij levondig terwgl voor de goede en jongere soorten fiksohe prijzen werdeg besleed