Goudsche Courant, zondag 27 oktober 1878

25 JARIG E TAN CORNELIS BOÜMANS EN CATHABINA DEÜMERS Goada 26 October 1878 HlTNKE BkOEDERS KN ZüSTBRS Ootli f oeg We hebban geme udorertleze 1 irichtige ikak ons geroelieii te moetea uiteo auilat we haar van gioot belanfif achten voor de toekomst onzer gemeente Wifar een gymoanum uuxe finaneieele krachten t boveu gaat lateo we daar prffs stellen op de school van Middelbaar Omlerwijs die van regeeringswega in onze gesieeute bestaat en laten we trachten Aan haar de iioodij e uitbreiding te geven Eg het ook met ceuige geldelijke opofferingen maar laten we bovenal nan eeue flinke inriehtiug van ons gewoon Lager Onderwijs éu als afzonderlijk middel tot ontwikkeling én als voorbereiiling tot het Middelbaar n Hooger Onderiwijs onze krachten wjjden J F D BINNENLAND 60UDA 26 Ooiober 1878 ïfaar wg vernemen circuleert alhier een request aan den Raad tot wyzigiiig van het fiaadsbesluit tot oprichting eener uieawo School Het Terslflg van de aiondzitting gisteren door den gimeeuteraad gehouden deëlen yie mede in ons volgend Nr In die littiug is de gejneeiite begroeting voor 1879 aangenomen tot ceu bedr vuu 277 763 33 uu ontvang eu uitgaaf Met zeer vael genoegen zion wij uit de rubriek SitHitnietim eo eene advertentie in dit Nr dat alhier ea poging tal worden beproefd om het vervelende en kostbare aanbieden van lysien dat hier ter stede vooral voor ooucerten in da laatste jaren in zwang ia geraakt te voorkomen Wy veriruuweu dat die poging 4lag6u z il omdut iedereen klaagde over den last door die herhaalde aanbieding van lyslen veroorzaakt Se thana ingeslagen weg ia veel gemak kelyker leidt zij tot het doel dan hopen we dat de oude voor goed zal worden vetlateu Thans heeft de regeering geantwoord op het af deeliugaverslag omtrent het wetsontwerp op de bi4inenlandsche scheepvaart Zg zag met voldoening dat de hoofdstrekking der voordracht in die afdecliiigen waarin zij opzetlelgk werd overwogen bij de ineeele leden I fvitl of lorjniohing heeft gevonden i e iregeering handhaaft dus haar voordracht die de beviorclering der algemeene welvaart ten doel heeft Zij komt op tegen de oiibiUgke verwijten van somimigen en Zegt dat door deze aanvulling van het bestaande een gtïheel net van biuneirlandsche vaarwegen wordt in het leven gerecjieD dat niet alli n de geweusohte Verbinding geeft met het buitenland maar teven de voortbrengende krachten in verachil leude deelen dea lande vereenigende allen steunt en voor de algemeeue ontwikkeling bevorderlijk is De fiusnoieele voordracht wordt met org overwogen Hoe de middelen zufllea gevonden worden kan hier onbeslist blgven Indien het nut vaststaat dan is SI geen bezwaar om als de kosten niet op andere wgze kunnen gevonden worden deze door geldleeuiug te dekken Üe regeering handhaaft het kanaal van Amsterdam door de Geldersehe vallei naar de Bovcnwaal als erre de voorkeur verdienende boven veribetering van de bestaande Keulsche vaart en ook boven het plan ran den beer Waldorp Qmtrent den waterweg van Amsterdam naar Sotterdam wordt in de eerste pltats opgemerkt dal deze ongetwgfeld een landsbel mg is D ze vaart toch moet iu het belang der landsverdediging afmetingen verkrggeii die ook zeer ten natte der scheepvaart zullen strekken maar voor deze niet onmiddellijk uoodig zouden zijn Worden de hiervoor noodige kosten niet medegerekeud dan zouden de provinciën Iifoordeu Zuid HoMaud elk ougeveet een derde n het werk belalen wat ook bij den gunstigen ioestaud barer geldmiddelea voldoende ware Vervolgens wordt over dien weg nog gezegd Wie met de kaart in de hand de beteekenis nagaat elke 4e waterweg tussehen Amsterdam en Bottenlara ihoi reedt voor onze binnenlandsche scheepvaart heeft en Jatcr in nog meerdere mate moet verkrijgen zal toestemmea d eene verbetering van dit vaar water die bgna alle deelen des lauds ten goede komt en Igtmeen Bgksbelang is te achten Werd de oitvocjiug van Rijkswege reeds hierdoor gewettigd te meer is zulks het geval m deze waterweg voor de doorvaart van gepantserde verdedigingsvaartuigen moet worden ingericht en het Bijk bg eeoen goeden aanleg eu instandhouding der werken onmiddellijk belang zal hebben Ook de Begeering i van oordeel da bg de verbetering van het vaarwater tussehen Amsterdam eu Rotterdam bet belang der uanzienlgke gemeente Gouda dat in vele opzichten bg dezen werken is betrokken moet warden in het oog gehouden en zooveel als Eooder beudeeling rao meer algemeene belangen mogelgk is moet worden bebarligd Op dit onderdeel vau het plan had zg onder andereu bet oog toen de behandeling van de bijzonderheden der outWirpea door haar in de Memorie van Toelichting naar de onteigeningswetten werd verweien Upn zal het oogenblik gekomen zijn om de juiste richting dir vaart ook op dit puut te bepalen Te meer mag de verdeie bespreking daarvan tol dat tijdstip worden versoboven omdat Gedeputeerde Staten van ZuidHolland in de jongste zomervergadering der Stalen hebben verklaard dat zij nadat het geheele werk iu beginsel zoude zgn goedgekeurd met de Bcgeeriug omtrent de aansluiting van de Gouwe en den IJs l nader in overleg wens chen te treil ii Hieruit mag worden opgemaakt dat de Regeen ug waar zg ook het belang van Gouda wil behartigen den diuirvoor jioodzakelgken steun zal vinden bg de provinciën die tot de definitieve vaststelling vau het plan moeten medewerken De van het provinciaal bestuur vtra ZuidHolland te venvachten mededeelingen zullen eene opzettelijke aanleiding tut overweging der belangen van Gouda scheukende ongetwijfeld den weg baaen tut eene keuze tussehen de reeds tairgke ouwerpen van de kannalverbinding daar ter plaatse Overigens worden alle andere oüderdeelen der voordracht betrekking hebbende lol versohilleude provinciën nader verdedigd en toegelicht terwijl oral reut nieuwe eisohen in het verslag geuit een nimwletteud onderzoek ia ingesteld dooh slechts op een punt wijziging in de vourdracht is gebracht ui belieS eude de verbinding van de Maas met de ZuidWillemsvaart en doortrekking der Noorderraart naaiVenlo De WelEerw Zeergeleerde heer J V de Groot O P te Ngmegen heeft Woensdagavond de aangekondigde voordracht gehouden voor de leden der K K Leesvereeuiging alhier Spreker herimierde aaa de lezing over de levenskracht vau het catholisisme waarmede Z Eerw ongeveer een jaar geleden terzelfder ilaatse optrad en bracht als een vervolg daarop eene verhandeling over de rechtsmacht der Katholieke Kerk ten gehoore In het eerste gedeelte der rede toonde spreker aan wat onder rechtsmacht moet worden verstaan eu bewees vervolgens dat de Kaïhulieke fcrk waarin de daartoe gestelde vereisoliten gevonden worden i in het bezit der rechtsiriaeht is al waagt het de 19e eeuw haar die te ontzeggen In het tweede gedeelte schetste de redenaar met het oog op het onderwerp de geschiedenis der Kerk ilooiluopende de wgze waarop zg deze macht handhaaft ea toepast namelijk door de waarheid te vfrko idq en en te l ilen Do boeiende vaak wegsleepende improvisatie heeft den Kerw s preker een groot succes dueu verwerven de geheele vergadering gaf dan ook na het eindigen der rede hare ingenomenheid door luide bgvalabetuigingen te kennen j3 fifd Den 9den April van dit jaar had te Parijs in de Coraédie Fraiigaise de eerste opvoering plaats van Zet JFovrciamiauUi en thans zes maanden later is er geen tooneel van beteekenis of het jongste stuk van Emile Augier is er opgevoerd Overal genoot het een bijna oiigeëiïenanrd succes en waat het door tooneelspelers werd vertolkt die den naam van kunstenaars verdienden liet het een indruk aehler all zelden het geval was in den laateten lijd Behoeft het nog uitdrukkelijk gezegd hoe ingenomen wg waren met de tijding dat ook te dezer stede een opvoering zou plaats hebben Be FourchambauU heeft ook ons zeer voldaan en het gevoelen vau hen die m dit sluk iets ineenen te zien wat hun in zoovele Fraiische stukken ergert nl liet weergeven van toestanden de bijwoiiiug waarvan een moeder niet aan haar dochter lean toestaan wordt door ons niet gedeeld Immers alleen dan kunnen stukken grond geven tot billijke outevredenhi i l als zij ons bepaald onieielijice personen voorstelien die in een gunstig liclit worden beschouwd I f hen tegenover individuen van zedelijker gehalte do heldenrol in handen wordt gegeven Hetiswnaf inifo FaurchamiauUs komen personen voor die gedurende hun leven slruik len en vielen zoodat o a op mevr Bernard een vlek rustte dccli le wijze waarop zg haar verder leven besteedde aan het uilwisschen dier vlek mankt haar tot een edele figuur t beschouwen en t bestudeeren ten volle waardig Het is waar Leopold is een joiigmensch die weinig navolging verdient doch de vergelgking van hem en Bernard moet dunkt ons op hel jeugdig gemoed eer gunstig dan nadeelig werken Vt FeurcAamiauUs behoort niet tot die slakken welke men gedachteloos en ols t ware half slapende kan volgen men moet ieder bedrgf vafl het begin tot hel einde met aandacht nagaan met inspanniag trachten geen woord geen blik geen gebaar te verliezen of men loopt gevaar weinig te ondervinden van het genot dal de opvoering van dit stuk in zoo overvloedige mate kan geven Het staat Baar onxe meeuing vér boven het gros der stukken die men in den tegentvoordigen tijd gewoon is het beeft blijvende waarde Tal vaa stukken die iu de laatste jaren opgang maakten leverde wellicht aan het grootste gedeelte van het publiek meer oogenblikkelijk genot en lokte over t algemeen luider toejuichingen uit voor de FourchambauUt moeten zij meest allen onderdoen in letterkundige beteekenis Gene stukken woont men bij vindt men amusant en vergeet men dit stuk blgt t ons in de herinnering wekt gunstig op ons gemoed eu dringt ons het aan te schaffen om t nc eens t kunnen lezen en herlezen De l eekeiiiug dor karakters is cenig waartoe wg slechts achtertciuülgeus wgzeu op Mevr Bernard Marie Letellier Leopold en vooral op Bernard Wij maken iu ben kennis niet slechts met personen die spreken eu handelen die zich bewegen en aanstellen als gewone mensofaen maar wij leeren in ben even zoovele iaraiter kennen en zien hen daden verricbten die zich logisch ontwikkelen uit door hen geopenbaarde gevoelens Hel is een stuk dal van l begin tol het einde uitnemend gedscbl is het is een j eheel er zou niets bggevoegd of afgenomen kunnen worden dan tol groole schade vau hel ensemble De vereenigiug die l stuk opvoerde bestaat voor t grootste deel uil oude goede bekenden en het deed ons goed hen weder iu ons midden te zien vooral nu zij kwamen ter vertolking van een zoo edel kuustproduot Mevrouw Kleine vervulde de rol van Mevr Bernard Hoe zij het deed P Herinnert n mei ons het oogenblik dat zg haren zoon de verplichting toont Fourchambaull te redden waardoor die man zijn vader blijkt te zgn roept voor uwen geest hare ontvangst van Marie Letellier die belasterd in hare armen een veilige toevlucht vond denkt aan hare samenspraak met Mevr Fourehambault en gg jult met ons instemmen wanneer wij zeggen dat zij op onnavolgbare meesterlijke wijze Ka die zij voorstelde Wat mag toch de oorzaak zgn van de betoovering waarin Mevr Kleine s spel ons brengt Waarin is de groole kraohl de hooge waarde van die actrice gelegen Vooreerst iu die éénige samenwerking van voordracht mimiek en poses en voorts in d it hoogst nauwkeurige gewetensvolte volgen vnn wal haar rol haar gebiedt Veeizgdig ontwikkeld in de hoogste mate weet zg tot in de minste kleinigheden toe de vereischte uitdrukking te leggen in haar spel en dwingt zg haar p bliek dat reeds lang overtuigd is telkenmale dat het haar ziet optreden iets schoons te zullen zien en dat weet hoe hoeg zij staal steeds bij iedere voorstelling dieper bewondering en inniger vereering af voor haar heerIgk talent Ouder daverend npplaudiasement als blijk van algemeene instemming werd haar een keurige bouquet anugeboden Behalve mevr Kleine traden Donderdagavond mevr Ëlicnberger mcj Verweert en mej van Biene op Eerstgenoemde stelde voor Marie Ijelellier een der voornauniste rollen van het stuk Zij kon ons vrij goed voldoen Somtgds kwamen wel is waar de geestigheden haar in den mond gelegd niet geheel tot haar recht zoo nu en dan hndden we wat meer uitdrukking in haar spel gewensehl doch over t algemeen kweel zij zich verdienstelijk van haar taak Mej Verweert behoort onder die tooueelspeelslers die gewoonlijk etudie maken van haar rol Iu natuurlijke gavea doet zg onder voor velen barer knnsigenooteu doch in liefde voor haar kunst wat betreft inspanning tot het leveren van iets goeds slaat zij boven velen en van daar ook dat zij al actrice langzaam maar bestendig vooruitfftat terwgl jammer genoeg I zoo velen die eenmaal een zekere hoogte bereikt hebben rusten op de behaalde lauweren blijven wat zij waren faun geheele leven terende op de eenmaal verworven toejuichingen ffttkt rol mej Verweert vervult met zorg vat zg haar taak op en haar voorbeeld toont hoeveel studie vermag Haar jeugdige kunstzuster mej van Biene eerst onlangs aan de Vereenigiug verbonden verznime niet dal voorbeeld te volgen Zg toonde ia Blaiichc s rol werkelijk eenigen aanleg die door voortdurende studie en volhardende inspanning onder goede leiding tot iets schoons kan ontwikkelen Het is mogelijk dat wg ons vergissen maar t kwam ons voor dat zij nu en don fe mooi ie naïef wilde spelen Eenvoud en soberheid zijn eerste deugden op het tooueelj houdt zg dat in hel oog dan kan zij die hel voorreeht heeft dagelijks mevr Kleine s spel Ie kunnen bestudeeren bet tot een goede hoogte brengen Wat de heeren die medewerkten aangaat hel volgende Den heer Moor trof dikwerf het verwijt van te nonchalant Ie spelen en eenmaal bekend als een goed Bclenr gaf hg zich slechts zelden moeite alle krachten in te spannen om iets uitstekends te leveren Wg berinneren ona nsg levendig een avond dat zijn onverschilligheid z6 ver ging dal hg alle achting voor het publiek uit het oog verliezend de woorden die hjj in zijn rol moett spreken deed plaats maken voor zinnetjes van eigen vinding die de illusie voor een groot deel verstoorden Het is waar de zaal was niet vol de toeschouwers waren weinig maar de plichten tegenover het publiek moeten steeds iu hel oog gehouden If il de heer Moor echter voldoen dan is hij daartoe ten volle in staat en recht aangenaam was t ons hem Donderdagavond dat bewijs te zien leveren Hij was een uitstekende Leopold en zoowel in de voor overdrg ing zeer vatbare scène met Marie als in die met Bernard in t laatste bedrgf was hg zeer goed wat betreft toon Tsordracht en opvatting Den heer Spoor was ontegenzeglijk de moeilgkste rol toebedeeld Bernard toch ontwikkelde eensdeels een teeder gevoel anderdeels een streng karakter bovendien moest hg tegenover Fourohatubault in het 3e en tegenover Leopold in het 6e bedrijf aandoeningen zgns harten verbergen die hg op hetzelfde oogenblik den toeschouwer wil dezen ten minste t fgne van de zaak helder voor oogen slaan moet openbaren Men gevoelt het bezwarende Door den heer Spoor werden die bezwaren echter overwonnen Hg was geheel de eenigszius ruwe doch waarlgk brave man die hg moesl zgn De heer van Ollefen was als FourchambauU somtijds wat eentonig iu zgn spreken dooh overigens niet kwaad en de heer Morin een goede Basti boulois wiens eigenaardige tooneelstem bij deze rol niet kwalgk voegde De eerste voorstelling in dit seizoen is naar ons gevoelen uitnemend geslaagd Mochten de volgende voorstellingen éa wat keuze betreft voor de te geven stukken n wat opvoering aangaat voor deze eerste niet onderdoen er zal slechts reden bestaan lol erkentelijkheid Vergadering van den Semeenteraad VRIJDAG 25 OCTOUEtU Ochleïdiitting Tegenwoordig de hh van Itergen Uzeitdoorn voorz Remij Ffioop Kist Nuolhovea van Ooor Oadijk Snel Muller Fortuin Droogleever van Straatcn l ost Drost 8amsom en Straver l ti uotulen der vorige vergaderiug worden gelezen en gearresteerd Aan de orde ia de staat van egrootiug van de Inkomaten et Uitgaven der gemeente over bet dienstjaar 1879 da beer Oudijk weuKht lo meerdere inlichting van U en W omtrent de restauratie van het btadboisi 2o aokt bet wenschi lijk dat B en eene comtnissie van fabricage benoemea de Voorzitter anf oordt dien spreker dat de reatanratie vermoedelijk in 1879 zal plaats hebben en dat B en W bet niet noodig achten eene commissie van fabricage te benoemen onder deze discussie komt de beer Kranenburg fer vergadering Na nog eeuige disrossicn wordt overgegaan tot de arlikilsgcKijrc behandeling der aitgavan en wordt volgn 42 45 goedgekeurd volgn 45 wenscht de heer Muller e verhoogen ten einde de Gemeente Architect naar da Paryscfae tenloonalelliog in het belang der gemeente te zenden hierover voeren ernige ledrn het woord de heer Luijten komt ter vergadering bij stemming wuidt biertoa facaloteo en door vnsaeling van gedachten de som op ƒ 200 bepaald met 8 tegen 7 stemmen nog nenscht de heer Samaom dien poat te verhoogen mei f 9 ter gemoetkoming om den Architect grso particulier werk te doen verrichten dat vindt echter geene ondersteuning daami wordt volgn 48 60 goedgekjiurd volgn 61 de heer Kranenburg vraagt of onder dezen post begre pn is de kaïnir tan den Commissaris van Politie daar dio verbitinng noudig heeft do Voorzitter regt dat die verbetering onder dezon post behoort daarna wordt vuign Gl 71 goedgekeurd achter volgn 71 Kil de beer Muller eene Menioiii KiBt voegen in verband niet de lOjariga vulksstelliog in I V volgn 72 en 78 worden gtedgekeord volgn 7é de heer Mraver wil de Peperatraat niet vernieuwen maar doen opknappen da heer Ondgk atelt toor poblieka werken aantebesteden de voorz beantwoordt dia aprekeraen zegt dat de straten uedir aanbeateed zullen orden doch de andere zaken dour hem orden ontraden de beer de Rotte komt ter vergadering de herren Luijten eo msom spreken in den geest van den hr Oudgk na eeDigediscussieu om zoowel de maierialen als de bestrating 10 eens aantebesteden wordt dit in stemming gebracht en hiertoe besloten een voorstel van den beer Luijten om in beginael aan ta nemen met 1880 alles aan Ie besteden lokt vete discnssien uit daarna wordt besloten dat de haar Lnijten zgn voorstel in Januari 1879 zal indienen waarop B eo W dan zullen rapporteeren en in behandellog brengen Volgn 75 83 wordeo goedgekeurd bij volgn 88 wsagt de heer Forlugo Droogleever het nog eena te komen op de brog aan het eind der Havco hierover voeren verschillende leden het oord de heer vao Iterson komt ter vergadering waardoor het voorstel wordt uitgelokt om er eene brug te leggen en daarvoor uit te trekkeo f 10 000 teruijl door den heer Prince vordt aangebodes het ontbrekende uit zgne kas daarbg te zullen leggen dat in atcmming gebracht wordt aangenomen roet 9 tegen 8 stemmen die der hh l ngteii de Rutte Muller Snel Stlaver Samaom Kranenborg en Oudijk terwijl alsnu wordt bepaald op deze begrooting te brengen etne termijn ad f 5500 Volgn 84 de heei Siravcr wil om de kosten der nn te leggen brug de rioleerlng uit stellen de heer Oudgk wil de rioleerlng der voorgenomen zgl geheel ontraden de voorz acht het euschelijkheid om met de riuleering door te gaan da heer Logten is er niet voor om verder te rioleeren daar het toch geene verbetering aanbrengt en dooi geleerden beweerd wordt dat de stank der fnecale stoffen niet nadeelig voor de gezoadhcid is na nog verdere discnssie woidt de post in rond vraag gebracht eo afgestemd bij tolgn 84 atellen B en W voor eene post te voegen A aankoop bouw enz dernienne ichool f 26 t00 ea B te Loniien Bewaarschool ca Meiibslee f 9750 De heer Ki t wil it etnte post voor Memarie oit tfl trekkeo geeft aan om de bargeravoadictiool daarvoor te gebraiken de heer Oadijk zegt dat deze met eene kleine verauderiag daar heel goed voor gesohikt ia na verdere diaCQssie wordt overeenkomstig het voorstel van deo heer Kist de post voor Memorie uitgetrokken en B algemeen goedgekenrd volgn 85 wordt goedgekeurd volgn 8d de heer Oudijk wil de post behouden maar aanbesteden nadat door den Voorz aa medegedeeld dat znlks voor geene aanbeateding vatbaar ia ikordt het eveneens als volgn 87 goedgekeurd Tolgtt 88 de beer Maller wit meer nrinoirs de Voorzitter zegt dat het plaatsen vele mo ieltjkheden ia bee t dooh zal trachten er zooveel mogelijk gevolg aan te geven daarna even als volgn 89 91 goedgekeurd volgn 93 de heer Muller vraagt en verkrijgt mlicbting daarna in stemming gebracht en aangenomen volgn 93 103 worden goedgekeurd volgn 103 hierover voeren verschillende leden het woord nadat door den Vuorziler was gezegd er zooveel mogelijk voor te zullen doen zorgen is de post even als volgn 104 108 goedgekeurd door het ver gevorderde uur werd de vergadering geschorst om in eene avoodzllting te worden voortgezet KUNSTNIEUWS Gouda s kunstminnend publiek kan eerlang wederom van zijne belangstelling in goede muziek doen blijken daar ons tegen Dinsdag 6 November ten concert te wachten staal van drie artisten van dei eersten rang te welen Mei Johanna Becker pianiste i i m I van Mannheim I Cornelia Travers zangeres en den Heer Fr iedrich UUpert bof violoncellist van Heiningen Eerstgenoemde is de dochter van den ook in onze slad zoo populaircn kwartel virtuoos Jean Bicker Zij brengt uit den vreemde waar zg iu den laatsten lijd lot de voortreffelijkste leerlingen van den grooten Reinecke behoorde eeit zoo uitstekenden naain mede dat wij het volste recht hebben haar aanstaand concert met groot genoegen te gemoet tt zien De Duitsche oiitiek roemt bare schitterende tecliiiiek die steeds aan een levendige doch streng geslijleerde voordracht gepaard is Wg vinden o a iu de Allg Deutsche Muiikzeitung het volgende omtrent Johanna Becker Ihre Techuik ist eine musterhafte und weitge hendsten Ansprüchen gewachsene wird aber nur im Dienste achter Kunst bewendet nirgends ist das Spiel auf iiasseren Effekt bereehnet sondern ubcrall der iuuerliehsten geistigen Seile der Com position zuzewendet Cornelia fraters is eene zangeres den zoowel door hare sympathisohe slem en voortreffelijke school al door de innigheid van haar gezang alom den gonetigaten indruk achterliet In Fritdrieh UUpert barneten wjj den vroegeren reisgezel van Jean Becker als solo violoncellist heeft hij in de laatste jaren zjjc goeden naam in de kunstwereld weten te handhaven Men herkent in de ensemble nummers met piauo volgens de Duitsche berichten diezelfde eenheid en brillante nuanoecring welke ons van het Florentijner kwartel in zoo aangename herinnering bleven Wg twgfelen niet of dit drietal kunstenaars zal op een talrgke opkomst van het Goudsche publiek kunnen rekenen Daardoor zal de heer Louis Roothaan die zich met het arrangement dezer knnstrei heeft belast versterkt worden iu de meening dal Qouda aanspraak kan maken op hel bezoek van muziekale celibrlleiten Mocht onverhoopt den 4den November geenvoldoend aantal biljetten genomen zgn zoo zoudehel concert niet kunnen doorgaan Na het succes der BoirtSe van Jean Becker s kwartet achten wg evenwel dit geval niet naarschijnlijk en meenden omdezelfde reden de omslachtige en voor het publiekvermoeiende circulatie van inteekenlijslen te mogen ontraden D S Burgerlijke Sta nd GEBOREN I 24 Oct Johanna Elizabeth ouders C J Terschegget en M O Hocvers 26 Lourens ouders L van Loon eu J Franken I ietemella Willemiua ouders it den Haag en M van der Burg Fredenka Ctarlottc ouders J P Uelchambre en N J Louwerens OvpRLI DEN 26 Oct It Terschegget 2 m ONUEIfTKOUWÜ 25 Oct I J Philip 39 j eu J Koopman 47 j i i Zuijdveld 28 j en A M Hordenave 2fij J Wilson 48 j en C A de Zeeuw 41 j S van der Veen te Peileu 31 j en S C ata 23 j G van Gent te Heeuwgk 23 j en G M Veerman 26 j L J Linthorst 25 j en O E van der Klcgn 22 j H Vergeer 22 j en A H Ggsmnn 26 j H blaabeek 24 j en W de Boer 22 j ABVERTENTIÊN J H SlEBERT IIIARIT Gf DDA Fbotograpbisoh Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DO DEHI AG m ZO XDAG 7 Portreüen k ft Ondertrouwd LAMBERT JAN LINTHORST EN GEERTRÜIDA ELIZABETH van DBJi KLEUN Gouda 24 October 1878 Ondergeteekende heeft de eer zjjnen geBchte a Stadgenooten te berichten dat h zijne in alle Soorten Gedisteliccrd Wijn en Likeureo GEOPEiMD HEEFT op de SPIERIÜfGSTBAAT hoek Walesteeg Wifk F No 34 Zich minzaamst aanbevelende bigft hg met de meeste achting UEd Dv Dienaar F SIGMANS Wordt verlangd zoo SPOEDIG MOGELUK in een Klein Gezin een ZINDELIJKE P G Te bevragen onder No 155 bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda A Kok Comp BOEK m HUZIEKBAIVDËL TE GOUDA berichten de ontvangst eener Baime Colectie Op aanvrage ter inzage te bekomen TA BÊSTE G der bcnoodigde LE VENSMI D DELE N en STEENKOLEN ten behoeve van het Bestedelinghuis te Gouda gedurende het jaar 1879 op 5 NOVEMBER e k des avonds ten Zeven uren in het Locaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 28 October tot en met 5 November van des morgens tien tot des namiddags twaalf uren De Secretaris A H VAN DILLEN SÏEEi KOLE Binnenkort tal aankomen een Lading RUHR GROVE KACHELKOLEN waaruit wij gedurende de Lossing tot 57 C PER HL kontant zouder korting afleveren Vrij san huis bezorgd mits bij 2 of mesr H L geljjk genomen JAN PRINCE Co Gouda 26 October 18 8 Leden der Ambachtstaod Vweeniging knimen op vertoon van Bewijs ook tot boven ta nde prijs gedurende de lossing hunne Stccnkoleu ontvangen