Goudsche Courant, zondag 27 oktober 1878

E7NSTEEARS CQNCEIIT op DINSDAG 5 NOVEMBER in het Locaal IVUT E VEKMAAR OOSTHAVEN GOUDA TE OEVEK DOOB M j Joft ffi CwA cr pianiste van Cornet Ut jfrai ej s zangeres Mannheim en den Heer tyiedrich Sili ert kamervio Joncellist van den Hertog van Meiningen Biljetten a f 1 25 zijn van 27 OCTOBER Jot 4 NOVEMBER te verkrijgen bij den Heer A BRINKMAN en bg den Kastelein der Sociëteit de HiuinE Op den concertdag is de toegangsprijs 1 50 HËBViMDElEREEWfiI 6 mm EN mmmi Buiteiin ewöne Vergadering op MAANDAG 28 OCTOBER des avondsten 7Vt ure Lokaal Nut en VERMAi K Oosthaven Spreker de Heer Anton Diamant TOEGANG VRIJ Het bestuur hm iiu Z01STlDJU3r 27 OCTOBEI 1878 Er wordt TERSTOND een FLINKE WERKSTER gevraagd voor DRIE of meer dagen per week Adres onder No 156 Bureau dezer Courant ZiTERDAG VERSCHE APPELBOLLEN en verschillend ANDER GEBAK W ST UAAIJAAAKEUS Baven 17 TE KOOP PUIK BESTE JAMMEN WINTER AABDAPPEEN é SO per mud 30 et de 5 kop bij P V D NEUT KARNEMELKSLOOT GOUDA min inrW TpMm jT ¥ imW hl MlWUJliMlïïlJO Een uur per week 6 per 3 maanden Twee uren 10 3 maanden F J BOEE JiIuziekonderwijzer LangeTiendeweg D 27 Gouda Roijaal ZwsLor StE t1PA9IIB a ƒ 1 40 de Riem bij A ftrinkman Lange Tiendeweg Gouda BirP HOÖFTMAIT J Bleekersingel te Gottda verkrijgbaar BURGERTUKF i 4 50 en 5 per 1000 stuks PAZHUISTUEF i 3 75 en 4 25 per 1000 stuks gereend in de Veendery teSlaipwyk gemeente Reeqwjjk Gouda Crabethstraat 194 VEEZEKEEING MAATSCHAPPIJ VOOR DE g evesligd te s liRAVEE IIAGE Hoofd Directeur den Hear J J Heretis De deelneming tot het stellen van PLAATSVERVANGERS en NÜMMERVERWISSELA ARS aan bovengemelde Maatschappij is voor belanghebbenden vau af HEDEN opeogesteld ten Kantore van den Directeur J W o V IT IDEK V BR F Gouda Crabethstraat 194 Plaatsvervang ers en Nummerverwisselaars worden DAGELIJKSCH AANGENOME N De ondergeteekende geeft bjj deze zijn geachte Begunstigers en verdere Stadgenootet kennis van zjjn a S VERANDERING van WOONPLAATS van de Korte Groenendaal Wijk I No 11 naar de Lange Tiendeweg Wijk D No 28 Alsmede lat hö voornemens is bij zijn TAB AK en 8 IG A RENH AN DEL een In eKUISTIiLLKBKU WIJ V cii LIKKUIIEX I 01 F F Zich by voortduring minzaam in de gunst van zijn geëerde Sladgenooten aanbevelende Uw Dw Dienaar II € vAiji STAVEKE V OPEITIlirG A S DOmEEDAS 31 OCTOBEE 187a E L J J TS 7 EiT WJLl TO XN HUMMER VERWISSEL IMG De tmdergeteekende JP W DE JONG en J I JS JOJVO 7r maken bjj deze bekend dat zij met elkander eene Maatschappij of Vennootschap hebbe i aangegaan tot het voor gemeene rekening uitoefenen een r Zaakwaarneming betreffende het leveren en stellm van Plaatsvervanfferti en NutnmerveriiilHselnnrs voor den dienst der Nationals Militie welke Vennootschap is gevestigd te RIDDERKERK en binnen het geheele Rijk zal worden uitgeoefend Zij bevelen zich bij deze beleefdelijk aan bij Ouders en Voogden tot het bezorgen van Plaatsver vanger K en Nummerverwls elaarn voor den dienst der Nationale Militie en hopen zich hetaelfde vertrouwen waardig te maken dat wjjien hunnen Vader de Heef JAN DE JONG gedurende ruim 38 jaren luogt genieten Bij het slaiten der Contracten verbinden zjj zich tot het volgonde dat de Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars aan hunne verplichtingen stipt voldoen Dat de belanghebbende gedurende den geheelen diensttijd in geen opzicht worden l emoeijeliikt zoodat niet alleen de verantwoordelijkheid volgens art 01 der v et van 19 Augustus 1861 Staatsblad n 72 voor rekening van de ondergeteekeuden komt maarzij ook tevens den opvolgenden broeder van dien lotcUng vrijwaren ingeval door hem volgens de bepalingen van de artt 49 en 50 dier wet geene vrijstelling mpgt kunnenworden erlangd dien ten gevolge zal een gezin van drie broeders door bet sluiten vanéén Contract voor alles gevrijwaard zijn De belanghebbende kan voorts het kapitaal voor het stellen van een Plaatsvervanger bedongen geheel onder zich honden tot dat de verantwoo deUjkheid van den gestelden Plaatsvervanger geheel zal zijn ojigcheven tegen betaling van slechts 3 7o rent s jaars terelcenen van at den dag der inlijving Belanghebbenden die verlangen mochten met de ondertjeteekenden te onderhandelen worden uitgenoodigd zich met franco brieven aan hen te adresseren met opgave waar en wanneer men hen verlangt te spreken De ondergeteeTccnden of één hunner zijn wekelijks te spreken Maandag koffiehuis DE BEURS te Gorinchem Dinsdag café DÜ COMMERCE te Rotterdam Donderdag logement DE ZALM te Gouda en FrWa Nederlandsoh Koffiehuis van den Heer J ZAHN te Dordrecht Contracten kunnen dag elijks g esloten worden bij den Heer S BOOT Bleekerssinge Gouda Plaatsvervanger s en Nummerverwisselaars kunnen zich dadelijk verbinden tot lioogen rijs Gebrs P W J de Jö G Jr Het Antwoord Sop den a inval van de plaatselijke Gezond H heids coramissiete Caf if wordt op mwoo gl g aanvraag door RICHTBR S Boekhandel te S Rotterdam gratis en franco veraonden S Gjoüda DttUK V UN A Bjil NKMlN RID DERKERK Kennisgeving VEKKIEZING van LBDEN voob m KAMEE TAN KOOPHANDEL kn FABRIEKEN BÜRGEMEESTEtt en WETHOÜDEKS van Goad doeu Ie wetrn dat de Ver aderinft lol bet kiezen van ZEVË V LEDEN voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken aldaar ten Rasdbnize lal plaati hebben op Maandag den 25 November 1878 welke Verkiecinjt geschiedt ter voorziening in de vaeainren outalnaii door a de Hfi reding van den Heer W D de L 1NGEmet 1 Janaarij 1879 b het gfuomep onltlag door de Herren T P VIBULY B TAN GALEN P ÖOEDEWAAGE V eu W HOOGENDIJK Wz welke erenren met 1 Januarg 1878 aan de beurt vanaftreding waren e het genomen ontaUg door He Heerën K JONKER en C A SCHOUTEN die met 1 Jaunarq 1881 ioad n moeten aftreden De inlpvrring der ttembrlcfjre door de kieageregtigdrn in de ter vergadering aanwezige slembuinen zal aanvangen dea voormiddag ten elf ure eu voortduren tot det namiddags ten etn ure na welk tgilalip geene airmbilletlr meer zullen worden nangenonutu dan die van de in de laal tegenwoordige kieiera zullende onmiddrlijk tflaama met de opening der billetten worden nangevauiren Aan ieder kieagrrrgtigde zullen acht dagen voor den dog der vrrkiezing twee atembllletteu worden bezorgd Wanneer reuig kiezer deze niet mogt heb ben ontvangen zal hij tot bekoming daarrau lieh ter plaataelgke Sreritarie knnneu vervoegen De lijat drr kieagerrgligden igode ly die ter ake van eenig bedrijf van handel of fabriekwazen in het patentregt lot teiie hoofdaom van zea gulden en hooger zjjn aanireslagen zal vnn den lu November af ter Geineente 8eeret rie ter lezing liggen tnaaoben dea voormidriiiga 10 eu dea namidilaga 1 ure Itenraren tegen die Igat hetig die dea klager halzij die andi re ingezetenen betreffen moeten bg Burgeroertler en Welhoudera schrififlgk wonlen i ingekrverd vóór of op den 15 Norember aanalaaude 1 welk lgd 4ip geen bezwaarachrifteu meer in aan merking zullen komen Oamla den iia October 1878 Burgemecalrr en Wethouder voornoemd VAN BERGEN UZE NDOOKN De Seerelaria BROUWER BÜITENLAira liuKcnlaiiilsch Overzicht De aoclnlislrnwet ia voor het eent toegeptat de arbeiderarereeuigiugen te Berign gu ontbonden Hen vernacht oiivrrwgld de afkondiging der namen van de personen die leilen ign der cunimiaaie van appèl zoomede de benoeming van den voonitter dier eominiaaie welke benoeming van den Keiier roet andere woorden van zgn pinalaverranger den Kroonprina uitgaat Met groote ja met angstige apanning zegt het boofdorgaaii der nationaal liberalen liet de bevolking van Dnilachland de toepoaaing te gemoet der nieuwe wet waarbij aan de adminlatratieve autoriteitea zoo buitengewoon uitgebreide macht ia toegeke id Bg dezelfde wet zgn bg amenilement waarborgen gesteld tegen raiabruik van gezag Bg den eigenaardigen toeatand en het buitengewone doel hetwelk door de nieuwe wet moet worden bereikt kunnen die waarborgen eohler niet van loodanigen aard ign dat zg ten alle tgde miabmik lullen voor komen zooals de weigever heeft bedoeld Aan den andereu kant mogen wg niet over hel hoofd zien dat de vertegenwoordigera der regeering t u in de eerate plaats de man die met de uitvoering der wet is belast naroelgk de minister van joatilie en opk de Rgkaknnaelier herhaaldelijk de alellige verklaring hebiwn afgelegd dat de wét op een eerlijke lojrale manier zid wuiden toegcpaat Menigwerf is door hen de verzekering gegeven dat de wet alechta zal warden aangewend om de sooialiasische woelingen te fnuiken maar dat zjj niet zal irordao gabe zigd om ona billijk atreven naar vrijheid en ontwikkeling tegen te gaan Een uitvoerig bericht van den Indischen correspondent van de DaUy Noes beschrijft de gevoelens en houding van den Emir van Afghanistan In zijn hart heeft de Emir even grooten afkeer van Bussen als ran Engelsohen en zon gaarne met geen van beiden iets Ie doen hebben Doeh die hem het eerst aaavalt dwingt hem de hulp van den ander in te roepen De Engeische regeering beschouwt den veldtooht die tegen hem moet worden ondernomen als zoo ernatig mogelijk en aohi loo groote voorbereiding noodig dat eerst in het volgend jaar de aanval zal plaats hebben Op s Iliads kosten zendt de Begeering de vrouwen en kindereu van officieren liie dezen gednchien oorlog in het noordwesten van Indië moeten voeren naar Engelang terug en nieuw regimenten worden uit EngeUnd naar het aanstaande oorlogsterrein gezonden in Turkije handhaven de Unueu liuu willekeurige bezetting Werd eenige dagen geleden gemeld d il de quarstie der administralie over Oast Bumelie was opgelost door haar oreigave in handen der internationale commissie thans blijkt die mededeeling weder vourbirig te zijn geweest Hen gelooft zelfa dat de erkzaamheid dier commisaie zouder gevolg zal wezen leiigevolge van de tegenwerking ran Ruahind de Purte en de Uumeliache bevolking De Ruasen vrrkhireu dood eenvoudig dat zoolang zij ile provincie b zrt houden zij de adiniuistratie niet overgeven aaa den te benoemen christelgken gouverneur en dat in het traclaat van Berign uiet is bepaald wuuneer laatsigciioemileu tilukrls in fuuciie moet treden dit wil dus zrggeii dat de Russen de outruimiug wel ad ealeni at grote zouden willen niUtellen Onder de telegrimmen zal men een bericht vinden uit Rome volgens hi twrlk ir kans is dat de ininisterieete cri M ten einde loopt Vile geavnuoeerde hbcrale iioivaaidigdea loudea bijslanil beloufil kakben De laatst ontvangen Likerli rerxrkert eohti r dat overeeiislemmiug tnssehen een niinislerie Onroli en 4le geinaligde liberalen ouinogelijk is Nhticinin prolesicert het blml tegen de wijZe waarop andere bladen van zgn parlij eairoli bestrijden De vrijheid van aasooiuiie en vergadering welke de niinisler wenacht ia de eenige waarbjr tegen revolutie en geweld Cniriilj zal nis minister van bnilenlandsche z ki n i n geueruiil 1 reil als minister van oorlog optreden De minister van landbouw blijft naii BINNENLAND GOUDA 26 October 1878 In de zitting der Arr Beohtbank te Rotterdam van Donderdag atoud o a terecht G de i beach van diefatal te Gouda gepleegd Eisoh 9 maanden ger eeni Tot boofdingeland plaatsvervanger tan de Kriinpenerwaard is gekozen de heer G Voorsluijs in phüta van den tot hoofdingeland gekozen heer D de Jong te BergAmbaoht Op de 2e vrije najaarsveemarkt te Berg Ambaoht op 15 Oct gehouden bedroeg de aanvoer 24 ruudereo 17 kalveren S geiten en bokken en 2 schapen Bij vluggen handel ruimde nagenoeg alles op Vette koeien golden SlO 260 Vore koeien ƒ 200 240 Kalveren 40 80 Eene vrouw te Bodegravcii dit 11 Dinsdag wegens diebtsl terecht zon staan heeft zich den nacht te voren in een sloot naast hare woning verdronken Voor den sjKiorwegwerker De Breuk wien ten gevolge van het loopen tnssohen de wagens van een trein die zich reeds in beneging stelde een been moest afgezet worden is te Bodegraven 240 gecollecteerd men heeft ern draaiorgel daarvoor gekocht en daarmede zal de werkman nu trachten in zijn levensonderhoud te Tooitien De heeicn 3 Van V pea A Bmmmelkamp V De Cook A Steketee M Noordtzij C Mulder J Bavinck en J G W Zahn allen te Kampen hebben zich tot een comité geconstitueenl om aan Z M den Koning een Nationaal Huldeblijk aan te bieden bij gelegenheid van Hds huwelijk met H D 11 Prinses Emma van Waldrck Pyrmont Zij uoodigen een ieder uit door de bijdrage van 25 cent mede te werken tot verkrijging van hel bedoelde Nationale Huldeblijk Ouk huogcte bijdragen worden aangenomen Er worden lijsten in gereedheid gehraoht waarop een ieder die aan dit Huldeblijk deelneemt verzocht zal worden ziju naam te il i it en De Tijd dit herichl vermelili nrte voegt er hg Zeer gaarne zullen wij tot zulk nationaal huldeblijk het ouze bijdragen maar ouihoudcn evenwel tot dusverre onze medeweritiiig aan de acht Kampenaren omdat naar ouze gevoelen deze zaak wil zg slagen door andereu dun door hen behoort opgevat te worden De Amh Ct keurt het af dat de commissie bijdragen vnn oIUh vragende voor een nationaal huldeblijk zoo u sterk sprekend exclusief karakter heefi De Regeering heeft een wetsontwerp anngel oden tot bevordering van den aanvoer van vrge arbeiders in Suriname Zij wil de bezwaren iiit den weg ruimeu welke immignilie belemmeren en de gebreken V n het tegenwoonlig stelsel wegnemen en daardoor de welvaart dezer vruchtbare kolonie in de hand wirkeu Kapitaal en kenui zullen alzoo derwiuirla kunnen toevloeien waanluor vermeerdering der productie mogelijk zal norden Er wordt een immigratiefoiids opgericht zeer ten voordeeU der planters en tot mnmoedigiiig van den arlmd De Staniiard meldt dat Dinsdig in eene vergadering vnn broederen nit Amsterdam Rotterdam sGraiciihage en Utrecht het besluit geiKimeu is om een Vi reenigiug op te richleu voor hooger ouderwijs Tevens is een Commissie van deskundigen benoemd om in coneepI Statuleu de begiuaeh u it Ie werken die voor deze Verv niging voorloopig zijn aangenomen Deze Commisaie zal den Uden November in uitgebreider vergadering rapporteeren Het plan is dat allereerst door deze Vereeniging een theologische f iculleit te Amsterdam zal worden gesticht iroiidslag der Vereeniging zal zijn een aldus omschreven artikel 2 De in het vorig irtikel omschreven Vereeniging voor hooger onderwgs wordt geplaatst op den grondslag der gerefürineerüe beginselen en met nniue voor zooveel hot onderwijs in de heilige godgeleerdheid betreft op de drie formulieren van eenigheid gelijk die ia den jare 1619 door de synode nationaal van Donirecht v Xir de gereformeerde kerken dezer landen viislgrestehl In maiiiere als door gemelde synode naiion i il blijkens huar eigen biindelnijse en haar acte het gezag van deze formulieren is bedoeld Uit Noordwijk aan Zee wordt aan de N H Ct gemeld Dinsdag is ern half uur benoorden dit dorp aan den dnittvoet bij de plaats waar gewoonlijk de schijf t voor de oefeningen der artillerie een Vist gevonden gevuld met zeer gevaarlijke projrotielcu en voirzien van het opschrift Een ieder wordt gewaarschuwd deze zeer gevaarlijke kist uiet aan te raken of te openen Daar de kist maar een half voet diep onder het zand hegraven was werd zij door de helmplanters ontdekt die bezig zijnde met planten er met hun graaf op staken Dadelijk is er door den Burgemeester een wacht bij geplaatst om legen mogelijke ongelukken Ie waken en heden middag is door een onderofGoier der artillerie bijgestaan door eenige manschappen de kist met haren inhoud op dezelfde plaats doch eenigzins dieper weer in den grond gestopt Het vreeselijk ongeluk dat verledea jaar onder Wassenaar met een kogel heeft plaats ad en waarbg vier kinderen het leven lieten ligt bier nog versoh in het geheugen Men hoopt daarin dat zoo er weer zeer gevaarlijke projectielen in den grond gestopt moeten worden dit dan geschieden zal op phiatsen walke niet zoo licht blootstt en of afvloeien Gouda DmH tax A Uhmxam