Goudsche Courant, zondag 27 oktober 1878

1878 N 2212 Wk iffl r jil r M ki ilkluiiJifïftili r3V8x 55 rtid b l oc vr Oj cit i os WMDStog 3 Oetiiker GOUDSCHE COURANT en Adverlentieblad voor Gooda en Omslreken 1 i n 1 ü u nnf 1 j v iti en i fJ f 1 ï iii 1 11 i i 1 l i i lil 11 1 i V H J 1 J iiil 1 1 II 5 1 lliu 1 1 i n i a i I din 1 ifr tl 1 I 11 ij im sun 9v i J 1 U Ji K A li lj i i is j I il iV in J Ti ö lii j i lO 1 ialul 1 6 1 1 t ÏJ i jl 11 1 1 t cp vi P U rf n UI M 1o m ii i ji II ca 1 1 i J I 1 T I l l 1 t VliP IMK H JIM V 1 l t I K 1 I 1 ui liu J II It W Oj rt J l N f q4 l1 V C i if o iit j 11 11 I i i ii t I r pt n f m i j f i H 5 M U ii 1 I ntJ r ilM 11 Wa 1 II 1 p j J HJi M I f w il 11 1 1 ii i il 11 Hl iti 1 10 i 1J l n h i iur 11 1 I l 1 vJ 1 I 1 7 I i I u m l i l P il l il I f s tr s ï f ii ni t i ry j i J i w v 1 V i iuiHiJtf al wi i 1 1 11 11 T IVHt K 1 A 1 Jl lil y i i i 1 1 n j fiï i j t 1 1 t lil tl i iti lli i j Uil 1 1 1 1 ti fu ► j s TI r ia u via j c s 11 ci a 1 I f 1 T i J A fff I Jl 1 1 uH jjti Hl 1 ii lfi lA ï l J f lH t 11 r I j I 1 ï rf M 111 1 1 1 i f i iviiuc jJ i i i 1 11 J 1 ll l J Wl l l r Jfii lift t ii i I A jw i htslll t rib Hl XI 11 1 1 i v llftlli Il Illll lil J hl lW I IMt 1 1 1 1 1 i 1 ti i l 1 1 itirjil J iioi nr iMl i ii IX 1 Mil i i II irw I 1 f i 1 J w i iN 1 i I i iJ r i tS 1 I i 1 r y i ji 1 Jiüt 1 fï i M lil iJ I 1 J ll S l j J I i Jl it 1 1 t 1 i 1 1 d n c Jiw lil ill S 1 l TSIlïl l t Ti l l t 1 lil ï V i UI l lti V I III 1 i f 1 l it 14 J r i It tl f lijillï tni 141 jfci j ii H V I i t i M i J 1 ri H ïl ffil M I 1 tiiu w tv i tt iiiri UI U 111 lil PIJ f i 1 1 1 r 1 llJUWJ F 1 j T i fc 1 o lai l l I III i f i w L fi eBi II 1 jH i nHor il iJii ïBi lib raiili Jm i i 1 lil iv Hl ui fxu lï ll 11 1 BB ï i h ll ta iiW ti i 1 I 7 1 1 ii n if i ii j i si i I i iiil fv tüiinffd 0 I iï iiinj t 1 iT i 6 V i u J i i iiii gt 1 V 1 ui n lil M i lïiwf 11 jfKJ liifnti ï 1 j rfr iiii n T t u riiT i ji i ii4i t lil ij in sn w tiL 1 i 11 ïl irf rfLtliMM II t lJ l J Ill l 1 ir 1 5 ilj üi i B iKi i I 11 itt c 1 Kennisgeving INKICHTINGEN WELKE GBVAAH SCHADE OF HINDER K UNNE H VEROORZAKEN BüEGEMBESTEB a WETHOUDERS vau Gouda Gelet op art 8 der Wet van den 2b Juai 18 5 Sttattblad DO 6 Doen te weten Dat tij vergunning hebben verleend aan den Heer A G Oostrum en sijae rechtverkrggeudeu tot het oprichteu ener broodbakkerij in het perceel Relegen aan de Turfmarkt geteekeud H uo 118 kiidaaler leetie B uo 1723 Qouda den 23n October 1878 Burgemeester eu Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZE N DOORN De Seoretari BROUWER DE UIEUWE SCHOOL Ingezonden Ofschoon het in den regeSminder eigenaardig is om zaken in den RÜcF 4 ehandela daarna no eens in een dagblad te bespreken en ik mg ook niet gaarne verbinden ton om op alle aanvallen te antwoorden zoo kan er toch wel eens aanleiding tot uitzondering bestaan als in deze waar in dezelfde courant die den aanral bevat de nienwe school een hoofdartikel geteekend 3 P D in n 2211 tevens voorkomt Set berigt dat er een reqnest circuleert aan den Raad tot wgziging van het Raadsbesluit hon idende oprigting eener nienwe schsol Dat Be Init is van 15 Oct U en bekraohtigd mgn voorstel tot oprigting eener tweede Baigerschoot Toor jongens gelgk aan de bestaande doch tegen een schoolgeld van 50 Nn de zaak op die wgze aan het publiek wordt voorgesteld en ter beoordeeling aangeboden kan eene korte uiteenzetting van mgne zgde haar nat hebben voor hen die gaarne eigen oordeel gebruiken en de zaak van beide zgden bekgken Sedert jaren werd zeer geklaagd over het onvoldoende van het lager Onderwgs voor die jongens wier be8t mming het is van de lagere School tot hoogere inrigtirgen van Onderwgs over te gaan De Hoogere Burgerschool alhier waarn ede bet Kijk ons begiftigd heeft droeg niet die vmchten welke men van zoodanige voortreffelijke inrigting verwachten mogt Ue leerlingen niet voldoende voorbereid moesten daar langer blgven dan anders het geval zou zgn geweest en geraakten op die wgze met verdere plannen in de war De PI Schoolcommissie in deze zeker de neest bevoegde was met velen anderen van oordeel dat het zich meer en meer openbarende onvoldoende in dat lager onderwgs niet te wgten was aan het onderwgzend personeel waarvan zij steeds met grooten lof getuigde maar eenig en alleen toe te schrgven aan de te groote bevolking van de Bnrgerschool voor jongens In dien stand van zaken stelden B en W voor om aan de bestaande school een lokaal aan te bouwen zoodanig dat die school 360 leerlingen zou kunnen bevatten Dat voorstel blgkt nu meer en meer ook boiten den Baad af kennng te hebben gevonden op grond dat de kwaai daarmede niet verminderen zou maar veeleer erger worden Die laatste meening was ook de mgne en daarom stelde ik voor te besluiten tot de oprigting eener tweede Burgerschool voor jongens tegen een schoolgeld van 50 De bedoeling was na hetgeen ik in den Raad vooraf liet gaan duidelük waar te veel leerlingen zgn kan ook met het beste onderwgzend personeel a m voldoend onderwgs worden gegeven de beperking kan slechtg worden verkregen door hoog schoolgèid de Gemeente mag niet te zwaar worden belast evenmin zg die geen kinderen hebben ten behoeve van hen die ze wel hebben en ze tot hoogere betrekkingen willen opgeleid zien zg die het laatste verlangen moeten et ook wat voorover hebben Die bedoeling werd miskend De voorzitter van den Raad het voorstel van B en W verdedigende en zeker op dat oegenblik teveel vervuld met stukken van de PI Schoolcommissie afkomstig bezigde de uitdrukking m n wil eene andere school waar iets andere zal worden onderwezen dis anden zal zgn ingericht namelijk eene wkt voot nuer uitgebreid lager onderwijt voor jongens op den voet van de eehool voor jonge jufvrouwen Daartegen moest ik opkomen met te zeggen dat die bewering niet op mijn voorstel van toepassing mogt worden gemaakt omdat mijn voorstel niet anders beoogde dan het verkrggen van goed elementair onderwgs aU voorbereiding tot de H B school en het Gymnasium en om dat laatste uóg dnidelgker ie maken vulde ik mgn voorstel aan met deze woorden en in welke school hetzelfde ziil onderwezen worden als nu in de school van den heer Haber üp de vraag van den Voorzitter of de bedoeling was dat ook op de nienwe school eene voortgezette klasse zou zgn wiiaf Ëngelsch en Dnitsch zou worden onderwezen moest de vraag natuurIgk bevestigend zgn on dat hg die tegenwoordig op een Gymnasium wil zgii althans met vrucht de beginselen dier talen dient te kennen Men weet hoe stieimoedeilük de moderne talen op d e inrigtingen worden behanddd en dat bg niet weinigen de meening bestaat dat er dan ook slechts van onderhouden daarvan op die inrigtingen sprake kan zgn Hoeveel liefde ik heb voor eene H B school zou ik toch niemand dwingen daarheen te gsaiii door hem den weg tot het gymnasium af te sngden Zoo werd aldus door de aanneming van mgn voorstel besloten dat op de nieuwe school hetzelfde met andere woorden niet meer en ook niete minder dan in de bestaande zal worden onderwezen Het Besluit bevat in werkelijkheid niets anders dan dit dat de bestaande school zal worden gesplitst in twee deelen geplaatst in twee lokalen ieder onder een afzouderlgken Hoofdonderwijzer Die het anders verklaren praten slechts na wat iemand gezegd heeft die zich in het vuur der redenering op dat oogenblik vergisttCj en van wiens bekend loyaal karakter te verwachten is dat hg wat mijn voorstel betreft op zgne woorden terugkomen zal Die de zaak verkeerd voorstellen geven op onverantwoordelgke wgze wapenen in de hand van hen die niet verlangen de bestaande driejarige H B school in eene vgf jarige veranderd te zien De nienwe school zal geheel en al gelgk zgn wat bet onderwgs betren aan de bestaande tot welker inrigting wg door beeren Ged Staten gedrongen werden en waartegen de Hooge Begeering zelve toen geen bezwaar bad Was de bestaande school met gevaarlgk voor de H B school en de ondervinding heeft geleerd dat zg volstrekt geen afbreuk aan de H B school heeft gedaan daar het aantal leerlingen op de laatste voortdurend grooter is dan vroeger waarom zou dan de nieuwe gevaarlgk zgn ofwaai door zou zij zelis gevaarlgk kunnen zgn Dat antwoord zal men wel schuldig blgven Nu een woord tot U Mgnheer J F D 1 betreffende de veronderstelde andere bedoeling Terwül de Voorzitter van den Raad die andere b doïling al wapeii gebruikte tot terd digi g van zgn voorstel en tot bestrgdiug van de voorstellen van anderen gebruikt 6g e hoofdzakelgk uit zucht om anderen de les te lezen en tot wering van denkbeeldige gevaren in de toekomst Toegevende dat die andere bedoeling niet is uitgedrukt in bet Besluit dat die bedoeling alzoo toch niet in werking zon kunnen treden grgpt Gij toch du gelegenheid aan öm steenen te googen naar het hoofd van hen die er zelfs niet aan dachten U eenig kwaad te doen Gij doet eene insinuatie die U moeijeIgk vergeven zon kunnen worden wanneer men niet bedacht dat Gij met denkbeeldige gevaren voor oogen in heftigen strgd waart vooreigen huis en haard en in een toestand waarin de vrees U schgnt overmand te hebben Gg zegt dat onze Burgemeester die andere bedoeling onometóotelijk aangetoond heeft en Gg acht het toch nog noodigzelfhetbewgs te leveren Liever had ik gezien dat Gg eens had opgegeven waarom ik gesteld ik had een andere bedoeling l had die bedoeling niet zou hebben nitgeI Irnkt in mgn voorstel waarom ik die bedoeling zon hebben verborgen of zou hebben willen verbergen Het is toch niet te verwachten dat iemand die zoo veel jaren reeds getoond hesft onafhankelijk te zijn steeds voor zijn gevoelen uit te komen te durven zeggen wat hij bedoelt en daarnaar te handelen niet zou durven zeggen dat hg niet ingenomen was met een onderwgs waarmede hg voor zich niets te maken heeft waarvan hg voor zich niets verlangt Gg weet zeer goed wanneer Gg spreekt van het onomstootelgk bewgA door den Burg geleverd dat die spreker niet anders gepnt heeft dan uit de stukken van de PI Schoolcommissie en dat er tnsschen die commissie en mij tusschen haar voorstel eu het mgne geen ander verband bestaat dan dit dat er eene tweede school zal worden opgerigt Uw eigen zoogenaamde bewgzen beteekenen evenmin iets het zgn redeneeringen op verkeerd voorgestelde feiten gebouwd of valsche gevolgtrekkingen uit woorden waaruit ieder onbevooroordeelde juist het tegenovergestelde zal trekken Gg veroorlooft u daarbg tevens de kostscho1 len te veroordeelen en ze voor te stellen als I inrigtingen waar het eenig en alleen te doen is om geld te maken Indien Gg wisthoeveleu onzer uitstekendste mannen op kostscholen hunne opleiding hebben gehad hoe ook zij veder hunne zonen daarheen zenden hoe dezelfde inrigting onder den een tot diep verval onder den ander tot grooten bloei geraakt dan zondt Gg begrgpen dat zg niet verdienen zoouit de hoogte behandeld te wolden en dat ook bg deze evenzeer als bg de B B scholen alles dikwgls neerkomt op de persoonlgkheid van den Hoofdottderwgzer of Directeur Wanneer Gg nwe zaak op die wgze denkt te bevorderen door insinuatie en afkeuring dan zou ik meenen dat de ü B school kon zij spreken zou zeggen non tati auxilio net zoodanig hulp ben ik niet gediend Mijne inrigting i goed draagt die hier of daar geen goedu rr h ten dan ligt de schuld óf aan de leerlintfea óf aan het onderwgzend personeel iiai de eerste niet genoeg voorbereid óf 4rai f hebben niet genoeg kunde en tact om wijzen Te Gouda is alles verdwenen wat aan ie B school eenige idbreuk zou kunnen doen d bgr zondere scholen zgn dö eene vóór de andere na opgeruimd het mnasium is meerden half afgemaakt toch blgft Gg nog sidderen Maar stel u gerust de nieawe school met liinderea van zes tot uiterlük dertien of veertien jaar zal uwe H B chool dfit dsodste k niet geven